Kolekcja specjalna – Maciek Kot i 4F

Kon­trast, detal i kom­fort defi­niu­ją kolek­cję przy­go­to­wa­ną przez Mać­ka Kota oraz zespół pro­jek­tan­tów mar­ki 4F. Skocz­nia to nie miej­ska dżun­gla, w któ­rej moż­na pozwo­lić sobie…

15 CIEKAWOSTEK Z ŻYCIA JOHNA GALLIANO

Pro­jek­tant o kre­atyw­no­ści nie­zna­ją­cej gra­nic, za co został przy­wi­ta­ny z entu­zja­zmem przez sto­li­cę high fashion – Paryż. Nie­po­praw­ny roman­tyk, wizjo­ner i eks­cen­tryk, któ­ry szo­ko­wał świat…

VS x BALMAIN 2017

Vic­to­rias Secret pre­zen­tu­je limi­to­wa­ną kolek­cję we współ­pra­cy z Bal­ma­in. Oli­vier Rouste­ing, dyrek­tor kre­atyw­ny domu mody zawarł w kolek­cji zarów­no ele­men­ty cha­rak­te­ry­stycz­ne dla VS jak i Balmain.…

BERSHKA – LIFE IS A PARTY

Ber­sh­ka przed­sta­wia swo­ją nową, świą­tecz­ną kolek­cję.  Sukien­ki, kom­bi­ne­zo­ny, sztucz­ne futra – wszyst­ko w syl­we­stro­wym kli­ma­cie. Jeste­śmy prze­ko­na­ni, że każ­dy znaj­dzie coś dla sie­bie. Tekst/zdjęcia: Informacje…

CAJMEL – 5 MUST HAVE NA JESIEŃ

Caj­mel – jed­na z naj­po­pu­lar­niej­szych pol­skich blo­ge­rek modo­wych, rów­nież  jed­na z tych z naj­dłuż­szych sta­żem. Jej styl jest mini­ma­li­stycz­ny, kla­sycz­ny, z nutą roman­ty­zmu. Waż­na jest dla…

Wyjątkowa sesja świąteczna APART

Jak co roku fir­ma jubi­ler­ska APART przy­go­to­wu­je spe­cjal­ną sesję świą­tecz­ną. Tym razem jest ona wyjąt­ko­wa z powo­du obcho­dzo­ne­go przez mar­kę w 2017 roku jubi­le­uszu 40-lecia…

ZOOM ON RACIL

Nic tak bar­dziej nie pod­kre­śla kobie­cej nie­za­leż­no­ści i sen­su­al­no­ści, jak dobrze skro­jo­ny gar­ni­tur. Lon­dyń­ska mar­ka Racil tę sztu­kę opa­no­wa­ła do perfekcji- każ­da kolek­cja Racil Chalhoub…

KARL LAGERFELD – 10 FAKTÓW Z ŻYCIA PROJEKTANTA

Karl Lager­feld uzna­wa­ny jest za współ­cze­sne­go dyk­ta­to­ra mody. Od 1983 roku nie­prze­rwa­nie wyzna­cza kie­run­ki w domu mody Cha­nel, zarzą­dza wło­skim Fen­di, pro­wa­dzi mar­kę pod swoim…

ALL WHITE

Biel jesie­nią? Dla­cze­go nie! I cho­ciaż bia­ły total look w jesien­ną plu­chę to nie­ko­niecz­nie dobry pomysł, fashio­nist­ki, blo­ger­ki i model­ki (szcze­gól­nie Bel­la Hadid) mają swoje…

10 rzeczy marki SFERA, które musisz mieć w swojej szafie

Sfe­ra to kolej­na hisz­pań­ska modo­wa sieć nale­żą­ca do gru­py El Cor­te Ingles – euro­pej­skie­go lide­ra sprze­da­ży zało­żo­ne­go w 1940 roku,  któ­rej prio­ry­te­tem jest jak najlepsza…

8 trendów, o których musimy zapomnieć w tym sezonie

Nie­któ­re tren­dy oka­zu­ją się tak sil­ne, że pozo­sta­ją z nami dłu­żej niż jeden sezon. Ist­nie­ją też takie, o któ­rych trze­ba jak naj­szyb­ciej zapo­mnieć. Wybra­li­śmy dla…

HILFIGER DENIM ZMIENIA NAZWĘ NA TOMMY JEANS

  Mar­ka Tom­my Hil­fi­ger zmie­nia swo­ją glo­bal­ną denim stra­te­gię.   AMSTERDAM, HOLANDIA (Listo­pad 2017) – Mar­ka Tom­my Hil­fi­ger, któ­ra nale­ży do PVH Corp., zmie­nia swoją…

5 must have na jesień – Agnesa Adamczak

Agne­sa Adam­czak – modo­wa i uro­do­wa influ­en­cer­ka, któ­ra swój blog pro­wa­dzi już 10 lat, będąc tym samym  jed­ną z pierw­szych blo­ge­rek modo­wych.  W tym czasie…

ZOOM ON KHAITE

  Pierw­sza z kolek­cji nowo­jor­skiej mar­ki KHAITE ready-to-wear na jesień 2016,  i jak każ­da kolej­na, to połą­cze­nie pier­wiast­ka męskie­go z kobie­co­ścią; kon­trast pomię­dzy siłą, a…

MEDALIONY – biżuteryjny must have jesieni

Wszy­scy osza­le­li­śmy na ich punk­cie. Pasu­ją zarów­no do ele­ganc­kich sty­li­za­cji jak i do t-shirtu czy over­si­zo­we­go swe­tra. Doda­ją „tego cze­goś” zwy­kłej sty­li­za­cji – są ponadczasowe…

15 rzeczy, jakich jeszcze nie wiecie o Coco Chanel

Coco Cha­nel – do dziś inspi­ru­je i szo­ku­je świat mody. Jej oso­bo­wość, życie i upór spra­wia­ją, że osią­ga to, cze­go tak głę­bo­ko pra­gnie. Sta­je się…

Everything must change – KULTA jesień/zima 2017

  Siód­ma odsło­na kolek­cji Kul­ty to nie tyl­ko zna­ne nam już odcie­nie sza­ro­ści, ale tak­że zupeł­nie nowe moty­wy i ory­gi­nal­ne roz­wią­za­nia. Jak co sezon wyróżnia…

JDFASHIONFREAK – 5 must have na jesień

JDFASHIONFREAK – pro­fe­sjo­na­list­ka w każ­dym calu, jej blog i insta­gram są bar­dzo spój­ne a wszyst­kie zdję­cia – w peł­ni pro­fe­sjo­nal­ne. Jej styl jest kla­sycz­ny, lekko…

NAJMODNIEJSZE DODATKI NA JESIEŃ

Dodat­ki odgry­wa­ją ogrom­ną rolą w jesien­nych lookach. To wła­śnie one sta­no­wią wisien­kę na tor­cie sty­li­za­cji. Czy może­cie sobie wyobra­zić Audrey Hep­burn w kul­to­wych fil­mach, gdzie…

CHYLAK – KOLEKCJA 05

Naj­pięk­niej­sze, ręcz­nie wyko­na­ne tor­by, któ­re zasłu­gu­ją na mia­no pol­skich it-bag. Chy­lak to mar­ka, któ­ra powsta­ła w 2014 i któ­rej dome­ną są przede wszyst­kim skó­rza­ne torebki…

India i Yanina – It girls dla Lui Store

Zna­cie już Lui Sto­re? To con­cept repre­zen­tu­ją­cy jed­ne z naj­bar­dziej szy­kow­nych i sty­lo­wych marek na świe­cie, mają­cy swo­ją sie­dzi­bę na Moko­tow­skiej, naj­bar­dziej pre­sti­żo­wej uli­cy Warszawy.…

MOHITO Gold Label Jesień-Zima 2017

W jesienno-zimowym sezo­nie limi­to­wa­na linia MOHITO Gold Label powra­ca w wyjąt­ko­wo wyra­zi­stym wyda­niu. Ubra­nia i dodat­ki zosta­ły zdo­mi­no­wa­ne przez wel­wet w kolo­rze czer­ni. W kolekcji…

15 RZECZY KTÓRYCH NIE WIECIE O YVIE SAINT LAURENCIE

Czy wie­cie, że Yves Saint Lau­rent jest jed­nym z naj­bar­dziej uta­len­to­wa­nych rysow­ni­ków wszech cza­sów? Do swo­ich pro­jek­tów ubrań wpro­wa­dza ruch i świet­nie bawi się kolorami.…

10 t-shirtów, które chcemy mieć w tym sezonie

Wybrać odpo­wied­ni t-shirt wca­le nie jest łatwo. Dla­te­go dla Was prze­szu­ka­ły­śmy naj­now­sze kolek­cje zna­nych marek, aby zna­leźć 10 naj­lep­szych mode­li, któ­re chcia­ły­by­śmy mieć w swojej…

SZYMAŃSKA – swetry marzeń

Wykła­dow­ca art­craft desi­gnu i pro­jek­to­wa­nia odzie­ży w Mię­dzy­na­ro­do­wej Szko­le Kostiu­mo­gra­fii i Pro­jek­to­wa­nia Ubio­ru, ma za sobą pra­cę dla takich marek jak Zień, La Mania czy…

5 MUST HAVE NA JESIEŃ – @marionawarda

Mario­na War­da – influ­en­cer­ka i fashion blog­ger. W inter­ne­cie nie­co tajem­ni­cza, rzad­ko poka­zu­je swo­ją twarz pre­zen­tu­jąc sty­li­za­cje, oso­bi­ście nie­sa­mo­wi­cie sym­pa­tycz­na. Sku­pia się na deta­lach i…

Naked Bruce jesień-zima 2017

  Nowo­cze­sne podej­ście do ele­gan­cji – tak w kil­ku sło­wach moż­na opi­sać litew­ską mar­kę Naked Bru­ce, któ­rej zało­ży­ciel­ka Moni­ka Vait­kie­ne dała leg­gin­som – dotych­czas kojarzonym…

Gdzie kupić najlepszy vintage denim na Instagramie?

Nie­pod­wa­żal­nie wśród wie­lu tren­dów pro­po­no­wa­nych przez pro­jek­tan­tów w tym sezo­nie, kró­lem jest jeden – denim. Zna­le­zie­nie per­fek­cyj­ne­go deni­mu vin­ta­ge gra­ni­czy z cudem – o tyle…

Jaki zimowy płaszcz do jakiej sylwetki?

  Zima zbli­ża się wiel­ki­mi kro­ka­mi, a Ty jesz­cze nie masz pomy­słu na zimo­wy płaszcz? Mod­nych opcji będzie wie­le, ale nie zawsze naj­now­sze tren­dy służą…

Steven Meisel – prosto o niezwykłym fotografie

Zapra­sza­my Was do świa­ta mody widzia­ne­go przez obiek­tyw apa­ra­tu. Ten mie­siąc redak­cja Vers-24 ogło­si­ła mie­sią­cem foto­gra­fów i zamie­rza przed­sta­wić Wam czte­ry wyjąt­ko­we posta­cie, bez których…

5 MUST HAVE NA JESIEŃ @PANIANIANI

Pani Ani Ani – influ­en­cer­ka, któ­ra bez wąt­pie­nia wypra­co­wa­ła swój wła­sny, eks­tra­wa­ganc­ki styl. Jej insta­gram to coś wię­cej niż zwy­kły feed, jest prze­my­śla­ny na tyle,…

Ubrania dla niskich kobiet

  Natu­ra obda­rzy­ła Cie­bie drob­ną, fili­gra­no­wą postu­rą oraz niskim wzro­stem? Marzysz o gar­de­ro­bie, któ­ra w pro­sty i sku­tecz­ny spo­sób pomo­że Ci optycz­nie wydłu­żyć syl­wet­kę? Redakcja…

Erdem x H&M

O kolej­nej kola­bo­ra­cji H&M ze zna­nym pro­jek­tan­tem Erde­mem Mora­lio­glu sły­sze­li­śmy od daw­na. Jed­nak dopie­ro teraz szwedz­ka sie­ciów­ka poka­za­ła nam pełen look­bo­ok kolek­cji, któ­ry zachwy­ca nie…

Silne kobiety w modzie

Idol­ki mody, pre­kur­sor­ki tren­dów, eko­loż­ki, żyją­ce w zgo­dzie ze sobą, a czę­sto na prze­kór świa­tu. One nie naśla­du­ją tren­dów, a je kreu­ją. O kim mowa?…

5 must have na jesień – Jestem Kasia

Jestem Kasia – blo­ger­ka, któ­ra ma pro­sty, kla­sycz­ny ale uro­czy i kobie­cy styl. Zawsze wybie­ra bez­piecz­ne i ponad­cza­so­we sty­li­za­cje, któ­re dopeł­nia jed­nym ele­men­tem pod­kre­śla­ją­cym jej…

Zahara Leather Nowa Kampania

Sen­su­al­na, ete­rycz­na i dra­pież­na – taka jest naj­now­sza kolek­cja pol­skiej mar­ki Zaha­ra Leather, któ­rej tor­by i akce­so­ria z naj­wyż­szej jako­ści skór bły­ska­wicz­nie poko­cha­ły nie­mal wszystkie…

Co z letniej szafy przyda nam się jesienią?

Przez ostat­nich kil­ka mie­się­cy nie musia­łaś mar­twić się tym co na sie­bie zało­żyć. Na dwo­rze było ponad 20 stop­ni, a do dobre­go stro­ju wystar­czy­ła para…

Kolczyki koła

  Nie­za­leż­nie od tego, czy kochasz dam­skie, małe, obej­mu­ją­ce pła­tek ucha, czy może  pre­fe­ru­jesz ich efek­tow­ne wer­sje w sty­lu lat 70 czy 90. Naj­now­sze pokazy…

Wodospad Chanel, czyli najnowsza kolekcja wiosna-lato 2018

Redak­to­rzy, kup­cy, blo­ge­rzy, miło­śni­cy mody- chy­ba nikt nie cze­ka z taką nie­cier­pli­wo­ścią na żaden z poka­zów pary­skie­go, jed­ne­go z naj­waż­niej­szych Tygo­dni Mody na świe­cie, jak…

VICTORIA’S SECRET X BALMAIN

5 Paź­dzier­ni­ka, 2017 – Mar­ka Victoria’s Secret ogło­si­ła limi­to­wa­ną kolek­cję VSxBAL­MA­IN. Oli­vier Rouste­ing, Dyrek­tor Kre­atyw­ny pary­skie­go domu mody, zapro­jek­to­wał linię, któ­ra odzwier­cie­dla nowo­cze­sne i seksowne…

LV i GG, czyli wielki powrót monogramów w świecie mody

Kie­dyś (a dokład­niej w latach 90) świę­ci­ły swo­je try­um­fy i zdo­bi­ły toreb­ki, sza­le, paski, a nawet ubra­nia. Dziś koja­rzo­ne wyłącz­nie z kiczem i snobizmem- kultowe…

SOIRÉE – nowa kolekcja marki MOYE

MOYE – pol­ska mar­ka pre­mium – pozo­sta­jąc wier­na filo­zo­fii jako­ści i kom­for­tu, przed­sta­wia naj­now­szą kolek­cję. SOIRÉE to ponad­cza­so­we for­my i naj­bar­dziej kla­sycz­ne dla gatun­ku mody homewear…

Płaszcze oversize, gdzie kupić i jak nosić? Podpowiadamy!

W tym sezo­nie, aby unik­nąć zim­na sta­wia­my na futrza­ne płasz­cze. Decy­du­je­my się rów­nież na czer­wień oraz kra­tę. Wybie­ra­ne przez nas pal­ta będzie­my nosić na modłę…

Max Mara wiosna-lato 2018

Pod­czas Tygo­dnia Mody w Medio­la­nie odbył się jeden z naj­waż­niej­szych poka­zów – naj­now­szą kolek­cję na wiosnę-lato 2018 zapre­zen­to­wał wło­ski dom mody Max Mara. Nowo­cze­sna i monochromatyczna…

Najgorętszy trend jesieni – marynarka w kratę

Naj­bar­dziej pożą­da­ny, poszu­ki­wa­ny, a jed­no­cze­śnie nie­zwy­kle prak­tycz­ny ele­ment jesien­nej gar­de­ro­by – w tym sezo­nie bez wąt­pie­nia kró­lu­je sza­ra mary­nar­ka w kra­tę, któ­rej popu­lar­ność dia­me­tral­nie wzrosła…

& Other Stories prezentuje kolekcje jesień/zima 2017 na Instagramie

Wraz z roz­po­czę­ciem nowe­go sezo­nu tygo­dni mody & Other Sto­ries pre­zen­tu­je kolek­cję jesień/zima 2017 na swo­im kon­cie na Insta­gra­mie (@andotherstories). Poprzez zaan­ga­żo­wa­nie do pro­jek­tu siedmiu…

Jesień 2017 według Jil Sander

Kwin­te­sen­cja mini­ma­li­zmu. Ele­ganc­ka kolek­cja Ready-to-Wear Jil San­der na jesień 2017 była ostat­nią Rodol­fa Paglia­lun­ga w cią­gu jego trzy­let­niej kaden­cji w nie­miec­kim domu mody. Pro­jek­ty odzwierciedlały…

Najlepsze ubrania dla wysokich kobiet

Jesteś wyso­ka? Chcesz wresz­cie zacząć ubie­rać się tak, aby Twój wzrost stał się atu­tem, a nie man­ka­men­tem? Kobie­ty mają to szczę­ście, że już same buty…

ROSA x MARTA DYKS

Naj­now­sza, limi­to­wa­na kolek­cja mar­ki to efekt współ­pra­cy wła­ści­ciel­ki i pro­jek­tant­ki Agniesz­ki Rosy z top model­ką Mar­tą Dyks. Inspi­ra­cją dla pro­jek­tan­tek stał się wyra­zi­sty styl przełomu…

BIENKOVSKA x STYLE ON JESIEŃ 2017

Ubra­nia są for­mą wyra­ża­nia sie­bie. W tym co masz na sobie ludzie znaj­du­ją wska­zów­ki na temat tego, kim jesteś.” – Marc Jacobs. Te sło­wa stały…