Kulta SS 2018 – kolekcja BETWEEN

Z rado­ścią przed­sta­wiam nową odsło­nę KULTY – BETWEEN. Jej nazwa dobrze odda­je ducha kolek­cji. Oprócz zna­nych kro­jów i tka­nin, któ­re sta­ły się zna­kiem roz­po­znaw­czym mar­ki,…

Wrangler is Denim

WIELKA AMERYKAŃSKA PRZYGODA I KULTOWA AMERYKAŃSKA MARKA DENIMOWA. Od pustyn­nych pia­sków, po wiel­kie mia­sta – Wran­gler czer­pie peł­ny­mi gar­ścia­mi ze swo­je­go boga­te­go dzie­dzic­twa i nawią­zu­je do…

Kolorowa kolekcja MARLU na sezon wiosna – lato 2018

W wio­sen­no – let­nim sezo­nie mar­ka MARLU zaba­wi się zarów­no kolo­rem, for­mą, jak i fak­tu­rą w sty­lu lat 80 – tych i 90 – tych,…

Chanel jesień-zima 2018–2019 – details

Jesien­ny spa­cer w samym środ­ku Grand Pala­is? Dla Kar­la Lager­fel­da nie ma nic nie­moż­li­we­go! I tak nie­zwy­kle ele­ganc­ką kolek­cję Cha­nel (kró­lo­wa­ły cie­płe, over­si­zo­we płasz­cze, kla­sycz­ne…

Nowy sezon 4F Junior – Sportowa radość w kolekcji SS18

Kolek­cja wiosna/lato mar­ki 4F Junior nawią­zu­je do sty­lu lat 90., retro spor­tów i szkol­nych gier dru­ży­no­wych. Dru­gą mło­dość prze­ży­wa­ją zapo­mnia­ne zaba­wy takie jak ping-pong, bad­min­ton,…

NAJNOWSZA KOLEKCJA VICTORIA’S SECRET – SEXY ILLUSIONS STRAPLESS

Już wio­sną 2018! Naj­wy­god­niej­szy z Two­ich ulu­bio­nych biu­sto­no­szy, wra­ca w jesz­cze lep­szej for­mie. Dzię­ki tech­no­lo­gi VS Sexy Side Smo­othing Solu­tion, bez­sz­wo­wy biu­sto­nosz sta­je sie nie­wi­docz­ny…

The Odder Side – Welcome in L.A!

Błę­kit­ne nie­bo, pal­my i tęt­nią­ce życiem Los Ange­les – tym razem do sło­necz­nej Kali­for­nii zabie­ra­ją nas dziew­czy­ny z The Odder Side, któ­re pra­cu­jąc nad naj­now­szą…

Oficjalne otwarcie flagowego butiku marki KOPI

W czwar­tek, 8 mar­ca, odby­ło się ofi­cjal­ne otwar­cie fla­go­we­go buti­ku popu­lar­nej mar­ki biżu­te­rii, KOPI. Wnę­trze zosta­ło w cało­ści zapro­jek­to­wa­ne przez twór­czy­nię mar­ki, Nata­lię Kopisz­kę, a…

Denimowa kolekcja COS

COS zapre­zen­to­wa­ło nową kolek­cję deni­mo­wą na wio­snę 2018r. Sesja wize­run­ko­wa odby­ła się na nad­mor­skiej pla­ży a w kolek­cji obok kla­sycz­ne­go nie­bie­skie­go jean­su znaj­dzie­my kolo­ry bie­li…

& Other Stories obchodzi 5 urodziny

W Dzień Kobiet & Other Sto­ries skła­da hołd wszyst­kim mądrym, odważ­nym i wyjąt­ko­wym kobie­tom, któ­re zna­my i kocha­my. Popro­si­li­śmy sie­dem wyjąt­ko­wych kobiet z Pary­ża, Sztok­hol­mu…

GRAND BAZAR Targi mody/ 11 marca

Wszy­scy cze­ka­my z utę­sk­nie­niem na cie­plej­sze dni. Słoń­ce świe­ci coraz moc­niej, a dni są coraz dłuż­sze. To ozna­cza tyl­ko jed­no – wio­sna nad­cho­dzi, a wraz…

SPORTMAX FW 2018

Mar­ka SPORTMAX na Fashion Week w Medio­la­nie zapre­zen­to­wa­ła nową kolek­cję na sezon jesień-zima 2018/19. Kolek­cja zosta­ła stwo­rzo­na z luk­su­so­wych i wyso­kiej jako­ści mate­ria­łów. Goto­wa, by…

We are one but so different – Kasia Struss i JAC w kampanii Simple CP na wiosnę/lato 2018

We are one but so dif­fe­rent to hasło prze­wod­nie naj­now­szej kam­pa­nii mar­ki Sim­ple CP na sezon SS18. Do zna­nej już z sesji wize­run­ko­wych mar­ki Kasi Struss…

Chantelle SS18

Kolek­cja Wio­sna-Lato 2018 sta­je się punk­tem wyj­ścio­wym dono­we­go kie­run­ku arty­stycz­ne­go mar­ki Chan­tel­le, poprzez zdję­cia w sty­lu high­fa­shion z nutą pary­skiej swo­bo­dy oraz współ­cze­snej este­ty­ki. Pozo­sta­jąc…

STRADIVARIUS TRENDS SS18

Nowa kolek­cja jest inspi­ro­wa­na kola­żem – peł­na pasków i kolo­rów. Kom­bi­na­cja tech­nicz­nych mate­ria­łów, nowych spor­to­wych lini i prin­tów w ubra­niach i akce­so­riach, nada­je funk­cjo­nal­no­ści kla­sycz­nym…

ORSAY FASHION INSPIRATION – WIOSNA 2018

W kolek­cji ORSAY wio­sna 2018 kwia­ty ze śmia­ło­ścią wybu­dza­ją się z zimo­we­go snu. Dum­nie roz­kwi­ta­ją na saty­no­wych, leją­cych się tka­ni­nach. Sukien­ki kimo­no, raj­skie moty­wy  i paste­lo­we…