Buty: Przyjemność i bόl, Muzeum Victorii i Alberta, Londyn

Tekst: Julia Ger­man
Zdję­cia: dazeddigital.com, maryquant.co.uk

13 czerw­ca w Muzeum Vic­to­rii i Alber­ta, zosta­ła otwar­ta wysta­wa poświę­co­na jed­nym z naj­więk­szych przed­mio­tόw pożą­da­nia przez kobie­ty – butom!

Na wysta­wie zoba­czy­my ponad 200 par butόw, zarόw­no dla męż­czyzn, jak i kobiet. Pro­jek­ty, Mano­lo Blah­ni­ka z piόr­ka­mi noszo­ne przez Car­rie Brad­shaw, czer­wo­ne pode­szwy Chri­stian Loubo­uti­na i wysa­dza­ne krysz­ta­ła­mi buty Jim­my Choo są zapre­zen­to­wa­ne obok sta­ro­żyt­nych egip­skich san­da­łόw oraz nie­bie­skich butόw Vivien­ne Westwo­od na plat­for­mach noszo­nych przez Naomi Camp­bell pod­czas nie­for­tun­ne­go dla niej poka­zu w Pary­żu w 1993 roku.

01

Wysta­wa jest zakro­jo­na na dużą histo­rycz­ną ska­lę, bowiem od eks­po­na­tόw się­ga­ją­cych sta­ro­żyt­nej Gre­cji i Rzy­mu, zoba­czy­my na niej naj­śwież­sze tren­dy z kolek­cji wiosna/lato 2015.

Chiń­skie jedwab­ne buty z XIX wie­ku, pasu­ją­ce na sto­pę o zabόj­czej dłu­go­ści 7.6 cm (!) są zapre­zen­to­wa­ne obok Adi­da­sόw do gry w koszy­kόw­kę z 1980 roku. Męskie buty z Indii z XIX wie­ku są zaś pomy­sło­wo zesta­wio­ne z podob­ny­mi do sie­bie pro­jek­ta­mi dla kobiet Roger’a Vivie­ry z 1950 roku.

Pod­czas wysta­wy może­my też sobie przy­po­mnieć histo­rię o kop­ciusz­ku i butach sied­mio­mi­lo­wych.

02

Loubo­utin, Bal­le­ri­na Ulti­ma, 2007 – buty zosta­ły zapro­jek­to­wa­ne przy wspόł­pra­cy z Davi­dem Lynch’em.

03

Pra­da, wiosna/lato 2012

04

Cha­nel, 2009

Kul­tu­ro­wo-modo­wym impli­ka­cjom nie ma koń­ca, buty Mary Quant są zapre­zen­to­wa­ne do gόry noga­mi aby widzo­wie mogli zoba­czyć sym­bol sto­krot­ki, a kwia­ty to prze­ciez motyw jak mało ktόry będą­cy sym­bo­lem lat 60-tych XX wie­ku.

05

www.maryquant.co.uk

Na koniec fil­mo­we spo­tka­nie z Mari­lyn Mon­roe spa­ce­ru­ją­cej na czar­nych obca­sach po pero­nie w Some Like It Hot, Cathe­ri­ne Deneu­ve w butach Vivie­ry w Bel­le de Jour, Micha­el J Fox w Back to the Futu­re 2 z bia­ły­mi Nike’ami oraz tań­czą­cy John Tra­vol­ta w Satur­day Night Fever.

Wysta­wa jest spon­so­ro­wa­na przez fir­mę Clarks przy wspar­ciu Agent Pro­vo­ca­teur i Wor­ship­ful Com­pa­ny of Cor­dwa­iners.

For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:Komentarze

komen­ta­rzy