BUTY, KTÓRE KAŻDA KOBIETA POWINNA MIEĆ W SWOJEJ SZAFIE

Tekst: Gosia Bere­za
Zdję­cia: zara.com; hm.com; net-a-porter.com; mytheresa.com; nike.com, glamour.com

aimee-song-closet-shoes-main

ZABUDOWANE SZPILKI

Zabu­do­wa­ne szpil­ki to pod­sta­wa dla każ­dej ele­ganc­kiej kobie­ty. Jeże­li ogra­ni­czasz się tyl­ko do jed­nej pary- wybierz czar­ne lub sza­re- pasu­ją dosłow­nie do wszyst­kie­go. Naj­więk­szym hitem od kil­ku sezo­nów są te z czub­kiem w lek­ki szpic. Będą wyglą­da­ły ide­al­nie zarów­no do pra­cy w połą­cze­niu ze spód­ni­cą midi, a na wie­czór- do kom­bi­ne­zo­nu czy sukien­ki.

1 szpilki € 425 Jimmy Choo

Jim­my Choo € 425

SANDAŁKI NA SZPILCE

Ide­al­na alter­na­ty­wa dla zabu­do­wa­nych szpi­lek na cie­plej­sze dni, któ­rych będzie wkrót­ce (mamy nadzie­ję) coraz wię­cej. Zarów­no mode­le z odkry­ty­mi pal­ca­mi czy pię­ta­mi naj­bar­dziej hot będą wyglą­dać, jeże­li wybie­rze­cie któ­ryś z paste­lo­wych odcie­ni- beż, błę­kit czy bla­dą żółć lub bur­gund. Pamię­taj­cie, by mode­le z paska­mi wokół kostek dobie­rać tak, by nie zabu­rzyć pro­por­cji syl­wet­ki i nie­ko­rzyst­nie jej nie skró­cić.

2 sandałki szpilka 169 zł zara

ZARA 169 zł

BALERINY

Czar­ne kla­sycz­ne bale­ri­ny to kla­syk nad kla­sy­ka­mi. Pasu­ją dosłow­nie do wszyst­kie­go- od sukie­nek po skin­ny jeans. Zesta­wio­ne z czar­ny­mi rur­ka­mi, t-shir­tem w pasy oraz tren­czem będą ide­al­nie odzwier­cie­dlać styl Pary­ża­nek, o któ­rym na Vers-24 pisa­li­śmy nie­daw­no.

405091_e1_xl

CHLOÉ €370

LOAFERY

Jeden z naj­bar­dziej ele­ganc­kich mode­li obu­wia na pła­skiej pode­szwie. Must have w sza­fie każ­dej mini­ma­list­ki. Naj­bar­dziej mod­ny kolor (oprócz uni­wer­sal­nej czer­ni, oczy­wi­ście) to bur­gund. Loafe­ry będą wio­sną świet­nie wyglą­dać z pro­stym płasz­czem bouc­le lub czar­nym tren­czem prze­wią­za­nym w talii.

4 loafer 169 zł zara

ZARA 169 zł

BOTKI NA PŁASKIEJ PODESZWIE

Nie wycho­dzą z mody od kil­ku sezo­nów, są pod­sta­wo­wym mode­lem na wio­snę dla wszyst­kich mini­ma­li­stek. W przy­pad­ku bot­ków, naj­lep­szym roz­wią­za­niem kolo­ry­stycz­nym będzie kla­sy­ka, czy­li czerń. W tego typu mode­lach waż­na jest jakość mate­ria­łu, z jakie­go zosta­ły wyko­na­ne- naj­le­piej wybierz­cie skó­rę, będzie wyglą­dać ele­ganc­ko i z kla­są.

5 zara 399 zł

ZARA 399 zł

SNEAKERSY

Pew­nie wie­le z Was spę­dza­ją­cych całe dnie na szpil­kach, nosi w pojem­nych shop­pe­rach sne­aker­sy na zmia­nę. To naj­wy­god­niej­szy model zrów­no w tygo­dniu, żeby dać odpo­cząć sto­pom od wyso­kich obca­sów oraz na week­en­dy, aby­ście czu­ły się swo­bod­nie i na luzie. W tym mode­lu obu­wia dozwo­lo­ne są wszyst­kie kolo­ry i wzo­ry- im bar­dziej zwa­rio­wa­ne, tym bar­dziej hot.

6 sneakers € 420 adidas by raf simons

Adi­das by Raf Simons € 420

SANDAŁKI

Jeże­li nie jeste­ście fan­ka­mi tego­rocz­ne­go tren­du na gla­dia­tor­ki, postaw­cie na bar­dziej kla­sycz­ny model. San­dał­ki będą ide­al­nie wyglą­dać latem do maxi sukie­nek w sty­lu boho, lub tych krót­szych, lek­ko trans­pa­rent­nych. Takie looki są bar­dzo dziew­czę­ce i lek­kie, więc postaw­cie na nie­przy­tła­cza­ją­ce dodat­ki.

543931_in_xl

Valen­ti­no €840

BUTY SPORTOWE

Lato coraz bli­żej, więc część z Was na pew­no myśli o roz­po­czę­ciu tre­nin­gów, by mieć wkrót­ce ide­al­ną syl­wet­kę. Pod­sta­wą, oprócz butel­ki wody, są odpo­wied­nie buty- czy do fit­nes­su, czy jog­gin­gu. Każ­da z Was powin­na więc posia­dać przy­naj­mniej jed­ną parę w swo­jej sza­fie. Dodat­ko­wo, taki model jak Nike Roshe Run będzie ide­al­ną alter­na­ty­wą do luź­nych, casu­alo­wych sty­li­za­cji na codzień. Pol­skie sty­list­ki kolo­ro­wy­mi mode­la­mi prze­ła­mu­ją czar­ne total looki. I tak, to praw­da- Roshe to naj­wy­god­niej­sze buty na świe­cie.

Nike-Roshe-Run-Womens-Shoe-511882_081_A

Nike Roshe Run 379 zł

CONVERSE

Kolej­na pro­po­zy­cja nie­zwy­kle wygod­nych butów- mar­kę Conver­se zna każ­da z Was. Na Insta­gra­mie za pomo­cą hash­ta­ga #chuck­tay­lor może­cie wyszu­kać prze­róż­ne mode­le kul­to­wych tram­pek, a na pro­fi­lu @converse znaj­dzie­cie tak­że zdję­cia z kam­pa­nii „Made by You”. Conver­se to naj­lep­szy model na sezon festi­wa­lo­wy- w sty­li­za­cjach z szor­ta­mi i zarzut­ka­mi w sty­lu boho będą wyglą­da­ły super.

9 converse €65

Conver­se €65

ESPADRYLE

Spór o espa­dry­le jest zbli­żo­ny do tego doty­czą­ce­go EMU- jed­ni kocha­ją, inni nie­na­wi­dzą. To co trze­ba im oddać to fakt, że są nisa­mo­wi­cie wygod­ne i nie­zwy­kle uni­wer­sal­ne. To świet­ne buty na wyj­ście na szyb­ką kawę z przy­ja­ciół­ka­mi, a na let­nich festi­wa­lach będą dobrą alter­na­ty­wą dla wyżej wspo­mnia­nych Conver­se.

10 espadryle € 350 euro proenza schouler

Pro­en­za Scho­uler € 350

For Vers-24, War­saw

_____

PRZECZYTAJ TEZ:
10 MODELI OKULARÓW PRZECIWSŁONECZNYCH NA WIOSNĘ
10 MUST-HAVE NA SEZON WIOSNA/LATO 2015
MARIOS, JEŚLI SZUKASZ NIEZALEŻNEGO STYLU!
HISTORIA PEWNEGO PŁASZCZA

 
Komentarze

komen­ta­rzy