Buty na fali

Tekst: Anna Jan­kow­ska
Wybór: Yani­na Tra­pach­ka
Zdję­cia: louisvuitton.com, net-a-porter.com, modaoperandi.com

Santoni-fall-winter-2014-2015-wave-shoes-main

San­to­ni

Te szpil­ki robią praw­dzi­wą furo­rę. Wykoń­czo­ne opły­wo­wy­mi linia­mi w kształ­cie fal, wyglą­da­ją zgrab­nie na każ­dej sto­pie, nie tyl­ko tej o nie­wiel­kich roz­mia­rach.

Naj­więk­szą popu­lar­no­ścią cie­szą się pro­jek­ty Giu­sep­pe Zanot­tie­go, któ­re­go zamszo­we buty na cien­kich i wyso­kich słup­kach naj­czę­ściej prze­cha­dza­ją się po czer­wo­nym dywa­nie. Nie mniej­sze wra­że­nie wywar­ły na nas tak­że skó­rza­ne egzem­pla­rze z met­ką Valen­ti­no, któ­rych kształt jest bar­dzo cha­rak­te­ry­stycz­ny m.in. dla koł­nie­rzy­ków zdo­bią­cych ubra­nia tej mar­ki.

Wybie­ra­jąc kolo­ry „fali­stych” szpi­lek nie uni­kaj bie­li i czer­wie­ni, któ­re są ultra kobie­ce. Zwróć uwa­gę tak­że na głę­bo­ki odcień kobal­tu. Jeśli ponad wszyst­ko cenisz wygo­dę, zre­zy­gnuj z nie­bo­tycz­nych szpi­lek na rzecz tych na niż­szym obca­sie, któ­re są rów­nie sty­lo­we. Wybie­raj naj­cie­kaw­sze falo­wa­ne kon­struk­cje butów i zakła­daj je do zwiew­nych, dziew­czę­cych sukie­nek retro.

giuseppe-zanotti-wave-red

Giu­sep­pe Zanot­ti

giuseppe-zanotti-mules-net-a-porter

Giu­sep­pe Zanot­ti

paul-andrew-wave-net-a-porter

Paul Andrew

louis-vuitton-tufli-frivole-obuv-A6NE3JSURL_PM2_Front-view

Louis Vuit­ton

valentino-net-a-porter-shoes-wave

Valen­ti­no

sergio-rossi-modaoperandi

Ser­gio Ros­si

versace-scalloped-net-a-porter

Ver­sa­ce

For Vers-24, War­saw

 

_____

POLECAJCIE:Komentarze

komen­ta­rzy