Jesień według paryżanek, czyli co w tym sezonie będą nosić Francuzki

Czy moż­na wyobra­zić sobie pięk­niej­szą jesień, niż tą w Pary­żu? Myśla­mi powra­ca­my do ostat­nie­go poka­zu Ready-to-Wear Cha­nel na jesień 2018, gdzie w Grand Pala­is Karl…

Złote kolczyki – gdzie kupić i jakie wybrać?

Kol­czy­ki w kolo­rze zło­ta to bez wąt­pie­nia jeden z  biżu­te­ryj­nych pod­sta­wo­wych ele­men­tów każ­dej gar­de­ro­by.  Teraz nie liczy się ich wiel­kość – waż­ne by były widocz­ne…

Idealna koszula na wiosnę – gdzie ją znaleźć?

Bia­łe koszu­le i bluz­ki to świet­ne dopeł­nie­nie wio­sen­ne­go out­fi­tu. Spe­cjal­nie dla Was przej­rza­ły­śmy to, co mają nam do zaofe­ro­wa­nia zna­ne sie­ciów­ki i wybra­ły­śmy, naszym zda­niem,…

ZNAMY TRENDY W KOSTIUMACH KĄPIELOWYCH NA LATO 2018

Jak wia­do­mo, pro­jek­tan­ci mody są zawsze do przo­du. W tym roku bie­rze­my z nich przy­kład, bo już wie­my, jakie kostiu­my kąpie­lo­we będą naj­mod­niej­sze latem 2018.…

Czy można kupić suknię ślubną w sieciówce?

Wybór suk­ni ślub­nej to dla każ­dej Pan­ny Mło­dej wyjąt­ko­we prze­ży­cie. Jed­ne marzą o wystaw­nych kre­acjach z gor­se­ta­mi, inne sta­wia­ją na styl boho, a są i…

TRENDY WIOSNA/LATO 2018

Chce­cie wie­dzieć co będzie­my nosić wio­sną i latem 2018? Spe­cjal­nie dla Was przej­rze­li­śmy wybie­gi świa­to­wych pro­jek­tan­tów i wyło­ni­li­śmy 10 tren­dów, któ­re będą kró­lo­wać na uli­cach…

Najpiękniejsze buty dla Panny Młodej

Któ­ra z nas, kobiet, nie kocha tore­bek i butów? I cho­ciaż obu­wie na co dzień jest nie­zwy­kle istot­ną czę­ścią naszej gar­de­ro­by, w fer­wo­rze ślub­nych przy­go­to­wań,…

Romantyczne ozdoby do włosów dla panny młodej

Nowy rok to począ­tek nowe­go sezo­nu ślub­ne­go i czas, w któ­rym z pew­no­ścią wie­le kobiet pla­nu­je swo­je wese­le. To nic, że do wio­sny jesz­cze tro­chę…

Co warto kupić na zimowej wyprzedaży? Propozycje, które będziesz nosić także w kolejnym sezonie!

Zimo­we wyprze­da­że ruszy­ły na dobre. Jak co sezon, zachę­ca­my Was do prze­my­śla­nych zaku­pów. Zamiast wyda­wać pie­nię­dzy na kil­ka nie­po­trzeb­nych rze­czy, lepiej zde­cy­do­wać się na ubra­nia…

Największy biznes 2017 roku – streetstyle

Zanim nowy rok przy­nie­sie nam mnó­stwo nowych inspi­ra­cji i rze­czy, któ­ry­mi na nowo będzie­my się zachwy­cać, czas przyj­rzeć się zja­wi­sku jed­ne­mu z naj­bar­dziej ogrom­nych, zaska­ku­ją­cych…

Modna wigilia – jak ubrać się w ten szczególny dzień

Do wigi­lii zosta­ło zale­d­wie dzie­sięć dni. Każ­de Boże Naro­dze­nie to magicz­ny czas, moment w któ­rym na chwi­lę może­my odejść od zmar­twień dnia codzien­ne­go i sku­pić…

Wszystkie odcienie czerwieni

Żaden kolor nie jest tak atrak­cyj­ny i uwiel­bia­ny przez kame­ry, jak wła­śnie on – kolor miło­ści, ener­gii, kar­dy­na­łów, rewo­lu­cji i hor­ro­rów. Ogła­sza­my czer­wo­ny alarm.  Jeśli…

Gdzie kupić ciepłe dodatki na zimowe dni? Podpowiadamy i szukamy dla Was modeli u Polskich projektantów

  Pod­czas zimy czę­sto sta­je­my przed wybo­rem tego czy chce­my wyglą­dać dobrze czy woli­my żeby było nam cie­pło. Na szczę­ście w okre­sie zim­na wie­lu pro­jek­tan­tów…

Ogrzej się na zimę. Przegląd swetrów na zimowe mrozy

             Gorą­ca cze­ko­la­da, weł­nia­ne skar­pet­ki i cie­pły duży swe­ter. To jed­ne z naj­lep­szych rze­czy w zbli­ża­ją­cej się zimie. Wie­my o…

Ponadczasowe modele butów na zimę

Pod­czas gdy moda wciąż się zmie­nia cięż­ko jest wybrać obu­wie, któ­re zara­zem będzie mod­ne, wygod­ne i cie­płe. Zimą radzi­my sku­pić się na dwóch ostat­nich przy­miot­ni­kach,…

ALL WHITE

Biel jesie­nią? Dla­cze­go nie! I cho­ciaż bia­ły total look w jesien­ną plu­chę to nie­ko­niecz­nie dobry pomysł, fashio­nist­ki, blo­ger­ki i model­ki (szcze­gól­nie Bel­la Hadid) mają swo­je…