NEW SPRING, WSPÓLNY PROJEKT COS I STUDIO SWINE NA DESIGN MIAMI/2017

W  grud­niu, pod­czas Design Mia­mi, kwit­ną­ca rzeź­ba pro­jek­tu COS x Stu­dio Swi­ne zawi­ta na Flo­ry­dę. New Spring, Mia­mi, będzie pierw­szym przy­stan­kiem wysta­wy po jej debiu­cie pod­czas…

Max Mara na wiosnę 2018

Kwin­te­sen­cja wło­skie­go szy­ku i ele­gan­cji w mini­ma­li­stycz­nym wyda­niu – dom mody Max Mara zapre­zen­to­wał wła­śnie kolek­cję na wio­snę 2018, któ­ra jest naj­lep­szą odpo­wie­dzią na pyta­nie,…

LA MANIA otwiera na nowe doznania

We wto­rek 12 grud­nia w klu­bie Smol­na 38 odby­ło się MIND BLOW PARTY. LA MANIA zamiast kla­sycz­ne­go poka­zu posta­wi­ła na pre­zen­ta­cję looków w for­mie tanecz­ne­go performance’u.…

Premiera najnowszej kolekcji Sabriny Pilewicz

  Sabri­na Pile­wicz  po raz kolej­ny zabie­ra nas w eks­cy­tu­ją­cą podróż do Włoch. Flo­ren­cja, bo o niej mowa, to wyjąt­ko­we miej­sce dla pro­jek­tant­ki. Tam wszyst­ko…

MAYBE nowa marka modowa i jej pierwsza imprezowa kolekcja.

MAYBE to nowa pol­ska mar­ka, któ­ra w swo­ich pro­jek­tach łączy zmy­sło­wą kobie­cość  i nowo­cze­sny mini­ma­lizm. Jej ofer­ta powsta­ła z myślą o mło­dych i pew­nych sie­bie …

JAKI KOLOR PANTONE ZATRIUMFUJE W 2018 ROKU?

Na ten moment wszy­scy cze­ka­li­śmy. Jeden, jedy­ny kolor pośród całej gamy odcie­ni. Zdo­mi­nu­je świat mody i wnętrz w 2018 roku. Jaki? Ogła­sza­my wer­dykt Insty­tu­tu Pan­to­ne!…

MOHITO Little Princess Christmas Time

Na czas świą­tecz­nych cele­bra­cji pro­jek­tan­ci MOHITO przy­go­to­wa­li kolek­cje dla mamy i cór­ki peł­ną lśnią­cych mate­ria­łów , kar­di­ga­nów ze zdo­bie­ni ami i roz­klo­szo­wa­nych sukie­nek. Wśród uży­tych…

TOMMYNOW W MEDIOLANIE

Zwień­czo­na wiel­ki­mi suk­ce­sa­mi w Nowym Jor­ku, Los Ange­les i Lon­dy­nie świa­to­wa tra­sa TOMMYNOW ma swój ciąg dal­szy, tym razem w Medio­la­nie, gdzie zosta­nie poka­za­na kolek­cja…

Osobowość TATUUM – Maja Włoszczowska

Nasza potrze­ba bli­sko­ści z natu­rą jest instynk­tow­na. Przy­ro­da pasjo­nu­je, poma­ga nała­do­wać aku­mu­la­to­ry, daje wewnętrz­ną siłę. Uczy cier­pli­wo­ści i wytrwa­ło­ści zwłasz­cza, jeśli naszym jedy­nym kom­pa­nem w…

Anna Dudzińska / FW17 – modern garden

Mięk­kie swe­try, gru­be splo­ty i ory­gi­nal­ne wykoń­cze­nia: w naj­now­szej kolek­cji Anny Dudziń­skiej znaj­dzie­my to, z cze­go pro­jek­tant­ka zna­na jest naj­bar­dziej. Cho­ciaż otu­la­ją­ce dzia­ni­ny koja­rzą się…

& Other Stories przedstawia nową kolekcję inspirowaną Lou Doillon

Muzy­ka, sztu­ka oraz nie­zwy­kłe wyczu­cie sty­lu Lou Doil­lon, zawsze sta­no­wi­ło dla & Other Sto­ries źró­dło inspi­ra­cji. W naj­now­szej kolek­cji „Cele­bra­tion” inspi­ra­cją sta­ła się ona sama.…

VS x BALMAIN 2017

Vic­to­rias Secret pre­zen­tu­je limi­to­wa­ną kolek­cję we współ­pra­cy z Bal­ma­in. Oli­vier Rouste­ing, dyrek­tor kre­atyw­ny domu mody zawarł w kolek­cji zarów­no ele­men­ty cha­rak­te­ry­stycz­ne dla VS jak i Bal­ma­in.…

BERSHKA – LIFE IS A PARTY

Ber­sh­ka przed­sta­wia swo­ją nową, świą­tecz­ną kolek­cję.  Sukien­ki, kom­bi­ne­zo­ny, sztucz­ne futra – wszyst­ko w syl­we­stro­wym kli­ma­cie. Jeste­śmy prze­ko­na­ni, że każ­dy znaj­dzie coś dla sie­bie. Tekst/zdjęcia: Infor­ma­cje…

HILFIGER DENIM ZMIENIA NAZWĘ NA TOMMY JEANS

  Mar­ka Tom­my Hil­fi­ger zmie­nia swo­ją glo­bal­ną denim stra­te­gię.   AMSTERDAM, HOLANDIA (Listo­pad 2017) – Mar­ka Tom­my Hil­fi­ger, któ­ra nale­ży do PVH Corp., zmie­nia swo­ją…

Everything must change – KULTA jesień/zima 2017

  Siód­ma odsło­na kolek­cji Kul­ty to nie tyl­ko zna­ne nam już odcie­nie sza­ro­ści, ale tak­że zupeł­nie nowe moty­wy i ory­gi­nal­ne roz­wią­za­nia. Jak co sezon wyróż­nia…

CHYLAK – KOLEKCJA 05

Naj­pięk­niej­sze, ręcz­nie wyko­na­ne tor­by, któ­re zasłu­gu­ją na mia­no pol­skich it-bag. Chy­lak to mar­ka, któ­ra powsta­ła w 2014 i któ­rej dome­ną są przede wszyst­kim skó­rza­ne toreb­ki…