Nowa odsłona kampanii Converse Rated One Star

Mło­dość, pasja i indy­wi­du­alizm to cechy, łączą­ce uczest­ni­ków kolej­nej edy­cji kam­pa­nii „RatedOneStar”.Wyrażają oni sie­bie poprzez kre­atyw­ne, odważ­ne i bez­kom­pro­mi­so­we dzia­ła­nia. Ich posta­wie wio­sną 2019 hoł­du­je…

From Warsaw to Paris – pierwszy pokaz MISBHV jesień-zima 2019/20 w Paryżu

To było bez wąt­pie­nia jed­no z naj­waż­niej­szych wyda­rzeń w świe­cie mody tego roku. A to dopie­ro począ­tek! Pol­ska mar­ka MISBHV któ­rej popu­lar­ność nabie­ra tem­pa po…

Vans Classics w nowej odsłonie – Patchwork Pack

Linia Pat­chwork Pack debiu­tu­je tej wio­sny z trze­ma mode­la­mi butów w sty­li­sty­ce retro. Wyko­rzy­stu­jąc buty jako płót­no, pro­jek­tan­ci Vans na nowo zin­ter­pre­to­wa­li mode­le Era, Sk8-Hi…

&Other Stories przedstawia kampanię w stylu lat 70.

Mar­ka & Other Sto­ries świę­tu­je począ­tek 2019 roku nową kam­pa­nią w sty­lu lat 70. Wystę­pu­je w niej DJ-ka i muza świa­ta mody – Alix Brown.…

Botanica – nowa kolekcja od EDITED

Cie­płe natu­ral­ne tony pusty­ni — od pia­sko­wych kolo­rów zie­mi, po odcie­nie kha­ki, spo­ty­ka­ją się z odważ­ny­mi deta­la­mi i for­ma­mi w naj­now­szej wio­sen­nej kolek­cji EDITED „Bota­ni­ca”.…

Nowy model oprawki Charlie

Rodzi­na musca­tów powięk­szy­ła się o nowy model oku­la­rów. Char­lie, bo o nim mowa, to meta­lo­we opraw­ki w kształ­cie pilo­tek, łączą­ce styl retro z nowo­cze­sną pro­sto­tą.…

TOMMY HILFIGER ZABIERA TOMMYNOW DO PARYŻA NA WIOSNĘ 2019

Tom­my Hil­fi­ger zabie­ra swo­ją eks­pe­ry­men­tal­ną kolek­cję TOMMYNOW na Pary­ski Tydzień Mody. Według kon­cep­cji „See Now, Buy Now”, pre­zen­to­wa­ne pro­jek­ty będą dostęp­ne w sprze­da­ży już pod­czas wyda­rze­nia. Na…

DŻINSY MOM FIT – GDZIE KUPIĆ?

W sty­lu vin­ta­ge, z postrzę­pio­ny­mi koń­ca­mi czy kla­sycz­ne i jed­no­li­te? Dżin­sy mom fit kró­lu­ją w sezo­nie jesień zima 2018/19, powra­ca­jąc do mody pro­sto z lat…

Najważniejsze trendy na wiosnę/lato 2019

Począ­tek nowe­go roku to czas, kie­dy z utę­sk­nie­niem wypa­tru­je­my już pierw­szych oznak wio­sny. Całe szczę­ście, że let­ni sezon w modzie zaczy­na się o wie­le wcze­śniej.…

Najnowsza kolekcja Michała Szulca

Naj­now­sza kolek­cja Micha­ła Szul­ca Ars Gra­tia Artis 2019 to sen­ty­men­tal­na podróż do lat 80-tych i 90-tych. Cha­rak­te­ry­stycz­na dekon­struk­cja syl­we­tek uzu­peł­nio­na jest o autor­skie nadru­ki i…

Francuska grupa Chantelle Lingerie – w skrócie CL, wprowadza nowy koncept sklepów i nowe marki

Fran­cu­ska gru­pa Chan­tel­le Lin­ge­rie – w skró­cie CL, wpro­wa­dza nowy kon­cept skle­pów i nowe mar­ki, któ­re zade­biu­to­wa­ły na pol­skim ryn­ku w listo­pa­dzie 2018 roku. Ta…

Świąteczny GRAND BAZAR/ Modne Targi – 21–22 grudnia (piątek-sobota) 2018 r.

Mamy nie­spo­dzian­kę dla tych, któ­rzy zaku­py świą­tecz­ne zosta­wia­ją na ostat­nią chwi­lę! Spe­cjal­nie dla Was odbę­dą się tar­gi last minu­te, któ­re z tej oka­zji powra­ca­ją do…

Jessica Mercedes Kirschner założyła nową markę – VECLAIM

Mło­dziut­ka pol­ska blo­ger­ka, a od nie­daw­na tak­że pro­jek­tant­ka – Jes­si­ca Mer­ce­des Kir­sch­ner idzie za cio­sem. Po ogrom­nym suk­ce­sie kostiu­mów kąpie­lo­wych MOIESS przy­szła pora na autor­ską…