Prześlij nam swój essential i wygraj rekonstrukcje włosów Joico w salonie CreativeHair

Tekst/zdjęcia: Redak­cja Wygraj rekon­struk­cje wło­sów Joico w salo­nie Cre­ati­ve­Ha­ir w kon­kur­sie na naj­pięk­niej­szy Essen­tial tygo­dnia! To ide­al­ny pre­zent na okres waka­cyj­ny! Zadbaj o swo­je wło­sy w…