Butik CHANEL w Saint-Tropez

Tego roku jesz­cze raz w okre­sie od kwiet­nia do paź­dzier­ni­ka fran­cu­ski dom mody Cha­nel umiesz­cza swój sezo­no­wy butik w samym ser­cu wil­li w Saint-Tro­pez. Przez ostat­nie 9 lat sta­ła się kwin­te­sen­cją let­nie­go ran­de­zvo­us, a jed­no­cze­śnie połą­cze­niem relak­su z odkry­wa­niem nowe­go wystro­ju kamie­ni­cy La Mistra­lée. 

Wyjąt­ko­wy butik Cha­nel zain­spi­ro­wa­ny kon­te­ne­ra­mi w por­cie w Ham­bur­gu to zupeł­nie nowe spoj­rze­nie na świa­tło i prze­strzeń a zara­zem zapro­sze­nie by dać ponieść się emo­cjom w tym ultra­no­wo­cze­snym świe­cie. Od ogrom­ne­go poko­ju dzien­ne­go po obszer­ną oran­że­rię ścia­ny, pokry­te są duży­mi war­stwa­mi nie­obro­bio­ne­go meta­lu, a kro­kom odwie­dza­ją­cych towa­rzy­szy wosko­wa­na, zie­lo­na, beto­no­wa pod­ło­ga- cały wystrój to hołd dla kolek­cji Métiers d’art 2017/18 któ­ra będzie dostęp­na od 31 maja.

Naj­now­sza kolek­cja Ready-to-Wear wio­sna-lato 2018 i akce­so­ria otwie­ra­ją­ce sezon tym razem zosta­ły zapre­zen­to­wa­ne w meta­lo­wych wnę­kach, zawie­szo­ne na meta­lo­wych szy­nach oraz geo­me­trycz­nych sto­łach. W taki sam spo­sób wyeks­po­no­wa­no rów­nież wybra­ną kolek­cję biżu­te­rii, kolek­cję COCO CRUSH, a tak­że zapre­zen­to­wa­no naj­now­szy zega­rek ze sta­li i czar­nej cera­mi­ki CODE COCO.

Meble ogro­do­we na zewnątrz są mini­ma­li­stycz­ne, suro­we i geo­me­trycz­ne (podob­nie jak wnę­trze): basen ota­cza­ją duże, kwa­dra­to­we pufy. Archi­tek­tu­ra zda­je się ide­al­nie wta­piać w kra­jo­braz dzię­ki odpo­wied­nie­mu kamu­fla­żo­wi. Ciem­no­zie­lo­ny domek nad base­nem prze­bi­ty jest trze­ma ogrom­ny­mi, meta­lo­wy­mi rama­mi, co pozwa­la dokład­nie dostrzec to, co znaj­du­je się w środ­ku- gdzie ścia­ny pokry­wa metal, a pod­ło­gę wosko­wa­ny, ciem­no­zie­lo­ny beton. 

Praw­dzi­wym zasko­cze­niem jest jed­nak pre­zen­ta­cja pierw­szej kolek­cji stro­jów kąpie­lo­wych i ubrań pla­żo­wych COCO BEACH de Cha­nel (dostęp­na w sprze­da­ży już od czerw­ca) wprost stwo­rzo­nej dla plaż oraz nad­mor­skich kuror­tów- nie dzi­wi więc fakt, że sezo­no­wy butik Cha­nel został otwar­ty wła­śnie w Saint-Tro­pez. 

Butik pop-up Cha­nel w Saint-Tro­pez jest otwar­ty od 14 kwiet­nia aż do 28 paź­dzier­ni­ka 2018 roku.

 

Tekst: mate­ria­ły prasowe/Marlena Wysoc­ka
Zdję­cia: mate­ria­ły pra­so­we
Komentarze

komen­ta­rzy