ZALANDO ŚWIĘTUJE SWOJE 10. URODZINY!

Dzie­sią­te uro­dzi­ny to wyjąt­ko­wa oka­zja, któ­rą Zalan­do obcho­dzi w wiel­kim sty­lu: popu­lar­ny sklep inter­ne­to­wy nawią­zał współ­pra­cę z cenio­ny­mi part­ne­ra­mi, two­rząc wyjąt­ko­wą kam­pa­nię.  Wspól­nie z mar­ka­mi…

PENNYBLACK obchodzi w tym roku swoją 40. rocznicę!

PENNYBLACK obcho­dzi w tym roku swo­ją 40. rocz­ni­cę. To ide­al­na oka­zja dla mar­ki do reflek­sji nad już prze­by­tą dro­gą, a co za tym idzie, umoc­nie­nia…

NAJMODNIEJSZE KOLORY NA JESIEŃ 2018 – VALIANT POPPY I PINK PEACOCK

Poka­zy mody 2018 ofe­ru­ją­ce tren­dy jesien­ne aż kipia­ły od śmia­łej pale­ty kolo­ry­stycz­nej, nie zawsze koja­rzą­cej się z chłod­niej­szym sezo­nem. Tym razem jed­nak, obok kla­sycz­nej czer­ni,…

Nowa jesienna kampania SHOWROOM

Naj­now­sza kam­pa­nia SHOWROOM na tego­rocz­ny sezon jesie­n­no-zimo­­wy odkry­wa jej doj­rzal­sze obli­cze. Ele­ganc­ka sty­li­sty­ka, przy­ga­szo­ne kolo­ry w miej­skiej sce­ne­rii i mini­ma­li­stycz­na oto­cze­nie na zdję­ciach autor­stwa Łuka­sza…

MEMORIES – nowa kolekcja niezależnej marki modowej Kulta

Ta kap­su­ła jest wstę­pem do jesie­n­no-zimo­­we­­go sezo­nu, tak lubia­ne­go przez pro­jek­tant­kę. Znaj­dzie­cie w niej 11- zupeł­nie nowych wzo­rów. Weł­nia­na dwu­rzę­do­wa mary­na­ra, weł­nia­na – spor­to­wa bom­ber­ka, leją­ca…

WINTER BLOOM – najnowsza kolekcja od EDITED

Boskie lata 70-te! To nasze pierw­sze sko­ja­rze­nie z nowym look­bo­okiem EDITED. Zespół pro­jek­to­wy na cze­le z Cla­ris­są Labin pre­zen­tu­je naj­now­szą kolek­cję mar­ki na jesień, ale…

Calzedonia – nowa kolekcja na jesień/zima 2018

W sezo­nie Jesień / Zima 2018 Cal­ze­do­nia pre­zen­tu­je sze­ro­ki wybór mode­li podą­ża­jąc za  naj­now­szy­mi tren­da­mi ze świa­to­wych wybie­gów. Geo­me­trycz­ne wzo­ry, takie jak pepit­ka, grosz­ki czy…

STYLOWE SWETRY NA JESIEŃ 2018

Cie­pły i sty­lo­wy swe­ter jest naszym sojusz­ni­kiem w chłod­niej­sze dni. Istot­ne jest, aby wyma­rzo­ny model był wszech­stron­ny, bo wte­dy może­my go nosić zarów­no do spodni,…

Freedom WOLF EDITION.  Nowa odsłona kolekcji Martyny Wojciechowskiej dla W.KRUK

Wilk. Sym­bol wol­no­ści i siły. Fascy­nu­je deter­mi­na­cją w dąże­niu do celu i przy­wią­za­niem do swo­je­go sta­da – wata­hy. W.KRUK i amba­sa­dor­ka mar­ki Mar­ty­na Woj­cie­chow­ska przed­sta­wia­ją…

Duch Nowego Jorku – najnowsza kolekcja The Odder side jesień-zima 2018 

Wol­ność, bez­kom­pro­mi­so­wość, róż­no­rod­ność – a wszyst­ko to w abso­lut­nie wyjąt­ko­wym, jedy­nym takim miej­scu na Zie­mi – Nowym Jor­ku. Rów­nie nie­po­wta­rzal­na jest twarz naj­now­szej kam­pa­nii na…

BOHOBOCO pokazuje, co nosi do biura współczesna WORKING GIRL

Pol­ska mar­ka BOHOBOCO, któ­ra ugrun­to­wa­ła swo­ją pozy­cję w bran­ży mody dzię­ki mini­ma­li­stycz­nym pro­jek­tom, w sezo­nie FW18 budu­je gar­de­ro­bę współ­cze­snej biz­ne­swo­man.   Inspi­ro­wa­na power dres­sin­giem lat…

Natalia Siódmiak w kampanii AW 18/19 marki Simple CP

Tej jesie­ni Sim­ple CP wycho­dzi ze stu­dia na osnu­te mro­kiem uli­ce War­sza­wy i pre­zen­tu­je naj­now­szą kolek­cję na foto­gra­fiach wyko­na­nych ana­lo­go­wym apa­ra­tem przez Aldo­nę Karcz­mar­czyk. Boha­ter­ką…

Opening Ceremony interpretuje Converse One Star

Conver­se i jego kul­to­wa syl­wet­ka One Star, sta­le obec­ni w świa­to­wej kul­tu­rze stre­eto­wej, nie prze­sta­ją zaska­ki­wać. Tym razem do gro­na twór­ców współ­pra­cu­ją­cych z mar­ką przy…

POMYSŁY REDAKCJI NA JESIENNE STYLIZACJE – TRENDY 2018

Po okre­sie gorą­ce­go pol­skie­go lata, nacho­dzi tera­pia szo­ko­wa dla naszej sza­fy. Chłod­ne i krót­sze dni spra­wia­ją, że z chę­cią zamiast po T-shirt z logo się­gnę­ły­by­śmy…

Nowa kampania COS AW18

COS ma przy­jem­ność zapre­zen­to­wać swo­ją jesie­n­no-zimo­­wą kam­pa­nię autor­stwa zna­nej foto­graf­ki  Vivian­ne Sas­sen. Kam­pa­nia przed­sta­wia modu­ło­wą i inno­wa­cyj­ną kolek­cję, uka­za­ną na mode­lach Karen Elson i Fer­nan­do…

BIENKOVSKA i jej nowa kolekcja True Story


Tej jesie­ni Bien­ko­vska zapra­sza w podróż inspi­ro­wa­ną pro­sto­tą natu­ry. Naj­now­sza kolek­cja True Sto­ry to mini­ma­li­stycz­ne w for­mie swe­try, kar­di­ga­ny i sukien­ki. Zrów­no­wa­żo­na kolo­ry­sty­ka opie­ra się…