Quotes by the Queen- Królowa prawdę Ci powie, czyli najnowszy projekt modelki Magdaleny Frackowiak

Cha­ry­zma­tycz­na, nie­prze­wi­dy­wal­na, kon­tro­wer­syj­na, a na doda­tek nie­zwy­kle pięk­na pol­ska model­ka Mag­da­le­na Frac­ko­wiak rusza wła­śnie z nowym, autor­skim pro­jek­tem Quotes by the Queen. Pro­ste, wyko­na­ne z…

Wkrocz w sezon letnich festiwali z Chuck 70

Waka­cyj­ne kolo­ry i nadru­ki z moty­wem fla­min­gów! War­sza­wa (maj 2018) – Lato, muzy­ka, bez­tro­ska – cze­go chcieć wię­cej? Przy­da się z pew­no­ścią mod­ny i wygod­ny…

Kolekcja KOPI na sezon wiosna/lato 2018

W ponie­dzia­łek, 14 maja, odby­ła się pre­zen­ta­cja naj­now­szej kolek­cji i pro­mu­ją­cej ją kam­pa­nii mar­ki KOPI. Moty­wem prze­wod­nim są per­ły o nie­re­gu­lar­nych kształ­tach, któ­re zdo­bią kol­czy­ki,…

Nowa kolekcja strojów kąpielowych marki MUUV.

Potra­fisz opo­wie­dzieć jakąś dobrą histo­rię, któ­ra zaczy­na się tym, że leża­łaś na łóż­ku i skro­lo­wa­łaś Insta­gram? No nie. Dobre histo­rie zaczy­na­ją się ina­czej. Jak? Zobacz…

ROSA – Kolekcja Wiosna-Lato 2018

Nowa kolek­cja Rosy nie zawie­dzie miło­śni­ków eks­klu­zyw­nej i uni­ka­to­wej biżu­te­rii mar­ki. Aktu­al­ne pro­po­zy­cje ide­al­nie wpi­su­ją się w modo­we tren­dy, w któ­rych dys­kret­na eks­po­zy­cja biżu­te­rii prze­ła­mu­je…

Jedwabna koszula idealna na lato

T-shirt na lato? Zaska­ku­ją­ce, praw­da? Przed nami upal­ne dni, a mimo to musi­my każ­de­go dnia spro­stać kolej­nym wyzwa­niom. Jeśli tak jak my masz dość zwy­kłych…

Miejski szyk – najnowsza kolekcja biżuterii Ani Kruk

My, kobie­ty, kocha­my mini­ma­lizm, a jed­no­cze­śnie pra­gnie­my być zauwa­żo­ne. Nie ina­czej jest w przy­pad­ku biżu­te­rii – chęt­nie się­ga­my więc po zło­te kol­czy­ki koła, sub­tel­ne, ale…

LEN NA WIOSNĘ I LATO – CO WARTO WIEDZIEĆ O TEJ TKANINIE?

Zasta­na­wia­cie się nad odświe­że­niem wio­­se­n­no-let­niej gar­de­ro­by o ponad­cza­so­we, sty­lo­we i mini­ma­li­stycz­ne pro­po­zy­cje w zgo­dzie z naj­now­szy­mi tren­da­mi? Z pomo­cą przyj­dzie Wam len!Tkanina, któ­ra kró­lu­je w…

Bajeczny rejs La Pausa, czyli Chanel Resort 2019

Trwa­ją­ce dłu­gie tygo­dnie wiel­kie zamie­sza­nie w Grand Pala­is zwia­stu­je jed­no: mistrz szy­ku­je kolej­ny spek­ta­ku­lar­ny pokaz naj­now­szej kolek­cji Cru­ise 2019 fran­cu­skie­go domu mody. Zamiast wypły­wać na…

Miley Cyrus dla Converse!

Jej debiu­tanc­ka kolek­cja jest odważ­na, zabaw­na i w 100% taka jak Miley. “Chcia­łam, aby ta kolek­cja była dla każ­de­go – bez wzglę­du na wiek, płeć…

Drugi drop kolekcji wiosna-lato 2018 The Odder Side

Ete­rycz­ne, let­nie sukien­ki, koszul­ki z cha­rak­te­ry­stycz­ny­mi wycię­cia­mi na ple­cach i topy utrzy­ma­ne w kli­ma­cie sło­necz­nej Kali­for­nii to tyl­ko jed­ne z kil­ku nowo­ści, któ­re w dru­gim…

KOSTIUMY KĄPIELOWE I BIELIZNA SPORTOWA – NAJMODNIEJSZE WZORY 2018

Chce­cie wie­dzieć jakie tren­dy we wzo­rach będą domi­no­wa­ły na pla­ży w 2018 roku? My jeste­śmy jak zawsze do przo­du i już dzi­siaj zdra­dza­my Wam tę tajem­ni­cę!…

Le Petit Trou jesień-zima 2018

Naj­now­sza kolek­cja bie­li­zny Le Petit Trou na jesień-zimę 2018 to połą­cze­nie kobie­co­ści i sen­su­al­no­ści oraz rock and roll’a pro­sto z lat 90.- poja­wia­ją­ce się body…

MAKO wiosna-lato 2018

W sprze­da­ży dostęp­na jest już nowa, wio­­se­n­no-let­nia kolek­cja butów i tore­bek MAKO. Pol­ska mar­ka, któ­rej zna­kiem roz­po­znaw­czym są suro­we, pro­ste for­my i gład­kie, mięk­kie skó­ry…

BRIDAL Collection by MOYE

Pol­ska mar­ka pre­mium – MOYE przy­go­to­wa­ła wyjąt­ko­wą limi­to­wa­ną kolek­cję ślub­ną BRIDAL, stwo­rzo­ną z myślą o nowo­cze­snych kobie­tach, któ­re już wkrót­ce powie­dzą „tak” uko­cha­nej oso­bie. To…

Niezastąpione i perfekcyjne – sandały na lato 2018

Rosną­ca tem­pe­ra­tu­ra i dłu­gie, sło­necz­ne dni to naj­lep­sze zwia­stu­ny nad­cho­dzą­ce­go lata. To naj­wyż­sza pora żeby ze spo­ko­jem pozbyć się cięż­kie­go, zimo­we­go obu­wia i ulu­bio­nej pary…

Ślubna kolekcja/ & Other Stories

& Other Sto­ries wkra­cza w sezon ślub­ny, przed­sta­wia­jąc nową ślub­ną kolek­cję kap­su­ło­wą, w któ­rej zna­leźć moż­na szy­kow­ne sukien­ki i kom­bi­ne­zo­ny. Czy to ślub, czy bal,…

Graficzna kolaboracja Reebok Classic i marki Montana Cans

Gra­ficz­na kola­bo­ra­cja Reebok Clas­sic i mar­ki Mon­ta­na Cans poka­za­ła w obec­nym sezo­nie kla­sy­kę w zupeł­nie nowej odsło­nie. Czym mar­ka zasko­czy­ła tym razem? Kul­to­wy już model…

Fuori Salone 2018: Melisa + NONE prezentują “The Brilliant Side of Us”

Po wiel­kim suk­ce­sie insta­la­cji kolek­ty­wu FEM.IN.INE w 2017, w tym roku Melis­sa po raz kolej­ny bie­rzeu­dział w Salo­nie Fuori 2018 pod­czas Tygo­dnia Desi­gnu w Medio­la­nie.…

Butik CHANEL w Saint-Tropez

Tego roku jesz­cze raz w okre­sie od kwiet­nia do paź­dzier­ni­ka fran­cu­ski dom mody Cha­nel umiesz­cza swój sezo­no­wy butik w samym ser­cu wil­li w Saint-Tro­­pez. Przez…

Recykling i & Other Stories

Dzień Zie­mi, 22 kwiet­nia, to świet­na moty­wa­cja, aby zro­bić wio­sen­ne porząd­ki i oddać do wtór­ne­go wyko­rzy­sta­nia sta­re skar­pe­ty, zmę­czo­ne ręcz­ni­ki, nie­uży­wa­ne tek­sty­lia oraz puste­opa­ko­wa­nia po…

Nowa kolekcja Le Songe na sezon wiosna – lato 2017/2018

Lnia­ne koszu­le, sukien­ki o dziew­czę­cym kro­ju, kom­ple­ty w paski i prin­ty. Przede wszyst­kim prze­wiew­ne, natu­ral­ne mate­ria­ły. LE SONGE w tym sezo­nie pro­po­nu­je home­we­ar, któ­ry w…

Wszystko Fendi, czyli kapsułowa kolekcja z Net-a-Porter

Wło­ski dom mody Fen­di od lat nie­zmien­nie jest uoso­bie­niem luk­su­su. W cza­sach, w któ­rych nawet naj­więk­sze mar­ki w świe­cie mody decy­du­ją się na współ­pra­cę z…

CONFASHION “CIRCLE” wiosna/lato 2018

Czy CONFASHION wymy­śla koło od nowa? Ubra­nia CONFASHION są dla kobiet nie­za­leż­nych, któ­re kreu­ją swo­ją wła­sną rze­czy­wi­stość. Pro­jek­tant­ka pra­cu­je z pro­sty­mi for­ma­mi, ale to kolor…

H&M  x Moschino

Szwedz­ki gigant Hennes&Mauritz ogło­sił kolej­ną współ­pra­cę. Nie moż­na sobie chy­ba wyobra­zić lep­szej i tak spój­nej kola­­bo­­ra­­cji- tym razem H&M połą­czy siły i stwo­rzy kolek­cję wspól­nie…

Bajkowa kolekcja ślubna Victoria’s Secret Bridal

Czy wyobra­żasz sobie magicz­ny, baj­ko­wy ślub bez wyjąt­ko­wej bia­łej suk­ni? Z pew­no­ścią nie. Dla każ­dej Pan­ny Mło­dej nie­zwy­kle waż­ne jest rów­nież to, co pod nią-…

TOMMY HILFIGER I LEWIS HAMILTON OGŁASZAJĄ WSPÓLNĄ KOLEKJĘ TOMMYXLEWIS

Pod­czas eks­pe­ry­men­tal­ne­go wyda­rze­nia w Szan­gha­ju dedy­ko­wa­ne­go klien­tom, influ­en­ce­rom, VIP-om i przed­sta­wi­cie­lom pra­sy, glo­bal­ny amba­sa­dor kolek­cji męskiej mar­ki, Lewis Hamil­ton, opo­wie­dział o tym, co go napę­dza…

Denim rządzi, czyli jak i z czym nosić najgorętszy trend sezonu SS18

Kul­to­wy i ponad­cza­so­wy – jeans, któ­ry nie raz był już głów­nym boha­te­rem wybie­gów, powra­ca w sezo­nie wio­­sna-lato 2018 w nowej odsło­nie. Jeste­ście goto­wi na zupeł­nie…

Wrangler. Kolekcja Blue & Yellow.

Kolek­cja Blue & Yel­low to barw­na retro­spek­cja lat 80. i 90., pod­czas któ­rych mło­dzień­cza ener­gia i odważ­ne logo domi­no­wa­ły w modzie. Nie­­bie­­sko-żół­te kolo­ry­stycz­ne duo od dzie­się­cio­le­ci…

ZOOM ON REJINA PYO

REJINA PYO to współ­cze­sna mar­ka, któ­rej filo­zo­fią jest odkry­wa­nie i trak­to­wa­nie codzien­ne­go ubio­ru jako feno­­me­­nu- zarów­no zwy­czaj­ne­go jak i nad­zwy­czaj­ne­go dla kobiet na całym świe­cie.…

Kampania DREAM NATION wiosna 2018

Pol­ska mar­ka DREAM NATION to mar­ka, któ­ra jest praw­dzi­wym uoso­bie­niem miło­ści do eko­lo­gii, wzo­rów i kolo­rów. Każ­da z kolek­cji powsta­je z sza­cun­kiem do ludz­kiej pra­cy…

NAJMODNIEJSZE KOLORY NA PLAŻĘ – PROGNOZA TRENDÓW NA LATO 2018

Upięk­sza­ją, doda­ją ener­gii lub tonu­ją – mówią o Tobie wię­cej niż myślisz! Oto naj­mod­niej­sze kolo­ry w sezo­nie wio­­se­n­no-let­nim 2018.  NAJMODNIEJSZE KOLORY 2018 Naj­lep­szy kolor to…

GERRY WEBER Wiosna/Lato 2018

Eva Herzi­go­va, świa­to­wej sła­wy super­mo­del­ka, kon­ty­nu­uje współ­pra­cę z mar­ką Ger­ry Weber oraz two­rzy kap­su­ło­wą kolek­cję. To już dru­ga odsło­na współ­pra­cy mar­ki Ger­ry Weber z super­mo­del­ką…

Targi mody – GRAND BAZAR  7 kwietnia (sobota) 2018 r.

  Wio­sna ofi­cjal­nie zawi­ta­ła do War­sza­wy – słoń­ce świe­ci coraz moc­niej, a dni są coraz dłuż­sze. To naj­wyż­szy czas na zaku­py na nowy sezon i…

Vietnam. Trzecia podróżnicza kolekcja marki ORSKA

Anna Orska po raz kolej­ny łączy w biżu­te­rii współ­cze­sny design z nie­zwy­kłą, ręko­dziel­ni­czą tech­ni­ką. Nowa kolek­cja mar­ki ORSKA zosta­ła zapro­jek­to­wa­na i wyko­na­na w Wiet­na­mie, do…

Torba na wiosnę

Tej wio­sny duże shop­pe­ry cho­wa­my do sza­fy, ich miej­sce zaj­mą mniej­sze tor­by i koszy­ki, któ­re nosić będzie­my w ręku a nie na ramie­niu. Sprawdź nasze…

ZOOM ON Ganni

Gan­ni- mar­ka pro­sto z Kopen­ha­gi, któ­ra sztur­mem zawo­jo­wa­ła cały świat mody. Nie­zwy­kłe połą­cze­nie miej­skiej non­sza­lan­cji i ele­gan­cji. Ich naj­now­sza kolek­cja to gra­ficz­ne koszul­ki, wzo­rzy­ste sukien­ki…

Złote kolczyki – gdzie kupić i jakie wybrać?

Kol­czy­ki w kolo­rze zło­ta to bez wąt­pie­nia jeden z  biżu­te­ryj­nych pod­sta­wo­wych ele­men­tów każ­dej gar­de­ro­by.  Teraz nie liczy się ich wiel­kość – waż­ne by były widocz­ne…

Kampania najnowszej kolekcji Lana Nguyen Premium

Naj­now­sza kam­pa­nia Lany Nguy­en to ogrom­ne zasko­cze­nie dla wszyst­kich tych, któ­rzy w ostat­nich latach uważ­nie śle­dzi­li karie­rę pro­jek­tant­ki. Po kil­ku sezo­nach two­rze­nia ubrań Ready to…

COS przedstawia instalację “Open Sky” autorstwa Phillip’a K. Smith’a III na wystawie Salone del Mobile w kwietniu 2018

COS ma przy­jem­ność zapre­zen­to­wać “Open Sky”, wiel­ko­for­ma­to­wą insta­la­cję rzeź­biar­ską „site-spe­ci­fic” ame­ry­kań­skie­go arty­sty Phillip’a K. Smith’a III, umiesz­czo­ną w prze­strze­ni dzie­dziń­ca Palaz­zo Isim­bar­di, któ­ra zosta­nie otwar­ta…

MUST HAVE: BODY

Kobie­ce i wygod­ne – takie body będzie­my nosić w tym sezo­nie. Naj­le­piej w basi­co­wym kolo­rze, czar­nym lub sza­rym. Poznaj nasze wybo­ry od popu­lar­nych marek. Tekst/kolaż:…

Powrót lat 90, czyli wielki trend na mikro okulary

Nie­za­stą­pio­ne szcze­gól­nie latem, bo chro­nią nasze oczy przed słoń­cem. Uwiel­bia­my je za to, że ukry­wa­ją nasze zmę­cze­nie i pozwa­la­ją czuć się ano­ni­mo­wo. Naj­go­ręt­szy trend sezo­nu…

Wiosenne zakupy w TK Maxx

Co roku po zimie, kie­dy nakła­da­my na sie­bie mnó­stwo warstw i woli­my raczej ubie­rać się cięż­ko, wybie­ra­jąc sto­no­wa­ne kolo­ry, wszy­scy szu­ka­my ubrań, któ­re doda­dzą nam…

Jakie buty będą modne tej wiosny?

Wybra­li­śmy trzy rodza­je butów, któ­re w tym sezo­nie będą kró­lo­wać na modo­wych uli­cach miast. Sprawdź­cie nasze wybo­ry! Bia­łe sne­aker­sy W paste­lo­wych kolo­rach Ażu­ro­we buty

Kulta SS 2018 – kolekcja BETWEEN

Z rado­ścią przed­sta­wiam nową odsło­nę KULTY – BETWEEN. Jej nazwa dobrze odda­je ducha kolek­cji. Oprócz zna­nych kro­jów i tka­nin, któ­re sta­ły się zna­kiem roz­po­znaw­czym mar­ki,…

T-SHIRT NA WIOSNĘ

T-shir­ty to ide­al­ny basic na wio­snę. Z odpo­wied­nim nadru­kiem pomo­że wyra­zić sie­bie i swój styl. Dodat­ko­wo nie­ko­niecz­nie musi być bia­ły lub czar­ny. Poznaj nasze pro­po­zy­cje…

Wrangler is Denim

WIELKA AMERYKAŃSKA PRZYGODA I KULTOWA AMERYKAŃSKA MARKA DENIMOWA. Od pustyn­nych pia­sków, po wiel­kie mia­sta – Wran­gler czer­pie peł­ny­mi gar­ścia­mi ze swo­je­go boga­te­go dzie­dzic­twa i nawią­zu­je do…

Kolorowa kolekcja MARLU na sezon wiosna – lato 2018

W wio­sen­no – let­nim sezo­nie mar­ka MARLU zaba­wi się zarów­no kolo­rem, for­mą, jak i fak­tu­rą w sty­lu lat 80 – tych i 90 – tych,…

Chanel jesień-zima 2018–2019 – details

Jesien­ny spa­cer w samym środ­ku Grand Pala­is? Dla Kar­la Lager­fel­da nie ma nic nie­moż­li­we­go! I tak nie­zwy­kle ele­ganc­ką kolek­cję Cha­nel (kró­lo­wa­ły cie­płe, over­si­zo­we płasz­cze, kla­sycz­ne…

Nowy sezon 4F Junior – Sportowa radość w kolekcji SS18

Kolek­cja wiosna/lato mar­ki 4F Junior nawią­zu­je do sty­lu lat 90., retro spor­tów i szkol­nych gier dru­ży­no­wych. Dru­gą mło­dość prze­ży­wa­ją zapo­mnia­ne zaba­wy takie jak ping-pong, bad­min­ton,…