Chloé Faye bag – hit sezonu wiosna/lato 2015

Tekst: Julia Szuł­drzyń­ska
Zdję­cia:  pinterest.com, instagram.com

11137914_817720534949341_364307610_n

Fran­cu­ski dom mody Chloe zna­ny jest na całym świe­cie z nie­zwy­kle roman­tycz­ne­go sty­lu oraz prze­pięk­nych tore­bek, o któ­rych marzy każ­da kobie­ta. Ubra­nia i akce­so­ria mar­ki są prze­waż­nie nie­zwy­kle sub­tel­ne i kobie­ce, co spra­wia, że fan­ta­stycz­nie spraw­dza­ją się w okre­sie let­nim.

Praw­dzi­wym hitem tego sezo­nu jest model Faye. Jest to tor­ba w for­mie koper­ty skła­da­ją­cej się z trzech komór, wypo­sa­żo­na w cien­ki, dłu­gi pasek, umoż­li­wia­ją­cy wygod­ne nosze­nie na ramie­niu. Do wybo­ru w czte­rech warian­tach – jasny, beżo­wy zamsz, oraz waria­cje z wyko­rzy­sta­niem skó­ry czar­nej oraz skó­ry pyto­na. Pięk­na, wygod­na i prak­tycz­na – wła­śnie taka powin­na być nasza toreb­ka na lato. My wybie­ra­my jasną zamszo­wą wer­sję, któ­ra pasu­je do lek­kich, deli­kat­nych rze­czy, któ­re nosi­my pod­czas naj­cie­plej­szych mie­się­cy.

10956713_374851559384992_2026922308_n

Poszu­ku­jąc toreb­ki na waka­cje, zain­spi­ruj­cie się wła­śnie tym mode­lem. Wybierz­cie coś wygod­ne­go, ale szy­kow­ne­go, ele­ganc­kie­go, ale luź­ne­go. No i nie zapo­mnij­cie, że zamsz jest teraz nie­zwy­kle hot!

10808536_1420770998232176_2025740237_n

For Vers-24, War­saw

_____

PRZECZYTAJ TEZ:
CO MÓWI O TOBIE ULUBIONA KAWA?
HAMAKI I KSIĄŻKI NAD WISŁĄ, W RAMACH PROJEKTU OTWARTA WARSZAWA
SIOSTRZANE MARKI H&M
KOBIETA NIEZALEŻNA – CZYLI KRÓTKA HISTORIA #CHLOÉGIRLKomentarze

komen­ta­rzy