CLASS IS NOW IN SESSION: PARYSKI POKAZ KOLEKCJI FENTY UNIVERSITY PUMA BY RIHANNA NA SEASON FW 2017

6 mar­ca pod­czas wie­czor­ne­go poka­zu w pary­skiej Biblio­thèque Natio­na­le de Fran­ce, Rihan­na – Dyrek­tor Kre­atyw­na mar­ki PUMA zapre­zen­to­wa­ła zgro­ma­dzo­nej publicz­no­ści trze­cią kolek­cję Fen­ty PUMA na sezon FW17 – FENTY UNIVERSITY. Inspi­ra­cją dla Rihan­ny do stwo­rze­nia kolek­cji na sezon jesień – zima stał się styl zbun­to­wa­nych nasto­lat­ków z ame­ry­kań­skich uni­wer­sy­te­tów. Na wybie­gu moż­na było zoba­czyć przed­sta­wi­cie­li róż­nych grup spo­łecz­nych i klik dobrze zna­nych z ame­ry­kań­skich seria­li jak np.: skate’ów, ner­dów , gotów, che­er­le­ader­ki czy nie­grzecz­ne dziew­czy­ny.

Kie­dy byłam w szko­le, moim marze­niem zawsze było ubie­rać się w to, co chcia­łam”, powie­dzia­ła dyrek­tor kre­atyw­na, Rihan­na. “Ale na Bar­ba­do­sie skąd pocho­dzę jest obo­wią­zek nosze­nia mun­dur­ków, więc mia­łam dużo zaba­wy two­rząc w tym sezo­nie kolek­cję inspi­ro­wa­ną powro­tem do szko­ły.”

FENTY UNIVERSITY w cha­rak­te­ry­stycz­nym dla Rihan­ny sty­lu łączy ponow­nie over­si­zo­we blu­zy, kurt­ki i płasz­cze z sexy topa­mi i sukien­ka­mi. Wśród pro­po­zy­cji Dyrek­tor Arty­stycz­nej mar­ki PUMA na sezon FW17 zna­la­zły się m.in.: cie­płe kurt­ki, pił­kar­skie koszul­ki, welu­ro­we dre­sy, over­si­zo­we koszul­ki polo, dłu­gie dzia­ni­no­we sukien­ki, krót­kie spód­nicz­ki, czy swe­try w krat­kę. Rihan­na po raz kolej­ny się­gnę­ła po naj­lep­sze mate­ria­ły. Kolek­cja PUMA x FENTY to połą­cze­nie sztucz­ne­go futra, zamszu, welu­ru i tech­nicz­ne­go nylo­nu. Na nowo zin­ter­pre­to­wa­na szkol­na moda tchnę­ła życie w kla­sycz­ne mun­dur­ki czy dre­sy. Aplauz wywo­ła­ły stro­je che­er­le­ade­rek w sty­lu Sexy Girl, łączą­ce spód­ni­ce z gor­se­ta­mi.

Cha­rak­te­ry­stycz­ny­mi ele­men­ta­mi bran­din­gu były: 13-stka, szczę­śli­wy numer Rihan­ny oraz 1988 czy­li rok jej uro­dze­nia. Poja­wi­ły się tak­że meta­lo­we wykoń­cze­nia i ele­men­ty, łaty, czy wykoń­cze­nia typo­we dla odzie­ży spor­to­wej.

Wśród butów poja­wi­ła się m.in. nowa odsło­na PUMA Cre­eper z prze­pro­jek­to­wa­ną pode­szwą i paska­mi na kost­kach, kalo­sze, czy wyso­kie buty za kola­no. Z dodat­ków uwa­gę przy­ku­ły over­si­zo­we duże plu­szo­we tor­by miś, czap­ki, komi­niar­ki, kap­tu­ry, sza­li­ki, choc­ke­ry i jedwab­ne kra­wa­ty.

Pod­kła­dem muzycz­nym poka­zu była chó­ral­na wer­sja utwo­ru Radio­he­ad “Cre­ep” i utwo­ry Die Antwo­ord oraz M.I.A. Nad naj­now­szym poka­zem kolek­cji PUMA  x FENTY FW 17 Rihan­na pra­co­wa­ła wraz ze swo­im zespo­łem z agen­cji Pro­dject i OBO. Make up przy­go­to­wa­ła  Pat McGrath/PatMcGrathLabs., za fry­zu­ry odpo­wie­dzial­ny był  Yusef Wil­liams i L’Oréal Pro­fes­sion­nel.
Pokaz odbył się tuż przed pre­mie­rą han­dlo­wą kolek­cji PUMA x FENTY SS 17 inspi­ro­wa­nej Marią Anto­ni­ną, któ­ra w sprze­da­ży poja­wi się 9 mar­ca.

Zdjęcia/tekst: mate­ria­ły pra­so­we
Komentarze

komen­ta­rzy