Burberry Prorsum fall/winter 2015 na London Fashion Week

Tekst: Julia Szuł­drzyń­ska
Zdję­cia: style.com

13_53

Lon­don Fashion Week trwa w naj­lep­sze! Od 20 lute­go może­my podzi­wiać pro­po­zy­cje naj­więk­szych pro­jek­tan­tów na sezon jesień/zima 2015. To nie­zwy­kle waż­ne wyda­rze­nie w świe­cie mody, gdyż wła­śnie teraz mamy oka­zję dowie­dzieć się, jakie będą nad­cho­dzą­ce tren­dy i co będzie­my nosić w naj­bliż­szym cza­sie. Dzi­siaj o godzi­nie 13 miał miej­sce jeden z naj­bar­dziej wycze­ki­wa­nych poka­zów lon­dyń­skie­go tygo­dnia mody – Bur­ber­ry Pror­sum.

Naj­now­sza kolek­cja jest dla mnie spo­rym zasko­cze­niem. Mar­ka posta­wi­ła na styl boho w nie­co cięż­szym, jesien­no-zimo­wym wyda­niu. Prze­wa­ża­ją kwia­to­we nadru­ki, frędz­le oraz cie­płe odcie­nie czer­wie­ni i zie­le­ni prze­pla­ta­ne z czer­nią. Na wybie­gu domi­no­wa­ły pon­cza, oraz dłu­gie sukien­ki, zde­cy­do­wa­nie cha­rak­te­ry­stycz­ne dla tego sty­lu. Cie­ka­wym zabie­giem jest połą­cze­nie lek­kich, zwiew­nych mate­ria­łów z cięż­szy­mi, któ­re ochro­nią nas przed zim­nem. Naszą uwa­gę przy­ku­ły buty zapre­zen­to­wa­ne przez model­ki – zarów­no wyso­kie koza­ki za kola­no w kolo­rze czar­nym oraz brą­zo­wym z czer­wo­no – żół­ty­mi ele­men­ta­mi, jak i czar­ne bot­ki z frędz­la­mi.

Naszym zda­niem kolek­cja spodo­ba się każ­dej miło­śnicz­ce waka­cji, gdyż jest prze­nie­sie­niem wszyst­kie­go co koja­rzy nam się z latem w sezon jesien­ny. Pozwo­li na zatrzy­ma­nie bez­tro­skich dni na odro­bi­nę dłu­żej, dzię­ki fan­ta­zyj­nym prin­tom oraz zróż­ni­co­wa­nej kolo­ry­sty­ce.

W naj­now­szej kolek­cji Bur­ber­ry Pror­sum dużo się dzie­je. Jest cie­ka­wie, wzo­rzy­ście i kolo­ro­wo. Mimo że my oso­bi­ście do naj­now­szej pro­po­zy­cji mar­ki nie jeste­śmy prze­ko­na­ni i pre­fe­ru­je­my Bur­ber­ry w nie­co bar­dziej kla­sycz­nej wer­sji, jed­ne­go jeste­śmy pew­ni… kie­dy patrzy­my na te kre­acje wie­my, że tej jesie­ni na pew­no smut­no nie będzie!

New folder (2) New folder (2)1 New folder (2)2

For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:Komentarze

komen­ta­rzy