ArchitekturaDesignStyl życia

Casa Caucasco – dom architekta José Juana Rivera Río

Druga dekada XXI wieku zredefiniuje pojęcie luksusu. Nowym bogactwem staną się rzeczy niematerialne, takie jak cisza, komfort bycia off-line, życie zgodne z cyklem pór roku oraz obcowanie z naturą. Obiektem pożądania będą siedliska zaprojektowane w symbiozie  z otaczającym krajobrazem oraz szacunkiem do tradycyjnego rzemiosła i naturalnego piękna surowych materiałów.

Casa Caucasco

Drew­no jest mate­ria­łem wyjąt­ko­wym – zapro­jek­to­wa­nym przez natu­rę i ukształ­to­wa­nym przez czas. To jeden z tych surow­ców, któ­re­go źró­dło może pozo­stać nie­wy­czer­pa­ne pod warun­kiem, że z sza­cun­kiem zadba­my o jego pra­wi­dło­we pozy­ski­wa­nie. Las odgry­wa nie­za­stą­pio­ną rolę w zacho­wa­niu jako­ści atmos­fe­ry, powie­trza oraz regu­la­cji hydro­lo­gicz­nej pla­ne­ty. To dla­te­go drew­no jest mate­ria­łem, któ­ry tak sil­nie wpi­su­je się w pro­jek­ty wnętrz i domów nasta­wio­nych na sym­bio­zę z natu­rą oraz któ­re cenią jej piękno.

Ate­lier w samym ser­cu lasu

Pomysł na kolek­cję Ate­lier od Listo­ne Gior­da­no pocho­dzi pro­sto z ser­ca Umbrii. To wynik spo­tka­nia wło­skich war­to­ści kul­tu­ry rze­mieśl­ni­czej oraz naj­wyż­szych stan­dar­dów pro­duk­cyj­nych fir­my. Tra­dy­cyj­ne tech­ni­ki obrób­ki drew­na w duecie z dzi­siej­szy­mi moż­li­wo­ścia­mi tech­no­lo­gicz­ny­mi two­rzą ponad­cza­so­wy design, a tak­że odpo­wiedź na rosną­cą potrze­bę inte­gra­cji z śro­do­wi­skiem oraz życia w zgo­dzie z naturą.

Otwar­cie na natu­rę 

Casa Cau­ca­sco to dom archi­tek­ta José Juana Rive­ra Río – zało­ży­cie­la JJRR/ARQUITECTURA. Posia­dłość usy­tu­owa­na jest w wil­lo­wej czę­ści Mexi­co City, a klu­czem do pro­jek­tu sta­ło się naj­bliż­sze oto­cze­nie dziel­ni­cy. Bry­ła budyn­ku wzno­si się metr nad pozio­mem grun­tu. Dzię­ki temu zabie­go­wi miesz­kań­cy mogą cie­szyć oczy spek­ta­ku­lar­nym wido­kiem na roz­cią­ga­ją­ce się na hory­zon­cie góry oraz usy­tu­owa­ne u pod­nó­ża mia­sto. Część dzien­na, zlo­ka­li­zo­wa­na na par­te­rze domu, otwie­ra się na ogród dłu­gim prze­su­wa­nym oknem, któ­re jest przej­ściem mię­dzy zabu­do­wa­ną stre­fą domo­wą, a ota­cza­ją­cą budow­lę natu­rą. Ogród oraz wnę­trze domu wypeł­nia buj­na roślin­ność, co zacie­ra gra­ni­cę pomię­dzy wnę­trzem i zewnę­trzem budyn­ku i spra­wia, że beto­no­wo-szkla­na kon­struk­cja wyra­sta wprost z natu­ry. Bru­ta­li­stycz­na bry­ła kon­tra­stu­je z cie­płym wnę­trzem otu­lo­nym natu­ral­nym drew­nem. 

Casa Caucasco Casa Caucasco

We wnę­trzu wyko­rzy­sta­no par­kie­ty Heri­ta­ge – fili­gr­na z kolek­cji Ate­lier wyko­na­ne z cer­ty­fi­ko­wa­ne­go dębu z fran­cu­skich lasów Fona­ti­nes. Powierzch­nia drew­na zosta­ła pod­da­na pro­ce­so­wi szczot­ko­wa­nia, któ­ry utrwa­lił natu­ral­ną struk­tu­rę surow­ca. Cho­dząc po tym par­kie­cie moż­na nawią­zać kon­takt z natu­ral­ną siłą drewna.

Natu­ral­ne śro­do­wi­sko we wnę­trzu domu 

Par­kie­ty Listo­ne Gior­da­no kore­spon­du­ją ze śro­do­wi­skiem tak­że po ich zain­sta­lo­wa­niu wewnątrz domu – nie tyl­ko dzię­ki suro­wej i orga­nicz­nej for­mie, ale tak­że poprzez eko­lo­gicz­ny pro­ces pro­duk­cji. Drew­no w domu wpły­wa na utrzy­ma­nie dobrej tem­pe­ra­tu­ry, pod­no­si poziom wil­got­no­ści powie­trza a tak­że hamu­je aku­mu­la­cję ładun­ków elek­tro­sta­tycz­nych. Fun­da­men­tal­ne zna­cze­nie ma tak­że wyko­rzy­sta­nie eko­lo­gicz­nych kle­jów i lakie­rów, któ­re nie zawie­ra­ją sub­stan­cji tok­sycz­nych. Każ­de drze­wo wyko­rzy­sty­wa­ne do pro­duk­cji desek Listo­ne Gior­da­no ści­na­ne jest w szczy­to­wym okre­sie wzro­stu i zastę­po­wa­ne licz­ny­mi nasa­dze­nia­mi. Młod­sze drze­wa pochła­nia­ją zanacz­nie wię­cej dwu­tlen­ku węgla potrzeb­ne­go im do wzro­stu, a więc mają lep­szy wpływ na jakość powie­trza niż star­si poprzed­ni­cy. Wszyst­kie pod­ło­gi Listo­ne Gior­da­no posia­da­ją sze­reg cer­ty­fi­ka­tów potwier­dza­ją­cych ich jakość i dba­łość o śro­do­wi­sko dzię­ki temu ich wpływ na życie domow­ni­ków nie ogra­ni­cza się tyl­ko do pięk­ne­go desi­gnu, ale tak­że zna­czą­co pod­no­si kom­fort życia. 

Casa Caucasco Casa Caucasco Casa Caucasco

Wię­cej na www.listonegiordano.com, www.forestile.pl 

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy