BLOW Premium Trend Show. PROGRAM SPOTKAŃ I WARSZTATÓW

BLOW Pre­mium Trend Show, czy­li nowa for­mu­ła tar­gów, odbę­dzie się od 18 do 20 listo­pa­da w budyn­ku Roy­al Wila­nów, oczy­wi­ście w war­szaw­skim Wila­no­wie.

blow-kv

Dla­cze­go wyda­rze­nie jest inne od pozo­sta­łych?

  • będą na nich mar­ki pre­mium, któ­re nigdy lub bar­dzo rzad­ko pre­zen­tu­ją się w for­mu­le tar­go­wej, m.in. Paproc­ki & Brzo­zow­ski, Łukasz Jemioł, Oskar Zię­ta, Her­se, TON;
  • będzie to prze­krój przez róż­ne dzie­dzi­ny life­sty­lo­we: moda (kobie­ca, męska, dzie­cię­ca), akce­so­ria, design, wyso­ka sztu­ka, sport, biz­nes (inwe­sty­cje alter­na­tyw­ne);
  • w prze­strze­ni powsta­nie sce­no­gra­fia dla tar­gów, będą naj­bar­dziej este­tycz­nym wyda­rze­niem (pro­jekt pra­cow­ni Fish’N’Sheep);
  • prze­strze­ni wysta­wien­ni­czo – tar­go­wej towa­rzy­szyć będzie pro­gram mery­to­rycz­ny, w tym pre­zen­ta­cje i wystą­pie­nia doty­czą­ce sztu­ki (np. wpro­wa­dza­nia dzie­ci w świat sztu­ki, inwe­sto­wa­nia w sztu­kę, panel o ryn­ku dóbr luk­su­so­wych, o pięk­nie bez barier) – pełen zestaw poni­żej;
  •  wyda­rze­nie jest orga­ni­zo­wa­ne przez ambit­ną pol­ską fir­mę TFH.

PROGRAM SPOTKAŃ I WARSZTATÓW

PIĄTEK 18 listo­pa­da

16:30 zie­ta pro­zess­de­sign
“Gene­ra­tyw­ne pro­jek­to­wa­nie uni­ka­tu”
17:00 Book Of Luxu­ry
“Rynek dóbr luk­su­so­wych w Pol­sce dzi­siaj i jutro.”
18:00 Art in House Com­mu­ni­ty
“Inwe­sto­wa­nie w sztu­kę, wykład Ani­ty Wolsz­czak z Domu Aukcyj­ne­go Art In House.”
19:30 Art in House Com­mu­ni­ty
Aukcja sztu­ki Art in House

SOBOTA, 19 listo­pa­da

12:00 SPOTLIGHT KIDS
“Orga­nicz­na for­mu­ła wpro­wa­dza­nia dzie­ci w świat sztu­ki poprzez bez­po­śred­nie jej doświad­cza­nie i łącze­nie róż­nych zja­wisk kul­tu­ro­wych” Karo­li­na Roda­no­wicz
13:00 Fun­da­cja Jedy­na Taka i SHEMAG.pl
“Pięk­no bez barier” – panel
14:00 Insty­tut Pra­wa Mody
“Kie­dy koń­czy się inspi­ra­cja, a zaczy­na pla­giat”
15:00 Fashion Biz­nes
“Kre­owa­nie wize­run­ku mar­ki luk­su­so­wej od środ­ka czy­li jak naj­więk­si gra­cze na ryn­ku zdo­by­wa­ją talent poprzez employ­er bran­ding.” Case stu­dy: Cha­nel
16:00 HERSE 1868
“Histo­ria pol­skiej, luk­su­so­wej mar­ki.”
17:00 Damian Micha­lak
“Kra­dzież know – how. Jak sku­tecz­nie chro­nić inno­wa­cyj­ne pomy­sły i tajem­ni­ce przed­się­bior­stwa w fir­mie?”
19:00 Oce­an Chal­len­ge Yacht Club
“Jach­ty – luk­sus czy inwe­sty­cja?”

NIEDZIELA, 20 listo­pa­da

11:30 TASHKA/FIKA
Warsz­ta­ty z książ­ką dla dzie­ci “Bomb­ka z gwiazd­ką.”
13:00 TON
„150 lat zma­ga­nia z desi­gnem. TON krze­sła i sto­ły z natu­ral­ne­go drew­na.”
14:00 RE/MAX Poland
“Usłu­gi Pre­mium na ryn­ku nie­ru­cho­mo­ści”
15:00 Meadow Gro­up – Two­je SPA, Wel­l­ness i Fit­ness
“Two­je domo­we SPA, Wel­l­ness i Fit­ness.”
16:00 Bouti­que Bie­li­zny
“Pro­fe­sjo­nal­ny dobór bie­li­zny” – Anna Kurow­ska
17:00 Pit­ti Sty­le
“Dress code w biz­ne­sie. Wystrze­gaj się błę­dów i wyglą­daj jak czło­wiek suk­ce­su.”

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we
Komentarze

komen­ta­rzy