ModaMust haveNewsroomPolecane

Bluzy oversize – must-have nie tylko na lato 2019

Jeszcze jakiś czas temu, kto by pomyślał, że zwykła bluza oversize z kapturem będzie obowiązkowym, a jednocześnie najbardziej pożądanym elementem garderoby? Mamy właśnie 2019 rok, a bluza dotychczas kojarzona jedynie z nastolatkami czy niechlujnym wyglądem znalazła się na największych wybiegach w Paryżu czy Mediolanie. Wszystko m.in. dzięki Vetements, Goshy Rubchinskiy czy Kanye West. To z pewnością jej rok. Bluzy oversize możesz nosić w dowolny sposób – klasycznie do jeansów, w komplecie ze spodniami dresowymi bądź z sukienką. Kombinacji jest wiele, a niewątpliwą zaletą bluz oversize jest wygoda – dzięki niej możemy czuć się swobodnie, a jednocześnie wyglądać stylowo. 

Bluzy oversize, Bluzy oversize gdzie kupić

Blu­zy over­si­ze: The Odder Side, Drew House, Buc­ke­tho­od, H&M, Vete­ments, Zara.

Szpil­ki i blu­za? To wyjąt­ko­wo odważ­ne połą­cze­nie, któ­re świet­nie spraw­dzi się np. na wie­czor­ną kola­cję, kie­dy nawet latem jest już chłod­niej. Swo­ją ulu­bio­ną blu­zę over­si­ze możesz łączyć rów­nież z sukien­ką i sne­aker­sa­mi. Taka blu­za z kap­tu­rem będzie świet­nia tak­że non­sza­lanc­ko prze­wią­za­na w talii. W chłod­niej­sze, desz­czo­we dni swo­ją blu­zę możesz połą­czyć z szy­kow­nym, dłu­gim płasz­czem bądź tren­czem. Kla­sy cało­ści doda­dzą buty na wyso­kim obca­sie, a luzu doda  base­bal­lo­wa czap­ka. 

W czym tkwi sekret suk­ce­su bluz? Wszyst­ko to z pew­no­ścią zasłu­ga uni­wer­sa­li­zmu i neu­tral­no­ści bluz, dzię­ki któ­rej możesz dowol­nie wpro­wa­dzać do sty­li­za­cji tro­chę swo­jej oso­bo­wo­ści. Nie bój się i bądź kre­atyw­na – mie­szaj sty­le, wzo­ry i zesta­wie­nia. Klu­czem do dobre­go wyglą­du w blu­zach over­si­ze jest przede wszyst­kim zacho­wa­nie odpo­wied­nich pro­por­cji. To Ty decy­du­jesz, czy chcesz wyglą­dać schlud­nie i ele­ganc­ko, czy może bar­dziej luź­no, tak, jak gdy­byś poży­czy­ła swo­ją za dużą blu­zę od chło­pa­ka. W blu­zie over­si­ze naj­le­piej czu­je­my się w domu, jed­nak by odświe­żyć swój wygląd nie bój się łączyć jej z bar­dziej kobie­cy­mi ele­men­ta­mi – skó­rza­ny­mi spodnia­mi czy wyso­ki­mi koza­ka­mi do kolan. Nie bój się spor­to­we­go sty­lu i łącz kla­sycz­ne blu­zy z kap­tu­rem z wyróż­nia­ją­cy­mi się buta­mi i parą dopa­so­wa­nych jean­sów, dzię­ki cze­mu uzy­skasz nie­na­gan­ny, lek­ki look, ide­al­ny na lato.  

Nie­za­leż­nie od tego, jaką blu­zę wybie­rzesz – czy z reno­mo­wa­ne­go domu mody czy ze spor­to­wej sie­ciów­ki, w blu­zie over­si­ze zawsze będziesz wyglą­dać cool.

Tekst: Mar­le­na Wysoc­ka

Komentarze

komen­ta­rzy