Co mówi o Tobie ulubiona kawa?

Tekst: Julia Szuł­drzyń­ska
Zdję­cia:
 instagram.com

4418509

Mnó­stwo pięk­nych sty­li­za­cji, a każ­da z nich w towa­rzy­stwie filiżanki/kubka kawy… Brzmi ide­al­nie, praw­da? Nie­daw­no buszu­jąc po Insta­gra­mie odkry­li­śmy kon­to @cof­fe­enc­lo­thes, na któ­rym zamiesz­cza­ne są zdję­cia pre­zen­tu­ją­ce wła­śnie takie zesta­wie­nia. Foto­gra­fie wybie­ra­ne są spo­śród tych, ozna­czo­nych hash­ta­giem #cof­fe­enc­lo­thes. Obser­wu­jąc kon­to może­my podej­rzeć jak wyglą­da codzien­na por­cja kofe­iny mod­nych ‘insta­gra­mo­wi­czek’ z całe­go świa­ta. Prze­glą­da­jąc zdję­cia zauwa­ży­li­śmy, że to, jaką kawę pije­my, w dużym stop­niu odzwier­cie­dla nasz styl, a nawet cha­rak­ter! Posta­no­wi­li­śmy podzie­lić się z Wami naszy­mi obser­wa­cja­mi.

10919266_794237230651124_1809913247_n

Czar­na – Mini­ma­lizm

Pro­sta, kla­sycz­na, bez żad­nych dodat­ków – taka wła­śnie jest czar­na kawa oraz… styl mini­ma­li­stycz­ny. Naj­chęt­niej decy­du­jesz się na neu­tral­ne kolo­ry, oraz dokład­nie prze­my­śla­ne połą­cze­nia czer­ni i bie­li. Dużą wagę przy­kła­dasz do jako­ści, któ­ra jest dla Cie­bie dużo waż­niej­sza od ilo­ści. Chcesz, aby Two­je ubra­nia były prak­tycz­ne ale i ele­ganc­kie.

10945236_755836517840347_1395866314_n

Caf­fe lat­te – Casu­al

Twój styl moż­na opi­sać w dwóch sło­wach – szyk i non­sza­lan­cja. Cenisz wygo­dę, nie możesz obejść się bez nie­co za dużych koszul, obszer­nych swe­trów i jean­sów. Uwiel­biasz mięk­kie mate­ria­ły i wszyst­ko co jest over­si­ze. Nie lubisz kom­bi­no­wać, a Two­ja sza­fa przy­po­mi­na gar­de­ro­bę rodo­wi­tej Pary­żan­ki.

10735041_1565469040340703_1607686042_n

Espres­so – Miej­ski szyk

Jesteś domi­nu­ją­cym typem i nie boisz się tego poka­zy­wać, o czym świad­czy zarów­no Twój ubiór jak i fili­żan­ka espres­so. Poprzez swój styl, w stu pro­cen­tach wyra­żasz sie­bie. Dużą wagę przy­kła­dasz do dodat­ków, któ­re według Cie­bie są klu­czo­wym ele­men­tem całej sty­li­za­cji. Wszyst­ko musi być dopię­te na ostat­ni guzik!

10707003_1487530844858249_1067530392_n

Kawa mro­żo­na – Trend­set­ter

Zawsze jesteś na bie­żą­co. Żad­ne istot­ne wyda­rze­nie ze świa­ta mody nie może Cię omi­nąć. Śle­dzisz wszyst­kie poka­zy, a naj­bar­dziej pożą­da­ne pro­jek­ty prę­dzej, czy póź­niej znaj­du­ją się w Two­jej sza­fie. Kla­sy­ka? To nie dla Cie­bie. Lubisz bawić się modą i pró­bo­wać nowych rze­czy. Nawet ulu­bio­na kawa mro­żo­na nie może ostu­dzić Two­je­go zapa­łu.

10890724_683374888448995_1316565279_n

Cap­pu­ci­no – Kla­sy­ka

Two­ją sza­fę wypeł­nia­ją ubra­nia kla­sycz­ne i ponad­cza­so­we. Naj­cen­niej­sze pereł­ki dosta­łaś od bab­ci, lub upo­lo­wa­łaś w skle­pach Vin­ta­ge. Lubisz inwe­sto­wać w rze­czy, któ­re nigdy nie wyj­dą z mody. Ponad wszyst­ko cenisz tra­dy­cje i zasa­dy.

10848083_814253448631826_2087514835_n

Lat­te z pięk­ną ozdo­bą – Arty­stycz­na dusza

Jeśli uwiel­biasz, kie­dy Two­je lat­te jest ozdo­bio­ne fan­ta­zyj­nym wzo­rem, jesteś typem arty­sty. Dostrze­gasz pięk­no w ota­cza­ją­cych Cię przed­mio­tach i umiesz cie­szyć się każ­dą chwi­lą. Two­je zdję­cia na Insta­gra­mie są niczym dzie­ła sztu­ki. Wszyst­ko jest dosko­na­le prze­my­śla­ne i uło­żo­ne w ory­gi­nal­ny spo­sób. Nie­zbęd­ny ele­ment każ­de­go z nich? Oczy­wi­ście fili­żan­ka kawy!

 

For Vers-24, War­saw

_____

PRZECZYTAJ TEZ:
10 instagramów tygodnia
Najlepsze świece zapachowe
W kręgach minimalizmy – moda vs. wnętrzeKomentarze

komen­ta­rzy