Uroda

Razem z JOICO raz na zawsze pożegnasz zniszczone włosy!

Zadba­ne wło­sy są pod­sta­wą do tego, aby czuć się pięk­nie oraz wyjąt­ko­wo! Zwłasz­cza teraz – po mroź­nej zimie, pod­czas któ­rej Two­je wło­sy z pew­no­ścią były nara­żo­ne na wie­le szko­dli­wych czyn­ni­ków. Pozwól nam zabrać się w…

Więcej
Uroda

Baby botox - czym jest i jakie daje efekty

Baby botox to rodzaj zabie­gu z zakre­su medy­cy­ny este­tycz­nej, któ­ry daje dobre efek­ty w posta­ci roz­pro­sto­wa­nia i wypeł­nie­nia powsta­łych na skó­rze zmarsz­czek. W prze­ci­wień­stwie do zwy­kłe­go botok­su, może­my ocze­ki­wać bar­dziej natu­ral­ne­go efek­tu. Po baby botox…

Więcej
Uroda

W trosce o gładką, nawilżoną skórę - najnowsze produkty CeraVe SA

Każ­dy pro­dukt Cera­Ve zawie­ra nie­zbęd­ne cera­mi­dy, potrzeb­ne zdro­wej skó­rze do przy­wró­ce­nia i utrzy­ma­nia jej natu­ral­nej barie­ry ochron­nej. Naj­now­sze pro­duk­ty z linii SA to połą­cze­nie tech­no­lo­gii MVE pozwa­la­ją­cej na kon­tro­lę pro­ce­su nawil­że­nia przez cały dzień, 10%…

Więcej
Uroda

Jak nawilżyć skórę głowy - 3 sprawdzone sposoby

Sucha skó­ra gło­wy swę­dzi i pie­cze – z cza­sem, jeśli o nią nie zadba­my może­my zacząć bory­kać się z łupie­żem i wypa­da­niem wło­sów, a tak­że para­dok­sal­nie z ich prze­tłusz­cza­niem się. Jak nawil­żyć skó­rę gło­wy? Przed­sta­wia­my…

Więcej
Uroda

Wieloetapowe oczyszczanie skóry z ZO Skin Health

Jak Cię widzą, tak Cię piszą” – to powie­dze­nie zna chy­ba każ­dy. Nic więc dziw­ne­go, że nie­mal na każ­dym kro­ku dba­my o swo­je cia­ło i wygląd zewnętrz­ny, zwra­ca­jąc uwa­gę na odpo­wied­nią die­tę, sport, czy ubiór.…

Więcej
Uroda

Wirtualna wizja piękna, czyli Chanel Lipscanner

Fran­cu­ski dom mody wycho­dzi poza wszel­kie sche­ma­ty, rady­kal­nie uprasz­cza­jąc wizję wir­tu­al­ne­go pięk­na i two­rząc pierw­szy ska­ner do ust. Czy sztucz­na inte­li­gen­cja i ponad­cza­so­we pięk­no mogą iść w parze? Dla Cha­nel wszyst­ko jest moż­li­we! Naj­now­sza apli­ka­cja…

Więcej
Uroda

Drunk Elephant w Polsce

To już! Dłu­go ocze­ki­wa­na pre­mie­ra ame­ry­kań­skiej mar­ki kosme­ty­ków do pie­lę­gna­cji skó­ry – Drunk Ele­phant, wresz­cie będzie dostęp­na w Pol­sce w sie­ci Sepho­ra – pre­mie­ra onli­ne już 09 mar­ca, a sta­cjo­nar­nie 22 mar­ca. Razem z nami…

Więcej
Uroda

Suche skórki na twarzy - jak się ich pozbyć?

Suche skór­ki na twa­rzy to pro­blem, któ­ry doty­ka nie tyl­ko posia­da­czy suchej skó­ry. Każ­de­mu z nas mogą się zda­rzyć nie­este­tycz­ne zgru­bie­nia, widocz­ne na przy­kład pod pod­kła­dem. Jak się ich pozbyć bez podraż­nie­nia i naru­sze­nia struk­tu­ry…

Więcej
UrodaWłosy

Wcierki do włosów - jak działają i  jak ich używać

Wcier­ki do wło­sów pomo­gą roz­pra­wić się z pro­ble­ma­mi taki­mi jak łupież czy wypa­da­nie wło­sów. Regu­lar­nie sto­so­wa­ne wzmoc­nią cebul­ki i popra­wią wygląd całej fry­zu­ry. Nic dziw­ne­go, że wło­so­ma­niacz­ki je uwiel­bia­ją.  Zwy­kle naj­bar­dziej sku­pia­my się na kon­dy­cji…

Więcej
Uroda

Kwas salicylowy - jak i kto powinien go stosować?

Kwas sali­cy­lo­wy to skład­nik kre­mów, toni­ków i peelin­gów. Się­gnąć po nie­go powin­ny szcze­gól­nie ci z nas, któ­rzy bory­ka­ją się z pro­ble­mem zanie­czysz­cze­nia cery. Kwas sali­cy­lo­wy bar­dzo dobrze radzi sobie z trą­dzi­kiem, matu­je skó­rę i spły­ca…

Więcej