Ceremonie ślubne od których nie będziesz mogła oderwać wzroku 

Koniec roku to doskonały czas na podsumowania i moment aby najpiękniejsze chwilę przeżyć jeszcze raz. Redakcja Vers-24 postanowiła wspomnieniami wrócić do wesel, które w tym roku były naszą inspiracją. Piękne kreacje, lokalizację i państwo młodzi, od których nie można oderwać wzroku.

Spe­cjal­nie dla Was wybra­ły­śmy chwi­lę, któ­re posłu­żą Wam jako inspi­ra­cję do Waszych przy­szłych ślu­bów i sta­ną się ucztą dla nie­jed­ne­go oka!

Saasha Burns / Straat Stories

Ślub blo­ger­ki odbił się sze­ro­kim echem nie tyl­ko ze wzglę­du na loka­li­za­cję (cudow­ne Posi­ta­no), ale rów­nież ze wzglę­du na jej roman­tycz­ną kre­ację w sty­lu boho. Blon­dyn­ka, któ­rą na Insta­gra­mie obser­wu­je aż 111 tys ludzi, zde­cy­do­wa­ła się na sukien­kę od Jane Hill Bri­dal. Bia­ła i lek­ka for­ma ide­al­nie wpa­so­wa­ła się we Wło­ski kli­mat. Blo­ger­ka całość zde­cy­do­wa­ła się dopeł­nić tia­rą, a swo­je wło­sy roz­pu­ścić. Jej wese­la nie da się sko­men­to­wać ina­czej niż hasłem „La dolce Vita”.

Boroobol / Sea of Bees

Jej hucz­ny ślub, odbył się 6 mie­się­cy temu w malow­ni­czej, gór­skiej sce­ne­rii – Bor­go Pigna­no.

Blo­ger­ka nie kry­ła swo­je­go zado­wo­le­nia, a ze zdję­cia­mi z uro­czy­sto­ści dzie­li się do dnia dzi­siej­sze­go. My w trak­cie jej wese­la nie mogły­śmy ode­rwać wzro­ku od bia­łe­go bukie­tu kwia­tów i pięk­nej sukien­ki z wycię­ciem na ple­cach. Całość stro­ju dopeł­nił pięk­ny welon i lek­kie, per­ło­we kol­czy­ki.

Babba Canales / Babba.c

Sty­lo­wa szwed­ka, swój ślub posta­no­wi­ła zor­ga­ni­zo­wać w w wil­li, znaj­du­ją­cej się 40 min od Sztok­hol­mu. Cho­ciaż zazwy­czaj sta­wia na luź­ne sty­li­za­cje, tego szcze­gól­ne­go dnia zde­cy­do­wa­ła się na koron­ko­wą suk­nie od Mar­che­sa Not­te, do któ­rej dobra­ła beżo­we, odkry­te buty. Przed cere­mo­nią ślub­ną, pan­na mło­da zapro­po­no­wa­ła zebra­nym gościom ćwi­cze­nie jogi, bie­gi lub mecz teni­sa. I jak tu jej nie kochać?

Ameliastyles / Shopameliastyles

Swo­ją cere­mo­nię ślub­ną posta­no­wi­ła urzą­dzić w Nashvil­le w sta­nie Tenes­see. Pięk­ne i mini­ma­li­stycz­ne zdję­cia, któ­re zamie­ści­ła na swo­im Insta­gra­mie, pod­kre­śla­ją natu­ral­ny kli­mat cere­mo­nii i poka­zu­ją, że blo­ger­ka chcia­ła pozo­stać jak naj­bli­żej natu­ry. Cere­mo­nial­ne sło­wo „tak” zde­cy­do­wa­ła się powie­dzieć, w spe­cjal­nie zbu­do­wa­nej na tę oka­zję – atlan­ce. Dzię­ki roz­klo­szo­wa­nej sukien­ce, wyglą­da­ła jak ślub­ne marze­nie, każ­dej małej dziew­czyn­ki. Jeste­śmy bar­dzo na tak.

Sara Crampton / Harperandharley

Austra­lij­ka blo­ger­ka modo­wa zde­cy­do­wa­ła się wyjść za swo­je­go wie­lo­let­nie­go chło­pa­ka w Tin­ten­bar, New South Wales. W cere­mo­nii wzię­ła udział naj­bliż­sza rodzi­na nowo­żeń­ców jak i modo­wi infu­en­ce­rzy jak Car­men Gra­ce Hamil­ton i  Kate Water­ho­use. Pan­na mło­da zało­ży­ła kre­ację od Jane Hill bri­dal. Całość sty­li­za­cji posta­no­wi­ła dopeł­nić lek­kim maki­ja­żem i okrą­gły­mi kol­czy­ka­mi. Na insta­gra­mie całą cere­mo­nie sko­men­to­wa­ła tyl­ko dwo­ma sło­wa­mi. Poka­zu­ją­cy­mi, że wyszło ide­al­nie!

 

Tekst: Julia Downa­ro­wicz

 
Komentarze

komen­ta­rzy