CHANEL – perfumy, szykowne stroje, eleganckie torebki… NIE TYLKO

Oto 10 produktów CHANEL, o których istnieniu nie mieliście pojęcia!

Coco Cha­nel była praw­dzi­wą wizjo­ner­ką mar­ki, któ­rą stwo­rzy­ła, jed­nak nie zamie­rza­ła sta­wiać przed nią żad­nych ogra­ni­czeń. I choć obec­ne podwój­ne C koja­rzo­ne jest z twe­edo­wy­mi żakie­ta­mi, skó­rza­ny­mi toreb­ka­mi, ele­ganc­ką biżu­te­rią, a przede wszyst­kim naj­wyż­szej jako­ści kosme­ty­ka­mi to naj­wyż­szy czas, aby przed­sta­wić inne, nie­co­dzien­ne pro­duk­ty mar­ki CHANEL.

1. Ele­ganc­ki, sty­lo­wy rower mar­ki CHANEL to nie­wąt­pli­wie naj­lep­szy przy­ja­ciel eko-ele­gant­ki. Spraw­dzi się zarów­no w miej­skiej dżun­gli, jak i na wiej­skiej prze­jażdż­ce.

rower marki CHANELCena od $17,000

2. Wie­czo­ro­wa toreb­ka w kształ­cie bute­lecz­ki per­fum CHANEL, wyglą­da­ją­ca ide­al­nie zarów­no w wyda­niu vin­ta­ge, jak i super­no­wo­cze­snym. Jak zwo­dzić i uwo­dzić to tyl­ko w sty­lu CHANEL!

 Wieczorowa torebka w kształcie buteleczki perfum CHANEL

Cena od $9,000

3. Pił­ka fut­bo­lo­wa CHANEL, czy­li mar­ko­wy dro­biazg dla mod­nych spor­t­sme­nów.

Piłka futbolowa CHANEL

Cena od $195

4. CHANEL segway to szy­kow­na odpo­wiedź na potrze­by zmo­to­ry­zo­wa­nych fanów mar­ki. Wyso­ka jakość wyko­na­nia gwa­ran­tu­je fraj­dę z podró­ży, a zmyśl­ne dodat­ki CHANEL mod­ny look.

 CHANEL segway

5. Kolej­ka lino­wa CHANEL, pro­szę bar­dzo! Ory­gi­nal­ne wago­ni­ki zosta­ły zapro­jek­to­wa­ne przez Kar­la Lager­feld, któ­ry posta­no­wił uczcić otwar­cie buti­ku mar­ki we fran­cu­skim kuror­cie nar­ciar­skim Cour­che­vel.

Kolejka linowa CHANEL

6. CHANEL, jako pierw­szy dom mody zapro­po­no­wał swój autor­ski pro­jekt gita­ry, któ­ry zachwy­ca ele­ganc­kim lookiem, wła­ści­wym mar­ce. War­to zwró­cić uwa­gę na świet­nie ‘skro­jo­ny’, old­sku­lo­wy pokro­wiec na instru­ment.

chanel

Cena od $4,030

7.  Spor­to­wa roz­ryw­ka z CHANEL – pro­po­zy­cją jest wyszu­ka­ny bume­rang. Radzi­my uwa­żać na gło­wę, CHANEL ata­ku­je.

Sportowa rozrywka z CHANEL

8. Sur­fo­wa­nie tyl­ko z CHANEL. Kolej­ną spor­to­wą pro­po­zy­cją mar­ki jest kolek­cja wyso­kiej jako­ści desek sur­fin­go­wych dostęp­nych w trzech kolo­rach. Żaden mod­ny fan CHANEL im się nie oprze.

desek surfingowy chanel

Cena od $4,000

9.  Od 2011 roku CHANEL pro­du­ku­je coś dla zako­cha­nych, cho­dzi oczy­wi­ście o pre­zer­wa­ty­wy sygno­wa­ne logo Cha­nel, na któ­rych wid­nie­je napis i jed­no­cze­śnie prze­sła­nie mar­ki  “keep it clas­sy”.

prezerwatywy sygnowane logo Chanel

Cena od $279

10. Sty­lo­wy węd­karz powi­nien zaopa­trzyć się w kom­plek­so­wy zestaw węd­kar­ski CHANEL, a wszyst­ko odzia­ne w pięk­ną skó­rza­ną tor­bę.

zestaw wędkarski CHANEL

Cena od $18,000

 

Tekst: Ewe­li­na Wój­ci­kow­ska

 For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:Komentarze

komen­ta­rzy