ModaNewsroom

BUTIK HERMÈS W WARSZAWIE

Z wielką przyjemnością ogłaszamy otwarcie pierwszego butiku w tym dynamicznym mieście kultury, jakim jest Warszawa. Otwarcie odbędzie się 28 listopada 2019 roku i ozna- cza rozpoczęcie nowego rozdziału w historii paryskiego domu i umocnienie jego pozycji w Europie Środkowej. Butik Hermès zostanie otwarty na parterze emblematycznego Hotelu Europejskiego, który znajduje się na obrzeżu Starego Miasta stanowiącego historyczne centrum Warszawy. Nowy adres pozwoli klientom z Polski i odwiedzającym z innych krajów odkryć bogatą i różnorodną gamę tzw. métiers domu Hermès, a także jego know-how.

Hermes butik w Warszawie

Po sta­ran­nie prze­pro­wa­dzo­nych reno­wa­cjach, budy­nek powró­cił do daw­ne­go splen­do­ru. Par­ter Hote­lu Euro­pej­skie­go, któ­re­go prze­strzeń uroz­ma­ico­na jest kolum­na­mi, alko­wa­mi i gzym­sa­mi, znaj­du­je się na liście zabyt­ków. Pary­ska agen­cja archi­tek­to­nicz­na RDAI doło­ży­ła wszel­kich sta- rań, aby zacho­wać te ele­men­ty kon­struk­cji w nowym butiku.

Po wej­ściu do buti­ku, odwie­dza­ją­cy natych­miast ujrzą cen­tral­ną nawę, gdzie powi­ta ich widok z ex-libris Hèr­mes przed­sta­wia­ją­cy konia, powóz i woź­ni­cę, wyko­na­ny z mato­we­go meta­lu i inkru­sto­wa­ny w mar­mu­ro­wej posadz­ce w sza­chow­ni­cę. Ele­men­ty eks­po­zy­cji wyro­bów oraz wie­sza­ki wyko­na­ne z drew­na wiśnio­we­go łago­dzą zde­cy­do­wa­ne linie prze­strze­ni o powierzch­ni 216 m². Duże dywa­ny w deli­kat­nych odcie­niach roz­świe­tla­ją tęt­nią­ce życiem wnę­trza, a naprę- żone tka­ni­ny z kolo­ro­we­go siat­ko­we­go mate­ria­łu deli­kat­nie fil­tru­ją świa­tło. W tym ele­ganc­kim oto­cze­niu pre­zen­to­wa­ne są wyro­by z jedwa­biu dla kobiet, per­fu­my oraz akce­so­ria mody. Następ­nie ujrzy­my kolek­cje jeź­dziec­kie i wyro­by skó­rza­ne umiesz­czo­ne pomię­dzy dwie­ma pro­sty­mi drew­nia­ny­mi ścian­ka­mi. Kolek­cja męska oraz wyro­by jedwab­ne znaj­du­ją się z jed­nej stro­ny tran­sep­tu, a zegar­ki i biżu­te­ria po prze­ciw­le­głej. Dalej znaj­du­je się prze­strzeń poświę­co­na uni­wer­sum kobiet, któ­ra zapew­nia bar­dziej intym­ną atmos­fe­rę. Sufit i ścia­ny two­rzą orga­nicz­ne kon­ti­nu­um, któ­re zosta­ło wyrzeź­bio­ne w kształ­cie łuków otwie­ra­ją­cych prze­strzeń i umoż­li­wia­ją­cych wpusz­cza­nie świa­tła, któ­re wpro­wa­dza sub­tel­ną grę cie­ni. Jest to ponad­cza­so­wy budu­ar, gdzie oso­by odwie­dza­ją­ce butik będą mogły podzi­wiać kon­fek­cję dam­ską oraz­ko­lek­cje obu­wia. Całość two­rzy rado­sny dia­log pomię­dzy tra­dy­cją a współ­cze­sno­ścią, świet­nie wpi­su­jąc się w nową archi­tek­tu­rę i dając wyraz kre­atyw­no­ści fran­cu­skie­mu rze­mio­słu poprzez róż­no­rod­ne kolek­cje i wyjąt­ko­we materiały.

Od swo­je­go powsta­nia, Her­mès utrzy­my­wał trwa­łe wię­zi z Pol­ską, kra­jem, w któ­rym tra­dy­cja jeź­dziec­twa jest moc­no zako­rze­nio­na. Wraz z otwar­ciem buti­ku w War­sza­wie, dom Her­mès z nową ener­gią umac­nia rela­cję i swo­je przy­wią­za­nie do Euro­py. Otwar­cie nowe­go buti­ku, w czter­dzie­stym siód­mym kra­ju, wyra­ża pra­gnie­nie zadzi­wie­nia i wyróż­nie­nia lojal­nych pol­skich klien­tów oraz ocza­ro­wa­nie nowych, któ­rzy dopie­ro będą mie­li oka­zję odkryć Her­mès, dzię­ki pięk­nym mate­ria­łom i przed­mio­tom wyso­kiej jakości.

Od 1837 roku Her­mès pozo­sta­je wier­ny war­to­ściom huma­ni­stycz­nym i rze­mieśl­ni­cze­mu mode­lo­wi pro­duk­cji. Swo­bo­da two­rze­nia, nie­ustan­ne poszu­ki­wa­nie pięk­nych mate­ria­łów, prze­ka­zy­wa­nie per­fek­cyj­ne­go know-how oraz este­ty­ka i funk- cjo­nal­ność – wszyst­ko to sta­no­wi o wyjąt­ko­wo­ści domu Her­mès. To nie­za­leż­na rodzin­na fir­ma sta­ra­ją­ca się utrzy­mać swo­ją pod­sta­wo­wą pro­duk­cję we Fran­cji dzię­ki 42 manu­fak­tu­rom, roz­wi­ja­jąc jed­no­cze­śnie swo­ją sieć dys­try­bu­cji, któ­ra liczy obec­nie 310 buti­ków w ponad 49 kra­jach. Od 2013 roku Axel Dumas, czło­nek rodzi­ny szó­ste­go poko­le­nia pia­stu­je sta­no­wi­sko pre­ze­sa zarzą­du. Zało­żo­na w 2008 roku fun­da­cja kor­po­ra­cyj­na (Fon­da­tion d’entreprise Her­mès) wspie­ra pro­jek­ty z dzie­dzi­ny kre­acji arty­stycz­nej, szko­leń i prze­ka­zy­wa­nia know-how, ochro­ny bio­róż­no­rod­no­ści oraz środowiska.

Tekst: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy

Related posts
Moda

Le Faubourg des rêves - podcasty Hermès

W serii wyjąt­ko­wych pod­ca­stów Her­mès, naj­waż­niej­sze posta­ci fran­cu­skie­go domu mody opo­wia­da­ją o swo­ich naj­więk­szych i naj­śmiel­szych marze­niach. Bez wzglę­du na to, jacy są: uto­pij­ni, ludz­cy czy kapry­śni oraz jakie funk­cje peł­nią – każ­dy z nich…
Więcej
Moda

„Footsteps Across the World”, czyli śladami domu mody Hermès

Fran­cu­ski dom mody Her­mès od samych począt­ków, bo już od 1837 roku pozo­sta­je wier­ny  przede wszyst­kim war­to­ściom huma­ni­stycz­nym i rze­mieśl­ni­czej pro­duk­cji.  Swo­bo­da two­rze­nia,  nie­zwy­kły kunszt rze­mieśl­ni­czy, nie­ustan­ne poszu­ki­wa­nie pięk­nych mate­ria­łów, a tak­że prze­ka­zy­wa­nie per­fek­cyj­ne­go know-how…
Więcej