VS x BALMAIN 2017

Vic­to­rias Secret pre­zen­tu­je limi­to­wa­ną kolek­cję we współ­pra­cy z Bal­ma­in. Oli­vier Rouste­ing, dyrek­tor kre­atyw­ny domu mody zawarł w kolek­cji zarów­no ele­men­ty cha­rak­te­ry­stycz­ne dla VS jak i Balmain.…

BERSHKA – LIFE IS A PARTY

Ber­sh­ka przed­sta­wia swo­ją nową, świą­tecz­ną kolek­cję.  Sukien­ki, kom­bi­ne­zo­ny, sztucz­ne futra – wszyst­ko w syl­we­stro­wym kli­ma­cie. Jeste­śmy prze­ko­na­ni, że każ­dy znaj­dzie coś dla sie­bie. Tekst/zdjęcia: Informacje…

HILFIGER DENIM ZMIENIA NAZWĘ NA TOMMY JEANS

  Mar­ka Tom­my Hil­fi­ger zmie­nia swo­ją glo­bal­ną denim stra­te­gię.   AMSTERDAM, HOLANDIA (Listo­pad 2017) – Mar­ka Tom­my Hil­fi­ger, któ­ra nale­ży do PVH Corp., zmie­nia swoją…

Everything must change – KULTA jesień/zima 2017

  Siód­ma odsło­na kolek­cji Kul­ty to nie tyl­ko zna­ne nam już odcie­nie sza­ro­ści, ale tak­że zupeł­nie nowe moty­wy i ory­gi­nal­ne roz­wią­za­nia. Jak co sezon wyróżnia…

CHYLAK – KOLEKCJA 05

Naj­pięk­niej­sze, ręcz­nie wyko­na­ne tor­by, któ­re zasłu­gu­ją na mia­no pol­skich it-bag. Chy­lak to mar­ka, któ­ra powsta­ła w 2014 i któ­rej dome­ną są przede wszyst­kim skó­rza­ne torebki…

India i Yanina – It girls dla Lui Store

Zna­cie już Lui Sto­re? To con­cept repre­zen­tu­ją­cy jed­ne z naj­bar­dziej szy­kow­nych i sty­lo­wych marek na świe­cie, mają­cy swo­ją sie­dzi­bę na Moko­tow­skiej, naj­bar­dziej pre­sti­żo­wej uli­cy Warszawy.…

MOHITO Gold Label Jesień-Zima 2017

W jesienno-zimowym sezo­nie limi­to­wa­na linia MOHITO Gold Label powra­ca w wyjąt­ko­wo wyra­zi­stym wyda­niu. Ubra­nia i dodat­ki zosta­ły zdo­mi­no­wa­ne przez wel­wet w kolo­rze czer­ni. W kolekcji…

SZYMAŃSKA – swetry marzeń

Wykła­dow­ca art­craft desi­gnu i pro­jek­to­wa­nia odzie­ży w Mię­dzy­na­ro­do­wej Szko­le Kostiu­mo­gra­fii i Pro­jek­to­wa­nia Ubio­ru, ma za sobą pra­cę dla takich marek jak Zień, La Mania czy…

Naked Bruce jesień-zima 2017

  Nowo­cze­sne podej­ście do ele­gan­cji – tak w kil­ku sło­wach moż­na opi­sać litew­ską mar­kę Naked Bru­ce, któ­rej zało­ży­ciel­ka Moni­ka Vait­kie­ne dała leg­gin­som – dotych­czas kojarzonym…

Erdem x H&M

O kolej­nej kola­bo­ra­cji H&M ze zna­nym pro­jek­tan­tem Erde­mem Mora­lio­glu sły­sze­li­śmy od daw­na. Jed­nak dopie­ro teraz szwedz­ka sie­ciów­ka poka­za­ła nam pełen look­bo­ok kolek­cji, któ­ry zachwy­ca nie…

Zahara Leather Nowa Kampania

Sen­su­al­na, ete­rycz­na i dra­pież­na – taka jest naj­now­sza kolek­cja pol­skiej mar­ki Zaha­ra Leather, któ­rej tor­by i akce­so­ria z naj­wyż­szej jako­ści skór bły­ska­wicz­nie poko­cha­ły nie­mal wszystkie…

Wodospad Chanel, czyli najnowsza kolekcja wiosna-lato 2018

Redak­to­rzy, kup­cy, blo­ge­rzy, miło­śni­cy mody- chy­ba nikt nie cze­ka z taką nie­cier­pli­wo­ścią na żaden z poka­zów pary­skie­go, jed­ne­go z naj­waż­niej­szych Tygo­dni Mody na świe­cie, jak…

VICTORIA’S SECRET X BALMAIN

5 Paź­dzier­ni­ka, 2017 – Mar­ka Victoria’s Secret ogło­si­ła limi­to­wa­ną kolek­cję VSxBAL­MA­IN. Oli­vier Rouste­ing, Dyrek­tor Kre­atyw­ny pary­skie­go domu mody, zapro­jek­to­wał linię, któ­ra odzwier­cie­dla nowo­cze­sne i seksowne…

SOIRÉE – nowa kolekcja marki MOYE

MOYE – pol­ska mar­ka pre­mium – pozo­sta­jąc wier­na filo­zo­fii jako­ści i kom­for­tu, przed­sta­wia naj­now­szą kolek­cję. SOIRÉE to ponad­cza­so­we for­my i naj­bar­dziej kla­sycz­ne dla gatun­ku mody homewear…

Max Mara wiosna-lato 2018

Pod­czas Tygo­dnia Mody w Medio­la­nie odbył się jeden z naj­waż­niej­szych poka­zów – naj­now­szą kolek­cję na wiosnę-lato 2018 zapre­zen­to­wał wło­ski dom mody Max Mara. Nowo­cze­sna i monochromatyczna…

& Other Stories prezentuje kolekcje jesień/zima 2017 na Instagramie

Wraz z roz­po­czę­ciem nowe­go sezo­nu tygo­dni mody & Other Sto­ries pre­zen­tu­je kolek­cję jesień/zima 2017 na swo­im kon­cie na Insta­gra­mie (@andotherstories). Poprzez zaan­ga­żo­wa­nie do pro­jek­tu siedmiu…