Uroda

Grunge, Twiggy, lata 60- Chanel 2020/21 Métiers d’art make - up

Naj­now­sza kolek­cja fran­cu­skie­go domu mody to nie­zwy­kłe połą­cze­nie dwóch epok: roman­ty­zmu i rene­san­su, a jed­no­cze­śnie nowo­cze­sna inter­pre­ta­cja siły kobiet. Tym razem two­rząc maki­jaż do naj­now­sze­go poka­zu Lucia Pica posta­wi­ła na gra­ficz­ny, mrocz­ny, inten­syw­ny, czar­ny mato­wy…

Więcej
Uroda

Le Phyto Rouge Sisley Paris - wyjątkowy design i pielęgnacja

Kul­to­wa pomad­ka mar­ki Sisley Paris powsta­ła w 2018 roku – Le Phy­to Rouge, dotych­czas dostęp­na w 20 wyso­ko napig­men­to­wa­nych i świe­tli­stych odcie­niach dopa­so­wu­ją­cych się do tona­cji skó­ry, tym razem zosta­ła wzbo­ga­co­na o czte­ry zupeł­nie nowe,…

Więcej
Uroda

Puszące się włosy - 5 sposobów na wygładzenie niesfornych pasm

Two­je wło­sy puszą się, elek­try­zu­ją i nie ukła­da­ją? Zebra­li­śmy pięć nie­za­wod­nych spo­so­bów, dzię­ki któ­rym w koń­cu będziesz cie­szyć się gład­ką taflą wło­sów.  Puszą­ce się wło­sy to pro­blem, któ­ry doty­ka szcze­gól­nie oso­by o wyso­ko i śred­nio­po­ro­wa­tych…

Więcej
Uroda

Naturalna i holistyczna pielęgnacja - Slowglow.pl

Każ­dy lubi  czuć się pięk­nym i ma pra­wo zadbać o sie­bie. Powsta­ły w lip­cu tego roku con­cept sto­re Slowglow.pl to praw­dzi­wa kopal­nia natu­ral­nych, nie­te­sto­wa­nych na zwie­rzę­tach pro­duk­tów pol­skich pro­du­cen­tów, takich jak: ala natu­ral beau­ty, Oio,…

Więcej
Uroda

W pełni odżywione usta z linią Lips Pat&Rub by Kinga Rusin

Jesie­nią i zimą nasze usta są szcze­gól­nie nara­żo­ne na utra­tę wil­got­no­ści i wysu­sze­nie. Tym­cza­sem, mięk­kie i zadba­ne usta to jeden z atry­bu­tów kobie­co­ści. Dla­cze­go usta to jed­na z naj­wraż­liw­szych czę­ści nasze­go cia­ła, wyma­ga­jąc szcze­gól­nej pie­lę­gna­cji?…

Więcej
Uroda

Pelavo - moc roślinnych preparatów w walce o silną odporność

Gwał­tow­na zmia­na aury – szcze­gól­nie ta, kie­dy z let­nich, cie­płych wie­czo­rów prze­cho­dzi­my na chłod­ne i wietrz­ne poran­ki – spra­wia, że nasz orga­nizm nara­żo­ny jest na więk­szy stres. Wów­czas dopa­da nas jesien­na chan­dra i naj­chęt­niej marzy­my,…

Więcej
Uroda

Black Friday i lista Indii

Black Fri­day to dobry dzień, by kupo­wać rze­czy taniej. Nale­ży jed­nak pamię­tać, że nie war­to robić zaku­pów dla same­go kupo­wa­nia, ale sku­pić się na tym, cze­go napraw­dę potrze­bu­je­my.  Przy­go­to­wa­łam dla Was listę pro­duk­tów beau­ty, któ­re sama…

Więcej
Uroda

Cera wrażliwa - jak o nią dbać?

Cera wraż­li­wa nie jest łatwa w pie­lę­gna­cji. Wyma­ga cier­pli­wo­ści, roz­wa­gi w wybie­ra­niu kosme­ty­ków i uważ­no­ści. Zebra­ły­śmy wska­zów­ki, któ­re pomo­gą w codzien­nym dba­niu o skłon­ną do podraż­nień cerę. Cera wraż­li­wa nad­mier­nie reagu­je na wie­le, z pozo­ru…

Więcej
Uroda

Włosy średnioporowate - charakterystyka i pielęgnacja 

Wło­sy śred­nio­po­ro­wa­te to naj­po­pu­lar­niej­szy rodzaj wło­sów. Moż­na je nazwać wło­sa­mi nor­mal­ny­mi bo nie mają dużej ten­den­cji do prze­su­sza­nia tak jak wło­sy wyso­ko­po­ro­wa­te, ani nie są tak podat­ne na obcią­że­nia jak nisko­po­ry. Nie ozna­cza to jed­nak,…

Więcej
Uroda

W trosce o skórę najbliższych - Eau Thermale Avène 

Już od naj­młod­szych lat war­to zaszcze­piać w dzie­ciach dba­nie o higie­nę i codzien­ną pie­lę­gna­cję. Z naj­now­szą linią der­mo­ko­sme­ty­ków Eau Ther­ma­le Avène dla mamy i dziec­ka, zamie­nisz nud­ną rytu­ję malu­cha w fascy­nu­ją­cą podróż do kra­iny doro­słych.…

Więcej
Uroda

ChitoneCare – hydrożel w codziennej pielęgnacji

Hydro­że­le chi­to­za­no­we Chi­to­Ve­lum PRO to magicz­ny pro­dukt wyko­rzy­sty­wa­ny w pro­duk­tach kosme­tycz­nych i opa­trun­ko­wych w dwóch warian­tach: Chi­to­Ve­lum® (chi­to­zan + woda + kwas orga­nicz­ny np. mle­ko­wy) oraz opa­ten­to­wa­ne­go Chi­to­Ve­lum® PRO (chi­to­zan + woda + dwu­tle­nek węgla).…

Więcej
Uroda

Jak dieta wpływa na skórę

Pra­wi­dło­we odży­wia­nie jest bar­dzo waż­ne dla nasze­go zdro­wia. Nie­zdro­wa die­ta wpły­wa nega­tyw­nie na meta­bo­lizm, powo­du­je przy­rost masy cia­ła, a nawet może uszko­dzić nie­któ­re narzą­dy, takie jak ser­ce czy wątro­ba. To, co jemy, wpły­wa rów­nież na…

Więcej