ModaNewsroomZOOM ON

Calzedonia Legs Show 2019

 8 października o godzinie 19-ej w Weronie odbyła się druga edycja Calzedonia Leg Show. Data tego widowiskowego pokazu nie bez powodu zbiegła się z 60. rocznicą odkrycia rajstop. Ten wyjątkowy wieczór miał na celu celebrowanie tej części garderoby jako coś więcej niż tylko akcesorium, ale jako prawdziwą gwiazdę kobiecych dodatków – elementu, który może dodać blasku nawet najbardziej casualowej stylizacji. Pokaz Calzedonia Legs Show 2019 Hotel Edition odbył się w siedzibie głównej firmy w Weronie. Podczas pokazu w Weronie nie zabrakło rownież polskiego akcentu – po wybiegu dumnie kroczyła i błyszczała polska modelka – Karolina Gorzała.

Calzedonia Legs Show 2019, modelki Emi Renata, Tara Falla, Dasha Maletina

Cal­ze­do­nia Legs Show 2019
Zdję­cia: Danie­le Venturelli

Pod­czas tego­rocz­ne­go poka­zu mar­ki Cal­ze­do­nia wybieg zamie­nił się w boga­to zdo­bio­ne wej­ście do Grand Hote­lu. Sce­no­gra­fia skła­da­ła się z pokój, któ­re drzwi otwie­ra­ły się i zamy­ka­ły dzię­ki grze świa­teł i cie­ni, pod­kre­śla­jąc boha­te­rów poka­zu – raj­sto­py i poń­czo­chy  z jesien­no-zimo­wej kolek­cji Cal­ze­do­nii na sezon 2019. Model­ki dum­nie kro­czy­ły po wybie­gu w dopa­so­wa­nych, krót­kich sukien­kach odsła­nia­ją­cych wzo­rzy­ste, peł­ne wzo­rów geo­me­trycz­nych i logo rajstopy.

Emi Renata, Calzedonia Legs Show 2019

Cal­ze­do­nia Legs Show 2019
Zdję­cia: Danie­le Venturelli

Nowość sezo­nu? Logo­ma­nia! Raj­sto­py w nadru­ko­wa­ne logo CLZ w dużym roz­mia­rze, a tak­że napis mar­ki zło­żo­ny z odpo­wied­nich lite­rek, któ­ry pokry­wa całą powierzch­nię nóg. 

Odważ­niej­szym paniom, spodo­ba­ją się meta­licz­ne i błysz­czą­ce tek­stu­ry, któ­re są kata­li­za­to­ra­mi nawet naj­bar­dziej roz­pro­szo­ne­go spoj­rze­nia. Raj­sto­py i leg­gin­sy sta­ją się olśnie­wa­ją­cą bro­nią uwo­dze­nia, któ­rych bla­ski roz­świe­tli nawet naj­bar­dziej mini­ma­li­stycz­ny look. Głów­ną rolę w zdję­ciach wize­run­ko­wych kolek­cji peł­nią wzo­ry. Naj­bar­dziej atrak­cyj­ne są bez wąt­pie­nia kra­ty: w sty­lu bry­tyj­skim, pepit­ka, duże rom­by, a tak­że prąż­ki w sty­lu oxs­fordz­kim.  Na koniec cie­płe i przy­tul­ne kasz­mi­ro­we mode­le idą w parze z bro­ka­to­wy­mi prąż­ka­mi, w róż­nych odcie­niach czerwieni.

Calzedonia Legs Show 2019, modell Tara Farra

Cal­ze­do­nia Legs Show 2019
Zdję­cia: Danie­le Venturelli

Calzedonia Legs Show 2019 ,

Cal­ze­do­nia Legs Show 2019
Zdję­cia: Danie­le Venturelli

Calzedonia Legs Show 2019

Cal­ze­do­nia Legs Show 2019
Zdję­cia: Danie­le Venturelli

Calzedonia Legs Show 2019  Zdjęcia: Daniele Venturelli

Cal­ze­do­nia Legs Show 2019
Zdję­cia: Danie­le Venturelli

Calzedonia Legs Show 2019  Zdjęcia: Daniele Venturelli

Cal­ze­do­nia Legs Show 2019
Zdję­cia: Danie­le Venturelli

Calzedonia Legs Show 2019 , model: Livia Pillmann

Cal­ze­do­nia Legs Show 2019
Zdję­cia: Danie­le Venturelli

Cal­ze­do­nia Legs Show 2019
Zdję­cia: Danie­le Venturelli 

Cal­ze­do­nia Legs Show 2019
Zdję­cia:  Danie­le Venturelli 

Cal­ze­do­nia Show 2019
Zdję­cia: Danie­le Venturelli 

Calzedonia Legs Show 2019 Zdjęcia: Daniele Venturelli

Cal­ze­do­nia Legs Show 2019
Zdję­cia: Danie­le Venturelli

O maki­jaż mode­lek zadba­ła fir­ma MAC Cosme­tics na cze­le z Micha­el Magna­ni, a za sty­li­za­cję wło­sów odpo­wia­dał team Gio­van­nie­go Iovi­no, z ramie­nia mar­ki COTRIL.

Sie­dzi­ba mar­ki w Wero­nie cał­ko­wi­cie zmie­ni­ła swój wygląd, prze­mie­nia­jąc się na jeden wie­czór w hotel z praw­dzi­we­go zda­rze­nia, któ­ry gościł gwiaz­dy, cele­bry­tów i gości z całe­go świata.

Chiara Ferragni

Chia­ra Fer­ra­gni, Cal­ze­do­nia Legs Show 2019
Zdję­cia: Danie­le Venturelli

Barbara Palvin

Bar­ba­ra Palvin, Cal­ze­do­nia Legs Show 2019
Zdję­cia: Danie­le Venturelli

Wyjąt­ko­we show z pierw­szych rzą­dów podzi­wia­ny m.in. Chiar­ra Fer­ra­gni, wło­ska pre­zen­ter­ka Melis­sa Sat­ta i model­ka Bar­ba­ra Palvin.

Kasia Szklarczyk, Zosia Ślotała, Anna Nowak oraz Karolina Pisarek

Kasia Szklar­czyk, Zosia Ślo­ta­ła, Anna Nowak oraz Karo­li­na Pisa­rek, Cal­ze­do­nia Legs Show 2019
Zdję­cia: Danie­le Venturelli

Wśród pol­skich gości zna­la­zły się m.in.: Kasia Szklar­czyk, Zosia Ślo­ta­ła, Anna Nowak oraz Karo­li­na Pisa­rek. 

Zdję­cia: mate­ria­ły prasowe
Tekst: mate­ria­ły pra­so­we, Mar­le­na Wysocka

Komentarze

komentarzy