Brazylijska topmodelka Isabeli Fontana w obiektywie polskiego fotografa

Dawid Kle­pa­dło to foto­graf, któ­ry współ­pra­co­wał z wie­lo­ma zagra­nicz­ny­mi tytu­ła­mi. W jego port­fo­lio znaj­du­ją się zdję­cia m.in. dla L’Officiel Hom­mes, Marie Cla­ire czy chor­wac­kie­go i…

ZOOM ON – Gabriela Hearst

Nomi­no­wa­na do pre­sti­żo­wej CFDA Swa­ro­vski Award i CFDA dla pro­jek­tan­ta roku w kate­go­rii ubrań dla kobiet w 2018 roku. Lau­re­at­ka mię­dzy­na­ro­do­wej nagro­dy Wool­mark 2016/17 i…

ZOOM ON Jacquemus

Pięk­no tkwi w pro­sto­cie – naj­wy­żej jako­ści tka­ni­ny, zwiew­ne, leją­ce kro­je i deli­kat­ne, bli­skie natu­rze bar­wy. W cza­sach, kie­dy zmie­nia­ją­cy się dyrek­to­rzy kre­atyw­ni za ste­ra­mi…

ZOOM ON: ZYNE

Barw­ne Maro­ko na uli­cach naj­więk­szych sto­lic mody? Mogły je spro­wa­dzić tyl­ko kobie­ty, ponie­waż dla przy­ja­ció­łek Zineb i Lau­ry nie ma nic nie­moż­li­we­go. Poznaj­cie ZYNE –…

ZOOM ON REJINA PYO

REJINA PYO to współ­cze­sna mar­ka, któ­rej filo­zo­fią jest odkry­wa­nie i trak­to­wa­nie codzien­ne­go ubio­ru jako feno­­me­­nu- zarów­no zwy­czaj­ne­go jak i nad­zwy­czaj­ne­go dla kobiet na całym świe­cie.…

ZOOM ON Ganni

Gan­ni- mar­ka pro­sto z Kopen­ha­gi, któ­ra sztur­mem zawo­jo­wa­ła cały świat mody. Nie­zwy­kłe połą­cze­nie miej­skiej non­sza­lan­cji i ele­gan­cji. Ich naj­now­sza kolek­cja to gra­ficz­ne koszul­ki, wzo­rzy­ste sukien­ki…

ZOOM ON: WE11DONE

Jesz­cze do nie­daw­na zupeł­nie niko­mu nie­zna­na, kore­ań­ska mar­ka była roz­po­zna­wa­na wyłącz­nie przez uczest­ni­ków Tygo­dnia Mody w Seu­lu – We11Done, autor­ska linia Rare Mar­ket będą­ce­go jed­no­cze­śnie…

ZOOM ON Natasha Schweitzer

Biżu­te­ria zawsze jest kwe­stią indy­wi­du­al­ną, głę­bo­ko zwią­za­ną z naszą oso­bo­wo­ścią. Każ­dy ele­ment kolek­cji jest wyjąt­ko­wy i zawie­ra ukry­te, spe­cjal­ne zna­cze­nie, co spra­wia, że z powo­dze­niem…

Biżuteria jak ze snów – REPOSSI

Repos­si to praw­dzi­wa biżu­te­ria z boga­tą tra­dy­cją i dzie­dzic­twem. Zało­ży­ciel mar­ki – Alber­to Repos­si, wnuk twór­cy Domu, został prze­szko­lo­ny w pra­cow­niach przez swo­je­go ojca na…

ZOOM ON RACIL

Nic tak bar­dziej nie pod­kre­śla kobie­cej nie­za­leż­no­ści i sen­su­al­no­ści, jak dobrze skro­jo­ny gar­ni­tur. Lon­dyń­ska mar­ka Racil tę sztu­kę opa­no­wa­ła do per­fek­cji- każ­da kolek­cja Racil Chal­ho­ub…

ZOOM ON KHAITE

  Pierw­sza z kolek­cji nowo­jor­skiej mar­ki KHAITE ready-to-wear na jesień 2016,  i jak każ­da kolej­na, to połą­cze­nie pier­wiast­ka męskie­go z kobie­co­ścią; kon­trast pomię­dzy siłą, a…

15 RZECZY KTÓRYCH NIE WIECIE O YVIE SAINT LAURENCIE

Czy wie­cie, że Yves Saint Lau­rent jest jed­nym z naj­bar­dziej uta­len­to­wa­nych rysow­ni­ków wszech cza­sów? Do swo­ich pro­jek­tów ubrań wpro­wa­dza ruch i świet­nie bawi się kolo­ra­mi.…

Zoom on: Thylane Blondeau

Kil­ka lat temu za spra­wą jed­nej, kon­tro­wer­syj­nej sesji we fran­cu­skim Vogue’u usły­szał o niej cały świat. Dzie­się­cio­let­nia wów­czas Thy­la­ne w moc­nym maki­ja­żu, ubra­na w jedwab­ne…

ZOOM ON: Koché

Koché prze­ła­mu­je wszel­kie kon­we­nan­se balan­su­jąc gdzieś pomię­dzy modą, kul­tu­rą uli­cy i sztu­ką współ­cze­sną. Kolek­cje wytwa­rza­ne są przez naj­bar­dziej wyspe­cja­li­zo­wa­nych rze­mieśl­ni­ków, w tym rze­mio­sła. Nowo­cze­sne i…

ZOOM ON Y/Project

  O fran­cu­skiej mar­ce pro­jek­tan­ta Glen­na Mar­ten­sa któ­rą moż­na by w cało­ści opi­sać jed­nym sło­wem: „wszech­stron­na”, wkrót­ce będzie jesz­cze gło­śniej. Wszyst­ko to za spra­wą panu­ją­ce­go…

Zoom on: Off-white

  Pro­ste logo- czar­no bia­łe pasy, a gdzieś pomię­dzy prze­ni­ka­ją się róż­ne świa­ty: kla­sycz­ne­go kunsz­tu kra­wiec­kie­go, ele­gan­cji z non­sza­lan­cją i pozba­wio­nym zasad sty­lem uli­cy. Stwo­rzo­na…