Uroda

Nowość od marki EISENBERG Paris - Ideal Protection SPF 30

EISENBERG Paris Ide­al Pro­tec­tion SPF 30 PA+++ two­rzy na skó­rze tar­czę, zdol­ną ochro­nić cerę przed dzia­ła­niem wol­nych rod­ni­ków wywo­ła­nych szko­dli­wy­mi czyn­ni­ka­mi zewnętrz­ny­mi i pozwa­la jej zacho­wać natu­ral­ny blask oraz mło­dy wygląd. Ten pro­dukt to wielowymiarowa…

Więcej
Newsroom

Marka LUSH otwiera trzeci sklep w Polsce

Mar­ka Lush kon­ty­nu­uje swój roz­wój na pol­skim ryn­ku, otwie­ra­jąc trze­ci sklep, któ­ry będzie pierw­szym poza sto­li­cą. Wybór loka­li­za­cji padł na wyjąt­ko­we cen­trum han­dlo­we Manu­fak­tu­ra w Łodzi. Otwar­cie zapla­no­wa­no na pią­tek, 5 kwiet­nia o godzi­nie 12:30.…

Więcej
Uroda

Innowacyjne dermokosmetyki SESDERMA z linii RETISIL

W dzi­siej­szych cza­sach coraz wię­cej uwa­gi poświę­ca­my pie­lę­gna­cji skó­ry doj­rza­łej, sta­ra­jąc się zni­we­lo­wać widocz­ne ozna­ki sta­rze­nia i zacho­wać jej pięk­no na dłu­żej. W tym kon­tek­ście inno­wa­cyj­ne der­mo­ko­sme­ty­ki SESDERMA z linii RETISIL sta­ją się pio­nie­rem w…

Więcej
Uroda

Najlepsze prezenty na Dzień Kobiet, które sprawisz sobie sama

Mię­dzy­na­ro­do­wy Dzień Kobiet, któ­ry przy­pa­da 8 mar­ca to abso­lut­nie wyjąt­ko­wy dzień, któ­ry nale­ży cele­bro­wać w każ­dy moż­li­wy spo­sób – cele­bru­jąc wła­sne osią­gnię­cia, robiąc sobie self-care day, czy wresz­cie spra­wie­nie sobie samej upo­min­ku. To wspa­nia­ła oka­zja, by…

Więcej
Uroda

Czym jest kolagen? Działanie, właściwości, wpływ na zdrowie.

Kola­gen to biał­ko struk­tu­ral­ne, któ­re sta­no­wi fun­da­men­tal­ny skład­nik tkan­ki łącz­nej. Jest to jed­no z naj­waż­niej­szych bia­łek wystę­pu­ją­cych w ludz­kim cie­le, odpo­wie­dzial­ne za utrzy­ma­nie ela­stycz­no­ści, jędr­no­ści i sprę­ży­sto­ści skó­ry. Jak dzia­ła kola­gen? Dzia­ła­nie kola­ge­nu pole­ga głównie…

Więcej
Uroda

Poznaj 5 ciekawostek o polskiej marce Alkmie

Alk­mie to pol­ska mar­ka kosme­tycz­na, któ­ra nie­ustan­nie zachwy­ca swo­ich klien­tów inno­wa­cyj­ny­mi pro­duk­ta­mi i zaawan­so­wa­ny­mi tech­no­lo­gia­mi pie­lę­gna­cyj­ny­mi. Jej uni­kal­na filo­zo­fia opar­ta na połą­cze­niu natu­ry z nowo­cze­sną nauką przy­cią­ga uwa­gę, dla­te­go war­to zgłę­bić nie­co wię­cej infor­ma­cji na…

Więcej
Uroda

Wyjątkowe prezenty na Dzień Kobiet

8 mar­ca to wyjąt­ko­wa data w kalen­da­rzu – Mię­dzy­na­ro­do­wy Dzień Kobiet. To dosko­na­ła oka­zja, aby sku­pić się na kobie­tach w naszym życiu – mat­kach, sio­strach, ciot­kach, przy­ja­ciół­kach i przede wszyst­kim, na sobie. War­to zatrzy­mać się…

Więcej
Uroda

Moje piękno i młodość: tajemnice ukryte w naturze

Dba­łość o pięk­no skó­ry nie ogra­ni­cza się jedy­nie do zabie­gów pie­lę­gna­cyj­nych i sto­so­wa­nia kosme­ty­ków. Praw­dzi­wy klucz do zdro­wej i pro­mien­nej skó­ry leży w naszym zdro­wym sty­lu życia i odpo­wied­niej die­cie. Odży­wie­nie orga­ni­zmu od środ­ka odgrywa…

Więcej