ZOOM ON Natasha Schweitzer

Biżu­te­ria zawsze jest kwe­stią indy­wi­du­al­ną, głę­bo­ko zwią­za­ną z naszą oso­bo­wo­ścią. Każ­dy ele­ment kolek­cji jest wyjąt­ko­wy i zawie­ra ukry­te, spe­cjal­ne zna­cze­nie, co spra­wia, że z powo­dze­niem…

Biżuteria jak ze snów – REPOSSI

Repos­si to praw­dzi­wa biżu­te­ria z boga­tą tra­dy­cją i dzie­dzic­twem. Zało­ży­ciel mar­ki – Alber­to Repos­si, wnuk twór­cy Domu, został prze­szko­lo­ny w pra­cow­niach przez swo­je­go ojca na…

ZOOM ON RACIL

Nic tak bar­dziej nie pod­kre­śla kobie­cej nie­za­leż­no­ści i sen­su­al­no­ści, jak dobrze skro­jo­ny gar­ni­tur. Lon­dyń­ska mar­ka Racil tę sztu­kę opa­no­wa­ła do per­fek­cji- każ­da kolek­cja Racil Chal­ho­ub…

ZOOM ON KHAITE

  Pierw­sza z kolek­cji nowo­jor­skiej mar­ki KHAITE ready-to-wear na jesień 2016,  i jak każ­da kolej­na, to połą­cze­nie pier­wiast­ka męskie­go z kobie­co­ścią; kon­trast pomię­dzy siłą, a…

15 RZECZY KTÓRYCH NIE WIECIE O YVIE SAINT LAURENCIE

Czy wie­cie, że Yves Saint Lau­rent jest jed­nym z naj­bar­dziej uta­len­to­wa­nych rysow­ni­ków wszech cza­sów? Do swo­ich pro­jek­tów ubrań wpro­wa­dza ruch i świet­nie bawi się kolo­ra­mi.…

Zoom on: Thylane Blondeau

Kil­ka lat temu za spra­wą jed­nej, kon­tro­wer­syj­nej sesji we fran­cu­skim Vogue’u usły­szał o niej cały świat. Dzie­się­cio­let­nia wów­czas Thy­la­ne w moc­nym maki­ja­żu, ubra­na w jedwab­ne…

ZOOM ON: Koché

Koché prze­ła­mu­je wszel­kie kon­we­nan­se balan­su­jąc gdzieś pomię­dzy modą, kul­tu­rą uli­cy i sztu­ką współ­cze­sną. Kolek­cje wytwa­rza­ne są przez naj­bar­dziej wyspe­cja­li­zo­wa­nych rze­mieśl­ni­ków, w tym rze­mio­sła. Nowo­cze­sne i…

ZOOM ON Y/Project

  O fran­cu­skiej mar­ce pro­jek­tan­ta Glen­na Mar­ten­sa któ­rą moż­na by w cało­ści opi­sać jed­nym sło­wem: „wszech­stron­na”, wkrót­ce będzie jesz­cze gło­śniej. Wszyst­ko to za spra­wą panu­ją­ce­go…

Zoom on: Off-white

  Pro­ste logo- czar­no bia­łe pasy, a gdzieś pomię­dzy prze­ni­ka­ją się róż­ne świa­ty: kla­sycz­ne­go kunsz­tu kra­wiec­kie­go, ele­gan­cji z non­sza­lan­cją i pozba­wio­nym zasad sty­lem uli­cy. Stwo­rzo­na…

Demna Gvasalia – nazwisko, które musisz znać w 2017 roku

  Jeśli jesz­cze o nim nie sły­sze­li­ście, czas nad­ro­bić zale­gło­ści, gdyż w 2017 roku nazwi­sko Gva­sa­lia po pro­stu trze­ba znać. Jest on obec­nie jed­ną z…

Zoom on: Emma Watson

Zazwy­czaj dzie­cię­ce gwiaz­dy nie osią­ga­ją takie­go suk­ce­su jak ona. Zazwy­czaj zosta­ją zapo­mnia­ne, lub ich cała karie­ra zdo­mi­no­wa­na jest wła­śnie przez tę jed­ną rolę, od któ­rej…

Sophia Amuroso – pierwsza „GIRLBOSS” internetowego biznesu

  Sophia Amu­ro­so, zało­ży­ciel­ka słyn­ne­go ser­wi­su e-com­mer­ce Nasty Gal, od lat nie­prze­rwa­nie jest jed­ną z naj­czę­ściej wspo­mi­na­nych osób z bran­ży modo­wej. Gdy wyda­wa­ło się, że…

Edward Enninful nowym redaktorem Brytyjskiego „Vogue” – ZOOM ON

Kie­dy w stycz­niu bie­żą­ce­go roku Ale­xan­dra Schul­man ogło­si­ła, że po 25 latach roz­sta­je się z Bry­tyj­ską edy­cją „Vogue” w świe­cie mody zawrza­ło. Od tego cza­su…

ZOOM ON: Nannacay

Nie­ba­nal­ne, kolo­ro­we, potrak­to­wa­ne tro­chę z przy­mru­że­niem oka: takie są toreb­ki Nan­na­cay, któ­re poko­cha­li już m.in Pan­do­ra Sykes i Man Repel­ler, a wkrót­ce sta­ną się abso­lut­nym…

ZOOM ON: NAKED BRUCE

Leg­gin­sy z lycry do tej pory koja­rzy­ły się jedy­nie z siłow­nią. Ich obli­cze odmie­ni­ła pocho­dzą­ca z Litwy Moni­ka Vait­kie­ne, któ­ra w 2013 zało­ży­ła mar­kę  Naked…

ZOOM ON: Lucy Williams – Fashion Me Now

Jej zna­kiem roz­po­znaw­czym są pro­ste sty­li­za­cje i luź­no roz­pusz­czo­ne wło­sy. Czę­sto zakła­da gru­be weł­nia­ne swe­try, skó­rza­ne kurt­ki i cha­rak­te­ry­stycz­ne dłu­gie płasz­cze. Wycho­wy­wa­ła się na wsi,…