Buty na jesień

Tekst: Julia Szuł­drzyń­ska
Zdję­cia:
net-a-porter.com, mytheresa.com, zara.com, hm.com, asos.com, carolinesmode.com

99A3121web

Dni się robią coraz chłodniejsze, ale jeszcze nie na tyle, żeby wyciągać z szafy zimowe buty. Na taką pogodę najlepsze są buty przejściowe, nie za ciężkie, ale chroniące nasze stopy przed zimnem. Na szczęście w tym sezonie mamy ogromny wybór, gdyż w modzie są bardzo zróżnicowane modele. Dlatego też z pewnością każdy znajdzie coś dla siebie. Jeżeli jeszcze nie posiadacie takiego obuwia, koniecznie przeczytajcie nasze wskazówki, a później wybierzcie się do sklepu po wymarzoną parę.

Za kola­no

Są świet­ne dla dziew­czyn posia­da­ją­cych dłu­gie, zgrab­ne nogi. Są nie tyl­ko sty­lo­we, ale też prak­tycz­ne, gdyż oprócz stóp grze­ją tak­że łyd­ki. Dzię­ki temu nawet w mroź­niej­szy dzień bez obaw może­my je zało­żyć do spód­ni­cy. Świet­nie będą się pre­zen­to­wać rów­nież z wąski­mi spodnia­mi. Jeże­li chce­my dodat­ko­wo wydłu­żyć nogi, powin­ny­śmy wybrać model na wyż­szym obca­sie. Kobie­tom lubią­cym ory­gi­nal­ne roz­wią­za­nia pole­ca­my te z naj­mod­niej­szym ostat­nio moty­wem, prze­wi­ja­ją­cym się w kolek­cjach naj­słyn­niej­szych pro­jek­tan­tów – lace up. Wią­za­ne z przo­du koza­ki się­ga­ją­ce kolan z pew­no­ścią przy­cią­gną spoj­rze­nia na uli­cy.

Szty­ble­ty

Ponad­cza­so­we, kla­sycz­ne buty, któ­re chy­ba nigdy nie wyj­dą z mody. Świet­na opcja dla lubią­cych pro­sto­tę. Wybie­ra­jąc ten typ obu­wia szcze­gól­nie zwróć­my uwa­gę na deta­le oraz jakość. Jeże­li cho­dzi o kolor, trzy­ma­my się czer­ni. Odważ­niej­szym oraz niż­szym dziew­czy­nom pole­ca­my mode­le na plat­for­mie. Spraw­dzą się one świet­nie rów­nież pod­czas pierw­szych śnie­gów, gdyż plat­for­ma zapo­bie­gnie prze­mo­cze­niu butów.

Yoyo-Cao-DSC_5843web

Trze­wi­ki i bot­ki

Trze­wi­ki to nie­co mniej ele­ganc­kie, bar­dziej casu­alo­we wią­za­ne buty. Ide­al­ne do nosze­nia na co dzień. Jeże­li cho­dzi o ten model, pre­fe­ru­je­my te raczej na niż­szym obca­sie. Bot­ki nato­miast są buta­mi bar­dziej szy­kow­ny­mi. W tym sezo­nie naj­więk­szą furo­rę robią te aksa­mit­ne i to nie­ko­niecz­nie w kolo­rze czar­nym. Wyso­kość obca­sa jest dowol­na, cho­ciaż w tym przy­pad­ku naj­le­piej pre­zen­tu­ją się te śred­niej wyso­ko­ści. Może­my je nosić prak­tycz­nie do wszyst­kie­go.

99A1282web

Pamię­taj­cie o tym, że wybra­ne przez Was buty powin­ny być przede wszyst­kim wygod­ne.

 

For Vers-24, War­saw

_____

PRZECZYTAJ TEZ:
NIC O MNIE NIE WIECIE. KENDALL JENNER
TOP 5 NAJBARDZIEJ POPULARNYCH I PRZYDATNYCH GADŻETÓW W MIESZKANIU MĘŻCZYZNY
CAŁA PRAWDA O ZAWODZIE MODELKI
SEKRETNE ŻYCIE JULII BIJOCH
8 PRODUKTÓW, KTÓRE POWINNAŚ MIEĆ W DOMU, GDY CHCESZ SCHUDNĄĆ
RESTAURACJE Z NAJPIĘKNIEJSZYMI WIDOKAMI NA ŚWIECIEKomentarze

komen­ta­rzy