Cała prawda o jedzeniu wieczorem

Jedzenie późno w nocy zdarza się nawet najlepszym. Niezależnie od tego, czy jest to pełny posiłek, czy tylko przekąska, jedzenie późno w nocy może powodować wiele skutków ubocznych w kontekście naszego zdrowia. Przede wszystkim, zaburza naturalny rytm twojego ciała. Zasadniczo, im później jesz, tym mniejsza część organizmu jest gotowa do snu, co może wpłynąć na twoje funkcjonowanie w dniu następnym. Dziś uświadamiamy wam, co dzieje się w organizmie, gdy spożywamy posiłki późnym wieczorem.

Jedze­nie póź­nym wie­czo­rem oraz w nocy przy­czy­nia się nie tyl­ko do wzro­stu masy cia­ła, a tak­że zwięk­sza ryzy­ko wystą­pie­nia cukrzy­cy oraz cho­rób ser­ca. Póź­ne posił­ki zwięk­sza­ją stę­że­nie glu­ko­zy oraz insu­li­ny, co przy­czy­nia się do roz­wo­ju cukrzy­cy typu 2, a tak­że wpły­wa­ją na stę­że­nie cho­le­ste­ro­lu, co wią­że się ze zwięk­szo­nym ryzy­kiem cho­rób ser­ca. Jemy nocą z róż­nych powo­dów, któ­re czę­sto mają nie­wie­le wspól­ne­go z praw­dzi­wym gło­dem. Naj­częst­sze powo­dy to nuda i stres. Jeśli się­gasz po prze­ką­ski po kola­cji, nie oszu­kuj­my się – ich jedze­nie nie pod­le­ga kon­tro­li. Chip­sy, palusz­ki, kra­ker­sy, cia­stecz­ka to naj­czę­ściej spo­ży­wa­ne pro­duk­ty pod­czas sie­dze­nia przed tele­wi­zo­rem lub kom­pu­te­rem. W tej sytu­acji bar­dzo łatwo jest zjeść w szyb­kim tem­pie całą pacz­kę chip­sów czy sło­nych palusz­ków, zanim zdasz sobie spra­wę z tego, że wła­śnie to zro­bi­łeś. Oprócz tych dodat­ko­wych, zbęd­nych kalo­rii, jedze­nie w nocy może spo­wo­do­wać nie­straw­ność oraz pro­ble­my ze snem, co dodat­ko­wo zwol­ni twój meta­bo­lizm. Dodat­ko­wo, jedze­nie póź­nym wie­czo­rem może powo­do­wać refluks, czy­li zarzu­ca­nie tre­ści pokar­mo­wej z żołąd­ka do prze­ły­ku. Oprócz pokar­mu do prze­ły­ku wra­ca tak­że obec­ny w żołąd­ku kwas sol­ny oraz enzy­my tra­wien­ne. Wywo­łu­je to pie­cze­nie, czy­li tak zwa­ną zga­gę.

Dlaczego mamy ochotę na jedzenie wieczorem?

  1. Nie jemy wystar­cza­ją­co dużo w cią­gu dnia – to oczy­wi­ste, że przy­czy­ną two­je­go wie­czor­ne­go gło­du jest to, że nie jesz wystar­cza­ją­co dużo w cią­gu dnia. Spró­buj zjeść więk­szy posi­łek w porze obia­do­wej oraz lek­ką kola­cję, aby upew­nić się, że w peł­ni stra­wisz jedze­nie oraz dostar­czysz odpo­wied­nią ilość błon­ni­ka wraz ostat­nim posił­kiem.
  2. Twój poziom cukru we krwi ule­ga zbyt dużym waha­niom – cią­głe waha­nia cukru nie sprzy­ja­ją zdro­wym nawy­kom żywie­nio­wym. Jeśli czę­sto czu­jesz się ospa­ły i brak ci ener­gii – zba­daj cukier. Spró­buj też ogra­ni­czyć spo­ży­cie cukru wraz z die­tą, a two­je wie­czor­ne pra­gnie­nie jedze­nia znik­nie.
  3. Kor­ty­zol i stres – nie czu­jesz gło­du, ale każ­dy wie­czór spę­dzasz przy lodów­ce w poszu­ki­wa­niu jedze­nia? Jeśli byłeś zestre­so­wa­ny przez cały dzień, hor­mon stre­su (kor­ty­zol), utrzy­muj się na wyso­kim pozio­mie i zwięk­sza ape­tyt na żyw­ność boga­ta w cukier i tłuszcz.

Cztery powody, dla których należy unikać jedzenia w nocy:

  1. Może wpły­nąć na two­ją pamięć – według ame­ry­kań­skich naukow­ców prze­ką­ski spo­ży­wa­ne póź­no w nocy mogą mieć nega­tyw­ny wpływ na pamięć oraz funk­cje poznaw­cze.
  2. Obni­ża jakość snu – bada­nia potwier­dza­ją, że nawy­ki żywie­nio­we mogą mieć nega­tyw­ny wpływ na sen oraz marze­nia sen­ne. Jedze­nie póź­no w nocy zosta­ło powią­za­ne ze złą jako­ścią snu.
  3. Zwięk­sza ryzy­ko zawa­łu ser­ca – spo­ży­wa­nie kola­cji po godzi­nie 19 może zwięk­szyć ryzy­ko wystą­pie­nia zawa­łu ser­ca u osób z wyso­kim ciśnie­niem krwi.
  4. Powo­du­je kwa­śny refluks – zda­niem leka­rzy, jedze­nie póź­no w nocy (szcze­gól­nie cięż­kich potraw) oraz spa­nie wkrót­ce po spo­ży­ciu posił­ku jest klu­czo­wym czyn­ni­kiem przy­czy­nia­ją­cym się do refluk­su.

Pamię­taj­cie, że z poku­są jedze­nia póź­nym wie­czo­rem da się wygrać. Kil­ka­na­ście lat temu pio­nier­ka wśród nauk o żywie­niu, Adel­le Davis, dała nam jed­ną, zło­tą radę, któ­rej nale­ży się trzy­mać: „Śnia­da­nie jedz jak król, obiad jak ksią­żę a kola­cję jak żebrak.”

Tekst: Mar­ty­na Ludwi­niak
Komentarze

komen­ta­rzy