Co można robić w Warszawie we wtorkowy wieczór?

Co można robić w Warszawie we wtorkowy wieczór? W dodatku w grudniu?

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we

invite3

Na pew­no 9 grud­nia war­to odwie­dzić wer­ni­saż Anny Hala­re­wicz w KYOSK’u, ul. Koszy­ko­wa 1. To będzie wysta­wa wyjąt­ko­wa. I to z dwóch powo­dów.

Jak artyst­ka sama je okre­śla, są to pra­ce „waż­ne dla niej, takie, któ­re zapo­cząt­ko­wa­ły więk­sze serie”.

Będzie zatem tro­chę sen­ty­men­tal­nie i nostal­gicz­nie, ale przede wszyst­kim arty­stycz­nie i per­fek­cyj­nie. Ci z Was, któ­rzy zna­ją już twór­czość artyst­ki, dopa­trzą się na wysta­wie zna­nych ilu­stra­cji, moty­wów, barw i cha­rak­te­ry­stycz­nej kre­ski. Nato­miast Ci, któ­rzy dopie­ro po raz pierw­szy zoba­czą pra­ce na pew­no zasma­ku­ją w jej bar­dzo kobie­cym, lirycz­nym malar­stwie.

Dru­gi z powo­dów, dla któ­rych trze­ba koniecz­nie 9 grud­nia odwie­dzić wysta­wę przy ul. Koszy­ko­wej 1 jest nie mniej waż­ki. Tego dnia Ania Hala­re­wicz zupeł­nie przy­pad­kiem obcho­dzi swo­je 31 uro­dzi­ny. Nie żad­ne okrą­głe, ale na pew­no tak samo waż­ne. Naj­lep­szym pre­zen­tem, jaki moż­na jej spra­wić jest licz­ne przy­by­cie i… naby­cie nie­któ­rych z pre­zen­to­wa­nych prac.

Anna Hala­re­wicz, absol­went­ka wro­cław­skiej Aka­de­mii Sztuk Pięk­nych. Współ­pra­cu­je z naj­waż­niej­szy­mi pol­ski­mi maga­zy­na­mi oraz two­rzy ilu­stra­cje książ­ko­we. Ma na swo­im kon­cie publi­ka­cje w maga­zy­nach takich jak: Twój Styl, Viva!Moda, Wprost, New­swe­ek, Gla­mo­ur, Wyso­kie Obca­sy, czy pary­ski OOB Maga­zi­ne.

Ope­ru­je lek­ką, dyna­micz­ną kre­ską, oraz moc­ną pla­mą kolo­ru. Jej spe­cjal­no­ścią jest ilu­stro­wa­nie mody. Współ­pra­co­wa­ła m.in z taki­mi bran­da­mi jak Bizuu, Mohi­to, La Mania, Hexe­li­ne, Baileys, Nuvan­go, Grand Mar­nier, Show­ro­om, Gaga­mo­dels czy Lamode.info.

Ory­gi­nal­ny design, pach­ną­ca kawa i świa­to­we mar­ki modo­we w jed­nym, nie­po­wta­rzal­nym miej­scu, w samym cen­trum sto­li­cy. KYOSK na Koszy­ko­wej 1, to obo­wiąz­ko­we miej­sce dla wszyst­kich wiel­bi­cie­li nowo­ści modo­wych. KYOSK to nowe miej­sce na modo­wej mapie War­sza­wy. Otwar­ty w paź­dzier­ni­ku con­cept sto­re w war­szaw­skim śród­mie­ściu łączy cie­pło wło­skiej kawiar­ni z wyra­fi­no­wa­nym i wyszu­ka­nym desi­gnem niszo­wych, świa­to­wych marek modo­wych nie­do­stęp­nych dotych­czas na pol­skim ryn­ku. W kli­ma­tycz­nej kamie­ni­cy przy uli­cy Koszy­ko­wej 1, na dwóch kon­dy­gna­cjach, powsta­ła prze­strzeń inte­gru­ją­ca modę, arty­ku­ły deko­ra­cyj­ne oraz stre­fę kawiar­nia­ną. Spe­cjal­nie zapro­jek­to­wa­ne i ręcz­nie szy­te lam­py oraz meble vin­ta­ge two­rzą przy­tul­ną atmos­fe­rę loka­lu.

6b 8b 9b 15a 135

For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:Komentarze

komen­ta­rzy