Styl życia

Champagne Bar Belle Epoque, podążaj za ważką

Złota ważka, widoczna na pierwszym planie obrazu Józefa Mehoferra, zaprasza w głąb tytułowego „Dziwnego Ogrodu”. W Hotelu Bristol, Warsaw jest ona intrygującym symbolem champagne baru Belle Epoque, z którego rozciąga się przepiękny widok na Trakt Królewski i panoramę Warszawy. Ambasadorkami tego miejsca zostały Agnieszka Woźniak-Starak i Gosia Baczyńska.

ukryty bar w Bristol, Belle Epoque - Champagne Bar

Nama­lo­wa­ny w latach 1902–1903 obraz ogro­du i stwo­rzo­na przez Józe­fa Mehof­fe­ra baśnio­wa waż­ka sta­ły się jed­ną z inspi­ra­cji powsta­łe­go w Hote­lu Bri­stol, War­saw Cham­pa­gne Baru. Utrzy­ma­ny w kon­wen­cji spe­ak easy bar został zlo­ka­li­zo­wa­ny na nie­wiel­kim, okrą­głym tara­sie zwa­nym Glo­riet­tą. Intry­gu­ją­ce miej­sce na szczy­cie hote­lu, z moty­wem świe­tli­stej waż­ki widocz­nym dla prze­chod­niów Kra­kow­skie­go Przed­mie­ścia, nie jest jed­nak dostęp­ne dla wszyst­kich. Żeby dostać się do środ­ka, nale­ży odna­leźć pokój o nume­rze 1902, a póź­niej podać spe­cjal­ne hasło, któ­re pozwo­li na prze­kro­cze­nie pro­gu Bel­le Epoque.

Otu­la­ją­ce świa­tło zacho­dzą­ce­go słoń­ca i wyjąt­ko­wy kli­mat ukry­te­go, kame­ral­ne­go tara­su two­rzą nie­zwy­kłą atmos­fe­rę tego miej­sca. Bel­le Epo­que został zapro­jek­to­wa­ny we współ­pra­cy z mar­ką Per­rier-Jouët, part­ne­rem baru. W menu znaj­du­je się przede wszyst­kim szam­pan Per­rier-Jouët, a tak­że kok­taj­le opar­te na szam­pa­nie, kla­sycz­ne drin­ki i napo­je bezalkoholowe.

Secret ukryty bar w Bristol warszawa

Agniesz­ka Woź­niak-Sta­rak, amba­sa­dor­ka Cham­pa­gne Baru, zdra­dza wię­cej szcze­gó­łów na swo­im pro­fi­lu na Insta­gra­mie, poka­zu­jąc zdję­cia i dając wska­zów­ki dla osób, któ­re chcia­ły­by odwie­dzić to miej­sce. Jest też regu­lar­nym gościem Cham­pa­gne Baru i chęt­nie zapra­sza tam swo­ich zna­jo­mych oraz gości zza granicy.

Bel­le Epo­que to naj­pięk­niej­szy taras w War­sza­wie, a jed­no­cze­śnie naj­bar­dziej intym­ny tego typu bar w sto­li­cy. Jest ide­al­nym miej­scem na spę­dze­nie let­nie­go wie­czo­ru przy lamp­ce szam­pa­na – nigdzie indziej nie znaj­dzie­cie tak cudow­ne­go wido­ku na sto­li­cę.” – powie­dzia­ła Agniesz­ka Woźniak-Starak.

Dru­gą z amba­sa­do­rek tego wyjąt­ko­we­go miej­sca zosta­ła zna­na pol­ska pro­jek­tan­ka mody, Gosia Baczyń­ska, któ­ra mia­ła już oka­zję współ­pra­co­wać z Hote­lem Bri­stol, War­saw, m.in. pod­czas poka­zu kolek­cji „Eastern Euro­pe Goes Wild, Wild West” na sezon wiosna/lato 2018.

Kli­mat baru Bel­le Epo­que mnie zachwy­cił! Uwiel­biam spę­dzać tam wie­czo­ry przy zacho­dzie słoń­ca, któ­re­go świa­tło cudow­nie odbi­ja się w kie­lisz­kach szam­pa­na” – doda­ła Gosia Baczyńska.

Cham­pa­gne Bar Bel­le Epo­que jest otwar­ty od ponie­dział­ku do sobo­ty od godz. 19:02 do 01:04. Hasło wej­ścia zmie­nia się co tydzień, żeby je zdo­być, war­to zapo­znać się z infor­ma­cja­mi poda­ny­mi na pro­fi­lu @belleepoquewarsaw na Insta­gra­mie. To dosko­na­łe miej­sce zarów­no na pry­wat­ne even­ty, jak i kame­ral­ne spo­tka­nia w nie­wiel­kim gro­nie. Amba­sa­dor­ka­mi Bel­le Epo­que są Agniesz­ka Woź­niak-Sta­rak i Gosia Baczyń­ska. Part­ne­rem alko­ho­lo­wym baru jest mar­ka szam­pa­na Per­rier- Jouët z port­fo­lio Per­nod Ricard.

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy