CAJMEL – 5 MUST HAVE NA JESIEŃ

Caj­mel – jed­na z naj­po­pu­lar­niej­szych pol­skich blo­ge­rek modo­wych, rów­nież  jed­na z tych z naj­dłuż­szych sta­żem. Jej styl jest mini­ma­li­stycz­ny, kla­sycz­ny, z nutą roman­ty­zmu. Waż­na jest dla…

5 must have na jesień – Agnesa Adamczak

Agne­sa Adam­czak – modo­wa i uro­do­wa influ­en­cer­ka, któ­ra swój blog pro­wa­dzi już 10 lat, będąc tym samym  jed­ną z pierw­szych blo­ge­rek modo­wych.  W tym czasie…

MEDALIONY – biżuteryjny must have jesieni

Wszy­scy osza­le­li­śmy na ich punk­cie. Pasu­ją zarów­no do ele­ganc­kich sty­li­za­cji jak i do t-shirtu czy over­si­zo­we­go swe­tra. Doda­ją „tego cze­goś” zwy­kłej sty­li­za­cji – są ponadczasowe…

JDFASHIONFREAK – 5 must have na jesień

JDFASHIONFREAK – pro­fe­sjo­na­list­ka w każ­dym calu, jej blog i insta­gram są bar­dzo spój­ne a wszyst­kie zdję­cia – w peł­ni pro­fe­sjo­nal­ne. Jej styl jest kla­sycz­ny, lekko…

CHYLAK – KOLEKCJA 05

Naj­pięk­niej­sze, ręcz­nie wyko­na­ne tor­by, któ­re zasłu­gu­ją na mia­no pol­skich it-bag. Chy­lak to mar­ka, któ­ra powsta­ła w 2014 i któ­rej dome­ną są przede wszyst­kim skó­rza­ne torebki…

10 t-shirtów, które chcemy mieć w tym sezonie

Wybrać odpo­wied­ni t-shirt wca­le nie jest łatwo. Dla­te­go dla Was prze­szu­ka­ły­śmy naj­now­sze kolek­cje zna­nych marek, aby zna­leźć 10 naj­lep­szych mode­li, któ­re chcia­ły­by­śmy mieć w swojej…

5 MUST HAVE NA JESIEŃ – @marionawarda

Mario­na War­da – influ­en­cer­ka i fashion blog­ger. W inter­ne­cie nie­co tajem­ni­cza, rzad­ko poka­zu­je swo­ją twarz pre­zen­tu­jąc sty­li­za­cje, oso­bi­ście nie­sa­mo­wi­cie sym­pa­tycz­na. Sku­pia się na deta­lach i…

5 MUST HAVE NA JESIEŃ @PANIANIANI

Pani Ani Ani – influ­en­cer­ka, któ­ra bez wąt­pie­nia wypra­co­wa­ła swój wła­sny, eks­tra­wa­ganc­ki styl. Jej insta­gram to coś wię­cej niż zwy­kły feed, jest prze­my­śla­ny na tyle,…

5 must have na jesień – Jestem Kasia

Jestem Kasia – blo­ger­ka, któ­ra ma pro­sty, kla­sycz­ny ale uro­czy i kobie­cy styl. Zawsze wybie­ra bez­piecz­ne i ponad­cza­so­we sty­li­za­cje, któ­re dopeł­nia jed­nym ele­men­tem pod­kre­śla­ją­cym jej…

Modna torba, którą zabierzesz ze sobą do… szkoły i pracy!

Uko­cha­na przez wszyst­kich pora roku dobie­ga koń­ca. Czas poże­gnać się z wiel­ki­mi pla­żo­wy­mi tor­ba­mi, odło­żyć na pół­kę olej­ki do opa­la­nia i powo­li wra­cać do rzeczywistości…

Szykowna kolekcja okularów przeciwsłonecznych OFF WHITE c/o VIRGIL ABLOH x WARBY PARKER

  Vir­gil Abloh, pro­jek­tant Off-White, archi­tekt oraz dyrek­tor kre­atyw­ny to praw­dzi­wy czło­wiek renesansu- w cią­gu ostat­nich czte­rech lat swo­ją wie­dzę i doświad­cze­nie prze­kuł w sukces…

Muuñ- najgorętsze torby lata

  Wikli­no­we kosze i tor­by koja­rzy­ły Wam się dotych­czas wyłącz­nie z bez­tro­ski­mi, siel­ski­mi waka­cja­mi na wsi bądź nad morzem? W tym sezo­nie z pew­no­ścią zmienicie…

Biżuteryjne akcesoria Jennifer Behr w atelier Gosi Baczyńskiej

Ate­lier Gosi Baczyń­skiej na Flo­riań­skiej 6 to wyjąt­ko­we miej­sce. Wyra­fi­no­wa­ne, wypeł­nio­ne obiek­ta­mi z pogra­ni­cza sztu­ki i mody. Moż­na tam nie tyl­ko podzi­wiać pięk­nie wyeks­po­no­wa­ne ubrania…

Must have sezonu: gdzie upolować wiązane sukienki?

Przy­szło lato a w raz z nim gorą­ce tem­pe­ra­tu­ry. W tym sezo­nie pro­jek­tan­ci posta­wi­li na naszą wygo­dę i lan­su­ją prze­wiew­ne i lek­kie sukien­ki. Gdzie znaleźć…

SALE LIST – trzynaście propozycji od VERS-24

Lato to przede wszyst­kim czas bło­gie­go odpo­czyn­ku, pla­żo­wa­nia i rese­tu od codzien­no­ści. Począ­tek sezo­nu urlo­po­we­go to cią­głe dyle­ma­ty, kom­ple­to­wa­nie let­niej gar­de­ro­by i pro­ble­my zwią­za­ne głównie…

NOWA ERA KOBIECEJ SYLWETKI – PEŁNE PIERSI, WĄSKA TALIA

Po boomie na mega kobie­ce syl­wet­ki oraz ponęt­ne kształ­ty rodem z lat 50’ 60’ XX wie­ku (współ­cze­śnie Scar­lett Johans­son, Penélo­pe Cruz), nastę­pu­je moda na figurę…