Uroda

Francuskie kosmetyki do domu i pielęgnacji -  Baija Paris

Baija to Fran­cu­ska mar­ka natu­ral­nych kosme­ty­ków prze­zna­czo­nych do pie­lę­gna­cji skó­ry i domu – Baija w języ­ku arab­skim ozna­cza tyle, co „rado­sna kobie­ta”.  Zało­ży­cie­le mar­ki, pasjo­na­ci archi­tek­tu­ry wnętrz i pie­lę­gna­cji – Eli­sa­beth i Fabri­ce marzy­li o tym,…

Więcej
Uroda

Antyoksydanty w kosmetykach

Opóź­nia­ją sta­rze­nie się skó­ry i chro­nią ją przed szko­dli­wym dzia­ła­niem pro­mie­nio­wa­nia. Po jakie anty­ok­sy­dan­ty war­to się­gnąć pod­czas codzien­nej pie­lę­gna­cji?  Pie­lę­gna­cja twa­rzy to nie tyl­ko roz­wią­zy­wa­nie jej pro­ble­mów, ale tak­że pro­fi­lak­ty­ka prze­ciw­sta­rze­nio­wa i wycho­dze­nie naprze­ciw potrze­bom…

Więcej
Uroda

TOP 7 najlepszych zapachów dla kobiet na lato

Naj­lep­sze zapa­chy na upal­ne dni na pla­ży bądź par­ną, let­nią noc w mie­ście spra­wia­ją, że natych­miast prze­no­si­my się na sło­necz­ne wybrze­że połu­dnio­wej Fran­cji, Włoch czy leni­we­go week­en­du z przy­ja­ciół­mi w jed­nej z euro­pej­skich sto­lic. Spe­cy­ficz­ne…

Więcej
Uroda

ABC prawidłowej pielęgnacji szczoteczki FOREO

Szwedz­ka, pio­nier­ska mar­ka w dzie­dzi­nie hi-tech beau­ty – FOREO, zna­na jest przede wszyst­kim z inno­wa­cyj­nej szczo­tecz­ki do oczysz­cza­nia twa­rzy z linii Luna, zupeł­nie nowe­go spo­so­bu apli­ka­cji kore­ań­skich mase­czek za pomo­cą urzą­dze­nia Ufo, a tak­że sonicz­nych…

Więcej
Uroda

Jak dbać o ciało każdego dnia

Możesz uży­wać dro­gich kre­mów albo cho­dzić na nowo­cze­sne zabie­gi do kosme­tycz­ki, ale osta­tecz­nie naj­waż­niej­sza jest codzien­na ruty­na. Poznaj dobre nawy­ki, któ­re war­to wpro­wa­dzić do swo­jej pie­lę­gna­cji. Codzien­ne nakła­da­nie bal­sa­mu na cia­ło powin­no być jak mycie…

Więcej
Zdrowie

Jak poradzić sobie z oparzeniem słonecznym?

Wyso­ka tem­pe­ra­tu­ra i duże nasło­necz­nie­nie sprzy­ja­ją popa­rze­niom sło­necz­nym. Spo­so­by, któ­re war­to zasto­so­wać na obo­la­łą, czer­wo­ną skó­rę są róż­ne – cza­sa­mi wystar­czą domo­we tri­ki, a cza­sa­mi nie­zbęd­na będzie pomoc leka­rza.  Słoń­ce w nad­mia­rze bar­dzo nam szko­dzi,…

Więcej
Zdrowie

Jak walczyć z uzależnieniem od cukru 

Cukier czę­sto słu­ży nam jako nagro­da. Nagra­dza­my nim nie tyl­ko dzie­ci za dobre oce­ny w szko­le, ale też sie­bie, na przy­kład po stre­su­ją­cym dniu, doświad­cze­niu poraż­ki lub suk­ce­su. Doda­je­my cukier do kawy, pie­cze­my go w…

Więcej
Zdrowie

Czym jest refleksologia?

Reflek­so­lo­gia wywo­dzi się z tra­dy­cyj­nej medy­cy­ny chiń­skiej. Jej głów­ne zało­że­nia opie­ra­ją się na prze­ko­na­niu, że nasz orga­nizm funk­cjo­nu­je pra­wi­dło­wo dzię­ki pra­wi­dło­we­mu prze­pły­wo­wi ener­gii życio­wej przez kana­ły, któ­re są nazwa­ne meri­dia­na­mi. Reflek­so­lo­gia to for­ma pra­cy z…

Więcej
Uroda

TOP 7 najlepszych męskich zapachów na lato

Mimo, że tego­rocz­ne lato znacz­nie róż­ni się od dotych­cza­so­wych, ist­nie­ją spo­so­by, aby prze­nieść się w jeden z idyl­licz­nych zakąt­ków Euro­py czy świa­ta. Cudow­ny, znie­wa­la­ją­cych i odpo­wied­nio dobra­ny zapach potra­fi natych­miast pobu­dzić naszą wyobraź­nię, a odpo­wied­nia…

Więcej
Uroda

Peptydy - czy warto je stosować?

Pep­ty­dy to jeden z tych skład­ni­ków, po któ­ry war­to się­gnąć pod­czas pro­fi­lak­ty­ki prze­ciw­sta­rze­nio­wej skó­ry. Efek­ty sto­so­wa­nia ich potra­fią być bar­dzo dobre, ale to kon­tro­wer­syj­ny skład­nik kre­mów. Dla­cze­go? Pep­ty­dy to związ­ki ami­no­kwa­sów. Roz­wój tech­no­lo­gii umoż­li­wił syn­te­zę…

Więcej
Uroda

Piękne spojrzenie bez zmarszczek - najlepsze kremy pod oczy

Nasze spoj­rze­nie i skó­ra wokół oczy mogą spę­dzać sen z powiek, a zmarszcz­ki pod ocza­mi to zmo­ra wie­lu osób, w szcze­gól­no­ści kobiet. Tym­cza­sem, zna­le­zie­nie odpo­wied­nie­go kre­mu pod oczy może pomóc w roz­wią­za­niu tych pro­ble­mów. Od…

Więcej
NewsroomUroda

Nowa odsłona MATIS Paris

Fran­cu­ska mar­ka MATIS powsta­ła w latach 30. w Pary­żu, dzię­ki inży­nie­ro­wi che­mii Euge­ne Mavcro­ma­ti i jego rewo­lu­cjo­ni­zu­ją­ce­mu nowo­cze­sną kosme­to­lo­gie odkry­ciu. Prze­ciw­dzia­ła­nie ozna­kom sta­rze­nia się skó­ry to dome­na pro­duk­tów MATIS, dzię­ki któ­rym kom­plek­so­wo zadbasz o jej…

Więcej