Chanel Neapolis Spring Summer 2018 #CHANELMAKEUP

Czas na podróż w niezwykle urokliwe i kolorowe rejony Neapolu – w tym sezonie Karl Lagerfeld razem z globalną dyrektor makijażu Chanel Lucią Pica odkrywają wszystkie letnie barwy tego starożytnego a zarazem nowoczesnego włoskiego miasta.

Lucia Pica

Na wiosnę/lato 2018 Lucia Pica powra­ca do swo­je­go rodzin­ne­go mia­sta i przy­wo­łu­je naj­pięk­niej­sze wspo­mnie­nia z Neapo­lu, histo­rycz­ne­go mia­sta tęt­nią­ce­go życiem, two­rząc spek­ta­ku­lar­ną pale­tę barw: cie­ni, szmi­nek czy lakie­rów do paznok­ci. Naj­now­sza kolek­cja maki­ja­żu Cha­nel Neapo­lis na wiosnę/lato 2018 to zaska­ku­ją­ce śród­ziem­no­mor­skie kolo­ry, odcie­nie zie­le­ni, a tak­że cie­pła pale­ta barw (poma­rań­cze i żół­cie) przy­wo­łu­ją­ce na myśl to antycz­ne, a jed­no­cze­śnie współ­cze­sne mia­sto.

Zdję­cia: mate­ria­ły pra­so­we
Komentarze

komen­ta­rzy