Chanel jesień-zima 2018–2019 – details

Jesien­ny spa­cer w samym środ­ku Grand Pala­is? Dla Kar­la Lager­fel­da nie ma nic nie­moż­li­we­go! I tak nie­zwy­kle ele­ganc­ką kolek­cję Cha­nel (kró­lo­wa­ły cie­płe, over­si­zo­we płasz­cze, kla­sycz­ne sukien­ki i per­fek­cyj­nie skro­jo­ne twe­edo­we mary­nar­ki – wszyst­kie w cie­płych odcie­niach brą­zu, beżu czy wresz­cie zło­ta) na jesień-zimę 2018/2019 model­ki pre­zen­to­wa­ły prze­cha­dza­jąc się wśród liści pośród kolo­ro­wych drzew. Jak co sezon szcze­gól­ną uwa­gę przy­ku­wa­ły jed­nak deta­le – biżu­te­ria i toreb­ki. 

W tak nie­zwy­kłej, szy­kow­nej a jed­no­cze­śnie bar­dzo kobie­cej kolek­cji wśród biżu­te­rii nie mogło zabrak­nąć jed­ne­go z sym­bo­li fran­cu­skie­go domu mody, a więc bia­łych pereł. Mister­nie ozdo­bio­no nimi dłu­gie kol­czy­ki, masyw­ne bran­so­le­ty i dłu­gie naszyj­ni­ki. A żeby było cie­ka­wej, sam mistrz pro­po­nu­je nosić kol­czy­ki nie do pary, łącząc dłu­gie z krót­ki­mi. Karl nie bał się połą­czyć ich tak­że ze zło­tem czy masyw­ny­mi, kolo­ro­wy­mi kamie­nia­mi two­rząc prze­pięk­ną, iście baro­ko­wą biżu­te­rię z logo CC w myśl zasa­dy „im wię­cej, tym lepiej”.

Wśród tore­bek nie zabra­kło kla­sycz­nych mode­li – 2.55 na łań­cusz­ku poja­wi­ła się w mie­nią­cej się welu­ro­wej wer­sji, a jed­na z naj­młod­szych it-bag Cha­nel „Gabriel­le” zosta­ła ozło­co­na. Poja­wi­ły się rów­nież piko­wa­ne, skó­rza­ne tor­by z wiel­kim uchem w odważ­nych kolo­rach różu i czer­wie­ni a tak­że czar­ne we flo­ry­stycz­ne prin­ty wśród któ­rych prym wio­dły liście, któ­re z łatwo­ścią moż­na zwi­nąć nosząc je pod ręką- non­sza­lanc­ko i wygod­nie. Wiel­kim zasko­cze­niem oka­za­ły się duże, mięk­kie tor­by z misia z wiel­kim logo Cha­nel w kolo­rze cegla­stym czy butel­ko­wej zie­le­ni, któ­re z pew­no­ścią wkrót­ce sta­ną się naj­bar­dziej pożą­da­ny­mi tor­ba­mi sezo­nu.

Na pory­wi­sty wiatr nie ma nic lep­sze­go niż otu­lić gło­wę mię­kim, twe­edo­wym sza­lem, a na jesien­ną sło­tę ide­al­nie spraw­dzą się wyso­kie, zło­te i baśnio­we ofi­cer­ki na pła­skim obca­sie. To jak, goto­wi na spa­cer z Cha­nel?

 

Tekst: Mar­le­na Wysoc­ka
Zdję­cia: mate­ria­ły pra­so­we
Komentarze

komen­ta­rzy