TRENDY WIOSNA/LATO 2018

Chce­cie wie­dzieć co będzie­my nosić wio­sną i latem 2018? Spe­cjal­nie dla Was przej­rze­li­śmy wybie­gi świa­to­wych pro­jek­tan­tów i wyło­ni­li­śmy 10 tren­dów, któ­re będą kró­lo­wać na uli­cach…

Najpiękniejsze buty dla Panny Młodej

Któ­ra z nas, kobiet, nie kocha tore­bek i butów? I cho­ciaż obu­wie na co dzień jest nie­zwy­kle istot­ną czę­ścią naszej gar­de­ro­by, w fer­wo­rze ślub­nych przy­go­to­wań,…

Romantyczne ozdoby do włosów dla panny młodej

Nowy rok to począ­tek nowe­go sezo­nu ślub­ne­go i czas, w któ­rym z pew­no­ścią wie­le kobiet pla­nu­je swo­je wese­le. To nic, że do wio­sny jesz­cze tro­chę…

Co warto kupić na zimowej wyprzedaży? Propozycje, które będziesz nosić także w kolejnym sezonie!

Zimo­we wyprze­da­że ruszy­ły na dobre. Jak co sezon, zachę­ca­my Was do prze­my­śla­nych zaku­pów. Zamiast wyda­wać pie­nię­dzy na kil­ka nie­po­trzeb­nych rze­czy, lepiej zde­cy­do­wać się na ubra­nia…

Największy biznes 2017 roku – streetstyle

Zanim nowy rok przy­nie­sie nam mnó­stwo nowych inspi­ra­cji i rze­czy, któ­ry­mi na nowo będzie­my się zachwy­cać, czas przyj­rzeć się zja­wi­sku jed­ne­mu z naj­bar­dziej ogrom­nych, zaska­ku­ją­cych…

Modna wigilia – jak ubrać się w ten szczególny dzień

Do wigi­lii zosta­ło zale­d­wie dzie­sięć dni. Każ­de Boże Naro­dze­nie to magicz­ny czas, moment w któ­rym na chwi­lę może­my odejść od zmar­twień dnia codzien­ne­go i sku­pić…

Wszystkie odcienie czerwieni

Żaden kolor nie jest tak atrak­cyj­ny i uwiel­bia­ny przez kame­ry, jak wła­śnie on – kolor miło­ści, ener­gii, kar­dy­na­łów, rewo­lu­cji i hor­ro­rów. Ogła­sza­my czer­wo­ny alarm.  Jeśli…

Gdzie kupić ciepłe dodatki na zimowe dni? Podpowiadamy i szukamy dla Was modeli u Polskich projektantów

  Pod­czas zimy czę­sto sta­je­my przed wybo­rem tego czy chce­my wyglą­dać dobrze czy woli­my żeby było nam cie­pło. Na szczę­ście w okre­sie zim­na wie­lu pro­jek­tan­tów…

Ogrzej się na zimę. Przegląd swetrów na zimowe mrozy

             Gorą­ca cze­ko­la­da, weł­nia­ne skar­pet­ki i cie­pły duży swe­ter. To jed­ne z naj­lep­szych rze­czy w zbli­ża­ją­cej się zimie. Wie­my o…

Ponadczasowe modele butów na zimę

Pod­czas gdy moda wciąż się zmie­nia cięż­ko jest wybrać obu­wie, któ­re zara­zem będzie mod­ne, wygod­ne i cie­płe. Zimą radzi­my sku­pić się na dwóch ostat­nich przy­miot­ni­kach,…

ALL WHITE

Biel jesie­nią? Dla­cze­go nie! I cho­ciaż bia­ły total look w jesien­ną plu­chę to nie­ko­niecz­nie dobry pomysł, fashio­nist­ki, blo­ger­ki i model­ki (szcze­gól­nie Bel­la Hadid) mają swo­je…

10 rzeczy marki SFERA, które musisz mieć w swojej szafie

Sfe­ra to kolej­na hisz­pań­ska modo­wa sieć nale­żą­ca do gru­py El Cor­te Ingles – euro­pej­skie­go lide­ra sprze­da­ży zało­żo­ne­go w 1940 roku,  któ­rej prio­ry­te­tem jest jak naj­lep­sza…

8 trendów, o których musimy zapomnieć w tym sezonie

Nie­któ­re tren­dy oka­zu­ją się tak sil­ne, że pozo­sta­ją z nami dłu­żej niż jeden sezon. Ist­nie­ją też takie, o któ­rych trze­ba jak naj­szyb­ciej zapo­mnieć. Wybra­li­śmy dla…

NAJMODNIEJSZE DODATKI NA JESIEŃ

Dodat­ki odgry­wa­ją ogrom­ną rolą w jesien­nych lookach. To wła­śnie one sta­no­wią wisien­kę na tor­cie sty­li­za­cji. Czy może­cie sobie wyobra­zić Audrey Hep­burn w kul­to­wych fil­mach, gdzie…

Jaki zimowy płaszcz do jakiej sylwetki?

  Zima zbli­ża się wiel­ki­mi kro­ka­mi, a Ty jesz­cze nie masz pomy­słu na zimo­wy płaszcz? Mod­nych opcji będzie wie­le, ale nie zawsze naj­now­sze tren­dy słu­żą…

Kolczyki koła

  Nie­za­leż­nie od tego, czy kochasz dam­skie, małe, obej­mu­ją­ce pła­tek ucha, czy może  pre­fe­ru­jesz ich efek­tow­ne wer­sje w sty­lu lat 70 czy 90. Naj­now­sze poka­zy…