Chanel ROUGE COCO

Cha­nel ROUGE COCO to seria wyjąt­ko­wych szmi­nek a zara­zem  naj­now­sza pro­po­zy­cja beau­ty fran­cu­skie­go domu mody, któ­rej twa­rzą zosta­ła cha­ry­zma­tycz­na Lily Rose-Depp. Sło­wa klu­cze naj­now­szej kam­pa­nii to wol­ność, kre­atyw­ność, oso­bo­wość, a linia pro­duk­tów zachę­ca do spon­ta­nicz­no­ści i two­rze­nia maki­ja­żu według wła­snych reguł, na nie­skoń­czo­ną ilość spo­so­bów. Jedy­na rzecz, jaką nale­ży zapa­mię­tać, to po pro­stu: być sobą.

Ide­al­nie zba­lan­so­wa­na pale­ta 18 odcie­ni ROUGE COCO stwo­rzo­nych przez Lucię Pita, w tym 6 odcie­ni błysz­czy­ków ROUGE COCO, spra­wia, że każ­dy z nich jest pożą­da­ny, ale nie odstra­sza­ją­cy. Róż­ne tek­stu­ry pozwa­la­ją na pro­stą, wręcz intu­icyj­ną apli­ka­cję na wszyst­kie moż­li­we spo­so­by oży­wia­jąc każ­dy look. 

Chanel ROUGE COCOChanel ROUGE COCO

#ROUGECOCOLIPBLUSH
#ILOVECOCO
#CHANELMAKEUP

Zdję­cia: mate­ria­ły pra­so­we
Tekst: mate­ria­ły prasowe/Marlena Wysoc­ka
Komentarze

komen­ta­rzy