ModaNewsroom

Film o kolekcji CHANEL MÉTIERS D’ART PARIS-DALLAS

Tekst: Yani­na Tra­pach­ka Zdje­cia: style.com Dom mody Cha­nel wyre­ży­se­ro­wał film obra­zu­ją­cy pro­ces two­rze­nia jesien­no – zimo­wej kolek­cji Métiers d’Art Paris-Dal­las 2013–2014. Krót­ki doku­ment poka­zu­je wszyst­kie szcze­gó­ły powsta­wa­nia ubrań z tej linii, m.in. żmud­ną pra­cę mistrzów krawiectwa…

Więcej
ModaNewsroom

„Anarchy” by Robert Kupisz Lato 2015 Soho Factory, 5 czerwca 2014

Tekst: Anna Jan­kow­ska Gra­fi­ka: Ivan  Tor­chi­lov Choć gości poka­zu siód­mej już kolek­cji Rober­ta Kupi­sza obo­wią­zy­wał dżin­so­wy dress code, to po poja­wie­niu się na wybie­gu pierw­szych syl­we­tek doszli­śmy do wnio­sku, że cha­rak­ter wyda­rze­nia wyraź­nie wska­zu­je na odważniejsze…

Więcej
ModaNewsroom

Idealny biustonosz? Made in Poland

Corin, zna­ny pro­du­cent eks­klu­zyw­nej bie­li­zny, zakoń­czył pra­cę nad pro­jek­tem o ogól­no­pol­skim, jeśli nie świa­to­wym, wymia­rze. Bada­nia nad biu­sto­no­szem ide­al­nym mają bowiem przede wszyst­kim wymiar spo­łecz­ny. A wszyst­ko zaczę­ło się od stwo­rze­nia prze­strzen­ne­go mode­lu 3D tor­su kobie­ty i wir­tu­al­ne­go zmie­rze­nia punk­tów naci­sku na powierzch­ni mode­lu ludz­kie­go ciała…

Więcej
ModaNewsroom

Peekaboo Fendi oraz topowe it-girls. Co je łączy?

Tekst: Anna Jan­kow­ska Zdję­cia: fashionvent.com, marieclaire.com.uk Z oka­zji otwar­cia nowe­go buti­ku wło­skiej mar­ki Fen­di przy New Bond Stre­et w Lon­dy­nie wła­ści­cie­le mar­ki zapro­si­li do współ­pra­cy popu­lar­ne iko­ny świa­ta mody i kul­tu­ry w celu zapro­jek­to­wa­nia nowej wer­sji kultowego…

Więcej
ModaNewsroom

Kwiat Lotosu w YES

Tekst: Anna Jan­kow­ska Zdję­cia: Mate­ria­ly pra­so­we Sre­bro, per­ły i krysz­ta­ły Sva­ro­vski Ele­ments to pod­sta­wo­we kom­po­nen­ty naj­now­szej kolek­cji biżu­te­rii YES. Lotus to linia zapro­jek­to­wa­na przez Kasię Bukow­ską. Skła­da się z trzech uni­ka­to­wych ele­men­tów: bran­so­let­ki z podwójnego…

Więcej