UrodaVers24 favorites

Bobbi Brown, Extreme Party Mascara

Abso­lut­ny must have redak­to­ra dzia­łu moda Tekst: Yani­na Tra­pach­ka Zdję­cia: mate­ria­ły pra­so­we Moim abso­lut­nym nie­zbęd­ni­kiem jest tusz do rzęs mar­ki Bob­bi Brown – Extre­me Par­ty Masca­ra, któ­re­go wyjąt­ko­wość pole­ga na łatwym nakła­da­niu na rzę­sy nawet kil­ku­krot­nie w ciągu…

Więcej
MakijażUroda

Beauty must have według Kasi Zaremby

twór­ca: India Indre Saka­le zdję­cia: mate­ria­ły pra­so­we Kasia Zarem­ba – przy­go­to­wu­je maki­ja­że do więk­szo­ści show tele­wi­zyj­nych (TOP Model, Trinny&Susannah Dress Poland, Must be the Music, Voice of Poland, Clash of Cho­irs, Soap­star Super­star). Jest oso­bi­stą maki­ja­żyst­ką piosenkarki…

Więcej
MakijażNewsroomUroda

Raw Sugar Collection od Bobbi Brown - zaznaj słodyczy opalenizny!

Tekst: Hele­na Chmie­lew­ska Zdję­cia: mate­ria­ły pra­so­we Marzysz o zło­tej, muśnię­tej słoń­cem skó­rze? Poznaj inspi­ro­wa­ną cie­płą, zło­ci­sto­brą­zo­wą bar­wą cukru trzci­no­we­go kolek­cję Raw Sugar, obej­mu­ją­cą pale­tę skrzą­cych się dro­bin­ka­mi bro­ka­tu kar­me­lo­wych odcie­ni nude. Dosko­na­ły na lato zestaw…

Więcej