BOHOBOCO o sztuce ubioru w kolekcji ART CURATOR

Przez ostat­nie 9 lat pro­jek­tan­ci Kamil Owcza­rek i Michał Gil­bert Lach ocza­ro­wa­li bran­żę mody swo­ją wie­dzą w zakre­sie autor­skie­go i jako­ścio­we­go, ale nada­ją­ce­go się do nosze­nia na co dzień ready-to-wear. Sezon jesień-zima 2018 duet pro­jek­tanc­ki podzie­lił na czte­ry kap­su­ło­we kolek­cje (pre­mie­rę mia­ły już CITY ZEN i WORKING GIRL), z któ­rych trze­cia – ART CURATOR – wła­śnie ujrza­ła świa­tło dzien­ne.

Kap­su­ło­wa kolek­cja ART CURATOR to wybuch arty­stycz­nej wol­no­ści – prze­krój lat i ten­den­cji w modzie, kon­tra­sto­we zesta­wie­nie róż­nych jej nur­tów i histo­rii oraz odda­nie kobie­cie wol­no­ści wybo­ru – co do mnie pasu­je i w czym napraw­dę chcę cho­dzić? 

Pro­jek­tu­jąc kolek­cję ART CURATOR wyobra­ża­li­śmy sobie sza­fę kura­tor­ki arty­stycz­nej przez lata kolek­cjo­nu­ją­cej roz­ma­ite ubra­nia. Wyobra­ża­li­śmy sobie, że każ­de z nich ma swo­ją histo­rię, dzię­ki któ­rej zasłu­ży­ło na miej­sce w wyjąt­ko­wym zbio­rze. Kolek­cja ART CURATOR to pozor­ny cha­os – punk­tem wspól­nym jest postać naszej kolek­cjo­ner­ki – kobie­ty, któ­ra potra­fi połą­czyć pozor­nie nie­pa­su­ją­ce do sie­bie rze­czy – Michał Gil­bert Lach, pro­jek­tant i współ­za­ło­ży­ciel BOHOBOCO.

Kap­su­ła ART CURATOR wybu­cha kolo­rem – widzi­my tu bor­do, czerń, czer­wie­nie, zie­leń, fio­let, zło­to i sre­bro, a tak­że róż­no­rod­ne fak­tu­ry i prin­ty. Wzrok przy­cią­ga­ją nowo­cze­sne tka­ni­ny – lakie­ro­wa­na skó­ra, z któ­rej wyko­na­no kurt­ki czy fio­le­to­wy, poma­za­ny na czer­wo­no jedwab, z któ­re­go uszy­to koszu­le. War­to też zwró­cić uwa­gę na cha­rak­te­ry­stycz­ne zie­lo­ne futro czy saty­no­we spodnie z zakład­ka­mi.

BOHOBOCO w sezo­nie FW18 fil­tru­je naj­now­sze ten­den­cje przez DNA mar­ki i zachę­ca kobie­ty, aby i one nie pod­da­wa­ły się modo­wej dyk­ta­tu­rze wybie­ra­jąc z kolek­cji tyl­ko to, co jest wyra­zem ich oso­bo­wo­ści.

Czę­sto śmie­je­my się, że BOHOBOCO jest mena­dże­rem kobie­cej sza­fy. W sezo­nie FW18 szcze­gól­ny nacisk poło­ży­li­śmy na zbu­do­wa­nie kolek­cji tak, aby kobie­ta BOHOBOCO mogła być kura­to­rem wła­sne­go sty­lu – wybie­rać z kon­tra­stu­ją­cych ze sobą ele­men­tów, bawić się modą, dopa­so­wy­wać ją do swo­je­go nastro­ju i samo­po­czu­cia oraz za jej pomo­cą pod­kre­ślać swo­ją siłę nie idąc na kom­pro­mis z jako­ścią – Kamil Owcza­rek, pro­jek­tant i współ­za­ło­ży­ciel BOHOBOCO.

ART CURATOR to trze­cia po WORKING GIRL i CITY ZEN kolek­cja kap­su­ło­wa w sezo­nie FW18, w któ­rej pro­jek­tan­ci – Kamil Owcza­rek i Michał Gil­bert Lach poka­zu­ją, jak za pomo­cą ubio­ru pod­kre­ślić swo­ją wewnętrz­ną siłę. 

Kolek­cja zosta­ła zapro­jek­to­wa­na i uszy­ta w cało­ści w War­sza­wie.

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we
Komentarze

komen­ta­rzy