Uroda

Idealne prezenty na walentynki: dla niej, dla niego i… dla siebie

Miłość nie­jed­no ma imię. Dla­te­go na Walen­tyn­ki przy­go­to­wa­li­śmy pro­po­zy­cje pre­zen­tów od Ritu­las, któ­re spraw­dzą się ide­al­nie zarów­no dla Niej, jak i dla Nie­go. Ale świę­to miło­ści to nie tyl­ko czas dla par. To rów­nież dosko­na­ła oka­zja, aby spra­wić uro­czy upominek…

Więcej
Uroda

Miksuj sera i znajdź idealne połączenie dla swojej skóry!

Dla wszyst­kich entu­zja­stów pie­lę­gna­cji oraz dla tych, któ­rzy chcie­li­by o sie­bie zadbać, ale nie wie­dzą, od cze­go zacząć, mar­ki Gar­nier, Mixa oraz L’Oréal Paris przy­go­to­wa­ły krót­ki prze­wod­nik odkry­wa­ją­cy tajem­ni­ce naj­lep­szych duetów dla Two­jej cery! Witamina…

Więcej
Uroda

Cera pełna blasku na sylwestra!

Nie od dziś wia­do­mo, że sekre­tem pięk­nie wyglą­da­ją­ce­go make-up’u jest odpo­wied­nie przy­go­to­wa­nie skó­ry pod nie­go. Żaden roz­świe­tlacz nie da tak pięk­ne­go efek­tu, jak natu­ral­ny blask – dla­te­go trze­ba zna­leźć spo­sób, żeby go wydo­być. Zabły­snąć na sylwestra…

Więcej
Włosy

L'Oréal Professionnel Paris ogłasza zwycięzców międzynarodowego konkursu Style & Colour Trophy

Tego­rocz­na edy­cja cenio­ne­go na całym świe­cie kon­kur­su fry­zjer­skie­go Sty­le & Colo­ur Tro­phy to prze­łom w świe­cie fry­zjer­skim. To moment, w któ­rym histo­ria spo­tka­ła się z nowo­cze­sno­ścią – L’Oréal Pro­fes­sion­nel Paris, legen­dar­ny lider w dzie­dzi­nie fryzur,…

Więcej
Uroda

Guerlain otworzyło swój pierwszy butik w Polsce

Guer­la­in otwo­rzy­ło swój pierw­szy butik w Pol­sce w dniu 24 listo­pa­da 2023. Luk­su­so­wa fran­cu­ska mar­ka wybra­ła na loka­li­za­cję swo­je­go fla­go­we­go buti­ku jeden z naj­bar­dziej pre­sti­żo­wych cen­trów han­dlo­wych w War­sza­wie – West­field Moko­tów. NOWY ROZDZIAŁ GUERLAIN…

Więcej
UrodaVers24 favorites

BIBBI Parfum - zapachy w świecie  medytacji 

Mar­ka BIBBI Par­fum dostęp­na eks­klu­zyw­nie w per­fu­me­riach Gali­lu to luk­su­so­we zapa­chy, któ­re łączą w sobie rze­mio­sło i naj­no­wo­cze­śniej­szą tech­no­lo­gię- a wszyst­ko po to, by stwo­rzyć zupeł­nie nową sfe­rę doznań zapa­cho­wych. Zało­żo­na przez uro­dzo­ną w Szwecji,…

Więcej
Uroda

Zapach jako dzieło sztuki

Sztu­ka nie­ustan­nie posze­rza swo­je pola o nowe dzie­dzi­ny i na prze­strze­ni lat może­my zaob­ser­wo­wać, jak arty­ści adap­tu­ją nowe płasz­czy­zny twór­cze na swój uży­tek. Tak było z fil­mem i foto­gra­fią, któ­re począt­ko­wo wca­le nie wcho­dzi­ły do…

Więcej
Uroda

Słodkie święta w Zaczarowanej Krainie Jo Malone London

Aro­mat świe­że­go imbi­ru i świą­tecz­nych przy­praw zapro­wa­dzi Cię pro­sto do magicz­ne­go lasu peł­ne­go  lasek cukro­wych, roz­iskrzo­nych cho­inek oraz nie­za­po­mnia­nych pre­zen­tów od mar­ki Jo Malo­ne Lon­don. Naj­now­sza, limi­to­wa­na, cza­ru­ją­ca świą­tecz­na kolek­cja wpro­wa­dzi Cię w świat świą­tecz­nej magii. Jak…

Więcej
Uroda

Najnowszy zapach Editions de Parfums Frédéric Malle - Heaven Can Wait

Frédéric Mal­le został obda­rzo­ny nie­zwy­kłym darem: jak nikt inny potra­fi uży­wać nosa. Od Saint-Ger­ma­in-des-Prés aż po Cen­tral Park zbu­do­wał tajem­ni­czy świat emo­cji, po któ­rym podró­żu­je, jak­by prze­wra­cał stro­ny książ­ki peł­nej wspo­mnień, spo­tkań i fan­ta­zji. Jego…

Więcej