Uroda

Nowość! Poznaj Phyto-Teint Perfection od Sisley Paris

Szu­kasz dosko­na­łe­go pod­kła­du, któ­ry nie tyl­ko kry­je nie­do­sko­na­ło­ści, ale tak­że dba o kon­dy­cję Two­jej skó­ry? Poznaj Phy­to-Teint Per­fec­tion od Sisley Paris – matu­ją­cy, zasty­ga­ją­cy i moc­no kry­ją­cy pod­kład, któ­ry spra­wi, że Two­ja cera będzie wyglądać…

Więcej
Uroda

Rozświetl swoją cerę z nową maską od Alkmie! 

Pro­mien­na i zdro­wo wyglą­da­ją­ca skó­ra może być dla wie­lu z nas celem na nowy rok. W osią­gnię­ciu tego może pomóc dosko­na­le zna­na i uwiel­bia­na na ryn­ku wita­mi­na C. Jej sze­ro­kie zasto­so­wa­nie już od lat wykorzystywane…

Więcej
Włosy

Wypadanie włosów u kobiet: przyczyny i sposoby zapobiegania

Wypa­da­nie wło­sów jest powszech­nym pro­ble­mem, któ­ry może doty­czyć zarów­no męż­czyzn, jak i kobiet. Ist­nie­je wie­le przy­czyn wypa­da­nia wło­sów u kobiet, a tak­że róż­ne meto­dy zapo­bie­ga­nia temu pro­ble­mo­wi. Przy­czy­ny wypa­da­nia wło­sów u kobiet Przy­czy­ny wypa­da­nia włosów…

Więcej
Uroda

Komplementarna pielęgnacja Anti-Aging z marką MEDIDERMA

Drob­ne zmarszcz­ki i pogłę­bio­ne linie mimicz­ne to sygnał wysy­ła­ny od Two­jej skó­ry: zadbaj o mnie! Gdy do tego odczu­wasz, że sta­je się ona sucha, szorst­ka i ma nie­rów­no­mier­ny kolo­ryt, war­to poszu­kać pro­fe­sjo­nal­ne­go wspar­cia. Mar­ka Medi­der­ma stworzyła…

Więcej
Uroda

Ochrona bariery hydrolipidowej skóry. Kompleksowa i bogata pielęgnacja

Niskie tem­pe­ra­tu­ry, suche i bar­dziej zanie­czysz­czo­ne powie­trze, mroź­ny wiatr i rzad­sze wypa­dy na świe­że powie­trze mogą prze­su­szyć i podraż­nić skó­rę. W tym okre­sie potrze­bu­jesz spe­cy­ficz­nej pie­lę­gna­cji – dopa­so­wa­nej do trud­nych, zimo­wych warun­ków. Zapew­nie­nie skó­rze odpo­wied­nie­go nawilżenia…

Więcej
Uroda

Najlepsze Walentynkowe prezenty dla Niego

Nie da się ukryć, że miłość wisi w powie­trzu! Nie­za­leż­nie od tego, czy Walen­tyn­ki obcho­dzo­ne 14 lute­go to dla Was wyjąt­ko­we świę­to, na próż­no unik­nąć w tym mie­sią­cu sym­bo­li miło­ści. Pozo­sta­ły ostat­nie dni, aby zdobyć…

Więcej
Uroda

Najlepsze Walentynkowe prezenty dla Niej

Począ­tek lute­go może ozna­czać tyl­ko jed­no: ofi­cjal­ny począ­tek sezo­nu zako­cha­nych! Jed­no­cze­śnie, to tak­że inten­syw­ny czas  poszu­ki­wań pre­zen­tów walen­tyn­ko­wych. Kwia­ty, słod­ko­ści,  bie­li­zna, a może luk­su­so­we kosme­ty­ki? 14 lute­go to nie tyl­ko tra­dy­cyj­ny dzień zako­cha­nych. Ten dzień może być…

Więcej
Uroda

Idealne prezenty na walentynki: dla niej, dla niego i… dla siebie

Miłość nie­jed­no ma imię. Dla­te­go na Walen­tyn­ki przy­go­to­wa­li­śmy pro­po­zy­cje pre­zen­tów od Ritu­las, któ­re spraw­dzą się ide­al­nie zarów­no dla Niej, jak i dla Nie­go. Ale świę­to miło­ści to nie tyl­ko czas dla par. To rów­nież dosko­na­ła oka­zja, aby spra­wić uro­czy upominek…

Więcej
Uroda

Miksuj sera i znajdź idealne połączenie dla swojej skóry!

Dla wszyst­kich entu­zja­stów pie­lę­gna­cji oraz dla tych, któ­rzy chcie­li­by o sie­bie zadbać, ale nie wie­dzą, od cze­go zacząć, mar­ki Gar­nier, Mixa oraz L’Oréal Paris przy­go­to­wa­ły krót­ki prze­wod­nik odkry­wa­ją­cy tajem­ni­ce naj­lep­szych duetów dla Two­jej cery! Witamina…

Więcej