Chiara Ferragni zaprojektuje kostiumy do nowej edycji Intimissimi on Ice 2017: „A Legend of Beauty”

Od największych platform społecznościowych po międzynarodowej sławy i najbardziej widowiskowy amfiteatr – Chiara Ferragni została projektantką kostiumów do tegorocznego spektaklu “A Legend of Beauty”, czyli nowej odsłony Intimissimi on Ice.

Zna­na na całym świe­cie wło­ska influ­en­cer­ka modo­wa oraz współ­cze­sna kobie­ta biz­ne­su stwo­rzy stro­je, któ­re będzie moż­na podzi­wiać na jed­nym z naj­bar­dziej wycze­ki­wa­nych show na lodzie w histo­rii. Pod­sta­wą dla kre­acji z A Legend of Beau­ty będzie jak zwy­kle kolek­cja wło­skiej mar­ki na sezon AW17/18, łączą­ca w ramach nie­zwy­kłych linii ponad­cza­so­wą zmy­sło­wość i naj­now­sze tren­dy. Chia­ra jako ofi­cjal­na pro­jek­tant­ka kolej­nej edy­cji na pew­no spra­wi, że będzie ona wyjąt­ko­wa, wno­sząc swój uni­kal­ny styl oraz wizję do zespo­łu zebra­ne­go przez Inti­mis­si­mi.
Na Are­na di Vero­na wystą­pią naj­więk­sze gwiaz­dy muzy­ki i łyż­wiar­stwa figu­ro­we­go, będąc czę­ścią wido­wi­ska z wie­lo­let­nią tra­dy­cją, któ­re cele­bru­je siłę kobie­co­ści i odda­je hołd wło­skim inspi­ra­cjom – od mar­ki, któ­ra zapo­cząt­ko­wa­ła ten magicz­ny event w 2014 roku (to już czwar­ta edy­cja) po każ­dą oso­bę zaan­ga­żo­wa­ną w pro­duk­cję i reali­za­cję. Jed­no pozo­sta­je nie­zmien­ne czy­li zaan­ga­żo­wa­nie Inti­mis­si­mi w pro­jekt, któ­ry co roku zaska­ku­je nowy­mi roz­wią­za­nia­mi i pomy­sła­mi, sta­jąc się nie­mal sym­bo­lem Włoch w świe­cie kre­atyw­no­ści. Mar­ka wita uta­len­to­wa­ną Chia­rę Fer­ra­gni w teamie pra­cu­ją­cym już teraz nad naj­więk­szym wyda­rze­niem tej jesie­ni!

Uro­dzo­na w Cre­mo­nie w 1987 r., zało­ży­ciel­ka feno­me­nu modo­we­go i digi­ta­lo­we­go The Blon­de Salad, dyrek­tor kre­atyw­na mar­ki pod jej imie­niem, Chia­ra Fer­ra­gni z pra­wie 10 milio­na­mi obser­wu­ją­cych na Insta­gra­mie jest jed­ną z naj­bar­dziej wpły­wo­wych osób na mię­dzy­na­ro­do­wej sce­nie mediów spo­łecz­no­ścio­wych.

Bar­dzo się cie­szę, że mam moż­li­wość zaan­ga­żo­wać się w pra­ce przy tym spek­ta­klu, któ­ry z przy­jem­no­ścią oglą­dam od cza­su pierw­szej edy­cji. Moja współ­pra­ca z Inti­mis­si­mi roz­po­czę­ła sie spon­ta­nicz­nie i będzie to pierw­szy raz dla mnie w roli pro­jek­tant­ki kostiu­mów. To doświad­cze­nie, któ­re­go nigdy wcze­śniej nie mia­łam oka­zji zre­ali­zo­wać.”

Tekst/zdjęcia: Infor­ma­cje pra­so­we
Komentarze

komen­ta­rzy