ModaStyl życia

Charlotte x The Odder Side – (nie)zwykła historia przyjaźni

Warszawa, ekspansja poza stolicę i prowadzenie biznesu z przyjaciółką to tylko kilka z wielu rzeczy, które łączą Justynę Kosmalę – współwłaścicielkę Charlotte oraz Brygidę Handzelewicz – Wacławek i Justynę Przygońską – założycielki marki The Odder Side. 10 lat temu, kiedy warszawskie życie koncentrowało się na Placu Zbawiciela a Charlotte pojawiła się na mapie stolicy, nikt nie słyszał jeszcze o The Odder Side. Dziś nie wyobrażamy sobie weekendowego śniadania bez croissanta z Charlotte, a projekty The Odder Side z dumą noszą kobiety na całym świecie.

Charlotte x The Odder Side

Nic więc dziw­ne­go, że wkrót­ce, pod­czas towa­rzy­skie­go spo­tka­nia przy karaf­ce wina i ulu­bio­nych maka­ro­ni­kach dwie Justy­ny oraz Bry­gi­da  posta­no­wi­ły napi­sać wspól­ną histo­rię. 

Nie jest tajem­ni­cą, że współ­wła­ści­ciel­ka Char­lot­te z duetem The Odder Side zna się już od wie­lu lat. 2021 rok to wyjąt­ko­wy czas dla obu marek: fran­cu­ski kon­cept obcho­dzi bowiem swo­je 10 uro­dzi­ny i tej oka­zji przy­go­to­wa­no wie­le nie­spo­dzia­nek, m.in. uro­dzi­no­wy quiz, błę­kit­ne menu czy czerw­co­we, wie­czor­ne śnia­da­nie na świe­żym powie­trzu dla 100 gości. Z kolei, dla Justy­ny i Bry­gi­dy to rok inten­syw­ne­go roz­wo­ju: otwar­cie nowe­go buti­ku w Amster­da­mie, wpro­wa­dza­nie nowych marek do skle­pu, kap­su­ło­wa kolek­cja pre-AW, czy przej­ście linii basic na w 100% organiczną.

Char­lot­te x The Odder Side to połą­cze­nie obu marek powsta­łych z przy­jaź­ni: naj­słyn­niej­sze­go w Pol­sce fran­cu­skie­go bistro i uwiel­bia­ne­go przez kobie­ty na całym świe­cie pol­skie­go brandu.

Wspól­na histo­ria Char­lot­te i The Odder Side sil­nie zako­rze­nio­na jest w lokal­no­ści. I nic dziw­ne­go, bo Char­lot­te i butik mar­ki na Koszy­ko­wej znaj­du­ją się bar­dzo bli­sko sie­bie. To bli­skość nie tyl­ko prze­ja­wia­ją­ca się odle­gło­ścią na mapie, ale tak­że wspo­mnie­nia­mi: świę­to­wa­ny­mi w Char­lot­te suk­ce­sa­mi czy uro­dzi­na­mi. 

Powsta­ła z przy­jaź­ni i z oka­zji 10-lecia bistro kolek­cja The Odder Side x Char­lot­te to limi­to­wa­na linia bluz zapro­jek­to­wa­nych przez duet z The Odder Side i Justy­nę Kosma­lę. Jed­no­cze­śnie, to praw­dzi­wy sym­bol girl power – rezul­tat pra­cy sil­nych, nawza­jem inspi­ru­ją­cych się kobiet, któ­re idą w ramię w ramię, wspie­ra­jąc się na co dzień w biz­ne­sie, jak i w życiu. 

Dro­gi The Odder Side i Char­lot­te nie­ustan­nie się krzy­żu­ją, a w każ­dym z loka­li czuć, że czu­wa­ją nad nimi kobie­ty. Nie prze­szka­dza to jed­nak w kibi­co­wa­niu sobie nawza­jem, wymia­nie doświad­czeń czy roz­mo­wach o modzie. 

Współ­pra­ca fran­cu­skie­go bistro i jed­nej z naj­bar­dziej roz­po­zna­wal­nych pol­skich marek zosta­ła zbu­do­wa­na na wyjąt­ko­wych fun­da­men­tach: przy­jaź­ni i zaufa­niu. Od począt­ku bowiem misją Char­lot­te jest łącze­nie ludzi przy wspól­nym sto­le. Natu­ral­nym było, że pla­nu­jąc 10-lecie loka­lu Justy­na Kosma­la chcąc uczcić je w spo­sób szcze­gól­ny, do wspól­ne­go pro­jek­tu zapro­si­ła Justy­nę i Bry­gi­dę, z któ­ry­mi zna się od lat. Współ­za­ło­ży­ciel­ka Char­lot­te nie ukry­wa, że uwiel­bia ich podej­ście do mody i od począt­ku jest wiel­ką fan­ką two­rzo­nej przez nie mar­ki. Współ­pra­ca z oka­zji jubi­le­uszu z The Odder Side była więc  natu­ral­nym wyborem.

Dziś, w Char­lot­te czas spę­dza­ją nie tyl­ko Justy­na i Bry­gi­da, ale cały team The Odder Side. Ich brand jest tak­że bli­ski Justy­nie Kosma­li, któ­ra w ubra­niach mar­ki poja­wi­ła się w mini kam­pa­nii na sezon wio­sna-lato 2021.

Charlotte x The Odder Side Charlotte x The Odder Side Charlotte x The Odder Side

Nie­zwy­kła blu­za powsta­ła we współ­pra­cy Char­lot­te x The Odder Side będzie dostęp­na od grud­nia w ogra­ni­czo­nych ilo­ściach na stro­nie www.bistrocharlotte.pl

Tekst: mate­ria­ły pra­so­we, Mar­le­na Wysocka

Komentarze

komentarzy