MakijażUroda

Błyszczące i ponętne usta dzięki Prologwear Last Lips od M∙A∙C Cosmetics

 

Intensywny, lśniący i długotrwały kolor – to wszystko możesz teraz mieć dzięki Prolongwear Last Lips od MAC Cosmetics!

Pora poże­gnać wysy­cha­ją­ce, bled­ną­ce czy roz­my­te usta! Błyszcz­ki Pro­lon­gwe­ar Long-last Lips posia­da­ją spe­cjal­ną for­mu­łę, któ­ra gwa­ran­tu­je świe­żość przez dłu­gie godzi­ny. Dzię­ki uni­kal­nej recep­tu­rze war­gi pozo­sta­ją nawil­żo­ne i soczy­ście błysz­czą­ce.

Użyj płyn­nej czę­ści błysz­czy­ka, by nadać ustom moc­ne­go kolo­ru, a następ­nie obróć go i nałóż trans­pa­rent­ną nawil­ża­ją­cą powło­kę. Nowe błysz­czy­ki MAC dostęp­ne są w 15 trwa­łych odcie­niach, uzu­peł­nio­nych pale­tą róży Pro­lon­gwe­ar.

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we

Komentarze

komen­ta­rzy