BOHOBOCO pokazuje, co nosi do biura współczesna WORKING GIRL

Pol­ska mar­ka BOHOBOCO, któ­ra ugrun­to­wa­ła swo­ją pozy­cję w bran­ży mody dzię­ki mini­ma­li­stycz­nym pro­jek­tom, w sezo­nie FW18 budu­je gar­de­ro­bę współ­cze­snej biz­ne­swo­man.  

Inspi­ro­wa­na power dres­sin­giem lat 80. i kul­to­wym już fil­mem „Pra­cu­ją­ca dziew­czy­na”, kap­su­ła WORKING GIRL odwo­łu­je się do cza­sów, kie­dy kobie­ty zaczy­na­ły wal­czyć o sta­no­wi­ska zare­zer­wo­wa­ne wcze­śniej wyłącz­nie dla męż­czyzn. Ubra­nia w sty­lu „power dres­sing” ponad trzy deka­dy temu sta­ły się wręcz mun­du­ra­mi kobiet suk­ce­su sztur­mem zdo­by­wa­ją­cych biu­ra Nowe­go Jor­ku, Pary­ża, a tak­że War­sza­wy.

Do rein­ter­pre­ta­cji i poka­za­nia nowe­go obli­cza biu­ro­we­go uni­for­mu zain­spi­ro­wały nas histo­rie kobiet ubie­rających się w BOHOBOCO. WORKING GIRL, miłośnicz­ka naszej mar­ki, to kobie­ta z sil­nym eto­sem pra­cy. Jest odda­na i zaan­gażowa­na, a jej siłą jest przed­siębior­czość. Jej ubiór jest zawsze nie­na­gan­ny, komu­ni­ku­je nim sza­cu­nek do innych. komen­tu­je pro­jek­tant i współ­za­ło­ży­ciel mar­ki, Michał Gil­bert Lach.

Ale współcze­sna WORKING GIRL to także kobie­ta, która podąża za modą i świa­do­mie budu­je swój styl. Poszu­ku­je naj­wyższej jakości w modzie, jak w pra­cy i w życiu nie lubi cho­dzić na kom­pro­mis w ważnych dla niej kwe­stiach. Jakość musi łączyć się z wygodą, aby zapew­nić jej kom­fort pod­czas zabie­ga­ne­go dnia. doda­je Kamil Owcza­rek, pro­jek­tant i dru­ga poło­wa duetu BOHOBOCO.

W odpo­wie­dzi na potrze­by WORKING GIRL powsta­ła kap­su­ło­wa kolek­cja, któ­ra jest bazą na sezon. W niej zna­la­zły się talio­wa­ne gar­ni­tu­ry, oversize’owe płasz­cze czy koszu­le z prze­dłu­żo­ny­mi ręka­wa­mi. Kolo­ry­sty­ka kolek­cji to odcie­nie kamie­ni szla­chet­nych: fio­let, zie­leń, sza­rość czy szla­chet­ny gra­nat. Sta­łym punk­tem dla BOHOBOCO są też kolo­ry czar­ny i bia­ły, w kap­su­le WORKING GIRL wystę­pu­ją­ce w total lokach, np. bia­łym, jed­no­rzę­do­wym gar­ni­tu­rze – uni­for­mie słu­żą­cym do reali­za­cji zawo­do­wych i pry­wat­nych celów. Moc­nym akce­so­rium WORKING GIRL jest prze­ska­lo­wa­na, skó­rza­na tor­ba, któ­rą w sezo­nie FW18 nosi­my jak koper­tów­kę.

WORKING GIRL to dru­ga już po kap­su­le CITY ZEN kolek­cja, w któ­rej pro­jek­tan­ci – Kamil Owcza­rek i Michał Gil­bert Lach poka­zu­ją, jak za pomo­cą ubio­ru pod­kre­ślić swo­ją wewnętrz­ną siłę. Kolek­cja zosta­ła zapro­jek­to­wa­na i uszy­ta w cało­ści w War­sza­wie.

Cre­ati­ve Direc­tor: Michał Gil­bert Lach

Art Direc­tor: Kaja Dobrzań­ska / POP UP GRUPA 

Pho­to: Gosia Tur­czyń­ska / NEW ORDER 

Sty­ling: Maja Naskręt­ska

Model: Katya Vla­slo­va / NEVA MODELS

Hair & make up: Ania Sty­ka­ła / SYSTEMMGMT

Tekst: mate­ria­ły pra­so­we
Komentarze

komen­ta­rzy