Tekst: Hele­na Chmielewska/informacje prasowe
Zdję­cia: infor­ma­cje prasowe

int_4093-new

Nowa kolek­cja Surf & Sand powsta­ła z myślą o pla­ży, czy­li miej­scu gdzie Bob­bi naj­chęt­niej wypo­czy­wa latem. Kolek­cja zawie­ra wszyst­ko, cze­go potrze­bu­jesz, by zachwy­cać na waka­cjach ide­al­nym maki­ja­żem bez zbęd­ne­go wysił­ku. Czy­ste, sub­tel­ne odcie­nie obej­mu­ją­ce pia­sko­we beże, błę­ki­ty, o któ­rych śni każ­da miło­śnicz­ka sur­fin­gu oraz zło­cą­ce się niczym zacho­dzą­ce słoń­ce róże jak rów­nież ulu­bio­ny zapach Bob­bi Brown – Beach – z wygod­nym apli­ka­to­rem w kul­ce spra­wią, że będziesz wyglą­dać sek­sow­nie bez nad­mier­ne­go nakła­du pracy.

Sand_Eye_Palette_CMYKLimi­to­wa­na edy­cja. Pale­ty cie­ni do powiek Surf & Sand Eye Palettes
Dwie pale­ty, któ­re muszą zna­leźć się w kosme­tycz­ce każ­dej wyru­sza­ją­cej na waka­cyj­ny odpo­czy­nek miło­śnicz­ki dobre­go maki­ja­żu. Obej­mu­ją osiem sub­tel­nych, a zara­zem urze­ka­ją­cych cie­ni do powiek w róż­nych odcie­niach i o róż­nych tek­stu­rach. Z ich pomo­cą wycza­ru­jesz nie­zli­czo­ną ilość sty­li­za­cji, któ­re spraw­dzą się zarów­no na pla­ży jak i na ele­ganc­kim przy­ję­ciu. Pale­ta Surf Eye Palet­te to pole do popi­su dla tych z nas, któ­re mają ocho­tę poeks­pe­ry­men­to­wać z paste­lo­wy­mi odcie­nia­mi. Kry­je w sobie zarów­no mie­nią­ce się róże, iskrzą­ce błę­ki­ty jak i sub­tel­ne lazu­ry. Z kolei neu­tral­ne odcie­nie pale­ty Sand Eye Palet­te – od meta­licz­nych brą­zów po poły­sku­ją­ce zło­to – ide­al­nie nada­ją się do war­stwo­we­go nakła­da­nia. Obie pale­ty zosta­ły opa­ko­wa­ne w pia­sko­wy mate­riał , przy­wo­dzą­cy na myśl let­nie tuni­ki z suro­we­go lnu. Odcie­nie Sand Eye Palet­te: Bla­zing Star Spar­kle Eye Sha­dow, NOWOŚĆ Biki­ni Bron­ze Metal­lic Eye Sha­dow, NOWOŚĆ Sand Eye Sha­dow, Sad­dle Eye Sha­dow, Pale Cre­am Eye Sha­dow, Gold Spar­kle Eye Sha­dow, Frap­pe Eye Sha­dow, NOWOŚĆ Gol­den Cop­per Metal­lic Eye Sha­dow. Odcie­nie Surf Eye Palet­te: Cre­am Eye Sha­dow, NOWOŚĆ Pink Quartz Metal­lic Sha­dow, NOWOŚĆ Sun­shi­ne Metal­lic Eye Sha­dow, NOWOŚĆ Sun­ny Gold Metal­lic Eye Sha­dow, NOWOŚĆ Biki­ni Bron­ze Metal­lic Eye Sha­dow, NOWOŚĆ Surf Spar­kle Eye Sha­dow, NOWOŚĆ Sea Foam Spar­kle Eye Sha­dow, NOWOŚĆ Oyster Spar­kle Eye Shadow. .

Cena: 355zł ( Sand Eye Palet­te 16,4g/Surf Eye Palet­te 17,6g )


Brightening_Blush_S+S_FH14_CMYK
Limi­to­wa­na edy­cja. Róż roz­świe­tla­ją­cy Bri­gh­te­ning Blush
Dzię­ki temu wyjąt­ko­we­mu połą­cze­niu różu, bron­ze­ra i roz­świe­tla­cza bły­ska­wicz­nie zyskasz świe­żość i pro­mien­ny wygląd, któ­ry wpra­wi Two­ich zna­jo­mych w zazdrość i spra­wi, że będą się zasta­na­wiać, gdzie spę­dzi­łaś waka­cje. Wystar­czy prze­su­nąć pędz­lem Blush Brush wzdłuż wszyst­kich trzech odcie­ni kom­pak­tu i nało­żyć róż na naj­bar­dziej wysta­ją­ce czę­ści policz­ko­we. Odcie­nie: Bron­ze, Pink.
Cena: 219zł/6,6g

 

Sheer_Lip_Color_Surf+Sand_CMYKLimi­to­wa­na edy­cja. Nowe odcie­nie She­er Lip Color
Let­ni maki­jaż powi­nien być bły­ska­wicz­ny i nie­skom­pli­ko­wa­ny i taki wła­śnie efekt zagwa­ran­tu­ją Ci pomad­ki z kolek­cji She­er Lip Color, któ­ra zosta­ła wzbo­ga­co­na o czte­ry nowe, żywe odcie­nie wystar­cza­ją­co lek­kie na lato i wystar­cza­ją­co kry­ją­ce, by Two­je usta sta­ły się ide­al­nie pięk­ne i gład­kie. Odcie­nie: Sun­lit Pink, Sum­mer Nude, Peach Sor­bet, Pink Taffy.
Cena: 115zł/3,8g

LW_EyePencil_Bronze_CMYK

Nowość! Nowe odcie­nie kre­dek do oczu Long-Wear Eye Pencil
Nasy­co­na pig­men­tem for­mu­ła zapew­nia wygo­dę i pre­cy­zję apli­ka­cji i utrzy­mu­je się na powie­kach przez cały dzień. Poza tym jest wodo­od­por­na, nie roz­ma­zu­je się i nie pozo­sta­wia śla­dów na ubra­niu. Kred­ka w kolo­rze cze­ko­la­dy lub brą­zu sub­tel­nie pod­kre­śli Two­je oczy i wyraź­nie spra­wi, że będziesz zachwy­cać dosko­na­łym maki­ja­żem przez cały dzień. Odcie­nie: Black Cho­co­la­te, Bronze.
Cena: 95zł/1,3g

Beach_Roller_Ball_CMYK

Limi­to­wa­na edy­cja. Zapach Beach w roletce
Gdzie­kol­wiek się wybie­rasz, zabierz ze sobą pla­żę. Dzię­ki Bob­bi, kul­to­wy zapach Beach zyskał nowy, wygod­ny apli­ka­tor w kul­ce. Jego lek­ka, odświe­ża­ją­ca woń prze­nie­sie Cię na sło­necz­ną, muska­ną mor­ską bry­zą pla­żę, gdzie lato trwa przez cały rok.
Cena: 85zł/6ml

 For Vers-24, Warsaw

_____

WIĘCEJ:
bobbibrowncosmetics.com.pl
POLECAJCIE:
 

 

Komentarze

komentarzy

About author

Articles

Dziennikarka, pr-girl oraz redaktor działu moda, pracująca od wielu lat w branży modowej. Zwiedza cały świat w poszukiwaniu nowych inspiracji i pomysłów do tworzenia wyjątkowej treści dla VERS-24. Założycielka pierwszej w Polsce agencji kreatywnej, poświęconej budowaniu wizerunku na Instagramie - 2increatives. Nie może żyć bez swojego Instagrama, notatnika Moleskine oraz czarnej kawy.
  Related posts
  Uroda

  Moc naturalnego piękna - Bobbi Brown x Ulla Johnson 

  Nowy Jork to mek­ka naj­więk­szych marek kosme­tycz­nych i jed­na z naj­bar­dziej dyna­micz­nych sto­lic mody. Cza­sem naj­po­pu­lar­niej­sze mar­ki łączą jed­nak siły, aby zapre­zen­to­wać coś abso­lut­nie wyjąt­ko­we­go. Tak też sta­ło się w przy­pad­ku nowej limi­to­wa­nej kolek­cji Bobbi…
  Więcej
  MakijażUroda

  Idealny makijaż oka z Bobbi Brown

  Nawet naj­lep­sze eyeli­ne­ry czy cie­nie do powiek czę­sto mogą wyda­wać się nam zare­zer­wo­wa­ne na piąt­ko­wy wie­czór z przy­ja­ciół­mi czy wyjąt­ko­we oka­zje. Mając jed­nak na uwa­dze, że obec­nie więk­szość cza­su spę­dza­my w domu – nic nie…
  Więcej
  Uroda

  Gładka, nawilżona skóra gotowa na aplikację korektora - Bobbi Brown Vitamin Enriched Eye Base

  Peł­ne przy­go­to­wa­nie skó­ry już za pomo­cą jed­ne­go, szyb­kie­go gestu – czy to moż­li­we? Uni­wer­sal­ny krem nawil­ża­ją­cy i baza nr 1 do twa­rzy mar­ki Bob­bi Brown wła­śnie zade­biu­to­wa­ła w spe­cjal­nej wer­sji prze­zna­czo­nej do szcze­gól­nej pie­lę­gna­cji skóry…
  Więcej

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *