BRIDAL Collection by MOYE

Pol­ska mar­ka pre­mium – MOYE przy­go­to­wa­ła wyjąt­ko­wą limi­to­wa­ną kolek­cję ślub­ną BRIDAL, stwo­rzo­ną z myślą o nowo­cze­snych kobie­tach, któ­re już wkrót­ce powie­dzą „tak” uko­cha­nej oso­bie. To nie­zwy­kła opra­wa kobie­co­ści na ten nie­za­po­mnia­ny dzień wpi­su­ją­ca się filo­zo­fię jako­ści i kom­for­tu, któ­rą repre­zen­tu­je mar­ka.

Zało­ży­ciel­ki MOYE, sio­stry Mag­da­le­na i Mela­nia Wyszo­mier­skie, zadba­ły o każ­dy detal, two­rząc kolek­cję dla kobiet cenią­cych sobie naj­wyż­szą jakość. Naj­szla­chet­niej­sza tka­ni­na, jaką jest jedwab natu­ral­ny, zapew­ni kom­fort i poczu­cie luk­su­su, któ­re pozwo­li w peł­ni cie­szyć się nie­za­po­mnia­ny­mi chwi­la­mi. To mini­ma­li­stycz­na alter­na­ty­wa dla wyjąt­ko­wych Panien Mło­dych, któ­re nie rezy­gnu­ją z tra­dy­cji, ale nada­ją jej wła­sny cha­rak­ter.

Na kolek­cję BRIDAL skła­da­ją się mode­le odszy­te w mięk­kiej saty­nie, w sub­tel­nym odcie­niu zła­ma­nej bie­li. Oversize’owa koszu­la z kie­szon­ką w połą­cze­niu z kla­sycz­ny­mi szor­ta­mi, stwo­rzy ele­ganc­ki kom­plet piża­mo­wy. Jedwab­ne figi z deli­kat­ną fal­ban­ką to uni­kal­na bie­li­zna ślub­na, sta­no­wią­ca tak­że alter­na­ty­wę dla szor­tów. W kolek­cji znaj­du­je się tak­że szla­frok kimo­no z roz­cię­ty­mi ręka­wa­mi. Szy­kow­ny i nie­krę­pu­ją­cy ruchów, co jest bar­dzo waż­ne, pod­czas przy­go­to­wań do ślu­bu. Zwiew­ną hal­kę midi szy­tą ze sko­su moż­na zało­żyć pod suk­nię ślub­ną, pod­czas nocy poślub­nej lub wyko­rzy­stać jako strój na dru­gi dzień świę­to­wa­nia.

Na ten szcze­gól­ny dzień MOYE przy­go­to­wa­ło też ślub­ne akce­so­ria, takie jak mini­ma­li­stycz­na pod­wiąz­ka, któ­ra urze­ka swo­ją pro­sto­tą. Nie­zwy­kłą pro­po­zy­cją pre­zen­to­wą są kla­sycz­ne maski do spa­nia z ręcz­nie malo­wa­ny­mi zło­ty­mi hasła­mi. Prze­wrot­ne „WIFEY”, a tak­że per­so­na­li­zo­wa­ne ini­cja­ły „MRS …” spra­wią, że Pan­na Mło­da poczu­je się napraw­dę wyjąt­ko­wo. Co wię­cej, mar­ka ofe­ru­je rów­nież moż­li­wość indy­wi­du­al­ne­go zdo­bie­nia innych pro­duk­tów w arty­stycz­nej tech­ni­ce malo­wa­nia na jedwa­biu.

Dla kolek­cji BRIDAL stwo­rzo­na zosta­ła uni­kal­na opra­wa – wszyst­kie pro­duk­ty pako­wa­ne są w ele­ganc­kie bia­łe pudeł­ka wykoń­czo­ne zło­ty­mi deta­la­mi. Każ­dy ele­ment kolek­cji to ide­al­ny pre­zent dla Pan­ny Mło­dej cenią­cej kunszt wyko­na­nia oraz pięk­no pro­sto­ty.

Twa­rzą kam­pa­nii BRIDAL zosta­ła ete­rycz­na Bree Naumo­wicz (Model Plus), któ­rą w obiek­ty­wie uchwy­cił Łukasz Kuś. Za aran­ża­cje kli­ma­tycz­nej sce­no­gra­fii odpo­wie­dzial­na była Joan­na Musil a sty­li­za­cją zaję­ła się Mag­da­le­na Wyszo­mier­ska (MOYE). Nad wize­run­kiem model­ki czu­wa­ła Alek­san­dra Lewan­dow­ska (maki­jaż) oraz Patryk Nadol­ny (wło­sy).

Kolek­cja dostęp­na jest na www.moyestore.com oraz w Show­ro­omie mar­ki w War­sza­wie przy ul. Nowo­grodz­kiej 44/16.

Tekst: mate­ria­ły pra­so­we
Komentarze

komen­ta­rzy