ALL WHITE

Biel jesie­nią? Dla­cze­go nie! I cho­ciaż bia­ły total look w jesien­ną plu­chę to nie­ko­niecz­nie dobry pomysł, fashio­nist­ki, blo­ger­ki i model­ki (szcze­gól­nie Bel­la Hadid) mają swoje…

10 rzeczy marki SFERA, które musisz mieć w swojej szafie

Sfe­ra to kolej­na hisz­pań­ska modo­wa sieć nale­żą­ca do gru­py El Cor­te Ingles – euro­pej­skie­go lide­ra sprze­da­ży zało­żo­ne­go w 1940 roku,  któ­rej prio­ry­te­tem jest jak najlepsza…

8 trendów, o których musimy zapomnieć w tym sezonie

Nie­któ­re tren­dy oka­zu­ją się tak sil­ne, że pozo­sta­ją z nami dłu­żej niż jeden sezon. Ist­nie­ją też takie, o któ­rych trze­ba jak naj­szyb­ciej zapo­mnieć. Wybra­li­śmy dla…

NAJMODNIEJSZE DODATKI NA JESIEŃ

Dodat­ki odgry­wa­ją ogrom­ną rolą w jesien­nych lookach. To wła­śnie one sta­no­wią wisien­kę na tor­cie sty­li­za­cji. Czy może­cie sobie wyobra­zić Audrey Hep­burn w kul­to­wych fil­mach, gdzie…

Jaki zimowy płaszcz do jakiej sylwetki?

  Zima zbli­ża się wiel­ki­mi kro­ka­mi, a Ty jesz­cze nie masz pomy­słu na zimo­wy płaszcz? Mod­nych opcji będzie wie­le, ale nie zawsze naj­now­sze tren­dy służą…

Kolczyki koła

  Nie­za­leż­nie od tego, czy kochasz dam­skie, małe, obej­mu­ją­ce pła­tek ucha, czy może  pre­fe­ru­jesz ich efek­tow­ne wer­sje w sty­lu lat 70 czy 90. Naj­now­sze pokazy…

Płaszcze oversize, gdzie kupić i jak nosić? Podpowiadamy!

W tym sezo­nie, aby unik­nąć zim­na sta­wia­my na futrza­ne płasz­cze. Decy­du­je­my się rów­nież na czer­wień oraz kra­tę. Wybie­ra­ne przez nas pal­ta będzie­my nosić na modłę…

Najgorętszy trend jesieni – marynarka w kratę

Naj­bar­dziej pożą­da­ny, poszu­ki­wa­ny, a jed­no­cze­śnie nie­zwy­kle prak­tycz­ny ele­ment jesien­nej gar­de­ro­by – w tym sezo­nie bez wąt­pie­nia kró­lu­je sza­ra mary­nar­ka w kra­tę, któ­rej popu­lar­ność dia­me­tral­nie wzrosła…

Jesień 2017 według Jil Sander

Kwin­te­sen­cja mini­ma­li­zmu. Ele­ganc­ka kolek­cja Ready-to-Wear Jil San­der na jesień 2017 była ostat­nią Rodol­fa Paglia­lun­ga w cią­gu jego trzy­let­niej kaden­cji w nie­miec­kim domu mody. Pro­jek­ty odzwierciedlały…

Stylowe i ciepłe swetry – jakie wybrać?

Za oknem coraz niż­sza tem­pe­ra­tu­ra i coraz mniej słoń­ca. Nie ma co się oszu­ki­wać, cie­plej do kwiet­nia już raczej nie będzie! Dla­te­go też swo­ją szafę…

Japońscy projektanci, których powinna znać każda fashionistka

Gdy pada pyta­nie o euro­pej­skich i ame­ry­kań­skich kre­ato­rów na świa­to­wym pozio­mie, odpo­wiedź przy­cho­dzi bez tru­du. Nie każ­dy jed­nak wie, że ogrom­ny wkład w modę mają…

Krata – najgorętszy trend tego sezonu bez tajemnic

Na uli­cy będziesz  ją mijać tej jesie­ni nie raz. Mogłaś spo­tkać ją w over­si­zo­wym wyda­niu, na mary­nar­kach przy­po­mi­na­ją­cych te wyję­te z sza­fy chło­pa­ka czy ołówkowych…

Ubrania, które każda wielbicielka czerni powinna mieć w swojej szafie

Każ­da z nas lubi czerń. Widać to nie tyl­ko przez like’y na stro­nach doty­czą­cych ciem­nej odzie­ży, ale rów­nież przez hasz­ta­gi na Insta­gra­mie( #black czy #blackc­lo­thes)…

Włoskie „it girls”, które warto śledzić na Instagramie

Pary­żan­ki mają spo­rą kon­ku­ren­cję. Wło­skie „it girls” to nie­zwy­kle sty­lo­we, mło­de dziew­czy­ny, któ­re kró­lu­ją na Insta­gra­mie i poka­zu­ją swo­im obser­wa­to­rom świe­że spoj­rze­nie na modę. Zobaczcie,…

5 trendów, które Francuzki będą nosić tej jesieni

Fran­cuz­ki na całym świe­cie sły­ną ze swo­je­go świet­ne­go sty­lu. Kom­ple­tu­jąc gar­de­ro­bę na nad­cho­dzą­cy sezon, war­to zain­spi­ro­wać się ich wybo­ra­mi. To da nam pew­ność, że unikniemy…

Kolorowe lata 70 – najgorętszy trend tej jesieni

Miłość i wolność- hasła prze­wod­nie barw­nych, kolo­ro­wych lat 70, to kwin­te­sen­cja panu­ją­ce­go wów­czas sty­lu. Od momen­tu, w któ­rym do kin weszła Gorącz­ka sobot­niej nocy (1977)…