Bukovina” by Tomasz Ossoliński Wiosna/ lato 2016

Tekst: Anna Jan­kow­ska
Zdję­cia: Ola Kowal­ska

DSC_2100m

Kla­sa i kla­sy­ka. Tak moż­na by opi­sać w dwóch sło­wach kolek­cję jed­ne­go z naj­zdol­niej­szych pol­skich pro­jek­tan­tów mody, a wła­ści­wie arty­sty i rze­mieśl­ni­ka, jak sam o sobie mówi Tomasz Osso­liń­ski. Jego kolek­cja BUKOVINA na wiosnę/ lato 2016 nawią­zu­je do folk­lo­ru i kul­tu­ry Pod­ha­la. Nie tyl­ko tka­ni­ny, ale i opra­wa całe­go wyda­rze­nia mia­ły wie­le wspól­ne­go z tajem­ni­czą i nie do koń­ca odkry­tą gór­ską prze­strze­nią – wybieg był oświe­tlo­ny w cha­rak­te­ry­stycz­ny spo­sób, spra­wia­ją­cy wra­że­nie poran­nej gór­skiej mgły. Obok weł­ny i jedwa­biu, mate­ria­łów bez­po­śred­nio łączą­cych się z moty­wem prze­wod­nim kolek­cji, na wybie­gu zachwy­ca­ły zupeł­nie nowo­cze­sne roz­wią­za­nia tech­no­lo­gicz­ne – lase­ro­wa­ne skó­ry oraz cha­rak­te­ry­stycz­ne lamów­ki czy meta­licz­ne zdo­bie­nia prze­szy­wa­ją­ce mate­riał. Nowo­ścią było zapre­zen­to­wa­nie kobie­cych syl­we­tek, czym Tomasz Osso­liń­ski, sły­ną­cy do tej pory z dosko­na­łej jako­ści i kon­struk­cji męskich ubrań, odpo­wia­da na zapo­trze­bo­wa­nie ze stro­ny dam­skiej czę­ści publicz­no­ści. I ku nasze­mu zasko­cze­niu to wła­śnie dam­skich syl­we­tek było w kolek­cji BUKOVINA zde­cy­do­wa­nie wię­cej niż męskich. Były to bar­dzo zmy­sło­we i deli­kat­ne pro­po­zy­cje, opły­wa­ją­ce syl­wet­kę jedwa­bie, trans­pa­rent­ne tuni­ki, koszu­le, apasz­ki oraz to, na co cze­ka­ły­śmy naj­bar­dziej, czy­li dosko­na­łe gar­ni­tu­ry, talio­wa­ne, wśród nich kla­sycz­ne i te bar­dziej nowo­cze­sne – z poły­sku­ją­cych, futu­ry­stycz­nych tka­nin, no i oczy­wi­ście płasz­cze. Te ostat­nie w razie potrze­by poży­czy­ły­by­śmy nawet z męskiej gar­de­ro­by, prze­wią­zu­jąc jedy­nie pasem w talii! Według dosko­na­łe­go pro­jek­tu zre­ali­zo­wa­no tak­że kre­acje wie­czo­ro­we. Oka­zu­je się, że mistrz kra­wiec­twa, sły­ną­cy do tej pory z kunsz­tow­nych męskich gar­ni­tu­rów, bar­dzo dobrze rozu­mie potrze­by kobiet, ponie­waż pro­po­zy­cje dla Pań były napraw­dę impo­nu­ją­ce. Obok powłó­czy­stych sukien prze­szy­tych lśnią­cy­mi apli­ka­cja­mi są rów­nie dostoj­ne i przy­ku­wa­ją­ce uwa­gę dwu­czę­ścio­we gar­ni­tu­ry. Wisien­ką na tor­cie nie­mal każ­dej dam­skiej sty­li­za­cji są koza­ki – bar­dzo dłu­gie, się­ga­ją­ce poło­wy uda, z któ­ry­mi każ­dy zestaw jest w stu pro­cen­tach kobie­cy.

U męż­czyzn poja­wia się sze­ro­ka kra­ta, pepit­ka, kolo­ry pozo­sta­ją w pale­cie barw zie­mi – prze­wa­ża­ją podob­nie jak w dam­skiej czę­ści gar­de­ro­by: gołę­bie sza­ro­ści i błę­kit, głę­bo­ki gra­nat, bur­gund i biel. Na tle domi­nu­ją­cych obec­nie skłon­no­ści do uni­fi­ka­cji mody, głów­nie dam­skiej, domi­na­cji dzia­nin, popu­la­ry­za­cji mało ele­ganc­kie­go, a zde­cy­do­wa­nie bar­dziej codzien­ne­go sty­lu, kolek­cja Toma­sza Osso­liń­skie­go jest speł­nie­niem ocze­ki­wań kobiet nie­uzna­ją­cych w modzie pół­środ­ków i tyl­ko popraw­nych roz­wią­zań. Moda Toma­sza Osso­liń­skie­go przy­po­mi­na nam w natło­ku poja­wia­ją­cych się sys­te­ma­tycz­nie nowych firm odzie­żo­wych i popu­la­ry­za­cji przez nie utar­tych sche­ma­tów, że potra­fi być praw­dzi­wą sztu­ką, któ­ra nie uzna­je kom­pro­mi­sów, ale jed­no­cze­śnie speł­nia ocze­ki­wa­nia odbior­ców.

01kolaż 02kolaż 03kolaż 04kolaż 05kolaż 06kolaż 07kolaż 08kolaż 09kolaż 10kolaż 11kolaż

For Vers-24, War­saw

_____

PRZECZYTAJ TEZ:
NIC O MNIE NIE WIECIE. KENDALL JENNER
TOP 5 NAJBARDZIEJ POPULARNYCH I PRZYDATNYCH GADŻETÓW W MIESZKANIU MĘŻCZYZNY
CAŁA PRAWDA O ZAWODZIE MODELKI
SEKRETNE ŻYCIE JULII BIJOCH
8 PRODUKTÓW, KTÓRE POWINNAŚ MIEĆ W DOMU, GDY CHCESZ SCHUDNĄĆ
RESTAURACJE Z NAJPIĘKNIEJSZYMI WIDOKAMI NA ŚWIECIE
Komentarze

komen­ta­rzy