GORALSKA JOAILLERIE – Z NAJDALSZYCH ZAKĄTKÓW ZIEMI DO OBYWATELEK ŚWIATA

GORALSKA JOAILLERIE to biżu­te­ria pozba­wio­na gra­nic. Chcąc zro­bić z kobiet oby­wa­tel­ki świa­ta, pozwa­la im poznać regio­ny skąd pocho­dzą uży­wa­ne przez mar­kę kamie­nie i surow­ce. Kul­tu­ra…

Prezentacja kolekcji Vans na sezon wiosna/lato 2019

W minio­ną śro­dę, 14 listo­pa­da, w kli­ma­tycz­nej prze­strze­ni          restau­ra­cji AIOLI znaj­du­ją­cej się przy uli­cy Chmiel­nej w War­sza­wie, odby­ło się spo­tka­nie pra­so­we…

Kolekcja ZAQUAD x The Blonde Salad jest już dostępna

Pol­ska mar­ka łączy siły z The Blon­de Salad, inter­ne­to­wą plat­for­mą stwo­rzo­ną przez modo­wą influ­en­cer­kę pocho­dzą­cą z Włoch, Chia­rę Fer­ra­gni. Razem two­rzą eks­klu­zyw­ną, limi­to­wa­ną kolek­cję kap­su­ło­wą.…

Undress Code w najnowszej kampanii autorstwa Sonii Szóstak

Naj­now­sza kam­pa­nia pol­skiej mar­ki Undress Code autor­stwa uta­len­to­wa­nej i doce­nio­nej już na świe­cie foto­graf­ki – Sonii Szó­stak – to hołd dla kobie­cej zmy­sło­wo­ści i jej…

4 urodziny LeBRAND – 5 rzeczy polskiej marki, w które warto zainwestować

Pol­ska mar­ka ready-to-wear, któ­rej syno­ni­mem jest przede wszyst­kim pro­sto­ta i mini­ma­lizm, zało­żo­na w 2014 roku przez Pau­li­nę Pysz­kie­wicz obcho­dzi wła­śnie swo­je 4 uro­dzi­ny. Z tej…

Kolekcja KOPI na sezon jesień/zima 2018

W śro­dę, 7 listo­pa­da, odby­ła się pre­zen­ta­cja nowej kolek­cji i pro­mu­ją­cej ją kam­pa­nii mar­ki KOPI. Tym razem moty­wem prze­wod­nim swo­ich pro­jek­tów Nata­lia Kopisz­ka uczy­ni­ła pol­ski…

ZALANDO ŚWIĘTUJE STYLOWĄ GWIAZDKĘ W KAMPANII “ŚWIĘTA. ZAWSZE MODNIE.”, PREZENTUJĄC GRUPĘ OSÓB W WIEKU OD 1 DO 107 LAT

W tę Gwiazd­kę gru­pa osób w wie­ku od 1 do 107 lat zebra­ła się, aby zapre­zen­to­wać kam­pa­nię “Świę­ta. Zawsze mod­nie.” wio­dą­cej euro­pej­skiej plat­for­my modo­wej i…

Drugi drop kolekcja AW18 THE ODDER SIDE 

Pol­ska mar­ka The Odder Side wypu­ści­ła wła­śnie dru­gi drop swo­jej jesie­n­no-zimo­­wej kolek­cja, któ­rej twa­rzą zosta­ła kolej­na it-girl Insta­­gra­­ma- Jele­na Mari­ja. Tłem dla naj­now­szej kolek­cji po…

KAMPANIA BILLBOARDOWA Z MAFFASHION

Teze­nis, mar­ka moc­no zako­rze­nio­na w świe­cie muzy­ki i underground’u oraz Maf­fa­shion, naj­bar­dziej popu­lar­na blo­ger­ka modo­wa w Pol­sce pre­zen­tu­ją wyjąt­ko­wą kolek­cję dedy­ko­wa­ną eklek­tycz­nym i nie­kon­wen­cjo­nal­nym cha­rak­te­rom.…

Idealne buty na jesień – kowbojki wracają do łask

Kow­boj­ki wra­ca­ją do łask i już po raz kolej­ny sta­ją się sil­nym tren­dem w jesie­n­no-zimo­­wych kolek­cjach. Sty­lo­we, ele­ganc­kie i z roc­ko­wym pazu­­rem- ide­al­ne na jesien­ne…

Wiemy kto wystąpi podczas tegorocznego pokazu Victoria’s Secret Fashion Show 2018

Wio­dą­ca mar­ka bie­li­zny, zapa­chów i kosme­ty­ków w Sta­nach Zjed­no­czo­nych, Victoria’s Secret po raz kolej­ny zapra­sza super­mo­del­ki i zna­nych arty­stów na pokaz, któ­ry co roku bije…

Premiera nowej linii EDITED – Party Collection

Nie­miec­ka mar­ka EDITED, któ­ra w sierp­niu zawi­ta­ła na pol­skim ryn­ku przy­zwy­cza­ja nas do czę­stych i ory­gi­nal­nych mini kolek­cji oraz nie­tu­zin­ko­wych sesji zdję­cio­wych. Czas zaba­wy i…

Melissa na wybiegach Tygodni Mody 

Fashion Week to miej­sce naj­go­ręt­szych pre­mier, któ­re kształ­tu­ją modo­we tren­dy w nad­cho­dzą­cym sezo­nie. Na wybie­gach Nowe­go Jor­ku i Pary­ża nie zabra­kło obu­wia Melis­sa. Nowy Jork…

STYLOWE PŁASZCZE NA JESIEŃ 2018

PŁASZCZE W DOBRYM STYLU: TRENDY JESIEŃ 2018 Jesie­nią 2018 kró­lu­ją dwu­rzę­do­we płasz­cze w mili­tar­nym sty­lu, dyplo­mat­ki i mode­le o pudeł­ko­wym kształ­cie, pro­mo­wa­ne w latach 60.…

Najnowsza kolekcja MUUV – ‘COLD STORIES TO TELL’

Cią­gle w ruchu, peł­ne ener­gii i pra­gnie­nia odkry­wa­nia nowych miejsc. Zupeł­nie nowych! Po latach gonie­nia za słoń­cem, morzem i pia­skiem, przy­szedł czas na zmia­ny. No…

Spektakularny pokaz najnowszej kolekcji Macieja Zienia – „The Beatles”.

26 paź­dzier­ni­ka 2018 r. w indu­strial­nej prze­strze­ni obiek­tu Miń­ska 65 odbył się spek­ta­ku­lar­ny pokaz naj­now­szej kolek­cji jed­ne­go z naj­lep­szych pol­skich pro­jek­tan­tów, Macie­ja Zie­nia, zaty­tu­ło­wa­nej „The Beatles”.…