BOŻE NARODZENIE 2015. Zara Home prezentuje różne motywy świąteczne do trzech typów wnętrz

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we

ZARA_HOME_XMAS_124182-650

NORDIC CHRISTMAS

Esen­cja Boże­go Naro­dze­nia. Styl zapro­jek­to­wa­ny, aby pod­kre­ślić magię świąt i wpro­wa­dzić w rodzin­ny nastrój. Domi­nu­ją­cy­mi kolo­ra­mi są zie­leń i czer­wień. Poja­wi­ły się wzo­ry płat­ków śnie­gu, reni­fe­rów i serc. Wszech­obec­ny świerk i drew­no nada­ją kolek­cji skan­dy­naw­skie­go cha­rak­te­ru.

ZARA_HOME_XMAS_124230-650

ZARA_HOME_XMAS_124131-650

ZARA_HOME_XMAS_124294-650

GOLD AND WHITE CHRISTMAS

Luk­sus i wyra­fi­no­wa­nie, czy­li Boże Naro­dze­nie w ele­ganc­kim wyda­niu. Głów­ny­mi kolo­ra­mi są zło­to i biel, a pod­sta­wo­wym mate­ria­łem – szkło oraz meta­lo­we wykoń­cze­nia. Obru­sy mają boga­te zdo­bie­nia w posta­ci haftów lub też migo­czą­cych akcen­tów. Świą­tecz­ne­go cha­rak­te­ru nada­je poja­wia­ją­ca się miej­sca­mi czer­wień.

ZARA_HOME_XMAS_124685 3-650

ZARA_HOME_XMAS_124372-650

ZARA_HOME_XMAS_124626-650

BOHEMIAN CHRISTMAS

Tego­rocz­na nowość. Boże Naro­dze­nie z wyko­rzy­sta­niem naj­now­szych tren­dów. Kolek­cja przy­wo­łu­je na myśl kosmo­po­li­tycz­ną gospo­dy­nię, któ­ra z podró­ży po całym świe­cie zebra­ła dro­bia­zgi do ude­ko­ro­wa­nia domu na Świę­ta. Ten magicz­ny czas spę­dza z przy­ja­ciół­mi, urzą­dza­jąc wykwint­ne przy­ję­cia. Domi­nu­ją­cy­mi kolo­ra­mi są brąz i zie­leń, skom­po­no­wa­ne z ele­men­ta­mi fio­le­tu i meta­licz­ny­mi tona­mi.

ZARA_HOME_XMAS_124750 1-650

ZARA_HOME_XMAS_124753-650

ZARA_HOME_XMAS_124496_c-650

ZARA_HOME_XMAS_124483 2-650
Komentarze

komen­ta­rzy