Sneakersy, które pokochała ulica i świat

Wiel­ka moda wresz­cie na dobre „spo­ty­ka” się z uli­cą. Bo oto uwiel­bia­ne przez nas od lat sne­aker­sy na dobre zago­ści­ły na poka­zach mody, poja­wia­jąc się…

5 fotografów street style, których warto znać

Nie jest tajem­ni­cą, że z roku na rok stre­et sty­le ma coraz więk­szy wpływ na sze­ro­ko rozu­mia­ną modę. To co zało­żą na sie­bie model­ki na…

London Fashion Week 2017 – Day 4

Już mamy dla was zdję­cia z czwar­te­go dnia Lon­dyń­skie­go Tygo­dnia Mody. Uli­ce zdo­mi­no­wa­ły kolo­ry, barw­ne futra, over­si­zo­we płasz­cze i…spódnice o dłu­go­ści midi. Koniecz­nie zwróć­cie uwa­gę na nowo­cze­sną wer­sję męskie­go gar­ni­tu­ru! My jeste­śmy zako­cha­ne!

London Fashion Week 2017 – Day 3 – Olivia Palermo, Christine Centenera, Camille Charriere oraz inne

3 dzień Lon­dyń­skie­go tygo­dnia mody zdo­mi­no­wa­ły płasz­cze, kolo­ro­we futra i over­si­zo­we blu­zy. Fashio­nist­ki łączy­ły je z podar­ty­mi spodnia­mi, kaba­ret­ka­mi czy bar­dzo mod­ny­mi w tym sezo­nie mum jeans. Dzię­ki nim zna­leź­li­śmy prze­pis na dobry lon­dyń­ski stre­etwe­ar. Luz, prze­ła­ma­ny zna­jo­mo­ścią tren­dów.

London Fashion Week 2017 – Day 2 – Alexa Chung, Veronika Heilbrunner oraz inne

Ele­gan­cja i nie­wy­mu­szo­ny, angiel­ski luz pod­czas dru­gie­go dnia lon­dyń­skie­go tygo­dnia mody- prym wio­dły dłu­gie, casu­alo­we mary­nar­ki zesta­wia­ne ze spodnia­mi. Nie mogło zabrak­nąć tak­że kla­sycz­nych, beżo­wych tren­czów i pucho­wych kur­tek, krót­kich, cie­płych futer, a naj­chęt­niej i naj­czę­ściej wybie­ra­nym kolo­rem oka­za­ła się oczy­wi­ście… czer­wień!

London Fashion Week – ekskluzywnie na VERS-24

Kró­lo­wa­ła żywa czer­wień z ostrym różem, czy­li naj­go­ręt­sze połą­cze­nie sezo­nu; kwia­to­we prin­ty zdo­bią­ce roc­ko­we, skó­rza­ne ramo­ne­ski oraz spodnie, czy uwiel­bia­ne od kil­ku sezo­nów kurt­ki bom­ber oraz kla­sycz­ne, beżo­we tren­cze. Spe­cjal­nie dla Was, redak­cja Vers-24 przy­go­to­wa­ła eks­klu­zyw­ne zdję­cia stre­et sty­lu z pierw­sze­go dnia tygo­dnia mody, pro­sto z lon­dyń­skich ulic!

10 przykazań stylu Francuzek

Gdy w 2014 roku popu­lar­na it-girl oraz muza same­go Kar­la Lager­fel­da, Caro­li­ne de Maigret wraz ze swo­imi trze­ma przy­ja­ciół­ka­mi Anne Berest, Sophie Mas oraz Audrey…

Skórzana ramoneska na 3 sposoby + sesja zdjęciowa

Po raz pierw­szy zapro­jek­to­wa­na w latach 20 XX-wie­­ku, znak roz­po­znaw­czy har­ley­ow­ców, muzy­ków roc­ko­wych, sub­kul­tur, roz­sła­wio­na przez gwiaz­dy wiel­kie­go kina – dziś bez niej nie wyobra­ża­my…

PLNY LALA – kolekcji Lato 2016

Pro­jek­tant­ka i Dyrek­tor kre­atyw­na PLNY LALA, Eli­sa Minet­ti powra­ca do Nas z kolej­nym świet­ny­mi pro­jek­ta­mi. W kolek­cji Lato 2016 znaj­dzie­my ubra­nia ide­al­ne na waka­cyj­ne wyjaz­dy…

Street Style by Vers-24

Rusza­my z nowym cyklem “Stre­et Sty­le by Vers-24”. Jeśli chce­cie być w naszej gale­rii pisz­cie do nas w komen­ta­rzach pod postem ! Chęt­nie się z wami spo­tka­my i sfo­to­gra­fu­je­my Wasze sty­li­za­cje !

 

Jak nosić ubrania w kolorze różowym?

Tekst: Anna Jan­kow­ska Zdję­cia: vogue.com, vogue.ru, collagevintage.com, pinterest.com Minę­ły cza­sy, kie­dy kolor różo­wy uzna­wa­ny był tyl­ko i wyłącz­nie za nie­odzow­ny atry­but małych dziew­czy­nek, marzą­cych o tym,…

Czas na zamsz

Tekst: Anna Jan­kow­ska Zdję­cia: pinterest.com Z sezo­nie wio­­se­n­no-let­nim sta­no­wił pod­sta­wę boho chic, na jesień powra­ca w nowej odsło­nie. Zamsz jest już nie tyl­ko dodat­kiem, z…

Jak ubierać się w każdym wieku?

Tekst: Moni­ka Mat­zul­lok Zdję­cia: pinterest.com Rysun­ki: Mario­la Pie­cho­wicz Chcie­li­by­śmy defi­nio­wać eta­py nasze­go życia za spra­wą baga­żu doświad­cze­ni niż wie­ku, ale trze­ba pogo­dzić się z licz­ba­mi. W…

10 najlepszych stylizacji polskiej blogosfery

Tekst: Beata Chro­mik, Vers-24 Wyzna­cza­ją tren­dy, nie­kie­dy łamią kon­we­nan­se, sta­no­wią inspi­ra­cję dla wie­lu kobiet. Na hory­zon­cie poja­wi­ła się wio­sna, a na blo­gach modo­wych nowe pomy­sły na…

Najlepsze stylizacje festiwalu Coachella 2015

Tekst: Klau­dia Zie­liń­ska Zdję­cia: vogue.com, ilovefashionnews.nl, instagram.com Coachel­la Val­ley Music and Art Festi­val to jeden z naj­więk­szych i naj­po­pu­lar­niej­szych wyda­rzeń muzycz­nych na świe­cie, jego począt­ki się­ga­ją 1999…

10 najlepszych stylizacji Paris FW A/W 2015

Nie­ste­ty to już koniec modo­we­go mara­to­nu, czte­rech Tygo­dni Mody. Pozo­sta­je nam cie­szyć się naj­bar­dziej wyra­zi­sty­mi kre­acja­mi, w któ­rych pozo­wa­ły stre­et style’owe ulu­bie­ni­ce foto­gra­fów. Paryż ponow­nie…