Idealna sukienka na wiosnę – gdzie ją znaleźć?

W koń­cu nad­cho­dzi – sezon na sukien­ki. Nie­za­leż­nie czy o basi­co­wym faso­nie, czy o kwia­to­wym moty­wie, każ­da sukien­ka doda­je uro­ku i kobie­co­ści. W tym sezo­nie…

Idealne niebieskie jeansy na wiosnę – gdzie ich szukać?

Nie­bie­skie jean­sy to nie­zbęd­ny i ponad­cza­so­wy ele­ment każ­dej gar­de­ro­by. Gdzie zna­leźć te o per­fek­cyj­nym kro­ju? Wycho­dzi­my Wam naprze­ciw przed­sta­wia­jąc mode­le popu­lar­nych marek, któ­re naszym zda­niem…

Idealny trencz na wiosnę – nasze propozycje

Trencz to ponad­cza­so­wy ele­ment wio­sen­nej gar­de­ro­by. Naj­bar­dziej kla­sycz­ny to ten w kolo­rze beżu i czer­ni, war­to jed­nak przyj­rzeć się też innym – w kolo­rze butel­ko­wej…

MUST HAVE WIOSNA 2018

Cho­ciaż w kalen­da­rzu i (co daje się odczuć) na zewnętrz nadal zima, w świe­cie mody pro­jek­tan­ci kuszą nas już cudow­ny­mi, wio­sen­ny­mi kolek­cja­mi. Myśla­mi wra­ca­my do…

Gdzie znaleźć perfekcyjną małą czarną?

O tym jak kla­sycz­na i nie­zbęd­na jest mała czar­na w każ­dej kobie­cej sza­fie niko­mu chy­ba przy­po­mi­nać nie trze­ba. Nie­za­stą­pio­na w każ­dej sytu­acji, nie raz rato­wa­ła…

Phoebe Philo opuszcza Celine

Pho­ebe Phi­lo, dyrek­tor kre­atyw­na Céli­ne poin­for­mo­wa­ła swój zespół, że opusz­cza dom po pre­zen­ta­cji swo­jej kolek­cji na jesień 2018.  W swo­im ofi­cjal­nym oświad­cze­niu Phi­lo przy­zna­ła, że…

Ubrania i dodatki  na Święta i Sylwestra od polskich marek

Pol­ska moda ma się coraz lepiej, dla­te­go czę­sto zachę­ca­my Was do poszu­ki­wa­nia ubrań i dodat­ków  u rodzi­mych pro­jek­tan­tów. Spe­cjal­nie dla Was zro­bi­li­śmy prze­gląd zimo­wych kolek­cji…

CAMMY – 5 MUST HAVE

Cam­my, czy­li Kami­la, któ­ra pro­wa­dzi swój blog od ponad 7 lat.  Jest psy­cho­lo­giem, moda to dla niej codzien­ność ale i spo­sób wyra­ża­nia sie­bie. Jest sen­su­al­na…

Kolekcja DUO od ANIA KRUK

Nowa kolek­cja mar­ki ANIA KRUK zachwy­ca szla­chet­no­ścią kamie­ni natu­ral­nych i cha­rak­te­ry­stycz­nym desi­gnem. Z jed­nej stro­ny paste­lo­wa, deli­kat­na i bar­dzo dziew­czę­ca, opra­wio­na w pozła­ca­ne sre­bro. Z…

5 MUST HAVE – MAJA KUBACZYK

Maja Kuba­czyk, zało­ży­ciel­ka blo­ga Red Bow, opo­wie­dzia­ła nam o 5 rze­czach, któ­re poko­cha­ła w tym sezo­nie.   Bor­do­wy golf – w tym  sezo­nie sta­wiam na…

5 MUST HAVE – AGNIESZKA SOŁOŃ

Agniesz­ka Sołoń to jed­na z naj­bar­dziej sty­lo­wych blo­ge­rek w kra­ju. Uwiel­bia­my pod­glą­dać jej codzien­ne sty­li­za­cje i inspi­ro­wać się wysma­ko­wa­ny­mi zdję­cia­mi, któ­re ser­wu­je na swo­im pro­fi­lu…

CAJMEL – 5 MUST HAVE NA JESIEŃ

Caj­mel – jed­na z naj­po­pu­lar­niej­szych pol­skich blo­ge­rek modo­wych, rów­nież  jed­na z tych z naj­dłuż­szych sta­żem. Jej styl jest mini­ma­li­stycz­ny, kla­sycz­ny, z nutą roman­ty­zmu. Waż­na jest dla…

5 must have na jesień – Agnesa Adamczak

Agne­sa Adam­czak – modo­wa i uro­do­wa influ­en­cer­ka, któ­ra swój blog pro­wa­dzi już 10 lat, będąc tym samym  jed­ną z pierw­szych blo­ge­rek modo­wych.  W tym cza­sie…

MEDALIONY – biżuteryjny must have jesieni

Wszy­scy osza­le­li­śmy na ich punk­cie. Pasu­ją zarów­no do ele­ganc­kich sty­li­za­cji jak i do t-shir­tu czy over­si­zo­we­go swe­tra. Doda­ją „tego cze­goś” zwy­kłej sty­li­za­cji – są ponad­cza­so­we…

JDFASHIONFREAK – 5 must have na jesień

JDFASHIONFREAK – pro­fe­sjo­na­list­ka w każ­dym calu, jej blog i insta­gram są bar­dzo spój­ne a wszyst­kie zdję­cia – w peł­ni pro­fe­sjo­nal­ne. Jej styl jest kla­sycz­ny, lek­ko…

CHYLAK – KOLEKCJA 05

Naj­pięk­niej­sze, ręcz­nie wyko­na­ne tor­by, któ­re zasłu­gu­ją na mia­no pol­skich it-bag. Chy­lak to mar­ka, któ­ra powsta­ła w 2014 i któ­rej dome­ną są przede wszyst­kim skó­rza­ne toreb­ki…