ZALANDO ŚWIĘTUJE SWOJE 10. URODZINY!

Dzie­sią­te uro­dzi­ny to wyjąt­ko­wa oka­zja, któ­rą Zalan­do obcho­dzi w wiel­kim sty­lu: popu­lar­ny sklep inter­ne­to­wy nawią­zał współ­pra­cę z cenio­ny­mi part­ne­ra­mi, two­rząc wyjąt­ko­wą kam­pa­nię.  Wspól­nie z mar­ka­mi…

PENNYBLACK obchodzi w tym roku swoją 40. rocznicę!

PENNYBLACK obcho­dzi w tym roku swo­ją 40. rocz­ni­cę. To ide­al­na oka­zja dla mar­ki do reflek­sji nad już prze­by­tą dro­gą, a co za tym idzie, umoc­nie­nia…

NAJMODNIEJSZE KOLORY NA JESIEŃ 2018 – VALIANT POPPY I PINK PEACOCK

Poka­zy mody 2018 ofe­ru­ją­ce tren­dy jesien­ne aż kipia­ły od śmia­łej pale­ty kolo­ry­stycz­nej, nie zawsze koja­rzą­cej się z chłod­niej­szym sezo­nem. Tym razem jed­nak, obok kla­sycz­nej czer­ni,…

Nowa jesienna kampania SHOWROOM

Naj­now­sza kam­pa­nia SHOWROOM na tego­rocz­ny sezon jesie­n­no-zimo­­wy odkry­wa jej doj­rzal­sze obli­cze. Ele­ganc­ka sty­li­sty­ka, przy­ga­szo­ne kolo­ry w miej­skiej sce­ne­rii i mini­ma­li­stycz­na oto­cze­nie na zdję­ciach autor­stwa Łuka­sza…

MEMORIES – nowa kolekcja niezależnej marki modowej Kulta

Ta kap­su­ła jest wstę­pem do jesie­n­no-zimo­­we­­go sezo­nu, tak lubia­ne­go przez pro­jek­tant­kę. Znaj­dzie­cie w niej 11- zupeł­nie nowych wzo­rów. Weł­nia­na dwu­rzę­do­wa mary­na­ra, weł­nia­na – spor­to­wa bom­ber­ka, leją­ca…

WINTER BLOOM – najnowsza kolekcja od EDITED

Boskie lata 70-te! To nasze pierw­sze sko­ja­rze­nie z nowym look­bo­okiem EDITED. Zespół pro­jek­to­wy na cze­le z Cla­ris­są Labin pre­zen­tu­je naj­now­szą kolek­cję mar­ki na jesień, ale…

Calzedonia – nowa kolekcja na jesień/zima 2018

W sezo­nie Jesień / Zima 2018 Cal­ze­do­nia pre­zen­tu­je sze­ro­ki wybór mode­li podą­ża­jąc za  naj­now­szy­mi tren­da­mi ze świa­to­wych wybie­gów. Geo­me­trycz­ne wzo­ry, takie jak pepit­ka, grosz­ki czy…

STYLOWE SWETRY NA JESIEŃ 2018

Cie­pły i sty­lo­wy swe­ter jest naszym sojusz­ni­kiem w chłod­niej­sze dni. Istot­ne jest, aby wyma­rzo­ny model był wszech­stron­ny, bo wte­dy może­my go nosić zarów­no do spodni,…

Freedom WOLF EDITION.  Nowa odsłona kolekcji Martyny Wojciechowskiej dla W.KRUK

Wilk. Sym­bol wol­no­ści i siły. Fascy­nu­je deter­mi­na­cją w dąże­niu do celu i przy­wią­za­niem do swo­je­go sta­da – wata­hy. W.KRUK i amba­sa­dor­ka mar­ki Mar­ty­na Woj­cie­chow­ska przed­sta­wia­ją…

Duch Nowego Jorku – najnowsza kolekcja The Odder side jesień-zima 2018 

Wol­ność, bez­kom­pro­mi­so­wość, róż­no­rod­ność – a wszyst­ko to w abso­lut­nie wyjąt­ko­wym, jedy­nym takim miej­scu na Zie­mi – Nowym Jor­ku. Rów­nie nie­po­wta­rzal­na jest twarz naj­now­szej kam­pa­nii na…

BOHOBOCO pokazuje, co nosi do biura współczesna WORKING GIRL

Pol­ska mar­ka BOHOBOCO, któ­ra ugrun­to­wa­ła swo­ją pozy­cję w bran­ży mody dzię­ki mini­ma­li­stycz­nym pro­jek­tom, w sezo­nie FW18 budu­je gar­de­ro­bę współ­cze­snej biz­ne­swo­man.   Inspi­ro­wa­na power dres­sin­giem lat…

Natalia Siódmiak w kampanii AW 18/19 marki Simple CP

Tej jesie­ni Sim­ple CP wycho­dzi ze stu­dia na osnu­te mro­kiem uli­ce War­sza­wy i pre­zen­tu­je naj­now­szą kolek­cję na foto­gra­fiach wyko­na­nych ana­lo­go­wym apa­ra­tem przez Aldo­nę Karcz­mar­czyk. Boha­ter­ką…

GRAND BAZAR Modne Targi 15 września (sobota) 2018 r.

Grand Bazar wra­ca z nową ener­gią! W jesien­nym sezo­nie zasko­czy­my Was pod każ­dym wzglę­dem. Nowe miej­sce, nowi wystaw­cy i nowa jakość. Sta­wia­my na wyjąt­ko­we loka­li­za­cje,…

Opening Ceremony interpretuje Converse One Star

Conver­se i jego kul­to­wa syl­wet­ka One Star, sta­le obec­ni w świa­to­wej kul­tu­rze stre­eto­wej, nie prze­sta­ją zaska­ki­wać. Tym razem do gro­na twór­ców współ­pra­cu­ją­cych z mar­ką przy…

POMYSŁY REDAKCJI NA JESIENNE STYLIZACJE – TRENDY 2018

Po okre­sie gorą­ce­go pol­skie­go lata, nacho­dzi tera­pia szo­ko­wa dla naszej sza­fy. Chłod­ne i krót­sze dni spra­wia­ją, że z chę­cią zamiast po T-shirt z logo się­gnę­ły­by­śmy…

Nowa kampania COS AW18

COS ma przy­jem­ność zapre­zen­to­wać swo­ją jesie­n­no-zimo­­wą kam­pa­nię autor­stwa zna­nej foto­graf­ki  Vivian­ne Sas­sen. Kam­pa­nia przed­sta­wia modu­ło­wą i inno­wa­cyj­ną kolek­cję, uka­za­ną na mode­lach Karen Elson i Fer­nan­do…

BIENKOVSKA i jej nowa kolekcja True Story


Tej jesie­ni Bien­ko­vska zapra­sza w podróż inspi­ro­wa­ną pro­sto­tą natu­ry. Naj­now­sza kolek­cja True Sto­ry to mini­ma­li­stycz­ne w for­mie swe­try, kar­di­ga­ny i sukien­ki. Zrów­no­wa­żo­na kolo­ry­sty­ka opie­ra się…

& Other Stories i francuska stylistka Camille Bidault- Waddington łączą siły

Camil­le Bidault-Wad­din­g­ton, słyn­na sty­list­ka mody, jest zna­na z odważ­nych i zaska­ku­ją­cych edy­to­ria­li, a tak­że z własnego,niepowtarzalnego sty­lu. Mar­ka & Other Sto­ries poko­cha­ła eks­cen­trycz­ne sty­li­za­cje Camil­le…

Nowa kolekcja TATUUM jesień/zima 2018

W tym sezo­nie TATUUM spe­cjal­nie dla Cie­bie rede­fi­niu­je tren­dy w zgo­dzie ze swo­ją filo­zo­fią, a poma­ga­my w tym my – amba­sa­dor­ki mar­ki, Maria Sadow­ska i Julia…

Melissa i Disney świętują 90. urodziny Mickey Mouse

Pierw­sza, wyjąt­ko­wo uda­na współ­pra­ca marek Melis­sa i Disney, zasko­czy­ła zarów­no doro­słych, jak i dzie­ci, swo­ją nie­zwy­kłą sty­li­stycz­ną har­mo­nią. W tym sezo­nie Melis­sa pre­zen­tu­je uro­czą serię…

Nowa kolekcja BOHOBOCO na sezon jesień-zima 2018

Sezon jesień-zima 2018 jest dla BOHOBOCO prze­ło­mo­wy. Pol­ski duet pro­jek­tanc­ki, Michał Gil­bert Lach i Kamil Owcza­rek wra­ca do esen­cji BOHOBOCO – kon­tra­stów, kobie­co­ści i kosmo­po­li­ty­zmu.…

Jesień według paryżanek, czyli co w tym sezonie będą nosić Francuzki

Czy moż­na wyobra­zić sobie pięk­niej­szą jesień, niż tą w Pary­żu? Myśla­mi powra­ca­my do ostat­nie­go poka­zu Ready-to-Wear Cha­nel na jesień 2018, gdzie w Grand Pala­is Karl…

LeBrand Jesień – Zima 2018

Jesie­n­no-zimo­­wa kolek­cja mar­ki na sezon 2018/2019 to widocz­ny powrót do korze­ni. Mię­si­ste, cie­płe swe­try, cięż­kie, over­si­zo­we mary­nar­ki i płasz­cze maxi to naj­waż­niej­sze ele­men­ty gar­de­ro­by, na któ­re…

Zwierzęce printy latem – jak i z czym je nosić?

Czas odcza­ro­wać zwie­rzę­ce prin­ty, któ­re być może do tej pory koja­rzy­ły Ci się tyl­ko z Safa­ri, kiczem bądź seria­lem Dyna­stia. Ich naj­więk­sza zale­tą bez wąt­pie­nia…

LAVARD sesja wizerunkowa jesień-zima 2018/2019

Kłę­bią­ce się chmu­ry, mgli­sta aura i prze­strzeń zasy­pia­ją­cej natu­ry – naj­now­sza opo­wieść mar­ki Lavard roz­po­czy­na się w mistycz­nej atmos­fe­rze. Prze­no­si w jesie­n­no-zimo­­wy nastrój i odsła­nia…

ZOOM ON Jacquemus

Pięk­no tkwi w pro­sto­cie – naj­wy­żej jako­ści tka­ni­ny, zwiew­ne, leją­ce kro­je i deli­kat­ne, bli­skie natu­rze bar­wy. W cza­sach, kie­dy zmie­nia­ją­cy się dyrek­to­rzy kre­atyw­ni za ste­ra­mi…

Tezenis Fashion Show 2018

24 lip­ca wie­czo­rem w Wero­nie odbył się wyjąt­ko­wy pokaz kolek­cji jesień/zima 2018/2019 Teze­nis. Mar­ka zabra­ła nas na nie­za­po­mnia­ną, modo­wą impre­zę do #Teze­ni­sC­lub. Jak co roku, przy­go­to­wa­ła…

BREAD&&BUTTER PRZEDSTAWIA EFEKTY WSPÓŁPRACY Z WIODĄCĄ PLATFORMĄ KULTURALNĄ 032C – BOA17, KOLEKCJĘ SPECJALNĄ ZAINSPIROWANĄ POSTACIĄ BERLIŃCZYKA JEROME’A BOATENGA

BERLIN, 24 lip­ca 2018: Nazwa kolek­cji uni­sex BOA17 to połą­cze­nie pseu­do­ni­mu Boaten­ga („Boa”) i nume­ru, z jakim gra w swo­jej dru­ży­nie – 17, a za…

MOHITO SIMPLE OFFICE Jesień 2018

Zakoń­cze­nie lata i powrót do pra­cy to zna­ko­mi­ta oka­zja do odświe­że­nia gar­de­ro­by. W naj­now­szej kolek­cji SIMPLE OFFICE pro­jek­tan­ci mar­ki MOHITO pro­po­nu­ją kla­sycz­ne roz­wią­za­nia biu­ro­we­go dress…

Christian Dior: Couturier of Dreams – magiczna wystawa zawita do Londynu

Vic­to­ria & Albert Museum spro­wa­dza w lutym 2019 roku kolej­ną naj­więk­szą wysta­wę od cza­sów “Ale­xan­der McQu­een: Sava­ge Beau­ty” do Wiel­kiej Bry­ta­nii. Rok temu pro­jek­ty Chri­stia­na…

Tony Trujillo powraca w wielkim stylu. Przedstawiamy model Vans TNT Advanced Prototype

To już siód­my model butów pro, któ­re gwiaz­da desko­rol­ki, Tony Tru­jil­lo, sygnu­je od 1997 roku dla mar­ki Vans. Przed­sta­wia­my naj­now­szy model butów Vans stwo­rzo­ny przez…

Rewolucyjna kampania TK Maxx – Szalone Możliwości!

  Sezon let­nich festi­wa­li roz­po­czął się już na dobre. To czas, kie­dy nie tyl­ko cie­szy­my się muzy­ką i towa­rzy­stwem przy­ja­ciół, ale pra­gnie­my wyróż­niać się z…

MELISSA x THE BLONDE SALAD

Melis­sa przed­sta­wia naj­now­szą współ­pra­cę z The Blon­de Salad. Po kul­to­wych koope­ra­cjach z Com­me des Garçons, Vivien­ne Westwo­od, Kar­lem Lager­fel­dem i Jere­mym Scot­tem, mar­ka jest goto­wa…

Hiszpański temperament  i francuska klasa – poznajcie najnowszą ambasadorkę CHANEL

Połu­dnio­wa uro­da, zmy­sło­wość i hisz­pań­ski tem­pe­ra­ment kon­tra deli­kat­ność i fran­cu­ska ele­gan­cja: poznaj­cie aktor­kę, zdo­byw­czy­nię Osca­ra, a obec­nie muzę naj­now­szej kam­pa­nii Kar­la Lager­fel­da do kolek­cji Cru­ise…

NAJMODNIEJSZE KOSTIUMY KĄPIELOWE 2018 – WYBÓR REDAKCJI

Zobacz­cie, co paku­je­my do naszej waliz­ki w te waka­cje! KOSTIUMY KĄPIELOWE: TRENDY 2018 W naszej podróż­nej waliz­ce nie brak kla­sy­ków, dla­te­go w tym sezo­nie posta­wi­ły­śmy…

A JAKA JEST TWOJA SUPERMOC?” KOBIECA SIŁA W WYJĄTKOWEJ KOLEKCJI SPXPOWERPUFFGIRLS

SPxPO­WER­PUF­FGIRLS to pierw­sza kola­bo­ra­cja pro­jek­tant­ki SABRINY PILEWICZ z Car­to­on Network. Efek­tem jest wyjąt­ko­wa kolek­cja skó­rza­nych tore­bek, inspi­ro­wa­nych tytu­ło­wy­mi posta­cia­mi seria­lu ani­mo­wa­ne­go „Ato­mów­ki”, któ­ry w tym…

Klasyka ponad wszystko. Najnowsza kolekcja 06 Chylak

Naj­bar­dziej roz­po­zna­wal­ne tor­by w Pol­sce i nasz naj­lep­szy towar eks­­po­r­to­­wy- toreb­ki Zofii Chy­lak za ponad­cza­so­wą kla­sy­kę i nie­ba­nal­ne kształ­ty poko­cha­ły nie tyl­ko model­ki. I nic…

KAPSUŁOWA KOLEKCJA MĘSKA COS I PERFORMANCE W CHOREOGRAFII WAYNE’A MCGREGORA

Lon­dyń­ska mar­ka COS zain­au­gu­ro­wa­ła pro­jekt Soma, poza­se­zo­no­wą kolek­cję kap­su­ło­wą skła­da­ją­cą się z 17 pod­sta­wo­wych faso­nów męskich. Kolek­cja zosta­ła zapre­zen­to­wa­na w prze­strze­niach Isti­tu­to degli Inno­cen­ti we…

Fashion Convent WARSAW by DILIGENT X TFH Koncept

Nowa kolek­cja mar­ki Dili­gent na sezon 2019 przed­sta­wia czło­wie­ka ore­al­nio­ne­go, ule­ga­ją­ce­go odre­al­nio­ne­go, mecha­ni­zmom spo­łecz­nej pre­zen­ta­cji.    W cen­trum wir­tu­al­nej rze­czy­wi­sto­ści , spo­ty­ka­ją­ce­go się z subiek­tyw­ną…

Vans Shop Riot powraca po raz dziesiąty z rzędu

Jeśli czy­tasz to, gra­tu­lu­je­my! Dotrwa­łeś do Vans Shop Riot 2018! 16 lip­ca 2018 roku, w całej Euro­pie mają wybuch­nąć zamiesz­ki i trwać do wrze­śnia w…

Melissa Open Vibes na sezon Jesień-Zima 2018

W tym sezo­nie mar­ka sta­wia na budo­wa­nie nowej świa­do­mo­ści i nawo­łu­je do prze­rwy w codzien­nym pośpie­chu. Wszyst­ko po to, aby pro­mo­wać pozy­tyw­ną ener­gię, świe­żość umy­słu…

Letnie wieczory według COS, czyli kolekcja „Summer nights”

Dłu­gie, cie­płe wie­czo­ry i zapie­ra­ją­ce dech w pier­siach wido­­ki- tym razem inspi­ra­cją do stwo­rze­nia naj­now­szej kolek­cji mar­ki COS, stał się zachód słoń­ca. „Sum­mer nights” to…

ZOOM ON: VAARA

Spor­to­wy styl wkradł się nie­po­strze­że­nie na wybie­gi i zda­je się, że pozo­sta­nie na nich już na zawsze. Naj­więk­sze domy mody (Cha­nel, Guc­ci, Dior, Louis Vuit­ton)…

Vans i Marvel łączą siły

Vans i Marvel łączą siły. Two­rzą kul­to­wą kola­bo­ra­cję i kolek­cję „Off The Wall” na cześć super­bo­ha­te­rów z Uni­wer­sum Marve­la. Dzie­ląc się boga­tą tra­dy­cją zako­rze­nio­ną w…

W co warto zainwestować tego lata

Tego­rocz­ne lato zbli­ża się już wiel­ki­mi kro­ka­mi i wszyst­ko wska­zu­je na to, że będzie wyjąt­ko­wo upal­ne. Biel, kostiu­my kąpie­lo­we, zwiew­ne sukien­ki, naj­mod­niej­sze klap­ki i wikli­no­we…

Kolejna odsłona współpracy Tyler’a The Creator’a i Converse!

Paste­lo­we bar­wy, nie­ba­nal­ne połą­cze­nia kolo­ry­stycz­ne, bar­dzo let­ni kli­mat, a tak­że cha­rak­te­ry­stycz­ny dla Golf le Fleur* motyw kwiat­ka – tak w skró­cie moż­na opi­sać naj­śwież­szy, wspól­ny…

ZOOM ON: ZYNE

Barw­ne Maro­ko na uli­cach naj­więk­szych sto­lic mody? Mogły je spro­wa­dzić tyl­ko kobie­ty, ponie­waż dla przy­ja­ció­łek Zineb i Lau­ry nie ma nic nie­moż­li­we­go. Poznaj­cie ZYNE –…

TESTUJEMY KOSTIUMY KĄPIELOWE OD POLSKIEJ MARKI FEBA

Lato zbli­ża się wiel­ki­mi kro­ka­mi, a my jesz­cze nie mamy tego jedy­ne­go, wyma­rzo­ne­go… kostiu­mu kąpie­lo­we­go, któ­ry stwo­rzy pla­żo­wy total look. Dla­te­go tym razem bie­rze­my pod…

Converse i nowojorska marka MadeMe – od dziewczyn dla dziewczyn!

Conver­se i zało­żo­na w Nowym Jor­ku stre­etwe­aro­wa mar­ka Made­Me wspól­nie przed­sta­wia­ją uni­kal­ną, ide­al­ną na lato kolek­cję sne­aker­sów zapro­jek­to­wa­ną z myślą o kobie­tach. Made­Me to coś…

MACIEJ ZIEŃ DEBIUTUJE JAKO FOTOGRAF SESJI WIZERUNKOWEJ KOLEKCJI BALDOWSKI BY MACIEJ ZIEŃ

Pod­czas pre­zen­ta­cji w ate­lier Macie­ja Zie­nia, zapro­sze­ni goście mogli przyj­rzeć się eks­klu­zyw­nej kolek­cji butów zapro­jek­to­wa­nej przez pro­jek­tan­ta dla mar­ki Bal­dow­ski. Pro­jek­tant po raz pierw­szy debiu­tu­je…