BOHOBOCO x BrIJu – sezon jesień-zima 2015/2016, czyli kobieta zmienną jest

Tekst: Beata Chro­mik
Zdję­cia:mate­ria­ły prasowe/ fot. Filip Okop­ny

11113284_1091685160858145_5793463150385612112_o

Cen­trum Expo XXI.  18 maja bie­żą­ce­go roku. Po dłu­gim cza­sie nie­cier­pli­we­go ocze­ki­wa­nia gasną świa­tła. Roz­brzmie­wa przej­mu­ją­ca muzy­ka. Roz­po­czy­na się pokaz Boho­bo­co na sezon jesień-zima 2015/2016.

Jako pierw­sze na wybie­gu poja­wia­ją się sza­ro­ści. Kró­lu­ją zabu­do­wa­ne kostiu­my z koł­nie­rzy­kiem,  dzwo­ny, weł­nia­ne swe­try i gar­son­ki.  Ultra­ko­bie­ce sukien­ki powsta­ły z połą­cze­nia trans­pa­rent­nych mate­ria­łów i nie­co cięż­szych tka­nin.  Focus na buty: odro­bi­nę kon­tro­wer­syj­ne, inspi­ro­wa­ne kolek­cją Guc­ci szpil­ki obszy­te przy pal­cach futrem.

Pale­ta sza­ro­ści stop­nio­wo prze­cho­dzi w paste­lo­we róże i błę­ki­ty. Cha­rak­te­ry­stycz­nym ele­men­tem dla naj­now­szej kolek­cji  Boho­bo­co jest wystę­po­wa­nie cien­kie­go paska, pod­kre­śla­ją­ce­go talię. Pudro­we gar­ni­tu­ry, sukien­ki maxi i zwiew­ne spód­ni­ce wystę­pu­ją w towa­rzy­stwie bro­ka­tu, któ­ry jest dosyć wyraź­nym  akcen­tem w kolek­cji. Kró­lu­je na butach i tor­bach. Wystę­pu­je w kolo­rze cukier­ko­we­go różu i kla­sycz­nej czer­ni.

Duet Boho­bo­co pozo­sta­je wier­ny swo­im pomy­słom.  Kolo­ry­sty­ka , a szcze­gól­nie odcie­nie butel­ko­wej zie­le­ni prze­cho­dzą­cej w ciem­ny kobalt,  do złu­dze­nia przy­po­mi­na kolek­cję jesień-zima  2014/2015. Powrót do prze­szło­ści zapew­nia tak­że ponow­ne zasto­so­wa­nie asy­me­trycz­nych cięć, suro­wych geo­me­trycz­nych kro­jów oraz suwa­ków.  Zipy ozda­bia­ją zarów­no obszer­ne mohe­ro­we i weł­nia­ne swe­try jak i ele­ganc­kie sukien­ki.

11216613_1091685060858155_3053492249867318825_o 11206470_1091685064191488_8720604509679383715_o 11148357_1091685157524812_1489723048687319750_o 11144492_1091685067524821_11549732598650322_o

Na wybie­gu poja­wia się błysk. Srebr­ne meta­licz­ne tka­ni­ny w zesta­wie­niu z czer­nią wystę­pu­ją w for­mie sukie­nek, tunik oraz spód­nic w kształ­cie lite­ry A. Luk­su­so­wa biżu­te­ria, któ­ra sta­no­wi ory­gi­nal­ny doda­tek do sty­li­za­cji, jest owo­cem koope­ra­cji duetu Boho­bo­co z  mar­ką BrI­Ju.

Obo­wiąz­ko­wym ele­men­tem gar­de­ro­by na sezon jesień-zima jest płaszcz. Dłu­gie, pudeł­ko­we for­my z obszer­ny­mi koł­nie­rza­mi w paste­lo­wych kolo­rach, to według duetu Boho­bo­co must have zbli­ża­ją­ce­go się sezo­nu.  Dla nie­co odważ­niej­szych kobiet Kamil Owcza­rek i Michał Gil­bert Lach pro­po­nu­ją futro w odcie­niach sza­ro­ści.

Krop­ką nad i’ sta­je się czerń. Kom­bi­ne­zo­ny, spód­ni­ce o dłu­go­ści midi, a tak­że zwiew­ne czar­ne sukien­ki ozdo­bio­ne zło­ty­mi krąż­ka­mi to nie­za­stą­pio­na kla­sy­ka. Na wybie­gu poja­wia się kobie­ta w czer­ni. Hele­na Noro­wicz po raz kolej­ny wystę­pu­je w roli model­ki Boho­bo­co. Na wybie­gu spraw­dza się rów­nie fan­ta­stycz­nie, jak przed obiek­ty­wem. Kla­sy z jaką poru­sza się Pani Noro­wicz, może pozaz­dro­ścić nie­jed­na zawo­do­wa model­ka!

11233588_1091685254191469_4306254095270912427_o 11258817_1091685257524802_8380663949221804388_o 11313016_1091685250858136_3764502391603152410_o 885650_1091684984191496_4423066509281792273_o

Spa­cer po wybie­gu wśród zawi­łych ście­żek i geo­me­trycz­nych form obra­zu­je róż­no­rod­ność pre­zen­to­wa­nej kolek­cji. Cechu­je ją zarów­no zmien­ność form, kro­jów jak i tka­nin.  Kolek­cja duetu Boho­bo­co na sezon jesień-zima 2015/2016 przy­po­mi­na obraz współ­cze­snej kobie­ty – zmien­nej i z powo­dze­niem dosto­so­wu­ją­cej się do każ­dej nowej sytu­acji, w któ­rej ma oka­zję się spraw­dzić.

For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:
Komentarze

komen­ta­rzy