Tekst: Hele­na Chmielewska/informacje pra­so­we
Zdję­cia: infor­ma­cje pra­so­we

int_4093-new

Nowa kolek­cja Surf & Sand powsta­ła z myślą o pla­ży, czy­li miej­scu gdzie Bob­bi naj­chęt­niej wypo­czy­wa latem. Kolek­cja zawie­ra wszyst­ko, cze­go potrze­bu­jesz, by zachwy­cać na waka­cjach ide­al­nym maki­ja­żem bez zbęd­ne­go wysił­ku. Czy­ste, sub­tel­ne odcie­nie obej­mu­ją­ce pia­sko­we beże, błę­ki­ty, o któ­rych śni każ­da miło­śnicz­ka sur­fin­gu oraz zło­cą­ce się niczym zacho­dzą­ce słoń­ce róże jak rów­nież ulu­bio­ny zapach Bob­bi Brown – Beach – z wygod­nym apli­ka­to­rem w kul­ce spra­wią, że będziesz wyglą­dać sek­sow­nie bez nad­mier­ne­go nakła­du pra­cy.

Sand_Eye_Palette_CMYKLimi­to­wa­na edy­cja. Pale­ty cie­ni do powiek Surf & Sand Eye Palet­tes
Dwie pale­ty, któ­re muszą zna­leźć się w kosme­tycz­ce każ­dej wyru­sza­ją­cej na waka­cyj­ny odpo­czy­nek miło­śnicz­ki dobre­go maki­ja­żu. Obej­mu­ją osiem sub­tel­nych, a zara­zem urze­ka­ją­cych cie­ni do powiek w róż­nych odcie­niach i o róż­nych tek­stu­rach. Z ich pomo­cą wycza­ru­jesz nie­zli­czo­ną ilość sty­li­za­cji, któ­re spraw­dzą się zarów­no na pla­ży jak i na ele­ganc­kim przy­ję­ciu. Pale­ta Surf Eye Palet­te to pole do popi­su dla tych z nas, któ­re mają ocho­tę poeks­pe­ry­men­to­wać z paste­lo­wy­mi odcie­nia­mi. Kry­je w sobie zarów­no mie­nią­ce się róże, iskrzą­ce błę­ki­ty jak i sub­tel­ne lazu­ry. Z kolei neu­tral­ne odcie­nie pale­ty Sand Eye Palet­te – od meta­licz­nych brą­zów po poły­sku­ją­ce zło­to – ide­al­nie nada­ją się do war­stwo­we­go nakła­da­nia. Obie pale­ty zosta­ły opa­ko­wa­ne w pia­sko­wy mate­riał , przy­wo­dzą­cy na myśl let­nie tuni­ki z suro­we­go lnu. Odcie­nie Sand Eye Palet­te: Bla­zing Star Spar­kle Eye Sha­dow, NOWOŚĆ Biki­ni Bron­ze Metal­lic Eye Sha­dow, NOWOŚĆ Sand Eye Sha­dow, Sad­dle Eye Sha­dow, Pale Cre­am Eye Sha­dow, Gold Spar­kle Eye Sha­dow, Frap­pe Eye Sha­dow, NOWOŚĆ Gol­den Cop­per Metal­lic Eye Sha­dow. Odcie­nie Surf Eye Palet­te: Cre­am Eye Sha­dow, NOWOŚĆ Pink Quartz Metal­lic Sha­dow, NOWOŚĆ Sun­shi­ne Metal­lic Eye Sha­dow, NOWOŚĆ Sun­ny Gold Metal­lic Eye Sha­dow, NOWOŚĆ Biki­ni Bron­ze Metal­lic Eye Sha­dow, NOWOŚĆ Surf Spar­kle Eye Sha­dow, NOWOŚĆ Sea Foam Spar­kle Eye Sha­dow, NOWOŚĆ Oyster Spar­kle Eye Sha­dow. .

Cena: 355zł ( Sand Eye Palet­te 16,4g/Surf Eye Palet­te 17,6g )


Brightening_Blush_S+S_FH14_CMYK
Limi­to­wa­na edy­cja. Róż roz­świe­tla­ją­cy Bri­gh­te­ning Blush
Dzię­ki temu wyjąt­ko­we­mu połą­cze­niu różu, bron­ze­ra i roz­świe­tla­cza bły­ska­wicz­nie zyskasz świe­żość i pro­mien­ny wygląd, któ­ry wpra­wi Two­ich zna­jo­mych w zazdrość i spra­wi, że będą się zasta­na­wiać, gdzie spę­dzi­łaś waka­cje. Wystar­czy prze­su­nąć pędz­lem Blush Brush wzdłuż wszyst­kich trzech odcie­ni kom­pak­tu i nało­żyć róż na naj­bar­dziej wysta­ją­ce czę­ści policz­ko­we. Odcie­nie: Bron­ze, Pink.
Cena: 219zł/6,6g

 

Sheer_Lip_Color_Surf+Sand_CMYKLimi­to­wa­na edy­cja. Nowe odcie­nie She­er Lip Color
Let­ni maki­jaż powi­nien być bły­ska­wicz­ny i nie­skom­pli­ko­wa­ny i taki wła­śnie efekt zagwa­ran­tu­ją Ci pomad­ki z kolek­cji She­er Lip Color, któ­ra zosta­ła wzbo­ga­co­na o czte­ry nowe, żywe odcie­nie wystar­cza­ją­co lek­kie na lato i wystar­cza­ją­co kry­ją­ce, by Two­je usta sta­ły się ide­al­nie pięk­ne i gład­kie. Odcie­nie: Sun­lit Pink, Sum­mer Nude, Peach Sor­bet, Pink Taf­fy.
Cena: 115zł/3,8g

LW_EyePencil_Bronze_CMYK

Nowość! Nowe odcie­nie kre­dek do oczu Long-Wear Eye Pen­cil
Nasy­co­na pig­men­tem for­mu­ła zapew­nia wygo­dę i pre­cy­zję apli­ka­cji i utrzy­mu­je się na powie­kach przez cały dzień. Poza tym jest wodo­od­por­na, nie roz­ma­zu­je się i nie pozo­sta­wia śla­dów na ubra­niu. Kred­ka w kolo­rze cze­ko­la­dy lub brą­zu sub­tel­nie pod­kre­śli Two­je oczy i wyraź­nie spra­wi, że będziesz zachwy­cać dosko­na­łym maki­ja­żem przez cały dzień. Odcie­nie: Black Cho­co­la­te, Bron­ze.
Cena: 95zł/1,3g

Beach_Roller_Ball_CMYK

Limi­to­wa­na edy­cja. Zapach Beach w rolet­ce
Gdzie­kol­wiek się wybie­rasz, zabierz ze sobą pla­żę. Dzię­ki Bob­bi, kul­to­wy zapach Beach zyskał nowy, wygod­ny apli­ka­tor w kul­ce. Jego lek­ka, odświe­ża­ją­ca woń prze­nie­sie Cię na sło­necz­ną, muska­ną mor­ską bry­zą pla­żę, gdzie lato trwa przez cały rok.
Cena: 85zł/6ml

 For Vers-24, War­saw

_____

WIĘCEJ:
bobbibrowncosmetics.com.pl
POLECAJCIE:
 

 

Komentarze

komen­ta­rzy

About author

Articles

Dziennikarka, pr-girl oraz redaktor działu moda, pracująca od wielu lat w branży modowej. Zwiedza cały świat w poszukiwaniu nowych inspiracji i pomysłów do tworzenia wyjątkowej treści dla VERS-24. Założycielka pierwszej w Polsce agencji kreatywnej, poświęconej budowaniu wizerunku na Instagramie - 2increatives. Nie może żyć bez swojego Instagrama, notatnika Moleskine oraz czarnej kawy.
  Avatar
  Related posts
  Uroda

  Bobbi Brown Minis Collection - wielkie możliwości ukryte w małej pojemności

  Marzysz o swo­ich ulu­bio­nych kosme­ty­kach do maki­ja­żu w wer­sji mini? Tak, aby już w kil­ka sekund, w każ­dym miej­scu móc szyb­ko pod­kre­ślić usta, oczy, a nawet oczy­ścić twarz, gdy ta tego potrze­bu­je? Dzię­ki naj­now­szej kolek­cji…
  Więcej
  MakijażNewsroomUroda

  ZOOM ON Bobbi Brown Skin Long Wear Fluid Powder Foundation

  Czę­sto w cia­gu dnia zapo­mi­nasz o utrwa­le­niu maki­ja­żu i nie jesteś zwo­len­nicz­ką pudru? Z potrze­by pro­sto­ty i mini­ma­li­zmu, a jed­no­cze­śnie stwo­rze­nia pro­duk­tu trwa­łe­go od świ­tu do zmierz­chu powstał pierw­szy w histo­rii płyn­ny pod­kład i puder…
  Więcej
  NewsroomUroda

  ZOOM ON Bobbi Brown Hydrating Water Fresh Cream

  Nie jest tajem­ni­cą, że świe­żość i rów­no­wa­ga skó­ry zaczy­na­ją się od odpo­wied­nie­go nawod­nie­nia. Naj­now­szy krem mar­ki Bob­bi Brown – Hydra­ting Water Fresh Cre­am został stwo­rzo­ny, aby zapew­nić 100 godzin odmła­dza­ją­ce­go nawil­że­nia i usta­bi­li­zo­wać odwod­nio­ną, zestre­so­wa­na…
  Więcej

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *