W co warto zainwestować, czyli H&M TOP 10

Czę­sto z uwa­gi na wyż­szą jakość i trwa­łość boimy się zaku­pów w sie­ciów­kach, inwe­stu­jąc w droż­sze akce­so­ria i ubra­nia. Zupeł­nie nie­po­trzeb­nie, bo mimo, że pochwa­la­my…

Lime green – najgorętszy trend jesieni

Kto powie­dział, że jesień musi być nud­na i ponu­ra? Pra­da, Ken­zo, Maison Mar­gie­la, Valen­ti­no – pro­jek­tan­ci osza­le­li na punk­cie neo­nów, fun­du­jąc nam skrzą­ce, rzu­ca­ją­ce się…

BOHOBOCO o sztuce ubioru w kolekcji ART CURATOR

Przez ostat­nie 9 lat pro­jek­tan­ci Kamil Owcza­rek i Michał Gil­bert Lach ocza­ro­wa­li bran­żę mody swo­ją wie­dzą w zakre­sie autor­skie­go i jako­ścio­we­go, ale nada­ją­ce­go się do…

MODA MĘSKA – TRENDY JESIEŃ 2018

Dwu­war­stwo­we płasz­cze, dzia­ni­no­we swe­try z gol­fem czy tren­cze? A może tak wszyst­ko na raz! Pod­po­wia­da­my, jakie tren­dy dyk­tu­ją świa­to­wi pro­jek­tan­ci w sfe­rze mody męskiej na…

TKANINY, KTÓRE WARTO WYBIERAĆ JESIENIĄ 2018

Cie­płe, a może też zwiew­ne i lek­kie? Jakie tka­ni­ny nosi­my, by stwo­rzyć jesien­ne sty­li­za­cje 2018?  TKANINY – MODA W JESIENNEJ OPRAWIE Tej jesie­ni kró­lu­je sztruks,…

Jesień według paryżanek, czyli co w tym sezonie będą nosić Francuzki

Czy moż­na wyobra­zić sobie pięk­niej­szą jesień, niż tą w Pary­żu? Myśla­mi powra­ca­my do ostat­nie­go poka­zu Ready-to-Wear Cha­nel na jesień 2018, gdzie w Grand Pala­is Karl…

Złote kolczyki – gdzie kupić i jakie wybrać?

Kol­czy­ki w kolo­rze zło­ta to bez wąt­pie­nia jeden z  biżu­te­ryj­nych pod­sta­wo­wych ele­men­tów każ­dej gar­de­ro­by.  Teraz nie liczy się ich wiel­kość – waż­ne by były widocz­ne…

Idealna koszula na wiosnę – gdzie ją znaleźć?

Bia­łe koszu­le i bluz­ki to świet­ne dopeł­nie­nie wio­sen­ne­go out­fi­tu. Spe­cjal­nie dla Was przej­rza­ły­śmy to, co mają nam do zaofe­ro­wa­nia zna­ne sie­ciów­ki i wybra­ły­śmy, naszym zda­niem,…

ZNAMY TRENDY W KOSTIUMACH KĄPIELOWYCH NA LATO 2018

Jak wia­do­mo, pro­jek­tan­ci mody są zawsze do przo­du. W tym roku bie­rze­my z nich przy­kład, bo już wie­my, jakie kostiu­my kąpie­lo­we będą naj­mod­niej­sze latem 2018.…

Czy można kupić suknię ślubną w sieciówce?

Wybór suk­ni ślub­nej to dla każ­dej Pan­ny Mło­dej wyjąt­ko­we prze­ży­cie. Jed­ne marzą o wystaw­nych kre­acjach z gor­se­ta­mi, inne sta­wia­ją na styl boho, a są i…

TRENDY WIOSNA/LATO 2018

Chce­cie wie­dzieć co będzie­my nosić wio­sną i latem 2018? Spe­cjal­nie dla Was przej­rze­li­śmy wybie­gi świa­to­wych pro­jek­tan­tów i wyło­ni­li­śmy 10 tren­dów, któ­re będą kró­lo­wać na uli­cach…

Najpiękniejsze buty dla Panny Młodej

Któ­ra z nas, kobiet, nie kocha tore­bek i butów? I cho­ciaż obu­wie na co dzień jest nie­zwy­kle istot­ną czę­ścią naszej gar­de­ro­by, w fer­wo­rze ślub­nych przy­go­to­wań,…

Romantyczne ozdoby do włosów dla panny młodej

Nowy rok to począ­tek nowe­go sezo­nu ślub­ne­go i czas, w któ­rym z pew­no­ścią wie­le kobiet pla­nu­je swo­je wese­le. To nic, że do wio­sny jesz­cze tro­chę…

Co warto kupić na zimowej wyprzedaży? Propozycje, które będziesz nosić także w kolejnym sezonie!

Zimo­we wyprze­da­że ruszy­ły na dobre. Jak co sezon, zachę­ca­my Was do prze­my­śla­nych zaku­pów. Zamiast wyda­wać pie­nię­dzy na kil­ka nie­po­trzeb­nych rze­czy, lepiej zde­cy­do­wać się na ubra­nia…

Największy biznes 2017 roku – streetstyle

Zanim nowy rok przy­nie­sie nam mnó­stwo nowych inspi­ra­cji i rze­czy, któ­ry­mi na nowo będzie­my się zachwy­cać, czas przyj­rzeć się zja­wi­sku jed­ne­mu z naj­bar­dziej ogrom­nych, zaska­ku­ją­cych…

Modna wigilia – jak ubrać się w ten szczególny dzień

Do wigi­lii zosta­ło zale­d­wie dzie­sięć dni. Każ­de Boże Naro­dze­nie to magicz­ny czas, moment w któ­rym na chwi­lę może­my odejść od zmar­twień dnia codzien­ne­go i sku­pić…