Cała prawda o zawodzie modelki

Tekst: Anna Jan­kow­ska
Zdję­cia: models.com

manon-leloup-whistles-fall-cass-bird-18126337

 

Modo­wy mara­ton roz­po­czął się na dobre i jak co pół roku, tak i teraz, potrwa ponad czte­ry tygo­dnie. Nowy Jork, Paryż, Medio­lan i Lon­dyn – czte­ry waż­ne tygo­dnie dla redak­to­rów mody, sty­li­stów, kup­ców, a przede wszyst­kim dla dziew­czyn, któ­rych dro­ga wio­dą­ca na wybieg wca­le nie jest pro­sta.

O tym jak wyglą­da życie model­ki opo­wie­dzia­ła Fran­cuz­ka Manon Lelo­up. Do trwa­ją­ce­go nie­speł­na godzi­nę fil­mu „Spe­aking Dolls” (tł. red. „Mówią­ce Lal­ki”) zaan­ga­żo­wa­ła kole­żan­ki z bran­ży, m.in. Yumi Lam­bert, Mari­ne Dele­euw czy Pau­li­ne Hoarau. Akcja doku­men­tu dzie­je się w cza­sie wio­sen­nych fashion weeks 2014, kie­dy model­ki prze­miesz­cza­ją się z Nowe­go Jor­ku do Pary­ża, prze­mie­rza­jąc sto­li­ce mody w pogo­ni za kolej­ny­mi castin­ga­mi, któ­rych w cią­gu dnia może być nawet kil­ka­na­ście. Żad­na z dziew­czyn nie może być pew­na miej­sca na wybie­gu, ponie­waż nawet kil­ku­se­zo­no­wa współ­pra­ca z danym pro­jek­tan­tem nie gwa­ran­tu­je, że po raz kolej­ny zaan­ga­żu­je on tą samą model­kę do współ­pra­cy. Ponad­to, każ­de­go sezo­nu do bran­ży przy­by­wa „nowych twa­rzy”, kon­ku­ren­cja na ryn­ku sta­le rośnie, dla­te­go wejść na sam szczyt i pozo­stać na nim dłu­żej, niż jeden sezon, to nie lada wyzwa­nie.

tumblr_ncugsjBZEE1qf738lo1_1280
Dziew­czy­ny z fil­mu są szczę­ścia­ra­mi, już kolej­ny sezon na brak zle­ceń nie mogą narze­kać, choć jak przy­zna­je sama Manon, wyma­ga­nia wobec nich są cza­sem bar­dzo odmien­ne w róż­nych sto­li­cach mody. Model­ka zdra­dza, że naj­bar­dziej stre­su­ją­ca bywa pra­ca w Nowym Jor­ku i Pary­żu, ponie­waż syl­wet­ka wyma­ga­na w ame­ry­kań­skiej sto­li­cy mody jest zazwy­czaj nie­co inna, niż ta pożą­da­na w Euro­pie.

Kie­dy dziew­czy­ny przej­dą już castin­gi cze­ka­ją je pró­by cho­dze­nia, maki­jaż, przy­miar­ki. Gru­pa pra­cu­ją­ca przy każ­dym poka­zie jest dla nich jak rodzi­na, co ma szcze­gól­ną war­tość dla mło­dych dziew­cząt spę­dza­ją­cych prze­wa­ża­ją­cą część swo­je­go życia w samot­nych podró­żach zawo­do­wych, wciąż z nowy­mi ludź­mi. Lelo­up porów­nu­je zespo­ły pra­cu­ją­ce przy poje­dyn­czych poka­zach do szkol­nych klas, w któ­rych nauczy­cie­la­mi są pro­jek­tan­ci, a ucznia­mi model­ki.

475851267_1280

Doku­ment nakrę­co­ny przez Manon nie jest ata­kiem skie­ro­wa­nym na świat mody, a jedy­nie obra­zem mają­cym na celu poka­za­nie zawo­du model­ki za kuli­sa­mi naj­więk­szych poka­zów mody i sesji zdję­cio­wych, któ­re oku­pio­ne są wie­lo­ma wyrze­cze­nia­mi. Jed­nak, jak pod­kre­śla Lelo­up, pra­ca w tej bran­ży jest wol­nym wybo­rem każ­dej dziew­czy­ny, któ­ra dosko­na­le zda­je sobie spra­wę, że nie­sie ona ze sobą zarów­no pozy­tyw­ne, jak i nega­tyw­ne aspek­ty. Pozna­wa­nie inte­re­su­ją­cych ludzi, nowych miejsc, nauka języ­ków bywa­ją wciąż bar­dzo kuszą­ce dla dora­sta­ją­cych dziew­czyn.

Do tej pory mie­li­śmy oka­zję obej­rzeć już doku­ment doty­czą­cy pra­cy mode­lek, autor­stwa Sary Ziff („Pic­tu­re Me”, 2009). Był to film obna­ża­ją­cy nie­bez­pie­czeń­stwa bran­ży mode­lin­go­wej i uka­zu­ją­cy jej naj­bar­dziej bru­tal­ne zja­wi­ska. Sar­ka­stycz­ny wydźwięk mia­ła też pro­duk­cja Wil­lia­ma Kle­ina „Kim jesteś Pol­ly Mag­goo?”, star­sza, bo z roku 1966, ale nadal aktu­al­na. Zesta­wia­jąc wcze­śniej­sze dzie­ła z doku­men­tem Manon Lelo­up mamy moż­li­wość choć tro­chę zbli­żyć się do praw­dy doty­czą­cej zawo­du model­ki oraz zwe­ry­fi­ko­wać praw­dzi­wość ste­reo­ty­pów funk­cjo­nu­ją­cych na temat tej pro­fe­sji w spo­łe­czeń­stwie.

For Vers-24, War­saw

_____

PRZECZYTAJ TEZ:
BACK TO SCHOOL W STYLU PREPPY
EMILY RATAJKOWSKI
CZARNE SNEAKERSY
KAROLINA GRUSZECKA. MODOWA DJ-KA MIKSUJE TRENDY!
ALEXA CHUNG PRZEDSTAWIA ŚWIAT MODY OD PODSZEWKIKomentarze

komen­ta­rzy