Agnieszka Kulesza & Łukasz Pik

Pozna­li się w 2012 roku na pla­nie zdję­cio­wym. Inte­re­su­je ich przede wszyst­kim foto­gra­fia modo­wa i por­tre­to­wa. Na swo­im kon­cie mają publi­ka­cje m.in. w Elle, Gla­mo­ur, K Mag Maga­zi­ne, Zwy­kłe Życie, InSty­le, Gala czy Viva Moda!
Agniesz­ka uro­dzi­ła się w Nowym Jor­ku. Jest absol­went­ką dzien­ni­kar­stwa o spe­cja­li­za­cji foto­gra­fia na Uni­wer­sy­te­cie War­szaw­skim.
Łukasz uro­dził się w War­sza­wie. W 2010 ukoń­czył Aka­de­mię Sztuk Pięk­nych w Pozna­niu na kie­run­ku Foto­gra­fia.

Nowa, nietypowa It Girl, czyli Dakota Johnson x Vogue

Anna Win­to­ur lubi podej­mo­wać odważ­ne decy­zje i może dla­te­go tak dłu­go utrzy­mu­je się na stoł­ku redak­tor naczel­nej Biblii Mody. Pierw­sza okład­ka za jej kaden­cji zmie­ni­ła obli­cze mody hau­te cutu­re. Ostat­nia, któ­ra wywo­ła­ła kon­tro­wer­sje to ta z Kim Kar­da­shian. Jakie reak­cje wywo­ła Dako­ta John­son?

Wzruszające reklamy, które chwytają za serce i dają do myślenia

Tekst: Klau­dia Zie­liń­ska Czy regu­łą jest, ze rekla­ma jest nie­chcia­nym prze­ryw­ni­kiem pro­mu­ją­cym obniż­ki w skle­pie, któ­ry prze­szka­dza nam w oglą­da­niu ulu­bio­ne­go seria­lu? Nie­ste­ty czę­sto tak,…

Zawsze w pierwszym rzędzie

Tekst: Anna Jan­kow­ska Zdję­cia: instyle.com Front row (dosłow­ne tłu­ma­cze­nie z języ­ka angiel­skie­go – “pierw­szy rząd”) ma po każ­dym poka­zie naj­wię­cej do powie­dze­nia. Choć cza­sem trud­no…

Katy Perry i Madonna w sesji pt. V89: The Power Of Pop

W naj­now­szym wyda­niu pisma „V” kró­lo­wa popu wcie­la się w rolę ule­głej, by zapo­zo­wać w towa­rzy­stwie swo­jej nie­for­mal­nej następ­czy­ni – Katy Per­ry. Naj­wy­raź­niej Madon­nie nie wystar­czył skan­dal wywo­ła­ny jej ostat­nią sesją zdję­cio­wą w maga­zy­nie dla Panów. Na okład­ce męskie­go wyda­nia „Vogue” pre­zen­to­wa­ła nowy, uwo­dzi­ciel­ski wzrok ubra­na w chło­pię­cy gar­ni­tur, by wewnątrz nume­ru odkryć swo­je kobie­ce wdzię­ki. Czy to spo­sób gwiaz­dy na pod­grza­nie atmos­fe­ry kil­ka mie­się­cy przed wyda­niem nowej pły­ty?

Siostry Olsen otwierają swój pierwszy sklep “THE ROW” w LA

Nie­mal­że po dzie­się­ciu latach w biz­ne­sie mar­ka, zało­żo­na przez Mary-Kate i Ash­ley Olsen, wresz­cie otwie­ra swój pierw­szy sklep. I to nie byle gdzie, bo w Los Ange­les!