Business talks fashion #online

W przyszłym tygodniu rusza trzecia edycja Business Talks Fashion organizowanego przez Fashion Management Club, a VERS24 jest jednym z patronów projektu. Tegoroczna odsłona została w całości poświęcona branży modowej online!

W cią­gu trzech dni przy­bli­ży­my uczest­ni­kom tema­ty zwią­za­ne z e-com­mer­ce, zasto­so­wa­niem nowych tech­no­lo­gii w modzie, pro­mo­wa­niem marek onli­ne oraz ich współ­pra­cy z influ­en­ce­ra­mi.

Ter­mi­narz Busi­ness Talks Fashion 2017:

• 21.04 |16:30| Kasia Gola – zało­ży­ciel­ka blo­ga GeekGoesChic.Co, ini­cja­tor­ka i orga­ni­za­tor­ka spo­tkań modo­wo-tech­no­lo­gicz­nych GGC Fash&Tech.

• 24.04 |19:00| Kamil Bolek – szef Dzia­łu Komu­ni­ka­cji Inda­Hash

• 25.04 |19:00| Michał Juda – współ­za­ło­ży­ciel Showroom.pl, naj­więk­szej w tej czę­ści Euro­py plat­for­my e-com­mer­ce dla nie­za­leż­nych marek modo­wych

Miej­sce spo­tkań: Szko­ła Głów­na Han­dlo­wa

Zapi­sy na wyda­rze­nie ruszy­ły w czwar­tek 13 kwiet­nia i potrwa­ją do 19 kwiet­nia do godz. 20. Wstęp jest bez­płat­ny.

Wyda­rze­nie na FB: https://www.facebook.com/events/419757948381562/

Tekst/zdjęcia: infor­ma­cje pra­so­we
Komentarze

komen­ta­rzy