Kolorowa kolekcja MARLU na sezon wiosna – lato 2018

W wio­sen­no – let­nim sezo­nie mar­ka MARLU zaba­wi się zarów­no kolo­rem, for­mą, jak i fak­tu­rą w sty­lu lat 80 – tych i 90 – tych,…

Chanel jesień-zima 2018–2019 – details

Jesien­ny spa­cer w samym środ­ku Grand Pala­is? Dla Kar­la Lager­fel­da nie ma nic nie­moż­li­we­go! I tak nie­zwy­kle ele­ganc­ką kolek­cję Cha­nel (kró­lo­wa­ły cie­płe, over­si­zo­we płasz­cze, kla­sycz­ne…

Nowy sezon 4F Junior – Sportowa radość w kolekcji SS18

Kolek­cja wiosna/lato mar­ki 4F Junior nawią­zu­je do sty­lu lat 90., retro spor­tów i szkol­nych gier dru­ży­no­wych. Dru­gą mło­dość prze­ży­wa­ją zapo­mnia­ne zaba­wy takie jak ping-pong, bad­min­ton,…

NAJNOWSZA KOLEKCJA VICTORIA’S SECRET – SEXY ILLUSIONS STRAPLESS

Już wio­sną 2018! Naj­wy­god­niej­szy z Two­ich ulu­bio­nych biu­sto­no­szy, wra­ca w jesz­cze lep­szej for­mie. Dzię­ki tech­no­lo­gi VS Sexy Side Smo­othing Solu­tion, bez­sz­wo­wy biu­sto­nosz sta­je sie nie­wi­docz­ny…

Idealna sukienka na wiosnę – gdzie ją znaleźć?

W koń­cu nad­cho­dzi – sezon na sukien­ki. Nie­za­leż­nie czy o basi­co­wym faso­nie, czy o kwia­to­wym moty­wie, każ­da sukien­ka doda­je uro­ku i kobie­co­ści. W tym sezo­nie…

The Odder Side – Welcome in L.A!

Błę­kit­ne nie­bo, pal­my i tęt­nią­ce życiem Los Ange­les – tym razem do sło­necz­nej Kali­for­nii zabie­ra­ją nas dziew­czy­ny z The Odder Side, któ­re pra­cu­jąc nad naj­now­szą…

Oficjalne otwarcie flagowego butiku marki KOPI

W czwar­tek, 8 mar­ca, odby­ło się ofi­cjal­ne otwar­cie fla­go­we­go buti­ku popu­lar­nej mar­ki biżu­te­rii, KOPI. Wnę­trze zosta­ło w cało­ści zapro­jek­to­wa­ne przez twór­czy­nię mar­ki, Nata­lię Kopisz­kę, a…

Denimowa kolekcja COS

COS zapre­zen­to­wa­ło nową kolek­cję deni­mo­wą na wio­snę 2018r. Sesja wize­run­ko­wa odby­ła się na nad­mor­skiej pla­ży a w kolek­cji obok kla­sycz­ne­go nie­bie­skie­go jean­su znaj­dzie­my kolo­ry bie­li…

& Other Stories obchodzi 5 urodziny

W Dzień Kobiet & Other Sto­ries skła­da hołd wszyst­kim mądrym, odważ­nym i wyjąt­ko­wym kobie­tom, któ­re zna­my i kocha­my. Popro­si­li­śmy sie­dem wyjąt­ko­wych kobiet z Pary­ża, Sztok­hol­mu…

Idealna koszula na wiosnę – gdzie ją znaleźć?

Bia­łe koszu­le i bluz­ki to świet­ne dopeł­nie­nie wio­sen­ne­go out­fi­tu. Spe­cjal­nie dla Was przej­rza­ły­śmy to, co mają nam do zaofe­ro­wa­nia zna­ne sie­ciów­ki i wybra­ły­śmy, naszym zda­niem,…

ZOOM ON: WE11DONE

Jesz­cze do nie­daw­na zupeł­nie niko­mu nie­zna­na, kore­ań­ska mar­ka była roz­po­zna­wa­na wyłącz­nie przez uczest­ni­ków Tygo­dnia Mody w Seu­lu – We11Done, autor­ska linia Rare Mar­ket będą­ce­go jed­no­cze­śnie…

GRAND BAZAR Targi mody/ 11 marca

Wszy­scy cze­ka­my z utę­sk­nie­niem na cie­plej­sze dni. Słoń­ce świe­ci coraz moc­niej, a dni są coraz dłuż­sze. To ozna­cza tyl­ko jed­no – wio­sna nad­cho­dzi, a wraz…

ZNAMY TRENDY W KOSTIUMACH KĄPIELOWYCH NA LATO 2018

Jak wia­do­mo, pro­jek­tan­ci mody są zawsze do przo­du. W tym roku bie­rze­my z nich przy­kład, bo już wie­my, jakie kostiu­my kąpie­lo­we będą naj­mod­niej­sze latem 2018.…

SPORTMAX FW 2018

Mar­ka SPORTMAX na Fashion Week w Medio­la­nie zapre­zen­to­wa­ła nową kolek­cję na sezon jesień-zima 2018/19. Kolek­cja zosta­ła stwo­rzo­na z luk­su­so­wych i wyso­kiej jako­ści mate­ria­łów. Goto­wa, by…

We are one but so different – Kasia Struss i JAC w kampanii Simple CP na wiosnę/lato 2018

We are one but so dif­fe­rent to hasło prze­wod­nie naj­now­szej kam­pa­nii mar­ki Sim­ple CP na sezon SS18. Do zna­nej już z sesji wize­run­ko­wych mar­ki Kasi Struss…

Co symbolizują kolory?

Kolo­ry, podob­nie jak muzy­ka, taniec, czy malar­stwo wywo­łu­ją  w nas emo­cje. Mogą dzia­łać jak tera­pia: uspo­ka­jać, bądź pobu­dzać i sty­mu­lo­wać sys­tem ner­wo­wy. Cza­sem bywa też…

Sneakersy, które pokochała ulica i świat

Wiel­ka moda wresz­cie na dobre „spo­ty­ka” się z uli­cą. Bo oto uwiel­bia­ne przez nas od lat sne­aker­sy na dobre zago­ści­ły na poka­zach mody, poja­wia­jąc się…

Chantelle SS18

Kolek­cja Wio­sna-Lato 2018 sta­je się punk­tem wyj­ścio­wym dono­we­go kie­run­ku arty­stycz­ne­go mar­ki Chan­tel­le, poprzez zdję­cia w sty­lu high­fa­shion z nutą pary­skiej swo­bo­dy oraz współ­cze­snej este­ty­ki. Pozo­sta­jąc…

Idealne niebieskie jeansy na wiosnę – gdzie ich szukać?

Nie­bie­skie jean­sy to nie­zbęd­ny i ponad­cza­so­wy ele­ment każ­dej gar­de­ro­by. Gdzie zna­leźć te o per­fek­cyj­nym kro­ju? Wycho­dzi­my Wam naprze­ciw przed­sta­wia­jąc mode­le popu­lar­nych marek, któ­re naszym zda­niem…

STRADIVARIUS TRENDS SS18

Nowa kolek­cja jest inspi­ro­wa­na kola­żem – peł­na pasków i kolo­rów. Kom­bi­na­cja tech­nicz­nych mate­ria­łów, nowych spor­to­wych lini i prin­tów w ubra­niach i akce­so­riach, nada­je funk­cjo­nal­no­ści kla­sycz­nym…

ORSAY FASHION INSPIRATION – WIOSNA 2018

W kolek­cji ORSAY wio­sna 2018 kwia­ty ze śmia­ło­ścią wybu­dza­ją się z zimo­we­go snu. Dum­nie roz­kwi­ta­ją na saty­no­wych, leją­cych się tka­ni­nach. Sukien­ki kimo­no, raj­skie moty­wy  i paste­lo­we…

Kolekcja obok której nie da się przejść obojętnie, czyli LeBrand wiosna-lato 2018

Kolek­cja na wio­sna-lato 2018 jest wyjąt­ko­wo spój­na i har­mo­nij­na. Stwo­rzo­na z natu­ral­nych skór, zamszu, jedwa­biu i lnu. Wyjąt­ko­wym dodat­kiem uzu­peł­nia­ją­cym sty­li­za­cję są apasz­ki, któ­re moż­na…

Badura Icons – Kampania na sezon wiosna/lato 2018

Naj­now­sza kam­pa­nia na wiosnę/lato powsta­ła w zabyt­ko­wych wnę­trzach Pała­cu w Nie­bo­ro­wie. Tym razem mar­ka Badu­ra poka­za­ła zupeł­nie nowe obli­cze, eks­po­nu­jąc buty na tle barw­nej sce­no­gra­fii…

Kolekcja MINIMAL – Aneta Kręglicka x L’AF

Ane­ta Krę­glic­ka debiu­tu­je w roli pro­jek­tant­ki kolek­cji odzie­żo­wej dla mar­ki L’AF. Dla­cze­go to zro­bi­ła? Skąd inspi­ra­cja? Jak kolek­cja jest spój­na z nią jako kobie­tą, Polką?…

Prosto z Paryża – Chanel i Grand Palais

Miej­sce histo­rycz­ne, zapi­sa­ne na mapie Pary­ża i w ser­cach fran­cu­zów od lat, sym­bol archi­tek­to­nicz­nej inno­wa­cji. Miej­sce kul­to­wych, jedy­nych w swo­im rodza­ju poka­zów fran­cu­skie­go domu mody…

Idealny trencz na wiosnę – nasze propozycje

Trencz to ponad­cza­so­wy ele­ment wio­sen­nej gar­de­ro­by. Naj­bar­dziej kla­sycz­ny to ten w kolo­rze beżu i czer­ni, war­to jed­nak przyj­rzeć się też innym – w kolo­rze butel­ko­wej…

Kampania wiosna-lato 2018 SZYMANSKA

Zapra­szam w  podróż do świa­ta pięk­na i uni­ka­to­we­go designe’u…   Kolek­cja ręcz­nie robio­nych swe­trów SZYMANSKA na sezon wio­­sna-lato 2018 to podróż dooko­ła świa­ta. Uni­ka­to­wa kolek­cja skła­da…

Intimissimi – kolekcja Walentynkowa

Z myślą o Walen­tyn­kach Inti­mis­si­mi stwo­rzy­ło wyjąt­ko­wo zmy­sło­wą kolek­cję. Bazu­je ona na deli­kat­nych koron­kach, kwia­to­wych haftach, sen­su­al­nym jedwa­biu i uwo­dzi­ciel­skich prze­zro­czy­sto­ściach. A dla swo­ich Klien­tów…

Najpiękniejsze lunch bag, czyli torebki Simon Miller

Śnia­da­nie, któ­re­go będą zazdro­ścić Ci wszy­scy – poznaj­cie lunch bag, naj­now­szy model tore­bek Simo­na Mil­le­ra. Simon Mil­ler to mar­ka, któ­rej dyrek­to­ra­mi kre­atyw­ny­mi są Daniel Cor­ri­gan…

& Other Stories prezentuje walentynkową kolekcję inspirowaną piżamami

Walen­tyn­ko­wa kolek­cja kap­su­ło­wa & Other Sto­ries to ukłon w stro­nę marzeń i magii snu. Nazwa­na ‘Rêve Éve­il­lé’ (z fran­cu­skie­go „śnić na jawie”) odda­je nastrój i…

Bella Hadid twarzą Max Mara

Bel­la Hadid kon­ty­nu­uje współ­pra­cę z domem mody Max Mara i zosta­ła twa­rzą kam­pa­nii akce­so­riów wio­sna-lato 2018.  Auto­rem zdjęć jest Ste­ven Meisel. Zobacz­cie pierw­sze zdję­cia z…

H&M STUDIO S/S 2018 WYSTAWA PODCZAS PARYSKIEGO TYGODNIA MODY W MUSÉE DES ARTS DÉCORATIFS

Kolek­cja H&M Stu­dio S/S 2018 po raz kolej­ny będzie pre­zen­to­wa­na pod­czas Paris Fashion Week, tym razem w Musée des Arts Déco­ra­tifs przy Rue de Rivo­li.…

WALENTYNKI – propozycje prezentów dla niej i dla niego

Świę­to zako­cha­nych zbli­ża się nie­ubła­ga­nie. Wycho­dzi­my wam naprze­ciw by pomóc w wybo­rze pre­zen­tów – zarów­no dla niej jak i dla nie­go.  Pamię­taj­cie, że sam pre­zent…

MUST HAVE WIOSNA 2018

Cho­ciaż w kalen­da­rzu i (co daje się odczuć) na zewnętrz nadal zima, w świe­cie mody pro­jek­tan­ci kuszą nas już cudow­ny­mi, wio­sen­ny­mi kolek­cja­mi. Myśla­mi wra­ca­my do…

H&M – Denim Spring 2018

H&M zapre­zen­to­wa­ło nową kolek­cję deni­mo­wą na wio­snę 2018. Gwiaz­dą kam­pa­nii jest Suki Water­ho­ues, angiel­ska aktor­ka i model­ka. Film z Suki: https://www.youtube.com/watch?v=mdNHFh5fDh8&feature=youtu.be Tekst/zdjęcia: Infor­ma­cje pra­so­we

RESERVED WIOSNA 2018

Pierw­sza wio­sen­na odsło­na Rese­rved   powsta­ła  w opar­ciu o inspi­ra­cje współ­cze­sną kla­sy­ką prze­ła­ma­ną   ele­men­ta­mi  syl­wet­ki  lat 90  tych . Pro­jek­tan­ci się­gnę­li  tak­że po este­ty­kę orien­tu i…

VIKTOR&ROLF WYDŁUŻAJĄ CYKL ŻYCIA ODZIEŻY. WYŁĄCZNIE W ZALANDO.

BERLIN, 11 STYCZNIA 2018 // Uzna­ny duet awan­gar­do­wych pro­jek­tan­tów łączy siły z Zalan­do, pre­zen­tu­jąc kolek­cję na sezon wiosna/lato 2018 zaty­tu­ło­wa­ną RE:CYCLE. Kolek­cja obej­mu­ją­ca 17 sztuk…

MOYE na Walentynki

Zmy­sło­wy jedwab, aro­ma­tycz­na świe­ca to tyl­ko nie­któ­re z pro­po­zy­cji, któ­re z myślą o Walen­tyn­kach przy­go­to­wa­ły dla swo­ich klien­tów pro­jek­tant­ki mar­ki MOYE. Walen­tyn­ki coraz bli­żej, a…

MINUIT HEART – NOWA WALENTYNKOWA ODSŁONA CLUSE

Prze­peł­nio­ne ele­ganc­kim zło­tem, roman­tycz­nym różem i sub­tel­nym sre­brem. Cele­bruj świę­to miło­ści z nową walen­tyn­ko­wą odsło­ną Clu­se. Mini­ma­li­stycz­ne zegar­ki oraz biżu­te­ria z moty­wem ser­ca będą naj­pięk­niej­szym…

JAKI KOSTIUM KĄPIELOWY WYBRAĆ NA ZIMOWY URLOP?

Uwiel­biasz podró­że dooko­ła świa­ta i pla­nu­jesz urlop zimą? Czas zmie­nić kli­mat i uzu­peł­nić waliz­kę o mod­ny kostium kąpie­lo­wy, któ­ry przy­da się na pla­ży. Tyl­ko jaki…

Czy można kupić suknię ślubną w sieciówce?

Wybór suk­ni ślub­nej to dla każ­dej Pan­ny Mło­dej wyjąt­ko­we prze­ży­cie. Jed­ne marzą o wystaw­nych kre­acjach z gor­se­ta­mi, inne sta­wia­ją na styl boho, a są i…

Walentynki: święto zmysłowych koronek

Żad­na część gar­de­ro­by nie koja­rzy się ze świę­tem zako­cha­nych tak bar­dzo jak bie­li­zna. Mister­nie tka­ne koron­ki, zmy­sło­we wią­za­nia, lek­kie baskin­ki. Dra­pież­na czer­wień i ponad­cza­so­wa czerń.…

TRENDY WIOSNA/LATO 2018

Chce­cie wie­dzieć co będzie­my nosić wio­sną i latem 2018? Spe­cjal­nie dla Was przej­rze­li­śmy wybie­gi świa­to­wych pro­jek­tan­tów i wyło­ni­li­śmy 10 tren­dów, któ­re będą kró­lo­wać na uli­cach…

Najpiękniejsze buty dla Panny Młodej

Któ­ra z nas, kobiet, nie kocha tore­bek i butów? I cho­ciaż obu­wie na co dzień jest nie­zwy­kle istot­ną czę­ścią naszej gar­de­ro­by, w fer­wo­rze ślub­nych przy­go­to­wań,…

Romantyczne ozdoby do włosów dla panny młodej

Nowy rok to począ­tek nowe­go sezo­nu ślub­ne­go i czas, w któ­rym z pew­no­ścią wie­le kobiet pla­nu­je swo­je wese­le. To nic, że do wio­sny jesz­cze tro­chę…

Gdzie znaleźć perfekcyjną małą czarną?

O tym jak kla­sycz­na i nie­zbęd­na jest mała czar­na w każ­dej kobie­cej sza­fie niko­mu chy­ba przy­po­mi­nać nie trze­ba. Nie­za­stą­pio­na w każ­dej sytu­acji, nie raz rato­wa­ła…

Co warto kupić na zimowej wyprzedaży? Propozycje, które będziesz nosić także w kolejnym sezonie!

Zimo­we wyprze­da­że ruszy­ły na dobre. Jak co sezon, zachę­ca­my Was do prze­my­śla­nych zaku­pów. Zamiast wyda­wać pie­nię­dzy na kil­ka nie­po­trzeb­nych rze­czy, lepiej zde­cy­do­wać się na ubra­nia…

Phoebe Philo opuszcza Celine

Pho­ebe Phi­lo, dyrek­tor kre­atyw­na Céli­ne poin­for­mo­wa­ła swój zespół, że opusz­cza dom po pre­zen­ta­cji swo­jej kolek­cji na jesień 2018.  W swo­im ofi­cjal­nym oświad­cze­niu Phi­lo przy­zna­ła, że…

Ubrania i dodatki  na Święta i Sylwestra od polskich marek

Pol­ska moda ma się coraz lepiej, dla­te­go czę­sto zachę­ca­my Was do poszu­ki­wa­nia ubrań i dodat­ków  u rodzi­mych pro­jek­tan­tów. Spe­cjal­nie dla Was zro­bi­li­śmy prze­gląd zimo­wych kolek­cji…

Największy biznes 2017 roku – streetstyle

Zanim nowy rok przy­nie­sie nam mnó­stwo nowych inspi­ra­cji i rze­czy, któ­ry­mi na nowo będzie­my się zachwy­cać, czas przyj­rzeć się zja­wi­sku jed­ne­mu z naj­bar­dziej ogrom­nych, zaska­ku­ją­cych…