Uroda

Cera mieszana – jak ją pielęgnować?

Z jednej strony się przesusza, z drugiej ma tendencję do przetłuszczania. Często mówi się, że cera mieszana to jedna z najbardziej wymagających cer. Jak więc o nią dbać, aby wyglądała pięknie i była zdrowa?

Cera mieszana - jak ją pielęgnować?

Cera mie­sza­na – jak ją pie­lę­gno­wać? CHANEL tonik LOTION PURETÉ, SISLEY PARIS krem nawil­ża­ją­cy z eks­trak­tem z ogór­ka, CLINIQUE lek­ki, bez­tłusz­czo­wy żel na bazie wody, iS Cli­ni­cal Acti­ve Serum, Der­ma­Qu­est Der­maC­le­ar Pads – sebo­re­gu­lu­ją­cy domo­wy peeling che­micz­ny, 111 SKIN serum rege­ne­ra­cyj­ne Y The­orem Repa­ir Light Serum, LA MER masecz­ka do twa­rzy Inten­si­ve Revi­ta­li­zing Mask, EISENBERG tonik oczyszczający.

Cera mie­sza­na poja­wia się zwy­kle w okre­sie doj­rze­wa­nia i zosta­je z nami do cza­su, aż wraz z wie­kiem zacznie się moc­niej prze­su­szać. W jej pie­lę­gna­cji klu­czo­we jest to, aby w nie­co inny spo­sób trak­to­wać par­tie z ten­den­cją do prze­su­sza­nia się, a ina­czej stre­fę T, któ­ra się prze­tłusz­cza. 

Cera mieszana – bardziej sucha czy tłusta?

Każ­da cera jest inna – rów­nież ta mie­sza­na może przy­bie­rać róż­ne for­my u każ­de­go z nas, a nawet zmie­niać się w cią­gu nasze­go życia. To, jakie wyzwa­nia sto­ją przed posia­da­cza­mi cery mie­sza­nej to nie dopu­ścić do nad­mier­ne­go prze­su­sze­nia się jej, ani do zapcha­nia z powo­du prze­tłusz­cza­nia. Pie­lę­gna­cja cery mie­sza­nej powin­na być jed­nak przy tym wszyst­kim oszczęd­na i sku­pio­na na pro­ble­mie. 

Pielęgnacja cery mieszanej 

Cerę mie­sza­ną naj­le­piej oczysz­czać deli­kat­ny­mi żela­mi, aby nie spo­wo­do­wać jej ścią­gnię­cia. Spraw­dzą się tu szcze­gól­nie kosme­ty­ki z gli­ce­ry­ną, któ­rą następ­nie zmy­wa­my wodą – nie musi­my się więc oba­wiać zapcha­nia. Taki kosme­tyk sku­tecz­nie zmięk­czy i nie­co nawil­ży cerę.

Nie powin­ni­śmy zapo­mi­nać o toni­za­cji. War­to wybie­rać tonik bez alko­ho­lu, któ­ry mógł­by podraż­nić suche stre­fy. Naj­le­piej spraw­dzi się hydro­lat, na przy­kład z czyst­ka lub roz­ma­ry­nu. Zadzia­ła anty­bak­te­ryj­nie i ochro­ni stre­fę T przed powsta­wa­niem niedoskonałości.

Krem do cery mieszanej

Wybór kre­mu czę­sto przy­pra­wia o zawrót gło­wy oso­by o cerze mie­sza­nej. Jako krem na dzień war­to wybie­rać kosme­ty­ki lek­kie, o żelo­wej lub wod­nej kon­sy­sten­cji z kwa­sem hia­lu­ro­no­wym lub nie­ko­me­do­gen­ny ole­ja­mi. 

W przy­pad­ku moc­no prze­tłusz­cza­ją­cej się stre­fy T wybierz­my krem na dzień ze skład­ni­ka­mi prze­ciw­ło­jo­to­ko­wy­mi (cyn­kiem, micą),  ale pod­czas apli­ka­cji sku­piaj­my się głów­nie na bro­dzie, policz­kach i nosie. Na suche stre­fy nałóż­my nawil­ża­ją­cy krem, ale bez hamu­ją­cych wydzie­la­nie sebum skład­ni­ków. 

Gdy nakła­da­my maki­jaż, rów­nież trak­tuj­my skó­rę stre­fo­wo. Bazę na roz­sze­rzo­ne pory nakła­da­my tyl­ko tam, gdzie fak­tycz­nie sta­no­wią one pro­blem, a nie na całą twarz. Podob­nie z matu­ją­cym pudrem – do apli­ka­cji zasto­suj­my mały pucha­ty pędze­lek, aby nie roz­no­sić nie­po­trzeb­nie wysu­sza­ją­ce­go pro­duk­tu tam, gdzie cera się nie przetłuszcza.

Noc­na pie­lę­gna­cja cery mie­sza­nej powin­na sku­piać się na odży­wie­niu i nawil­że­niu. Jako krem na noc może­my zasto­so­wać pro­dukt o boga­tej w skład­ni­ki odżyw­cze for­mu­le, aby sku­tecz­nie zre­ge­ne­ro­wać, odży­wić i nawil­żyć cerę. Ponow­nie jed­nak zwróć­my uwa­gę na to, czy nie zawie­ra on skład­ni­ków, któ­re mogły­by zapchać skó­rę. Zamiast ole­ju z awo­ka­do i ole­ju koko­so­we­go wybierz­my na przy­kład olej konop­ny, olej jojo­ba. Zawsze spraw­dzaj­my kome­do­gen­ność kosme­ty­ku, któ­ry apli­ku­je­my na twarz.

Tekst: Vers-24

Komentarze

komentarzy

Related posts
Uroda

4 najpiękniejsze zapachy Chanel

Przy­wo­dzą na myśl naj­pięk­niej­sze wspo­mnie­nia, uwo­dzą, koją i cza­ru­ją – zapa­chy towa­rzy­szą nam każ­de­go dnia i potra­fią sil­nie oddzia­ły­wać na nasz nastrój. Mimo, że może­my wybie­rać spo­śród tysią­ca naj­róż­niej­szych zapa­chów, żaden z nich nie zada…
Więcej
UrodaVers24 favorites

Nowy The Moisturizing Soft Cream od La Mer

Wyjąt­ko­wo deli­kat­ny, kul­to­wy krem, ide­al­ny dla skó­ry nor­mal­nej i suchej został teraz wzbo­ga­co­ny o zaawan­so­wa­ne korzy­ści – to praw­dzi­wa nowa era koją­ce­go nawil­że­nia. W wyni­ku sta­rze­nia się skó­ra może tra­cić struk­tu­ral­ne wspar­cie kola­ge­nu, co powoduje…
Więcej
Uroda

5 sprawdzonych produktów do pielęgnacji i makijażu CHANEL

Cha­nel od wie­lu lat jest wio­dą­cą, a zara­zem jed­ną z naj­bar­dziej popu­lar­nych na świe­cie marek ofe­ru­ją­cych pro­duk­ty do pie­lę­gna­cji i maki­ja­żu. Jed­no­cze­śnie, mar­ka dba o wszyst­kie rodza­je skó­ry i posia­da jed­ne z naj­bar­dziej lek­kich, przyjaznych…
Więcej