Agnieszka Kulesza & Łukasz Pik

Pozna­li się w 2012 roku na pla­nie zdję­cio­wym. Inte­re­su­je ich przede wszyst­kim foto­gra­fia modo­wa i por­tre­to­wa. Na swo­im kon­cie mają publi­ka­cje m.in. w Elle, Gla­mo­ur, K Mag Maga­zi­ne, Zwy­kłe Życie, InSty­le, Gala czy Viva Moda!
Agniesz­ka uro­dzi­ła się w Nowym Jor­ku. Jest absol­went­ką dzien­ni­kar­stwa o spe­cja­li­za­cji foto­gra­fia na Uni­wer­sy­te­cie War­szaw­skim.
Łukasz uro­dził się w War­sza­wie. W 2010 ukoń­czył Aka­de­mię Sztuk Pięk­nych w Pozna­niu na kie­run­ku Foto­gra­fia.

Zoom On: Julianne Moore

Ogni­ście rude wło­sy i pięk­ny uśmiech – to zna­ki roz­po­znaw­cze ame­ry­kań­skiej aktor­ki, któ­ra na pew­no nie wyglą­da na swo­je 54 lata. Do tego sta­bil­ne życie rodzin­ne, role w ponad 70 fil­mach i sta­tus gwiaz­dy świa­to­we­go for­ma­tu. Tego­rocz­ny try­umf „Still Ali­ce”, wyno­si Moore na pie­de­stał. Do zdo­by­cia już tyl­ko Oscar!

Nowa, nietypowa It Girl, czyli Dakota Johnson x Vogue

Anna Win­to­ur lubi podej­mo­wać odważ­ne decy­zje i może dla­te­go tak dłu­go utrzy­mu­je się na stoł­ku redak­tor naczel­nej Biblii Mody. Pierw­sza okład­ka za jej kaden­cji zmie­ni­ła obli­cze mody hau­te cutu­re. Ostat­nia, któ­ra wywo­ła­ła kon­tro­wer­sje to ta z Kim Kar­da­shian. Jakie reak­cje wywo­ła Dako­ta John­son?

Wzruszające reklamy, które chwytają za serce i dają do myślenia

Tekst: Klau­dia Zie­liń­ska Czy regu­łą jest, ze rekla­ma jest nie­chcia­nym prze­ryw­ni­kiem pro­mu­ją­cym obniż­ki w skle­pie, któ­ry prze­szka­dza nam w oglą­da­niu ulu­bio­ne­go seria­lu? Nie­ste­ty czę­sto tak,…

Girl On Fire – Dakota Johnson

Tekst: Karo­li­na Błasz­kie­wicz Zdję­cia: mate­ria­ły pra­so­we, Enter­ta­in­ment Weekly Dla 25-let­niej cór­ki Mela­nie Grif­fith i Dona John­so­na, koń­czą­cy się rok jest prze­ło­mo­wy. Wystar­czy­ło, że przy­ję­ła rolę w…

Love story Victorii i Davida Beckham

Tekst: Anna Jan­kow­ska Zdję­cia: ftape.com Vic­to­rii Bech­kham nie moż­na nazwać jed­ną z wie­lu WAGS (Wifes And Girl­friends), jak zwy­kło się mawiać o żonach i dziew­czy­nach pił­ka­rzy.…

Zawsze w pierwszym rzędzie

Tekst: Anna Jan­kow­ska Zdję­cia: instyle.com Front row (dosłow­ne tłu­ma­cze­nie z języ­ka angiel­skie­go – “pierw­szy rząd”) ma po każ­dym poka­zie naj­wię­cej do powie­dze­nia. Choć cza­sem trud­no…

Thank you, boys. Thank you.

Tekst: Kin­ga War­szaw­ska Zdję­cia:  hbo.com Był nie tyl­ko akto­rem, ale tak­że komi­kiem zaj­mu­ją­cym się stand-upem, któ­ry na swo­je wystę­py przy­cią­gał tłu­my. Dla każ­de­go z nas…

Witamy na pokładzie ASOS!

Tekst: Anna Jan­kow­ska Zdję­cia: refinery29.com Tym razem posta­no­wi­li­śmy odwie­dzić cen­tral­ne biu­ro fir­my ASOS. Dla­cze­go? Powód jest pro­sty – to naj­więk­sza w Wiel­kiej Bry­ta­nii inter­ne­to­wa plat­for­ma…

Francuski kryzys festiwalowy

Zaczę­ło się w czerw­cu, kie­dy to oso­by pra­cu­ją­ce przy orga­ni­za­cji festi­wa­li kul­tu­ral­nych we Fran­cji roz­po­czę­ły straj­ki prze­ciw­ko dzia­ła­niom ogra­ni­cza­ją­cym ich zarob­ki i bez­pie­czeń­stwo pra­cy. Skut­kiem tych wyda­rzeń było odwo­ła­nie festi­wa­lu kul­tu­ry laty­no­ame­ry­kań­skiej Rio Loco w Tulu­zie oraz świę­ta fla­men­co w Pary­żu. Wszyst­ko za spra­wą nie­ko­rzyst­nej usta­wy o ubez­pie­cze­niach i zasił­kach dla bez­ro­bot­nych dla pra­cow­ni­ków sezo­no­wych.

Żegnamy Małgorzatę Braunek

Autor: Anna Jan­kow­ska Zdję­cie: wiki­pe­dia Pol­ska kine­ma­to­gra­fia utra­ci­ła jed­ną z naj­zdol­niej­szych oso­bi­sto­ści w swej histo­rii. Dziś ode­szła od nas uta­len­to­wa­na aktor­ka Mał­go­rza­ta Brau­nek, absol­went­ka Pań­stwo­wej…

Same gwiazdy na Pozytywne Wibracje Festival!

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we Pierw­szym ogło­szo­nym arty­stą jest aktu­al­na gwiaz­da świa­to­wa numer jeden. Czy­li Phar­rell Wil­liams, headli­ner czwar­tej edy­cji Pozy­tyw­ne Wibra­cje Festi­val. Jego kon­cert będzie jed­nym…

Świetlicki nie chce Nike

Trzy dni temu ogło­szo­no nomi­no­wa­nych do Nagro­dy Lite­rac­kiej “Nike”. W tym roku szan­sę dosta­ło osiem powie­ści, pięć tomów poezji, trzy repor­ta­że, dwa ese­je oraz dzien­nik i auto­bio­gra­fia. Sied­miu jej fina­li­stów pozna­my we wrze­śniu, a lau­re­ata w paź­dzier­ni­ku. Jed­nak już dziś jeden z “wybrań­ców” ape­lu­je do swo­ich fanów, by na nie­go nie gło­so­wa­li. Powo­dem nie jest skrom­ność, a nie­chęć do orga­ni­za­to­rów wyda­rze­nia.