BREAD&&BUTTER PRZEDSTAWIA EFEKTY WSPÓŁPRACY Z WIODĄCĄ PLATFORMĄ KULTURALNĄ 032C – BOA17, KOLEKCJĘ SPECJALNĄ ZAINSPIROWANĄ POSTACIĄ BERLIŃCZYKA JEROME’A BOATENGA

BERLIN, 24 lip­ca 2018: Nazwa kolek­cji uni­sex BOA17 to połą­cze­nie pseu­do­ni­mu Boaten­ga („Boa”) i nume­ru, z jakim gra w swo­jej dru­ży­nie – 17, a za inspi­ra­cję posłu­ży­ło to, co nie­miec­ki pił­karz lubi naj­bar­dziej: psy (a w szcze­gól­no­ści jego pit­bull Ivo­ry), hip-hop, wzór moro i kolor błę­kit­ny. Poza kurt­ka­mi, czap­ka­mi, buta­mi, sznu­ro­wa­dła­mi, skar­pe­ta­mi i przy­pin­ka­mi, klu­czo­wą rolę odgry­wa tu kurt­ka utrzy­ma­na w odcie­niu pia­sko­wym, na ple­cach któ­rej wyha­fto­wa­no łaciń­ską sen­ten­cję „Per Aspe­ra Ad Astra” („Przez tru­dy do gwiazd”). W ten spo­sób pił­karz odda­je hołd dziel­ni­cy, w któ­rej się wycho­wał – ber­liń­skie­mu Wed­din­go­wi – i jed­no­cze­śnie nawią­zu­je do suk­ce­su, któ­ry odniósł, osią­ga­jąc sta­tus jed­nych z naj­waż­niej­szych gwiazd pił­ki noż­nej.

Kolek­cja zosta­nie zapre­zen­to­wa­na pre­mie­ro­wo pod koniec sierp­nia 2018 r. i będzie dostęp­na wyłącz­nie na impre­zie Bread&&Butter oraz na stro­nie breadandbutter.com. W mate­ria­łach rekla­mo­wych poja­wią się zdję­cia arty­sty Joan­sa Lind­stro­ema, na któ­rych zoba­czy­my Boaten­ga w sty­li­za­cjach sze­fa dzia­łu mody maga­zy­nu 032c Mar­ka Goeh­rin­ga. Ponad­to na impre­zie Bread&&Butter odwie­dzić będzie moż­na dedy­ko­wa­ny pop-up, a tak­że wziąć udział w B&&B Talk, na któ­rym 032c opo­wie o współ­pra­cy z B&&B i kolek­cji BOA17.

Bread&&Butter by Zalan­do odbę­dzie się w prze­strze­ni Are­na Ber­lin w dn. 31.08.–02.09.2018. Wię­cej infor­ma­cji moż­na zna­leźć na stro­nie breadandbutter.com.

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we
Komentarze

komen­ta­rzy