Cannes: Get the look z ambasadorkami L’Oréal Paris

Tekst: Hele­na Chmie­lew­ska / mate­ria­ły pra­so­we
Zdję­cia: mate­ria­ły pra­so­we

1Collage

Widzie­li­ście już jak pięk­nie pre­zen­to­wa­ły się amba­sa­dor­ki L’Oréal Paris  na czer­wo­nym dywa­nie w Can­nes? Zoe Sal­da­na, Bla­ke Live­ly, Inès de La Fres­san­ge, Eva Lon­go­ria, Fre­ida Pin­to i Che­ryl Cole wyglą­da­ły per­fek­cyj­nie! Każ­da z nich mia­ła sek­sow­ny, jed­no­cze­śnie nie­sa­mo­wi­cie oszczęd­ny, a zara­zem bar­dzo kobie­cy look.

Dru­ga z Pań uświa­do­mi­ła Nam, jak wie­le może zmie­nić fry­zu­ra. Upię­te wło­sy doda­ją gra­cji i ele­gan­cji pod­kre­śla­jąc fan­ta­stycz­ne, pokaź­ne kol­czy­ki. Roz­pusz­czo­ne fale w połą­cze­niu z jaśniej­szym cie­niem, roz­świe­tla­ją twarz, spra­wia­jąc wra­że­nie ide­al­nie pro­mien­nej cery 20-lat­ki. To nie­sa­mo­wi­te!

Jesteś cie­ka­wa jakiś pro­duk­tów uży­ły nasze sła­wy? Spójrz niżej na każ­dą ze sty­li­za­cji, a eks­pert od maki­ja­żu – Ane­ta Kostrze­wa – wytłu­ma­czy Ci jaki efekt dają poszcze­gól­ne kosme­ty­ki. Marzy Ci się Red Car­pet Look? Od dziś jest w zasię­gu Two­jej ręki!

newsletter_ZOE_SALDANA

newsletter_BLAKE_LIVELY

newsletter_BLAKE_LIVELY2

newsletter_INES_DE_LA_FRESSANGE

newsletter_EVA_LONGORIAnewsletter_FREIDA_PINTO

newsletter_CHERYL_COLE

newsletter_EVA_LONGORIA_2

 

For Vers-24, War­saw

_____

WIĘCEJ:
lorealparis.com
POLECAJCIE:Komentarze

komen­ta­rzy