Ciemne usta hitem pokazów fall 2016

MaxMara-001Gra­nat, onyx, tusz, bor­do- z taki­mi usta­mi nie przej­dziesz nie­zau­wa­żo­na. Na tego­rocz­nych poka­zach fall kró­lo­wa­ły ciem­ne usta nie tyl­ko jako jedy­ny z wyraź­nych akcen­tów na twa­rzy (jeśli chcesz wyglą­dać z kla­są), ale pro­jek­tan­ci nie bali się zesta­wiać ich rów­nież z moc­nym maki­ja­żem oczu dla zde­mo­ni­zo­wa­nia i spo­tę­go­wa­nia efek­tu (rock chic).

Postaw na wer­sję, któ­ra naj­bar­dziej Ci odpo­wia­da. W cią­gu dnia wystar­czy, że poma­lu­jesz rzę­sy tuszem a usta pod­kre­ślisz bor­do­wą szmin­ką by nadać szy­ku. Wie­czo­rem możesz zmie­nić ją na poły­skli­wy onyx, a oko pod­kre­ślić ciem­ną kred­ką, poba­wić się cie­niem lub zro­bić kre­ski eyeli­ne­rem.

rodarte- vogue.com

1# Rodar­te

Bur­gund na ustach? Dla­cze­go nie. By był trwa­ły, użyj mato­wej kred­ki do ust NARS tak jak zro­bi­li to maki­ja­ży­ści poka­zu Rodar­te.

Dior-Fall-2016-Makeup-Chicprofile.com

2# Dior

Always chcic.”- tak moż­na było­by sko­men­to­wać jed­nym zda­niem look z poka­zu fall 2016 Chri­stia­na Dio­ra. Wystar­czy użyć błysz­czy­ka Bul­le Dio­rAd­dict. Utrzy­ma się na ustach per­fek­cyj­nie przez cały dzień. Nic dodać, nic ująć. Pro­sto i kla­sycz­nie.

fentyxpuma-teenvogue.com

3# Fen­ty x PUMA

Marzysz o czar­nych i ultra­ma­to­wych ustach? Pat McGrath stwo­rzy­ła je za pomo­cą żelo­we­go line­ra #Phantom002 oraz poły­sku­ją­ce­go cie­nia do oczu #Black002. Nie bój się eks­pe­ry­men­to­wać!

marni-theblondesalad.com

4# Mar­ni

Tom Pecheux pra­cu­jąc przy poka­zie Mar­ni (M.A.C Cosme­tics) użył na ustach kla­sycz­nych odcie­ni czer­wo­ne­go wina, a na sam koniec dla ciem­niej­sze­go efek­tu zasto­so­wał kred­kę Night­moth.

marc jacobs- vogue.com

5# Marc Jacobs

Maki­ja­ży­ści na poka­zie Jacob­sa stwo­rzy­li osza­ła­mia­ją­cy, ciem­ny, nie­mal wul­ka­nicz­ny roc­ko­wy look na usta. Dla spo­tę­go­wa­nia efek­tu możesz nadać im też lek­kie­go poły­sku, nakła­da­jąc war­stwę bez­barw­ne­go błysz­czy­ku.

Zdję­cia: pinterest.com
Komentarze

komen­ta­rzy