TRENDY WIOSNA/LATO 2018

Chce­cie wie­dzieć co będzie­my nosić wio­sną i latem 2018? Spe­cjal­nie dla Was przej­rze­li­śmy wybie­gi świa­to­wych pro­jek­tan­tów i wyło­ni­li­śmy 10 tren­dów, któ­re będą kró­lo­wać na uli­cach…

Najpiękniejsze buty dla Panny Młodej

Któ­ra z nas, kobiet, nie kocha tore­bek i butów? I cho­ciaż obu­wie na co dzień jest nie­zwy­kle istot­ną czę­ścią naszej gar­de­ro­by, w fer­wo­rze ślub­nych przy­go­to­wań,…

Romantyczne ozdoby do włosów dla panny młodej

Nowy rok to począ­tek nowe­go sezo­nu ślub­ne­go i czas, w któ­rym z pew­no­ścią wie­le kobiet pla­nu­je swo­je wese­le. To nic, że do wio­sny jesz­cze tro­chę…

Gdzie znaleźć perfekcyjną małą czarną?

O tym jak kla­sycz­na i nie­zbęd­na jest mała czar­na w każ­dej kobie­cej sza­fie niko­mu chy­ba przy­po­mi­nać nie trze­ba. Nie­za­stą­pio­na w każ­dej sytu­acji, nie raz rato­wa­ła…

Co warto kupić na zimowej wyprzedaży? Propozycje, które będziesz nosić także w kolejnym sezonie!

Zimo­we wyprze­da­że ruszy­ły na dobre. Jak co sezon, zachę­ca­my Was do prze­my­śla­nych zaku­pów. Zamiast wyda­wać pie­nię­dzy na kil­ka nie­po­trzeb­nych rze­czy, lepiej zde­cy­do­wać się na ubra­nia…

Phoebe Philo opuszcza Celine

Pho­ebe Phi­lo, dyrek­tor kre­atyw­na Céli­ne poin­for­mo­wa­ła swój zespół, że opusz­cza dom po pre­zen­ta­cji swo­jej kolek­cji na jesień 2018.  W swo­im ofi­cjal­nym oświad­cze­niu Phi­lo przy­zna­ła, że…

Ubrania i dodatki  na Święta i Sylwestra od polskich marek

Pol­ska moda ma się coraz lepiej, dla­te­go czę­sto zachę­ca­my Was do poszu­ki­wa­nia ubrań i dodat­ków  u rodzi­mych pro­jek­tan­tów. Spe­cjal­nie dla Was zro­bi­li­śmy prze­gląd zimo­wych kolek­cji…

Największy biznes 2017 roku – streetstyle

Zanim nowy rok przy­nie­sie nam mnó­stwo nowych inspi­ra­cji i rze­czy, któ­ry­mi na nowo będzie­my się zachwy­cać, czas przyj­rzeć się zja­wi­sku jed­ne­mu z naj­bar­dziej ogrom­nych, zaska­ku­ją­cych…

NEW SPRING, WSPÓLNY PROJEKT COS I STUDIO SWINE NA DESIGN MIAMI/2017

W  grud­niu, pod­czas Design Mia­mi, kwit­ną­ca rzeź­ba pro­jek­tu COS x Stu­dio Swi­ne zawi­ta na Flo­ry­dę. New Spring, Mia­mi, będzie pierw­szym przy­stan­kiem wysta­wy po jej debiu­cie pod­czas…

Max Mara na wiosnę 2018

Kwin­te­sen­cja wło­skie­go szy­ku i ele­gan­cji w mini­ma­li­stycz­nym wyda­niu – dom mody Max Mara zapre­zen­to­wał wła­śnie kolek­cję na wio­snę 2018, któ­ra jest naj­lep­szą odpo­wie­dzią na pyta­nie,…

ZOOM ON Natasha Schweitzer

Biżu­te­ria zawsze jest kwe­stią indy­wi­du­al­ną, głę­bo­ko zwią­za­ną z naszą oso­bo­wo­ścią. Każ­dy ele­ment kolek­cji jest wyjąt­ko­wy i zawie­ra ukry­te, spe­cjal­ne zna­cze­nie, co spra­wia, że z powo­dze­niem…

Modna wigilia – jak ubrać się w ten szczególny dzień

Do wigi­lii zosta­ło zale­d­wie dzie­sięć dni. Każ­de Boże Naro­dze­nie to magicz­ny czas, moment w któ­rym na chwi­lę może­my odejść od zmar­twień dnia codzien­ne­go i sku­pić…

LA MANIA otwiera na nowe doznania

We wto­rek 12 grud­nia w klu­bie Smol­na 38 odby­ło się MIND BLOW PARTY. LA MANIA zamiast kla­sycz­ne­go poka­zu posta­wi­ła na pre­zen­ta­cję looków w for­mie tanecz­ne­go performance’u.…

Wszystkie odcienie czerwieni

Żaden kolor nie jest tak atrak­cyj­ny i uwiel­bia­ny przez kame­ry, jak wła­śnie on – kolor miło­ści, ener­gii, kar­dy­na­łów, rewo­lu­cji i hor­ro­rów. Ogła­sza­my czer­wo­ny alarm.  Jeśli…

Premiera najnowszej kolekcji Sabriny Pilewicz

  Sabri­na Pile­wicz  po raz kolej­ny zabie­ra nas w eks­cy­tu­ją­cą podróż do Włoch. Flo­ren­cja, bo o niej mowa, to wyjąt­ko­we miej­sce dla pro­jek­tant­ki. Tam wszyst­ko…

CAMMY – 5 MUST HAVE

Cam­my, czy­li Kami­la, któ­ra pro­wa­dzi swój blog od ponad 7 lat.  Jest psy­cho­lo­giem, moda to dla niej codzien­ność ale i spo­sób wyra­ża­nia sie­bie. Jest sen­su­al­na…

MAYBE nowa marka modowa i jej pierwsza imprezowa kolekcja.

MAYBE to nowa pol­ska mar­ka, któ­ra w swo­ich pro­jek­tach łączy zmy­sło­wą kobie­cość  i nowo­cze­sny mini­ma­lizm. Jej ofer­ta powsta­ła z myślą o mło­dych i pew­nych sie­bie …

JAKI KOLOR PANTONE ZATRIUMFUJE W 2018 ROKU?

Na ten moment wszy­scy cze­ka­li­śmy. Jeden, jedy­ny kolor pośród całej gamy odcie­ni. Zdo­mi­nu­je świat mody i wnętrz w 2018 roku. Jaki? Ogła­sza­my wer­dykt Insty­tu­tu Pan­to­ne!…

MOHITO Little Princess Christmas Time

Na czas świą­tecz­nych cele­bra­cji pro­jek­tan­ci MOHITO przy­go­to­wa­li kolek­cje dla mamy i cór­ki peł­ną lśnią­cych mate­ria­łów , kar­di­ga­nów ze zdo­bie­ni ami i roz­klo­szo­wa­nych sukie­nek. Wśród uży­tych…

Balenciaga – o fenomenie najbardziej pożądanej marki na świecie

Jesz­cze do nie­daw­na, według ran­kin­gu Inter­brand, wśród naj­lep­szych marek modo­wych na świe­cie w czo­łów­ce znaj­do­wa­ły się Guc­ci, Louis Vuit­ton czy Her­mes. Do cza­su, bo wła­śnie…

Świąteczne prezenty dla niej

Świę­ta już tuż tuż! A to ozna­cza, że czas naj­wyż­szy zaopa­trzyć się w świą­tecz­ne pre­zen­ty. Jeśli nie macie jesz­cze pomy­słu na to, czym w tym…

Kolekcja DUO od ANIA KRUK

Nowa kolek­cja mar­ki ANIA KRUK zachwy­ca szla­chet­no­ścią kamie­ni natu­ral­nych i cha­rak­te­ry­stycz­nym desi­gnem. Z jed­nej stro­ny paste­lo­wa, deli­kat­na i bar­dzo dziew­czę­ca, opra­wio­na w pozła­ca­ne sre­bro. Z…

TOMMYNOW W MEDIOLANIE

Zwień­czo­na wiel­ki­mi suk­ce­sa­mi w Nowym Jor­ku, Los Ange­les i Lon­dy­nie świa­to­wa tra­sa TOMMYNOW ma swój ciąg dal­szy, tym razem w Medio­la­nie, gdzie zosta­nie poka­za­na kolek­cja…

Gdzie kupić ciepłe dodatki na zimowe dni? Podpowiadamy i szukamy dla Was modeli u Polskich projektantów

  Pod­czas zimy czę­sto sta­je­my przed wybo­rem tego czy chce­my wyglą­dać dobrze czy woli­my żeby było nam cie­pło. Na szczę­ście w okre­sie zim­na wie­lu pro­jek­tan­tów…

5 MUST HAVE – MAJA KUBACZYK

Maja Kuba­czyk, zało­ży­ciel­ka blo­ga Red Bow, opo­wie­dzia­ła nam o 5 rze­czach, któ­re poko­cha­ła w tym sezo­nie.   Bor­do­wy golf – w tym  sezo­nie sta­wiam na…

Dior w pigułce

Stwo­rzył „New look”, w hau­te coutu­re nie miał sobie rów­nych, a kla­sa, któ­rą poka­zał świa­tu poprzez swo­ją mar­kę zawsze pozo­sta­nie aktu­al­na. Chri­stian Dior był bez­dy­sku­syj­nie…

5 MUST HAVE – AGNIESZKA SOŁOŃ

Agniesz­ka Sołoń to jed­na z naj­bar­dziej sty­lo­wych blo­ge­rek w kra­ju. Uwiel­bia­my pod­glą­dać jej codzien­ne sty­li­za­cje i inspi­ro­wać się wysma­ko­wa­ny­mi zdję­cia­mi, któ­re ser­wu­je na swo­im pro­fi­lu…

Biżuteria jak ze snów – REPOSSI

Repos­si to praw­dzi­wa biżu­te­ria z boga­tą tra­dy­cją i dzie­dzic­twem. Zało­ży­ciel mar­ki – Alber­to Repos­si, wnuk twór­cy Domu, został prze­szko­lo­ny w pra­cow­niach przez swo­je­go ojca na…

Ogrzej się na zimę. Przegląd swetrów na zimowe mrozy

             Gorą­ca cze­ko­la­da, weł­nia­ne skar­pet­ki i cie­pły duży swe­ter. To jed­ne z naj­lep­szych rze­czy w zbli­ża­ją­cej się zimie. Wie­my o…

Osobowość TATUUM – Maja Włoszczowska

Nasza potrze­ba bli­sko­ści z natu­rą jest instynk­tow­na. Przy­ro­da pasjo­nu­je, poma­ga nała­do­wać aku­mu­la­to­ry, daje wewnętrz­ną siłę. Uczy cier­pli­wo­ści i wytrwa­ło­ści zwłasz­cza, jeśli naszym jedy­nym kom­pa­nem w…

Co warto kupić na Black Friday?

Już w naj­bliż­szy pią­tek, 24 listo­pa­da, obcho­dzi­my Black Fri­day. To wywo­dzą­ce się ze Sta­nów Zjed­no­czo­nych świę­to, któ­re roz­po­czy­na sezon przy­go­to­wań do Boże­go Naro­dze­nia. Tego dnia…

Anna Dudzińska / FW17 – modern garden

Mięk­kie swe­try, gru­be splo­ty i ory­gi­nal­ne wykoń­cze­nia: w naj­now­szej kolek­cji Anny Dudziń­skiej znaj­dzie­my to, z cze­go pro­jek­tant­ka zna­na jest naj­bar­dziej. Cho­ciaż otu­la­ją­ce dzia­ni­ny koja­rzą się…

& Other Stories przedstawia nową kolekcję inspirowaną Lou Doillon

Muzy­ka, sztu­ka oraz nie­zwy­kłe wyczu­cie sty­lu Lou Doil­lon, zawsze sta­no­wi­ło dla & Other Sto­ries źró­dło inspi­ra­cji. W naj­now­szej kolek­cji „Cele­bra­tion” inspi­ra­cją sta­ła się ona sama.…

Ponadczasowe modele butów na zimę

Pod­czas gdy moda wciąż się zmie­nia cięż­ko jest wybrać obu­wie, któ­re zara­zem będzie mod­ne, wygod­ne i cie­płe. Zimą radzi­my sku­pić się na dwóch ostat­nich przy­miot­ni­kach,…

Kolekcja specjalna – Maciek Kot i 4F

Kon­trast, detal i kom­fort defi­niu­ją kolek­cję przy­go­to­wa­ną przez Mać­ka Kota oraz zespół pro­jek­tan­tów mar­ki 4F. Skocz­nia to nie miej­ska dżun­gla, w któ­rej moż­na pozwo­lić sobie…

15 CIEKAWOSTEK Z ŻYCIA JOHNA GALLIANO

Pro­jek­tant o kre­atyw­no­ści nie­zna­ją­cej gra­nic, za co został przy­wi­ta­ny z entu­zja­zmem przez sto­li­cę high fashion – Paryż. Nie­po­praw­ny roman­tyk, wizjo­ner i eks­cen­tryk, któ­ry szo­ko­wał świat…

VS x BALMAIN 2017

Vic­to­rias Secret pre­zen­tu­je limi­to­wa­ną kolek­cję we współ­pra­cy z Bal­ma­in. Oli­vier Rouste­ing, dyrek­tor kre­atyw­ny domu mody zawarł w kolek­cji zarów­no ele­men­ty cha­rak­te­ry­stycz­ne dla VS jak i Bal­ma­in.…

BERSHKA – LIFE IS A PARTY

Ber­sh­ka przed­sta­wia swo­ją nową, świą­tecz­ną kolek­cję.  Sukien­ki, kom­bi­ne­zo­ny, sztucz­ne futra – wszyst­ko w syl­we­stro­wym kli­ma­cie. Jeste­śmy prze­ko­na­ni, że każ­dy znaj­dzie coś dla sie­bie. Tekst/zdjęcia: Infor­ma­cje…

CAJMEL – 5 MUST HAVE NA JESIEŃ

Caj­mel – jed­na z naj­po­pu­lar­niej­szych pol­skich blo­ge­rek modo­wych, rów­nież  jed­na z tych z naj­dłuż­szych sta­żem. Jej styl jest mini­ma­li­stycz­ny, kla­sycz­ny, z nutą roman­ty­zmu. Waż­na jest dla…

Wyjątkowa sesja świąteczna APART

Jak co roku fir­ma jubi­ler­ska APART przy­go­to­wu­je spe­cjal­ną sesję świą­tecz­ną. Tym razem jest ona wyjąt­ko­wa z powo­du obcho­dzo­ne­go przez mar­kę w 2017 roku jubi­le­uszu 40-lecia…

ZOOM ON RACIL

Nic tak bar­dziej nie pod­kre­śla kobie­cej nie­za­leż­no­ści i sen­su­al­no­ści, jak dobrze skro­jo­ny gar­ni­tur. Lon­dyń­ska mar­ka Racil tę sztu­kę opa­no­wa­ła do per­fek­cji- każ­da kolek­cja Racil Chal­ho­ub…

KARL LAGERFELD – 10 FAKTÓW Z ŻYCIA PROJEKTANTA

Karl Lager­feld uzna­wa­ny jest za współ­cze­sne­go dyk­ta­to­ra mody. Od 1983 roku nie­prze­rwa­nie wyzna­cza kie­run­ki w domu mody Cha­nel, zarzą­dza wło­skim Fen­di, pro­wa­dzi mar­kę pod swo­im…

ALL WHITE

Biel jesie­nią? Dla­cze­go nie! I cho­ciaż bia­ły total look w jesien­ną plu­chę to nie­ko­niecz­nie dobry pomysł, fashio­nist­ki, blo­ger­ki i model­ki (szcze­gól­nie Bel­la Hadid) mają swo­je…

10 rzeczy marki SFERA, które musisz mieć w swojej szafie

Sfe­ra to kolej­na hisz­pań­ska modo­wa sieć nale­żą­ca do gru­py El Cor­te Ingles – euro­pej­skie­go lide­ra sprze­da­ży zało­żo­ne­go w 1940 roku,  któ­rej prio­ry­te­tem jest jak naj­lep­sza…

8 trendów, o których musimy zapomnieć w tym sezonie

Nie­któ­re tren­dy oka­zu­ją się tak sil­ne, że pozo­sta­ją z nami dłu­żej niż jeden sezon. Ist­nie­ją też takie, o któ­rych trze­ba jak naj­szyb­ciej zapo­mnieć. Wybra­li­śmy dla…

HILFIGER DENIM ZMIENIA NAZWĘ NA TOMMY JEANS

  Mar­ka Tom­my Hil­fi­ger zmie­nia swo­ją glo­bal­ną denim stra­te­gię.   AMSTERDAM, HOLANDIA (Listo­pad 2017) – Mar­ka Tom­my Hil­fi­ger, któ­ra nale­ży do PVH Corp., zmie­nia swo­ją…

5 must have na jesień – Agnesa Adamczak

Agne­sa Adam­czak – modo­wa i uro­do­wa influ­en­cer­ka, któ­ra swój blog pro­wa­dzi już 10 lat, będąc tym samym  jed­ną z pierw­szych blo­ge­rek modo­wych.  W tym cza­sie…

ZOOM ON KHAITE

  Pierw­sza z kolek­cji nowo­jor­skiej mar­ki KHAITE ready-to-wear na jesień 2016,  i jak każ­da kolej­na, to połą­cze­nie pier­wiast­ka męskie­go z kobie­co­ścią; kon­trast pomię­dzy siłą, a…

MEDALIONY – biżuteryjny must have jesieni

Wszy­scy osza­le­li­śmy na ich punk­cie. Pasu­ją zarów­no do ele­ganc­kich sty­li­za­cji jak i do t-shir­tu czy over­si­zo­we­go swe­tra. Doda­ją „tego cze­goś” zwy­kłej sty­li­za­cji – są ponad­cza­so­we…

15 rzeczy, jakich jeszcze nie wiecie o Coco Chanel

Coco Cha­nel – do dziś inspi­ru­je i szo­ku­je świat mody. Jej oso­bo­wość, życie i upór spra­wia­ją, że osią­ga to, cze­go tak głę­bo­ko pra­gnie. Sta­je się…