Uroda

Intensywne nawilżenie i delikatne złuszczanie - Chanel Hydra Beauty Camellia Glow Concentrate

Gład­ka, pro­mien­na i wzmoc­nio­na cera? To moż­li­we przede wszyst­kim dzię­ki odpo­wied­nie­mu jej nawod­nie­niu. Naj­now­szy pro­dukt fran­cu­skie­go domu mody Cha­nel Hydra Beau­ty Camel­lia Glow Con­cen­tra­te to inten­syw­na kura­cja pod­no­szą­ca poziom nawil­że­nia, a jed­no­cze­śnie odna­wia­ją­ca skó­rę. Już…

Więcej
Uroda

Kosmetyki do stylizacji włosów – JOICO nadchodzi z NOWOŚCIAMI!

Kosme­ty­ki do sty­li­za­cji wło­sów powin­ny nieść za sobą sze­reg róż­no­rod­nych korzy­ści dla wło­sów – od utrwa­le­nia po ochro­nę ter­micz­ną. Z taki­mi pro­duk­ta­mi nad­cho­dzi JOICO, czy­li pro­fe­sjo­nal­na mar­ka do wło­sów, któ­rą wyróż­nia­ją inno­wa­cyj­ne tech­no­lo­gie, zawar­te w…

Więcej
MakijażUroda

Idealny makijaż oka z Bobbi Brown

Nawet naj­lep­sze eyeli­ne­ry czy cie­nie do powiek czę­sto mogą wyda­wać się nam zare­zer­wo­wa­ne na piąt­ko­wy wie­czór z przy­ja­ciół­mi czy wyjąt­ko­we oka­zje. Mając jed­nak na uwa­dze, że obec­nie więk­szość cza­su spę­dza­my w domu – nic nie…

Więcej
Uroda

Najlepsze filtry SPF na lato

Wła­śnie jeste­śmy na pół­met­ku waka­cji, a sło­necz­ne dni spra­wia­ją, że chce­my spę­dzać na zewnątrz jak naj­wię­cej cza­su. I o ile sie­dząc w domach pod­czas lock­dow­nu zapo­mi­na­li­śmy o ochro­nie prze­ciw­sło­necz­nej,  o tyle szcze­gól­nie nale­ży teraz zadbać…

Więcej
Uroda

Codzienne oczyszczanie twarzy z CeraVe

Pro­duk­ty nawil­ża­ją­ce Cera­Ve, opra­co­wa­ne we współ­pra­cy z der­ma­to­lo­ga­mi wzmac­nia­ją, odbu­do­wu­ją i opty­ma­li­zu­ją natu­ral­ną barie­rę ochron­ną skó­ry, zapew­nia­jąc jej zdro­wy wygląd. Spraw­dzo­ne i łatwo dostęp­ne, a przede wszyst­kim pole­ca­ne przez der­ma­to­lo­gów pro­duk­ty do codzien­nej pie­lę­gna­cji cery pomagają…

Więcej
Uroda

Poznaj nowe produkty Paul Mitchell INVISIBLEWEAR!

INVISIBLEWEAR odgry­wa klu­czo­wą rolę w dzi­siej­szym świe­cie, w któ­rym tak bar­dzo pożą­da­ny jest mini­ma­li­stycz­ny oraz bez­wy­sił­ko­wy wygląd. INVISIBLEWEAR zapew­nia deli­kat­ny wygląd – codzien­ną, nie­wy­mu­szo­ną ele­gan­cję. Jest to linia pro­duk­tów do pie­lę­gna­cji i sty­li­za­cji wło­sów, której…

Więcej
Uroda

Matis Paris – Cell Expert & Cell Skin w walce z lockdown ageing 

Fran­cu­ska, pio­nier­ska mar­ka, zna­na przede wszyst­kim z kosme­ty­ków sku­tecz­nie prze­ciw­dzia­ła­ją­cych ozna­kom sta­rze­nia się skó­ry – Matis Paris, wycho­dząc na prze­ciw współ­cze­snym potrze­bom spo­łe­czeń­stwa wpro­wa­dza do swo­jej ofer­ty dwa wyso­ce skon­cen­tro­wa­ne pro­duk­ty do codzien­nej pielęgnacji –…

Więcej
NewsroomUroda

Letnie, kosmetyczne nowości od Chanel

Lato to świet­ny moment na zmia­nę kosme­tycz­ki i dokład­ny prze­gląd pro­duk­tów, któ­rych uży­wa­my na co dzień – czy to w maki­ja­żu, czy w pie­lę­gna­cji. 100 – lecie kul­to­we­go zapa­chu Cha­nel to dobra oka­zja, żeby uzupełnić…

Więcej
UrodaWłosy

Jak odpowiednio chronić włosy latem?

Nasza wie­dza na temat świa­do­mej i bez­piecz­nej eks­po­zy­cji skó­ry na słoń­ce wzra­sta z roku na rok, wciąż jed­nak nie­wie­le mówi się o let­niej ochro­nie w kon­tek­ście wło­sów. A szko­da – pro­mie­nio­wa­nie UVA i UVB może…

Więcej
Uroda

Najlepsze kosmetyki do włosów SexyHair już w Polsce!

Wyobraź sobie kosme­tyk, któ­ry nie tyl­ko pie­lę­gnu­je wło­sy, ale też doda­je pew­no­ści sie­bie – mar­ka Sexy­Ha­ir dzia­ła cuda! Nowy wymiar sek­sa­pi­lu, jesteś goto­wa? Jeśli tak, te pro­duk­ty są wła­śnie dla Cie­bie. Naresz­cie dostęp­ne w Polsce!…

Więcej
Uroda

Paul Mitchell - najlepsze kosmetyki do stylizacji włosów

Kosme­ty­ki do sty­li­za­cji wło­sów są jed­ny­mi z wie­lu, któ­ry­mi może pochwa­lić się Paul Mit­chell, czy­li jed­na z naj­po­pu­lar­niej­szych marek na świa­to­wym ryn­ku fry­zjer­skim. Kosme­ty­ki do sty­li­za­cji wło­sów mar­ki Paul Mit­chell wyróż­nia­ją się naj­wy­żej jako­ści składnikami,…

Więcej