Styl życia

CHANEL – perfumy, szykowne stroje, eleganckie torebki… NIE TYLKO

Coco Cha­nel była praw­dzi­wą wizjo­ner­ką mar­ki, któ­rą stwo­rzy­ła, jed­nak nie zamie­rza­ła sta­wiać przed nią żad­nych ogra­ni­czeń. I choć obec­ne podwój­ne C koja­rzo­ne jest z twe­edo­wy­mi żakie­ta­mi, skó­rza­ny­mi toreb­ka­mi, ele­ganc­ką biżu­te­rią, a przede wszyst­kim naj­wyż­szej jako­ści kosme­ty­ka­mi to naj­wyż­szy czas, aby przed­sta­wić inne, nie­co­dzien­ne pro­duk­ty mar­ki CHANEL.

1. Ele­ganc­ki, sty­lo­wy rower mar­ki CHANEL to nie­wąt­pli­wie naj­lep­szy przy­ja­ciel eko-ele­gant­ki. Spraw­dzi się zarów­no w miej­skiej dżun­gli, jak i na wiej­skiej przejażdżce.

rower marki CHANELCena od $17,000

2. Wie­czo­ro­wa toreb­ka w kształ­cie bute­lecz­ki per­fum CHANEL, wyglą­da­ją­ca ide­al­nie zarów­no w wyda­niu vin­ta­ge, jak i super­no­wo­cze­snym. Jak zwo­dzić i uwo­dzić to tyl­ko w sty­lu CHANEL!

 Wieczorowa torebka w kształcie buteleczki perfum CHANEL

Cena od $9,000

3. Pił­ka fut­bo­lo­wa CHANEL, czy­li mar­ko­wy dro­biazg dla mod­nych sportsmenów.

Piłka futbolowa CHANEL

Cena od $195

4. CHANEL segway to szy­kow­na odpo­wiedź na potrze­by zmo­to­ry­zo­wa­nych fanów mar­ki. Wyso­ka jakość wyko­na­nia gwa­ran­tu­je fraj­dę z podró­ży, a zmyśl­ne dodat­ki CHANEL mod­ny look.

 CHANEL segway

5. Kolej­ka lino­wa CHANEL, pro­szę bar­dzo! Ory­gi­nal­ne wago­ni­ki zosta­ły zapro­jek­to­wa­ne przez Kar­la Lager­feld, któ­ry posta­no­wił uczcić otwar­cie buti­ku mar­ki we fran­cu­skim kuror­cie nar­ciar­skim Courchevel.

Kolejka linowa CHANEL

6. CHANEL, jako pierw­szy dom mody zapro­po­no­wał swój autor­ski pro­jekt gita­ry, któ­ry zachwy­ca ele­ganc­kim lookiem, wła­ści­wym mar­ce. War­to zwró­cić uwa­gę na świet­nie ‘skro­jo­ny’, old­sku­lo­wy pokro­wiec na instrument.

chanel

Cena od $4,030

7.  Spor­to­wa roz­ryw­ka z CHANEL – pro­po­zy­cją jest wyszu­ka­ny bume­rang. Radzi­my uwa­żać na gło­wę, CHANEL atakuje.

Sportowa rozrywka z CHANEL

8. Sur­fo­wa­nie tyl­ko z CHANEL. Kolej­ną spor­to­wą pro­po­zy­cją mar­ki jest kolek­cja wyso­kiej jako­ści desek sur­fin­go­wych dostęp­nych w trzech kolo­rach. Żaden mod­ny fan CHANEL im się nie oprze.

desek surfingowy chanel

Cena od $4,000

9.  Od 2011 roku CHANEL pro­du­ku­je coś dla zako­cha­nych, cho­dzi oczy­wi­ście o pre­zer­wa­ty­wy sygno­wa­ne logo Cha­nel, na któ­rych wid­nie­je napis i jed­no­cze­śnie prze­sła­nie mar­ki  “keep it classy”.

prezerwatywy sygnowane logo Chanel

Cena od $279

10. Sty­lo­wy węd­karz powi­nien zaopa­trzyć się w kom­plek­so­wy zestaw węd­kar­ski CHANEL, a wszyst­ko odzia­ne w pięk­ną skó­rza­ną torbę.

zestaw wędkarski CHANEL

Cena od $18,000

 

Tekst: Ewe­li­na Wójcikowska

 For Vers-24, Warsaw

_____

POLECAJCIE:

Komentarze

komentarzy

About author

Articles

Uważa, że nie ma rzeczy niemożliwych. Wszystko można osiągnąć ciężką pracą i wiarą w swoje siły. Uczennica V liceum w Krakowie, amatorka podróży i dobrych filmów. Nieustannie kursuje między Krakowem i Warszawą. Uwielbia zaczynać dzień od dobrej kawy i włoskiego Vogue'a. Żyje chwilą, marzy o studiach projektowania ubioru w Mediolanie oraz przeszklonym penthousie w Nowym Jorku. Kocha modę, sztukę nowoczesną i piękne wnętrza. Ponad wszystko ceni chwile spędzone w towarzystwie najbliższych przyjaciół oraz okazje poznania nowych zakątków świata.
  Related posts
  Uroda

  Jesienna kosmetyczka, czyli zmiana rutyny pielęgnacji skóry

  Wraz z nadej­ściem jesie­ni, tem­pe­ra­tu­ry ule­gły znacz­ne­mu obni­że­niu, a kapry­śna aura coraz czę­ściej daje się we zna­ki. Tak samo, jak zaczy­na­my zupeł­nie nowy sezon w modzie i naszą let­nią  gar­de­ro­bę na cie­płe, gru­be swe­try czy…
  Więcej
  Uroda

  Intensywne nawilżenie i delikatne złuszczanie - Chanel Hydra Beauty Camellia Glow Concentrate

  Gład­ka, pro­mien­na i wzmoc­nio­na cera? To moż­li­we przede wszyst­kim dzię­ki odpo­wied­nie­mu jej nawod­nie­niu. Naj­now­szy pro­dukt fran­cu­skie­go domu mody Cha­nel Hydra Beau­ty Camel­lia Glow Con­cen­tra­te to inten­syw­na kura­cja pod­no­szą­ca poziom nawil­że­nia, a jed­no­cze­śnie odna­wia­ją­ca skó­rę. Już…
  Więcej
  NewsroomUroda

  Letnie, kosmetyczne nowości od Chanel

  Lato to świet­ny moment na zmia­nę kosme­tycz­ki i dokład­ny prze­gląd pro­duk­tów, któ­rych uży­wa­my na co dzień – czy to w maki­ja­żu, czy w pie­lę­gna­cji. 100 – lecie kul­to­we­go zapa­chu Cha­nel to dobra oka­zja, żeby uzupełnić…
  Więcej

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *