GORALSKA JOAILLERIE – Z NAJDALSZYCH ZAKĄTKÓW ZIEMI DO OBYWATELEK ŚWIATA

GORALSKA JOAILLERIE to biżu­te­ria pozba­wio­na gra­nic. Chcąc zro­bić z kobiet oby­wa­tel­ki świa­ta, pozwa­la im poznać regio­ny skąd pocho­dzą uży­wa­ne przez mar­kę kamie­nie i surow­ce. Kul­tu­ra…

Prezentacja kolekcji Vans na sezon wiosna/lato 2019

W minio­ną śro­dę, 14 listo­pa­da, w kli­ma­tycz­nej prze­strze­ni          restau­ra­cji AIOLI znaj­du­ją­cej się przy uli­cy Chmiel­nej w War­sza­wie, odby­ło się spo­tka­nie pra­so­we…

Kolekcja ZAQUAD x The Blonde Salad jest już dostępna

Pol­ska mar­ka łączy siły z The Blon­de Salad, inter­ne­to­wą plat­for­mą stwo­rzo­ną przez modo­wą influ­en­cer­kę pocho­dzą­cą z Włoch, Chia­rę Fer­ra­gni. Razem two­rzą eks­klu­zyw­ną, limi­to­wa­ną kolek­cję kap­su­ło­wą.…

Undress Code w najnowszej kampanii autorstwa Sonii Szóstak

Naj­now­sza kam­pa­nia pol­skiej mar­ki Undress Code autor­stwa uta­len­to­wa­nej i doce­nio­nej już na świe­cie foto­graf­ki – Sonii Szó­stak – to hołd dla kobie­cej zmy­sło­wo­ści i jej…

Brazylijska topmodelka Isabeli Fontana w obiektywie polskiego fotografa

Dawid Kle­pa­dło to foto­graf, któ­ry współ­pra­co­wał z wie­lo­ma zagra­nicz­ny­mi tytu­ła­mi. W jego port­fo­lio znaj­du­ją się zdję­cia m.in. dla L’Officiel Hom­mes, Marie Cla­ire czy chor­wac­kie­go i…

W co warto zainwestować, czyli H&M TOP 10

Czę­sto z uwa­gi na wyż­szą jakość i trwa­łość boimy się zaku­pów w sie­ciów­kach, inwe­stu­jąc w droż­sze akce­so­ria i ubra­nia. Zupeł­nie nie­po­trzeb­nie, bo mimo, że pochwa­la­my…

4 urodziny LeBRAND – 5 rzeczy polskiej marki, w które warto zainwestować

Pol­ska mar­ka ready-to-wear, któ­rej syno­ni­mem jest przede wszyst­kim pro­sto­ta i mini­ma­lizm, zało­żo­na w 2014 roku przez Pau­li­nę Pysz­kie­wicz obcho­dzi wła­śnie swo­je 4 uro­dzi­ny. Z tej…

Kolekcja KOPI na sezon jesień/zima 2018

W śro­dę, 7 listo­pa­da, odby­ła się pre­zen­ta­cja nowej kolek­cji i pro­mu­ją­cej ją kam­pa­nii mar­ki KOPI. Tym razem moty­wem prze­wod­nim swo­ich pro­jek­tów Nata­lia Kopisz­ka uczy­ni­ła pol­ski…

ZALANDO ŚWIĘTUJE STYLOWĄ GWIAZDKĘ W KAMPANII “ŚWIĘTA. ZAWSZE MODNIE.”, PREZENTUJĄC GRUPĘ OSÓB W WIEKU OD 1 DO 107 LAT

W tę Gwiazd­kę gru­pa osób w wie­ku od 1 do 107 lat zebra­ła się, aby zapre­zen­to­wać kam­pa­nię “Świę­ta. Zawsze mod­nie.” wio­dą­cej euro­pej­skiej plat­for­my modo­wej i…

Drugi drop kolekcja AW18 THE ODDER SIDE 

Pol­ska mar­ka The Odder Side wypu­ści­ła wła­śnie dru­gi drop swo­jej jesie­n­no-zimo­­wej kolek­cja, któ­rej twa­rzą zosta­ła kolej­na it-girl Insta­­gra­­ma- Jele­na Mari­ja. Tłem dla naj­now­szej kolek­cji po…

KAMPANIA BILLBOARDOWA Z MAFFASHION

Teze­nis, mar­ka moc­no zako­rze­nio­na w świe­cie muzy­ki i underground’u oraz Maf­fa­shion, naj­bar­dziej popu­lar­na blo­ger­ka modo­wa w Pol­sce pre­zen­tu­ją wyjąt­ko­wą kolek­cję dedy­ko­wa­ną eklek­tycz­nym i nie­kon­wen­cjo­nal­nym cha­rak­te­rom.…

Idealne buty na jesień – kowbojki wracają do łask

Kow­boj­ki wra­ca­ją do łask i już po raz kolej­ny sta­ją się sil­nym tren­dem w jesie­n­no-zimo­­wych kolek­cjach. Sty­lo­we, ele­ganc­kie i z roc­ko­wym pazu­­rem- ide­al­ne na jesien­ne…

Wiemy kto wystąpi podczas tegorocznego pokazu Victoria’s Secret Fashion Show 2018

Wio­dą­ca mar­ka bie­li­zny, zapa­chów i kosme­ty­ków w Sta­nach Zjed­no­czo­nych, Victoria’s Secret po raz kolej­ny zapra­sza super­mo­del­ki i zna­nych arty­stów na pokaz, któ­ry co roku bije…

Premiera nowej linii EDITED – Party Collection

Nie­miec­ka mar­ka EDITED, któ­ra w sierp­niu zawi­ta­ła na pol­skim ryn­ku przy­zwy­cza­ja nas do czę­stych i ory­gi­nal­nych mini kolek­cji oraz nie­tu­zin­ko­wych sesji zdję­cio­wych. Czas zaba­wy i…

Melissa na wybiegach Tygodni Mody 

Fashion Week to miej­sce naj­go­ręt­szych pre­mier, któ­re kształ­tu­ją modo­we tren­dy w nad­cho­dzą­cym sezo­nie. Na wybie­gach Nowe­go Jor­ku i Pary­ża nie zabra­kło obu­wia Melis­sa. Nowy Jork…

STYLOWE PŁASZCZE NA JESIEŃ 2018

PŁASZCZE W DOBRYM STYLU: TRENDY JESIEŃ 2018 Jesie­nią 2018 kró­lu­ją dwu­rzę­do­we płasz­cze w mili­tar­nym sty­lu, dyplo­mat­ki i mode­le o pudeł­ko­wym kształ­cie, pro­mo­wa­ne w latach 60.…

Najnowsza kolekcja MUUV – ‘COLD STORIES TO TELL’

Cią­gle w ruchu, peł­ne ener­gii i pra­gnie­nia odkry­wa­nia nowych miejsc. Zupeł­nie nowych! Po latach gonie­nia za słoń­cem, morzem i pia­skiem, przy­szedł czas na zmia­ny. No…

Spektakularny pokaz najnowszej kolekcji Macieja Zienia – „The Beatles”.

26 paź­dzier­ni­ka 2018 r. w indu­strial­nej prze­strze­ni obiek­tu Miń­ska 65 odbył się spek­ta­ku­lar­ny pokaz naj­now­szej kolek­cji jed­ne­go z naj­lep­szych pol­skich pro­jek­tan­tów, Macie­ja Zie­nia, zaty­tu­ło­wa­nej „The Beatles”.…

MOSCHINO [tv]  H&M

Każ­dy pokaz będą­cy zwień­cze­niem kola­bo­ra­cji H&M z pro­jek­tan­ta­mi jest ogrom­nym wyda­rze­niem. Nie ina­czej było i tym razem, 24 paź­dzier­ni­ka w Nowym Jor­ku pod­czas pre­zen­ta­cji kolek­cji…

WRANGLER – ZAPOWIEDŹ KOLEKCJI WIOSNA-LATO 2019

Kolek­cja wio­­sna-lato 2019, któ­ra zade­biu­tu­je już w listo­pa­dzie, umoc­ni sta­tus Wran­gle­ra jako kul­to­wej ame­ry­kań­skiej mar­ki deni­mo­wej. Wszyst­ko dzię­ki ubra­niom, któ­re odda­ją cześć i nawią­zu­ją este­tycz­nie…

Nowa kampania Baldowski na sezon jesień/zima 2018/19

Naj­now­sza kam­pa­nia mar­ki Bal­dow­ski na sezon jesień/zima 2018/19 to połą­cze­nie ele­gan­cji i non­sza­lan­cji. Zdję­cia powsta­łe w kli­ma­tycz­nej prze­strze­ni Stu­dia Las przy­po­mi­na­ją uchwy­co­ne na backstage’u momen­ty.…

MANGO/ 10. urodziny Zalando

Zalan­do przed­sta­wia kolej­ną nie­zwy­kłą współ­pra­cę z oka­zji swo­ich 10. uro­dzin. Tym razem to mar­ka Man­go świę­tu­je okrą­głe uro­dzi­ny plat­for­my zapra­sza­jąc czte­ry wybit­ne influ­en­cer­ki do zapro­jek­to­wa­nia ich wła­snej…

Lee dla niego i dla niej – SP19

Zain­spi­ro­wa­ni archi­wal­ny­mi faso­na­mi oraz dzie­dzic­twem mar­ki stwo­rzy­li­śmy ele­ganc­ką kolek­cję, któ­rej nie bra­ku­je cha­rak­te­ru i nowo­cze­sne­go uję­cia. Oto zapo­wiedź wio­sny 2019. Nowy Jork, prze­łom lat 80.…

Sfera jesień-zima 2018

Jesień w peł­ni, dla­te­go coraz czę­ściej poszu­ku­je­my cie­pła. Roz­glą­da­my się więc za ide­al­ny­mi, dłu­gi­mi, weł­nia­ny­mi płasz­cza­mi, mary­nar­ka­mi czy futra­mi. Wszyst­kie naj­mod­niej­sze dese­nie i kro­je znaj­du­ją…

Paulina Krupińska w kampanii Selfie Jewellery na sezon Jesień/Zima 2018/19

Twa­rzą oraz amba­sa­dor­ką naj­now­szej kolek­cji mar­ki Sel­fie Jewel­le­ry zosta­ła Pau­li­na Kru­piń­ska. Kam­pa­nia z jej udzia­łem to seria kli­ma­tycz­nych i bar­dzo kobie­cych zdjęć. Tłem do sesji…

Eteryczna Penélope Cruz w kampanii Chanel Cruise 2018–2019

Hisz­pań­ska amba­sa­dor­ka fran­cu­skie­go domu mody Cha­nel sta­nę­ła przed obiek­ty­wem mistrza Lager­fel­da, sta­jąc się twa­rzą kam­pa­nii naj­now­szej kolek­cji Cru­ise 2018/19.  Ete­rycz­na Penélo­pe Cruz oży­wia a jed­no­cze­śnie…

Polskie marki, w które warto zainwestować

Patrio­tyzm jest ostat­nio w modzie, ale nie tyl­ko ze wzglę­du na miłość do kra­ju powin­naś wybie­rać pol­skie mar­ki – to nie tyl­ko wspar­cie rodzi­me­go prze­my­słu…

All The Stories Are True – a jaka jest twoja historia?

Cza­sa­mi naj­lep­sze histo­rie powsta­ją wte­dy, kie­dy naj­mniej się tego spo­dzie­wasz! Ponad 100-let­nia histo­ria i milio­ny miło­śni­ków na całym świe­cie. Mowa o kul­to­wym mode­lu Chuck Tay­lor…

NAJPIĘKNIEJSZE KARDIGANY – GDZIE ICH SZUKAĆ?

Dłu­gie i dzier­ga­ne zakła­da­my na sukien­kę, a krót­kie z drob­ny­mi kie­sze­nia­mi dopa­so­wu­je­my do mini spód­nic oraz dżin­so­wych spodni. Kar­di­ga­ny, bo o nich mowa, co jesień…

Romantyczna kolekcja 303 AVENUE – Send me love letters

Sło­necz­na Bar­ce­lo­na – ser­ce Kata­lo­nii, a w samym środ­ku tęt­nią­cej życiem sto­li­cy od poran­nej kawy i papie­ro­sa do wie­czor­ne­go drin­ka przy barze pod­pa­tru­je­my fran­cu­ską it-girl…

MARY KATRANTZOU DLA VICTORIA’S SECRET

Victoria’s Secret ma przy­jem­ność ogło­sić współ­pra­cę z jed­ną z naj­waż­niej­szych współ­cze­snych pro­jek­tan­tek, Mary Katrant­zou. Pro­jek­tant­ka, któ­ra na co dzień miesz­ka i two­rzy w Lon­dy­nie, nazy­wa­na…

ZOOM ON – Gabriela Hearst

Nomi­no­wa­na do pre­sti­żo­wej CFDA Swa­ro­vski Award i CFDA dla pro­jek­tan­ta roku w kate­go­rii ubrań dla kobiet w 2018 roku. Lau­re­at­ka mię­dzy­na­ro­do­wej nagro­dy Wool­mark 2016/17 i…

Lime green – najgorętszy trend jesieni

Kto powie­dział, że jesień musi być nud­na i ponu­ra? Pra­da, Ken­zo, Maison Mar­gie­la, Valen­ti­no – pro­jek­tan­ci osza­le­li na punk­cie neo­nów, fun­du­jąc nam skrzą­ce, rzu­ca­ją­ce się…

BOHOBOCO o sztuce ubioru w kolekcji ART CURATOR

Przez ostat­nie 9 lat pro­jek­tan­ci Kamil Owcza­rek i Michał Gil­bert Lach ocza­ro­wa­li bran­żę mody swo­ją wie­dzą w zakre­sie autor­skie­go i jako­ścio­we­go, ale nada­ją­ce­go się do…

SWATCH PRZEDSTAWIA KOLEKCJĘ JESIEŃ-ZIMA 2018

Naj­now­sza kolek­cja Jesień-Zima łączy histo­rię i odle­głą przy­szłość, udo­wad­nia­jąc, że rein­ter­pre­ta­cja to naj­lep­sza for­ma inno­wa­cji. Nowe mode­le roz­bu­dza­ją wyobraź­nię i zmy­sły. Trzy zróż­ni­co­wa­ne linie łączą­ko­smo­po­li­tycz­ne…

Rajska plaża Chanel, czyli najnowsza kolekcja Ready-to-wear wiosna-lato 2019

Lazu­ro­we morze, błę­kit­ne nie­bo i piasz­czy­sta pla­ża – 2 paź­dzier­ni­ka Grand Pala­is za spra­wą Kar­la Lager­fel­da zamie­ni­ło się w raj­skie wybrze­że, tak bli­skie ser­cu Coco.…

KOLEKCJA PREMIUM AW 2018 W MOHITO

Tej jesie­ni MOHITO zaska­ku­je kolej­ny­mi odsło­na­mi swo­jej jesien­nej kolek­cji. Kolek­cja kap­su­ło­wa PREMIUM, zosta­ła opar­ta na tren­do­wych połą­cze­niach kolo­rów oraz kla­sycz­nych kro­jach w wyso­kiej jako­ści mate­ria­łów.…

Nowa kampania TOMS AW18

Podró­żo­wa­nie to nie tyl­ko zwie­dza­nie, zdo­by­wa­nie stem­pli w pasz­por­cie czy kupo­wa­nie pamią­tek. Jest to przede wszyst­kim pró­ba samo­po­zna­nia, dla­te­go też inspi­ra­cją TOMS do stwo­rze­nia kolek­cji jesień-zima 2018 była podróż…

KULTOWA BIAŁA KOSZULA NA JESIEŃ – JAKI MODEL WYBRAĆ I GDZIE JEJ SZUKAĆ?

Bia­ła koszu­la to kla­syk, któ­ry prze­wi­ja się non stop w kolek­cjach pro­jek­tan­tów zwłasz­cza w sezo­nie jesien­nym. Swo­ją uwa­gę poświę­ci­ła jej już Caro­li­na Her­re­ra, któ­ra poka­za­ła,…

MODA MĘSKA – TRENDY JESIEŃ 2018

Dwu­war­stwo­we płasz­cze, dzia­ni­no­we swe­try z gol­fem czy tren­cze? A może tak wszyst­ko na raz! Pod­po­wia­da­my, jakie tren­dy dyk­tu­ją świa­to­wi pro­jek­tan­ci w sfe­rze mody męskiej na…

Polska marka TOVA. Sezon FW18.

Pol­ska mar­ka TOVA w sezo­nie FW18 rusza na poszu­ki­wa­nie bli­skich świa­tów magicz­nych. Tema­tem sezo­nu FW18 jest pier­wot­ny, towa­rzy­szą­cy ludz­ko­ści od zara­nia dzie­jów zachwyt nad ota­cza­ją­cym…

PUMA i Cara Delevingne/ZALANDO 10 urodziny

Zalan­do świę­tu­je swo­ją 10.rocznicę kolej­nym nad­zwy­czaj­nym pro­jek­tem. Po kam­pa­nii Calvin Kle­in Jeans z udzia­łem rodzeń­stwa Ger­ber, przy­szedł czas na Pumę i Carę Dele­vin­gne. Owo­cem tej współ­pra­cy jest limi­to­wa­na edy­cja sne­aker­sów Muse w wer­sji kolo­ry­stycz­nej dostęp­nej…

TRENDY NA SEZON JESIEŃ/ZIMA 2018/2019 WEDŁUG INTIMISSIMI

Zmy­sło­wa i roman­tycz­na kobie­ta, któ­ra roz­kwi­ta pod­czas podró­ży do egzo­tycz­nych zakąt­ków i w zacza­ro­wa­nym lesie. Taka wła­śnie jest kobie­ta Inti­mis­si­mi w sezo­nie Jesień/Zima 2018/2019. Wsłu­chaj się…

PRZYJDŹ DO CONVERSE W ZŁOTYCH TARASACH I SPERSONALIZUJ SWOJE NOWE CHUCK’I GRAFIKAMI OD LOCAL HEROES

W nowej prze­strze­ni Conver­se w Zło­tych Tara­sach miło­śni­cy sne­aker­sów oraz mody stre­etwe­aro­wej mogą nie tyl­ko zaopa­trzyć się w ulu­bio­ne mode­le, ale też stwo­rzyć nie­po­wta­rzal­ne gra­fi­ki…

Poznaj najnowszą kolekcję Limited Edition by KappAhl

Już 23 paź­dzier­ni­ka Kap­pAhl wpro­wa­dza dru­gą edy­cję kolek­cji Limi­ted Edi­tion – Sharp! Linia z pew­no­ścią oka­że się inte­re­su­ją­ca dla kobiet cenią­cych este­ty­kę lat 90.,która tak pięk­nie łączy się histo­rycz­ny­mi deta­la­mi,…

TKANINY, KTÓRE WARTO WYBIERAĆ JESIENIĄ 2018

Cie­płe, a może też zwiew­ne i lek­kie? Jakie tka­ni­ny nosi­my, by stwo­rzyć jesien­ne sty­li­za­cje 2018?  TKANINY – MODA W JESIENNEJ OPRAWIE Tej jesie­ni kró­lu­je sztruks,…

Sarah Jessica Parker została twarzą nowego modelu biustonosza balkonetka w sezonie Jesień/Zima 2018/2019

Praw­dzi­wa moc kobie­cej zmy­sło­wo­ści ma swo­je źró­dło w spo­so­bie, w jaki trak­tu­je­my sie­bie. Pocho­dzi z akcep­ta­cji tego, jakie jeste­śmy i prze­ko­na­nia, że wol­ność to moż­li­wość…

SZYMAŃSKA jesień-zima 2018/19

Kata­rzy­na Szy­mań­ska – zało­ży­ciel­ka mar­ki, któ­ra powsta­ła z miło­ści do ręko­dzie­ła two­rzy nie­zwy­kłe i abso­lut­nie wyjąt­ko­we, ręcz­nie wyko­ny­wa­ne swe­try, któ­re oprócz pięk­ne­go desi­gnu są cie­płe,…

Bianca Balti Maternity – najnowsza linia modelki z uroczymi sukienkami ciążowymi

Cią­żo­wa kolek­cja mar­ki Bian­ca Bal­ti, któ­ra debiu­tu­je wła­śnie dzi­siaj w Medio­la­nie (!) zwia­stu­je praw­dzi­we odro­dze­nie macie­rzyń­stwa: jest w niej i kla­sy­ka, i artyzm, ale tak­że…

ZALANDO ŚWIĘTUJE SWOJE 10. URODZINY!

Dzie­sią­te uro­dzi­ny to wyjąt­ko­wa oka­zja, któ­rą Zalan­do obcho­dzi w wiel­kim sty­lu: popu­lar­ny sklep inter­ne­to­wy nawią­zał współ­pra­cę z cenio­ny­mi part­ne­ra­mi, two­rząc wyjąt­ko­wą kam­pa­nię.  Wspól­nie z mar­ka­mi…